Frysning av tillgångar eller bevismaterial

Egendom eller bevismaterial i Europeiska unionen kan behöva frysas för att kunna användas vid en brottmålsrättegång eller för att kunna förverkas. Detta kan göras på grundval av rådets rambeslut där bestämmelser fastställs för hur en medlemsstat ska erkänna och inom sitt territorium verkställa ett beslut om frysning som utfärdats av en rättslig myndighet i en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

Vad innebär ett "beslut om frysning"?

Inom ramen för gränsöverskridande förfaranden innebär "beslut om frysning" alla åtgärder som vidtas av en rättslig myndighet i en medlemsstat i syfte att förhindra att egendom förstörs, flyttas eller dylikt. Bevismaterial innebär föremål, handlingar eller uppgifter som skulle kunna framläggas som bevis inom ramen för ett straffrättsligt förfarande. De medlemsstater som deltar i förfarandet är en "utfärdande stat" (den medlemsstat som fattat, giltigförklarat eller på något sätt bekräftat ett beslut om frysning) och en "verkställande stat" (den medlemsstat på vars territorium egendomen eller bevismaterialet befinner sig).

Beslut som kan verkställas utan kontroll av huruvida dubbel straffbarhet föreligger

Som ett undantag från huvudregeln är det enligt rambeslutet möjligt att i fråga om vissa brott inte genomföra någon kontroll av huruvida dubbel straffbarhet föreligger (huruvida agerandet är straffbart i båda de berörda medlemsstaterna). Detta förfarande är endast tillämpligt på de allvarligaste brotten, som räknas upp i artikel 3 i rambeslutet, under förutsättning att de enligt den utfärdande statens lagstiftning är belagda med fängelsestraff på minst tre år (dvs. deltagande i en kriminell organisation, terrorism, korruption, bedrägeri, människohandel, våldtäkt).

Förfarandet för verkställighet av beslut om frysning

För att ett beslut om frysning ska verkställas översänds intyget av den rättsliga myndighet som fattat beslutet direkt till den behöriga rättsliga myndigheten för verkställighet i den andra medlemsstaten. De behöriga rättsliga myndigheterna i den verkställande staten måste erkänna ett beslut om frysning utan att ytterligare formaliteter krävs och vidta de åtgärder som behövs för omedelbar verkställighet. Den verkställande staten måste också följa de formaliteter och förfaranden som uttryckligen anges av den behöriga rättsliga myndigheten i den utfärdande staten vid verkställigheten av beslutet om frysning.

Skäl för icke-erkännande eller icke-verkställighet

De behöriga rättsliga myndigheterna i den verkställande staten får vägra att erkänna eller verkställa beslutet om frysning under vissa omständigheter. Exempel på sådana är att intyget saknas, att personen i fråga omfattas av immunitet eller privilegier eller att en lagakraftvunnen dom redan har avkunnats om samma sakförhållanden.

Uppskjutande av verkställigheten

Den behöriga rättsliga myndigheten får under vissa omständigheter skjuta upp verkställigheten av ett beslut om frysning som översänts, till exempel om verkställigheten kan inverka menligt på en pågående brottsutredning eller om egendomen eller bevismaterialet redan omfattas av ett beslut om frysning i ett straffrättsligt förfarande.

Processuella rättigheter

Medlemsstaterna måste säkerställa att alla berörda parter, inbegripet tredje part, har tillgång till rättsmedel utan suspensiv effekt mot beslut om frysning.

Senaste uppdatering: 22/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.