Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zaseg

Zaplemba premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji, v Evropski uniji že dolgo velja za eno najučinkovitejših sredstev boja proti organiziranemu kriminalu. Usmerjena je proti glavnemu razlogu za obstoj hudodelskih združb, to je povečanju dobička z nezakonitimi sredstvi. Zaplemba pomeni dokončen odvzem premoženja na podlagi pravnomočne sodne odločbe.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zaplemba na mednarodni ravni

Na mednarodni ravni obstaja več instrumentov, ki spodbujajo zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Pravi mejnik pri spodbujanju zaplembe premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je Strasbourška konvencija iz leta 1990, ki jo je ratificiralo vseh 27 držav članic EU. Njen namen je spodbujati mednarodno sodelovanje pri odkrivanju, sledenju, zamrznitvi in zaplembi premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem. Ta konvencija je bila dopolnjena in posodobljena z Drugo Strasbourško konvencijo.

Zaplemba v Evropski uniji

Evropska unija že dolgo poudarja pomen zaplembe premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Za zagotovitev skupnega pristopa k zaplembi v EU je bilo v zadnjih letih sprejetih več zakonodajnih instrumentov. EU se zdaj osredotoča na pravilno izvajanje teh instrumentov na nacionalni ravni.

  • Okvirni sklep o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, je bil sprejet leta 2001. Namen je bil zagotoviti minimalni skupni pristop držav članic glede tistih kaznivih dejanj, za katera bi morale določiti zaplembo. Splošno pravilo je, da če je za kaznivo dejanje določena več kot enoletna zaporna kazen, mora biti po nacionalni zakonodaji mogoče odrediti zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s tem kaznivim dejanjem. Države članice morajo vzpostaviti sistem zaplembe vrednosti. Vse zahteve, ki prihajajo iz drugih držav članic, je treba obravnavati enako prednostno, kot se obravnavajo taki ukrepi v povsem domačih postopkih.
  • Namen Okvirnega sklepa o zaplembi iz leta 2005 je še bolj približati zakonodaje držav članic o zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
  • Okvirni sklep o vzajemnem priznavanju odredb o zaplembi določa pravila, v skladu s katerimi pravosodni organi ene države članice na svojem ozemlju priznajo in izvršijo odredbo o zaplembi, ki jo izdajo pristojni pravosodni organi druge države članice. Vrednost zasežene lastnine se enakomerno razdeli med državo, ki je izdala odredbo, in državo, ki jo je izvršila.
  • Premoženje se pogosto zamrzne že pred izdajo odredbe o zaplembi. Da bi pristojni pravosodni organi na zahtevo pravosodnih organov druge države članice lahko zasegli premoženje, je bil leta 2003 sprejet Okvirni sklep o zasegu premoženja ali dokazov (glej tudi razdelek Zamrznitev sredstev in zavarovanje dokazov).
  • Da bi bilo praktično sodelovanje med pravosodnimi organi učinkovito, skuša Sklep Sveta o uradih za odvzem premoženjske koristi graditi na neformalnem sodelovanju, ki poteka med kontaktnimi točkami držav članic, ki delujejo na področju odkrivanja, sledenja in odvzema premoženjske koristi v mreži CARIN. Ta sklep od držav članic zahteva, da ustanovijo ali imenujejo „urade za odvzem premoženjske koristi“, katerih naloga je olajšati učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij na področju odvzema premoženjske koristi.
  • Leta 2014 je bila sprejeta direktiva, ki državam EU olajšuje zaseg premoženjske koristi, ki izhaja iz hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Cilj direktive je poenostavitev veljavnih pravil in zapolnitev pomembnih vrzeli, ki jih izkoriščajo združbe organiziranega kriminala. Okrepila bo zmožnost držav EU za zaplembo premoženja, ki je bilo preneseno na tretje osebe; prav tako bo lažje zapleniti premoženje, pridobljeno z nezakonitimi dejavnostmi, tudi če je osumljenec pobegnil, pristojni organi pa bodo lahko začasno zamrznili sredstva, pri katerih obstaja tveganje, da bi brez ustreznega ukrepanja izginila.
Zadnja posodobitev: 06/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.