Задържане и трансфер на затворници

Европейският съюз помага за рехабилитацията на лишените от свобода лица, като им се предоставя възможност да изтърпят наказанието си в държавата им на произход. За тази цел е създадена система за трансфер на лишени от свобода лица обратно към държавата от ЕС, от която произхождат, в която обичайно пребивават или с която имат тесни връзки.

Системата се основава на 3 рамкови решения:

Решение относно трансфера на лишени от свобода лица в държавата им на произход

Рамковото решение относно наказания лишаване от свобода от 2008 г. позволява на лишените от свобода лица да бъдат върнати в държавата, в която те обичайно пребивават. Това се прави, тъй като съществува по-голяма вероятност за рехабилитация на затворниците, ако те могат да изтърпят наказанията си в държавата им на произход.

С Решението се подобрява комуникацията между държавите и се дава възможност трансферът да се извърши в рамките на определен срок.

Откога се прилага?

Държавите от ЕС трябваше до 5 декември 2011 г. да включат посоченото решение в националното си законодателство. Тук можете да намерите информация относно актуалното състояние във връзка с изпълнението.

Какво се замества с него?

По отношение на ЕС Решението замества Европейската конвенция за трансфер на осъдени лица (1983 г.) и Допълнителния протокол (1997 г.), въпреки че тези конвенции ще продължат да се прилагат за държави извън ЕС.

Решение, позволяващо пробация в държавата на произход

Рамковото решение относно пробационните мерки и алтернативните санкции от 2008 г. позволява на дадено лице да бъде върнато в държавата, в която обичайно пребивава, ако е било:

  • осъдено и освободено под гаранция, или
  • с наложено алтернативно наказание

в държава от ЕС, в която не пребивава обичайно.

Впоследствие тази държава ще упражнява надзор върху изпълнението на наказанието, тъй като рехабилитацията на хората се извършва по-лесно в държавата им на произход.

Откога се прилага?

Държавите от ЕС трябваше до 06 декември 2011 г. да включат посоченото решение в националното си законодателство. Тук можете да намерите информация относно актуалното състояние във връзка с изпълнението.

Какво се замества с него?

Решението замества съответните части от Конвенцията на Съвета на Европа от1964 г. за наблюдение на лицата, осъдени или освободени условно, въпреки че тази конвенция ще продължи да се прилага за държави извън ЕС.

Решение относно алтернативи на предварителното задържане

В Рамковото решение от 2009 г. се прилага принципът за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане.

По отношение на заподозрени, които са временно освободени преди началото на техния процес, това решение позволява прехвърляне на отговорността за процесуална принуда, която не включва лишаване от свобода, на държавата, в която обичайно пребивават.

Това позволява на гражданите на ЕС да се завърнат у дома, докато очакват процес в друга държава от ЕС. Държавите им на произход ще осъществяват надзор над тях чрез мерки, които не включват лишаване от свобода (напр. ще изискват от тях да останат на определено място или те ще трябва да се регистрират в полицията всеки ден). По този начин се избягва продължително задържане в чужбина, докато тече досъдебното производство.

Откога се прилага?

Държавите трябваше до 11 декември 2012 г. да включат посоченото решение в националното си законодателство. Тук можете да намерите информация относно актуалното състояние във връзка с изпълнението.

Допълнителна информация

Вж. Europris и Европейската организация за пробация (CEP).

Последна актуализация: 02/12/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.