Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinašpanělštinaněmčinaestonštinařečtinafrancouzštinamaďarštinamaltštinapolštinaportugalštinarumunštinaslovenštinaslovinštinafinštinašvédština
Swipe to change

Zadržování a předávání vězňů

EU pomáhá s rehabilitací vězňů tím, že jim umožňuje, aby vykonali svůj trest ve své domovské zemi. Pro tyto účely vytvořila systém pro předávání vězňů zpět do země EU, ze které pochází, ve které běžně pobývají nebo se kterou mají nejužší vazby.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Systém je založen na třech „rámcových rozhodnutích“:

Rozhodnutí o předání vězňů do jejich domovské země

Rámcové rozhodnutí o trestech odnětí svobody z roku 2008 umožňuje předávat vězně zpět do země, v níž běžně pobývají. Důvodem pro to je skutečnost, že existuje větší pravděpodobnost rehabilitace vězňů, mohou-li vykonat svůj trest ve své domácí zemi.

Rozhodnutí zlepšuje komunikaci mezi zeměmi a umožňuje, aby k předáním docházelo ve stanovených časových rámcích.

Kdy se použije?

Země EU toto rozhodnutí měly provést ve svých vnitrostátních právních předpisech do 5. prosince 2011. Informace o aktuálním stavu provedení jsou k dispozici zde.

Co nahrazuje?

Pro EU rozhodnutí nahrazuje Evropskou úmluvu o předávání odsouzených osob (1983) a její dodatkový protokol (1997), avšak tyto úmluvy se nadále budou používat ve vztahu k zemím, které nejsou členy EU.

Rozhodnutí o probaci v domovské zemi pachatele

Rámcové rozhodnutí o probačních opatřeních a alternativních trestech umožňuje, aby osoba byla vrácena zpět do země, v níž běžně pobývá, pokud:

  • byla odsouzena a propuštěna s uložením probačního opatření, nebo
  • jí byl uložen alternativní trest

v zemi EU, v níž běžně nepobývá.

Tato země na ni bude poté dohlížet při výkonu jejího trestu, neboť lidé se lépe rehabilitují ve své domovské zemi.

Kdy se použije?

Země EU toto rozhodnutí měly provést ve svých vnitrostátních právních předpisech do 6. prosince 2011. Informace o aktuálním stavu provedení jsou k dispozici zde.

Co nahrazuje?

Rozhodnutí nahrazuje příslušné části Úmluvy Rady Evropy z roku 1964 o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, nicméně tato úmluva se stále použije ve vztahu k zemím, které nejsou členy EU.

Rozhodnutí o alternativách k vazbě

Rámcové rozhodnutí z roku 2009 uplatňuje zásadu vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy k vazbě.

U podezřelých osob podmínečně propuštěných, které čekají na soudní proces, toto rozhodnutí umožňuje předat odpovědnost za nevazební dohled do země, v níž běžně pobývají.

Umožňuje to, aby se občané EU vrátili domů při čekání na soudní proces v jiné zemi EU. Jejich domovská země na ně bude dohlížet za pomoci nevazebních opatření (např. vyžadovat po nich, aby se zdržovali na konkrétně stanoveném místě, nebo požadovat po nich, aby se každý den hlásili na policejní stanici). Zabraňuje to dlouhotrvajícím vazbám v zahraničí.

Kdy se použije?

Země toto rozhodnutí měly provést ve svých vnitrostátních právních předpisech do 11. prosince 2012. Informace o aktuálním stavu provedení jsou k dispozici zde.

Další informace

Viz Europris a CEP.

Poslední aktualizace: 02/12/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.