Zadržiavanie a odovzdávanie väzňov

EÚ pomáha rehabilitovať väzňov tým, že im umožňuje vykonať trest vo svojej domovskej krajine. S týmto cieľom vytvorila systém odovzdávania väzňov späť do krajiny EÚ, z ktorej pochádzajú, v ktorej majú obvyklý pobyt alebo s ktorou majú úzke väzby.

Systém je založený na troch „rámcových rozhodnutiach“:

Rozhodnutie o odovzdávaní väzňov do ich domovskej krajiny

V rámcovom rozhodnutí o trestoch odňatia slobody z roku 2008 je väzňom umožnené odovzdanie späť do krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt. Dôvodom je to, že väzni budú s väčšou pravdepodobnosťou rehabilitovaní, ak budú môcť vykonať svoj trest vo svojej domovskej krajine.

Rozhodnutím sa zlepšuje komunikácia medzi krajinami a umožňuje sa uskutočnenie odovzdania v rámci stanovenej lehoty.

Odkedy sa uplatňuje?

Krajiny EÚ mali povinnosť začleniť toto rozhodnutie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 5. decembra 2011. Informácie o súčasnom stave vykonávania sú uvedené tu.

Čo sa ním nahrádza?

Pre EÚ sa rozhodnutím nahrádza Európsky dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb (1983) a jeho dodatkový protokol (1997), hoci tieto dohovory budú naďalej platiť pre nečlenské krajiny EÚ.

Rozhodnutie o probácii v domovskej krajine páchateľov

Na základe rámcového rozhodnutia o probačných opatreniach a alternatívnych sankciách z roku 2008 je možné, aby osoba bola vrátená späť do krajiny, v ktorej má obvyklý pobyt, ak:

  • bola odsúdená a prepustená na skúšku alebo
  • jej bola udelená alternatívna sankcia

v krajine EÚ, v ktorej nemá obvyklý pobyt.

Táto krajina bude následne dohliadať na jej trest, pretože ľudia sa ľahšie rehabilitujú vo svojej domovskej krajine.

Odkedy sa uplatňuje?

Krajiny EÚ mali povinnosť začleniť toto rozhodnutie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 6. decembra 2011. Informácie o súčasnom stave vykonávania sú uvedené tu.

Čo sa ním nahrádza?

Týmto rozhodnutím sa nahrádzajú príslušné časti Dohovoru Rady Európy z roku 1964 o podmienečnom odsúdení alebo prepustení páchateľov, hoci tento dohovor bude naďalej platiť pre nečlenské krajiny EÚ.

Rozhodnutie o alternatívach k vyšetrovacej väzbe

rámcovom rozhodnutí z roku 2009 sa uplatňujú zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby.

Týmto rozhodnutím sa v prípade podozrivých predbežne prepustených osôb pred ich súdnym konaním umožňuje odovzdanie zodpovednosti za neväzobný dohľad do krajiny, v ktorej majú obvyklý pobyt.

Občania EÚ tak majú možnosť vrátiť sa domov a čakať na súdne konanie v inej krajine EÚ. Ich domovská krajina bude na nich dohliadať pomocou opatrení neväzobného dohľadu (napr. bude žiadať, aby zostali na určenom mieste, alebo žiadať, aby sa každý deň hlásili na policajnej stanici). Týmto sa zabráni dlhým prieťahom vo vyšetrovacej väzbe v zahraničí.

Odkedy sa uplatňuje?

Krajiny mali povinnosť začleniť toto rozhodnutie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 11. decembra 2012. Informácie o súčasnom stave vykonávania sú uvedené tu.

Ďalšie informácie

Pozri EuroprisCEP.

Posledná aktualizácia: 02/12/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.