Νομολογία

 • Στοιχεία της υπόθεσης
  • Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός: Court of First Instance, Athens, Judgment nº 4169/2017, 18 OCtober.
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Κοινή ονομασία:N/A
  • Είδος απόφασης: Πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση
  • Ημερομηνία απόφασης: 18/11/2017
  • Δικαστήριο: Court of First Instance, Athens
  • Θέμα:
  • Ενάγων:
  • Εναγόμενος:
  • Λέξεις-κλειδιά: consumers, package travel, package holidays, package tours, commercial agreement.
 • Άρθρα της οδηγίας
  Package Travel Directive, Article 2, 1.
 • Περίληψη

  The case deals with the right of the local representative of a tour operator to receive payment for its intermediation services.

 • Πραγματικά περιστατικά

  The case concerns a commercial cooperation agreement between the claimant, a tour operator in Greece, and the defendant, a tour operator in France. In particular, there was an agreement of exclusive representation of the defendant concerning holiday travel arrangements in Greece by the claimant. The claimant entered into contracts with hotel operators, as a representative of the defendant, on behalf of the defendant and in his own name. The claimant brought an action before the Court for unjust enrichment with the argument that, the agreement was concluded between the parties with an obligation for payment of additional remuneration to the claimant for its intermediation services.

 • Νομικό ζήτημα

  The legal issue concerned the qualification of the claimant, as a broker, agent, or mere representative of the defendant.

 • Απόφαση

  Πλήρες κείμενο: Πλήρες κείμενο

 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Νομική βιβλιογραφία

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Αποτέλεσμα

  The claimant’s claims were not adequately proven and thus were dismissed.