Νομολογία

 • Στοιχεία της υπόθεσης
  • Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός: Ombudsman of the Consumer, 9th of August 2010 (Protocol No 1752)
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Κοινή ονομασία:N/A
  • Είδος απόφασης: Άλλο
  • Ημερομηνία απόφασης: 09/08/2010
  • Δικαστήριο: Συνήγορος του καταναλωτή
  • Θέμα:
  • Ενάγων:
  • Εναγόμενος: Hellenic American University, Attico College and Global College
  • Λέξεις-κλειδιά: false impression, misleading commercial practices, misleading statements, transactional decision
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5, 4. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
 • Περίληψη
  Private schools that call themselves "university" or "college" may lead a consumer to take a transactional decision that he would not have taken otherwise. The use of those terms is untruthful and misleading.
 • Πραγματικά περιστατικά
  The first defendant characterized itself with the word "university" in its distinctive title and in every public communication (web site, advertisement, promotions). The second and third institutions used the word "college" instead.
 • Νομικό ζήτημα
  Is it misleading for a private school to call itself a "university" or "college" in order to attract new students?
 • Απόφαση

  It is misleading for a private school to characterize itself as a "university" or "college".

  Πλήρες κείμενο: Πλήρες κείμενο

 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Νομική βιβλιογραφία

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Αποτέλεσμα
  The Ombudsman of the Consumer recommended the private schools to refrain from similar public declarations, reports, advertisements, announcements, or promotions. It also requested the defendants to erase from their company name, public communications, etc. the distinctive title "university" / "college".