ΧώραΓερµανία

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΑρμόδια αρχή

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

  • Amtsgericht Freiburg im Breisgau
  • Amtsgericht Hamburg
  • Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
  • Landgericht Bremen
  • Ministerium der Justiz
  • Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
  • Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
  • Ministerium für Justiz und Gesundheit
  • Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Sachsen-​Anhalt
  • Niedersächsisches Justizministerium
  • Oberlandesgericht Dresden
  • Oberlandesgericht Düsseldorf
  • Oberlandesgericht Frankfurt am Main
  • Oberlandesgericht München
  • Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
  • Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz