Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Polska

Przepisy krajowe

11-20 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 27/07/2002
  • Data wejścia w życie: 01/01/2003
  • PDF: legislation267_pl.pdf
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 27/07/2002 01/01/2003
 • Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 22/05/2003
  • Data wejścia w życie: 01/01/2004
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/07/2004
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
  • PDF: legislation347_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej 02/07/2004 01/01/9999
 • Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/02/2007
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 01/01/9999
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 23/08/2007 21/12/2007
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011
 • Ustawa o timeshare
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014
Ustawa o prawach konsumenta 30/05/2014 25/12/2014

11-20 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

41-50 z 74 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Appeal Court, Łódź, Judgement I ACa 973/20
Appeal Court, Łódź, Judgement I ACa 973/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 13/01/2021
 • Appeal Court, Gdańsk, Judgement I ACa 505/20
Appeal Court, Gdańsk, Judgement I ACa 505/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 19/01/2021
 • Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 165/20
Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 165/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 21/01/2021
 • Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 416/19
Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 416/19 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 09/02/2021
 • Appeal Court, Szczecin, Judgement I ACa 646/20
Appeal Court, Szczecin, Judgement I ACa 646/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 11/02/2021
 • Supreme Court, Judgement III CSKP 60/21
Supreme Court, Judgement III CSKP 60/21 N/A Article 5 Article 5" Orzeczenie sądu najwyższego" 24/02/2021
 • Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 427/20
Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 427/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 10/03/2021
 • Supreme Court, Judgement I CSK 635/20
  • Identyfikator krajowy: Supreme Court, Judgement I CSK 635/20
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Article 4 Article 3
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 16/03/2021
Supreme Court, Judgement I CSK 635/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 16/03/2021
 • Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 655/20
Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 655/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 18/03/2021
 • Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 1026/18
Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 1026/18 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 12/04/2021

41-50 z 74 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

21-30 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Monitor Prawniczy. Nr 22
  • Odniesienie: Monitor Prawniczy. Nr 22
  • Tytuł: The impermissible mechanism of fixing an exchange rate by a bank
  • Autor: WIERZBOWSKI, M.
  • Rok publikacji: 2019
Monitor Prawniczy. Nr 22 The impermissible mechanism of fixing an exchange rate by a bank WIERZBOWSKI, M. 01/01/1970
 • Prawniczy. Nr 3
  • Odniesienie: Prawniczy. Nr 3
  • Tytuł: Prohibited clauses in consumer contracts: basis for review and its time limits
  • Autor: GROCHOWIECKI, M.
  • Rok publikacji: 2019
Prawniczy. Nr 3 Prohibited clauses in consumer contracts: basis for review and its time limits GROCHOWIECKI, M. 01/01/1970
Doprecyzowanie zasady transparentności w polskim prawie konsumenckim. Studia Prawa Prywatnego Nr. 1. Clarification of the principle of transparency in Polish consumer law LUZAK, J. 01/01/1970
Eliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Monitor Prawniczy Nr.2. Elimination of the abusive indexation clause from a Swiss franc indexed credit agreement SZYMAŃSKI, M. 01/01/1970
Ocena w świetle art. 385[1] KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne. Monitor Prawniczy Nr. 14. Assessment in light of Art. 385[1] of the Civil Code of the currency indexation clause included in a credit agreement and the consequences of recognising it as abusive SZYMAŃSKI, M. 01/01/1970
Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego. Monitor Prawniczy Nr. 20. Abusive clauses in Swiss franc denominated credit agreements – analysis of the Supreme Court judgments TOMCZAK, T. 01/01/1970
Świadczenie główne jako przesłanka indywidualnej kontroli abuzywności wzorca umowy (art. 385[1] § 1 KC) w orzecznictwie SN i TSUE. Monitor Prawniczy. No. 1. pp. 25-33 Main subject matter as a premise for individual assessment of unfairness of contractual terms (Art. 3851 § 1 of the Civil Code) in the case law of the Polish Supreme Court and the European Court of Justice DĄBROWSKA, K. 01/01/1970
Dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Monitor Prawniczy. No. 5. pp. 238-244 Admissibility of examining abusiveness of contractual provisions concerning non-interest costs of a consumer loan. ANTONIUK, J. R. 01/01/1970
(Nie)uczciwe klauzule przeliczeniowe w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej? Krytyka dotychczasowego podejścia polskiego sądownictwa powszechnego do bankowych tabel kursowych na tle orzecznictwa TSUE. Monitor Prawniczy. No. 23. pp. 1260-1266 (Un)fair conversion clauses in loan agreements indexed to or denominated in a foreign currency? Criticism of the hitherto approach of Polish common courts to banks’ conversion tables in light of the case law of the CJEU BEŁDOWSKI, J. and JABŁOŃSKI, M. 01/01/1970
Kryteria oceny klauzul przeliczeniowych w umowach o kredyt indeksowany i denominowany w walucie obcej, w świetle orzecznictwa TSUE. Czy prokonsumenckie podejście do zagadnienia nieuczciwych klauzul przeliczeniowych zasługuje na krytykę? Monitor Prawniczy. No. 24. pp. 1296-1305 Criteria for the assesment of conversion clauses in credit agreements indexed and denominated in a foreign currency, in light of CJEU case law. Does the pro-consumer approach to the issue of unfair conversion clauses deserve criticism? SZYMAŃSKI, M. 01/01/1970

21-30 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

1-10 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-12/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-15/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-3/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-10/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-1/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-13/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-14/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-2/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office

1-10 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”