Tilbageholdelse og overførsel af fanger

EU hjælper med at rehabilitere fanger ved at lade dem afsone deres straf i deres hjemland. For at gøre dette har den indført et system til overførsel af fanger tilbage til det EU-land, de kommer fra, det land de normalt bor i, eller med hvilket de har tætte forbindelser.

Systemet er baseret på 3 rammeafgørelser:

Afgørelse om overførsel af fanger til deres hjemland

Rammeafgørelsen fra 2008 om frihedsstraffe gør det muligt for fanger at blive flyttet tilbage til det land, de normalt bor i. Det skyldes, at fangerne har større sandsynlighed for at blive rehabiliteret, hvis de kan afsone deres straf i deres hjemland.

Afgørelsen forbedrer kommunikationen mellem landene og tillader, at overførsler finder sted inden for faste tidsfrister.

Siden da fandt anvendelse?

EU-landene skulle indarbejde denne beslutning i deres nationale lovgivning senest den 5. december 2011. Oplysninger om status for gennemførelsen kan findes her.

Hvad skal den erstatte?

For EU erstatter afgørelsen den europæiske konvention om overførelse af domfældte (1983) og tillægsprotokollen hertil (1997), selv om konventionerne fortsat finder anvendelse på lande uden for EU.

Afgørelse om prøveløsladelse i gerningsmandens hjemland

Rammeafgørelsen fra 2008 om tilsynsforanstaltninger & alternative sanktioner gør det muligt at sende en person tilbage til det land, hvor de normalt bor, hvis de har været:

  • er dømt og prøveløsladt, eller
  • en alternativ sanktion

i et EU-land, hvor de normalt ikke bor.

Dette land vil så føre tilsyn med, at de afsoner deres straf, eftersom folk bliver lettere at blive rehabiliteret i deres hjemland.

Siden da fandt anvendelse?

EU-landene skulle indarbejde denne beslutning i deres nationale lovgivning senest den 6. december 2011. Oplysninger om status for gennemførelsen kan findes her.

Hvad skal den erstatte?

Afgørelsen træder i stedet for de relevante dele af Europarådets konvention fra 1964 om betinget domfældelse eller løsladte lovovertrædere, selv om denne konvention fortsat finder anvendelse på lande uden for EU.

Afgørelse om alternativer til varetægtsfængsling

Rammeafgørelsen fra 2009 anvender princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.

For mistænkte, der er foreløbigt frigivet forud for retssagen, giver denne afgørelse mulighed for, at ikke-frihedsberøvende tilsyn overdrages til det land, hvor de normalt bor.

Dette gør det muligt for EU-borgere at vende hjem, mens de venter på retssagen i et andet EU-land. Deres hjemland vil overvåge dem ved hjælp af ikke-frihedsberøvende foranstaltninger (f.eks. krav om, at de skal forblive på et bestemt sted eller bede dem om at melde sig til en politistation hver dag). Derved undgås langvarig varetægtsfængsling i udlandet.

Siden da fandt anvendelse?

Landene skulle indarbejde denne beslutning i deres nationale lovgivning senest den 11. december 2012. Oplysninger om status for gennemførelsen kan findes her.

Yderligere oplysninger

Jf. Europrints og CEP.

Sidste opdatering: 27/11/2019

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.