Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Estonia

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Content provided by:
Estonia

Трябва ли да имам адвокат?

Трябва да имате адвокат по време на досъдебното производство, считано от момента, в който получите възможност да прегледате съдебното досие (виж информационен лист 2). Преди този етап трябва да имате адвокат в следните случаи:

  • ако сте бил непълнолетен към момента на извършване на престъплението;
  • ако не можете да се защитите сам поради физическо или умствено увреждане или ако защитата е усложнена от такова увреждане;
  • ако сте заподозрян за престъпление, което води до доживотна присъда за лишаване от свобода;
  • ако Вашето дело е в разрез с делото на друго лице, което има защитник;
  • ако сте задържан от поне шест месеца;
  • ако делото се гледа по бърза процедура.

Трябва да имате адвокат по време на процеса. Участието на адвоката в процеса е задължително, освен ако обвиняемият не иска адвокат, съдът счита, че обвиняемият е способен да защитава сам интересите си и обвиняемият иска да избегне назначаването на адвокат.

Намиране на адвокат

Имате право да изберете свой адвокат, който да се съгласи да Ви представлява въз основа на договор. Имената и данните за контакт на адвокати са достъпни на уебстраницата на адвокатската колегия на Естония.

Ако нямате сключен договор с адвокат или Вашият адвокат не може да Ви представлява, имате право да поискате да Ви бъде определен адвокат. В такъв случай адвокатската колегия на Естония определя адвокат, който да Ви представлява.

Вашето право да Ви бъде определен адвокат от адвокатската колегия на Естония не зависи от Вашето финансово положение. Не сте длъжен да разкривате подробности относно финансовото си положение, когато кандидатствате за адвокат.

Ако желаете да Ви бъде определен адвокат от адвокатската колегия на Естония, трябва да подадете искане до разследващия орган, прокуратурата или съда.

Участието на адвоката е задължително в определени производства. Ако не сте си избрали адвокат при такова производство, разследващият орган, прокуратурата или съдът ще Ви определят такъв. Няма нужда да кандидатствате за адвокат.

Заплащане за адвокат

Трябва да заплатите на адвоката, който сте избрали. Хонорарът на адвоката и условията на плащане са включени в договора с клиента.

Ако не желаете да си наемете адвокат, имате право да Ви бъде осигурен адвокат от държавата. Адвокатът, който се определя от адвокатската колегия на Естония, получава заплащане от държавата. Не е нужно да плащате на адвоката. Ако съдът Ви признае за виновен, ще бъдете задължен да възстановите разходите на държавата за хонорара на адвоката.

Мога ли да сменя своя адвокат?

Имате право да смените адвоката, който сте избрали. Ако Ви е бил определен адвокат, имате право да смените адвоката, ако първоначалният и новият адвокат са съгласни. Ако определеният Ви адвокат е некомпетентен или небрежен, имате право да внесете молба до съда за смяна на този адвокат и определяне на нов адвокат от адвокатската колегия на Естония.

Връзки по темата:

Адвокатската колегия на Естония

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.