Обвиняеми (наказателни производства)

Estonia

Наказателният процес се състои от два етапа: досъдебно производство или разследване и самият процес. Наказателният процес може също така да бъде прекратен, без да стига до съда (например когато по време на разследването бъде установено, че не е било извършено престъпление). Може да бъдете признат за виновен само в съда.

Content provided by:
Estonia

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на наказателното разследване е да се установи дали престъплението е било извършено и какви са били обстоятелствата около престъплението. По време на разследването ще бъдат събрани доказателства за предполагаемото престъпление, ще бъдат установени обстоятелствата и ще бъде взето решение дали доказателствата са достатъчни, за да бъдете обвинен за престъплението.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Започване на наказателния процес

Началото на наказателния процес се дава от разследващия орган (полицията или друг държавен орган с правомощия да направи това) или от прокуратурата. Наказателното производство започва тогава, когато полицията или прокуратурата получат информация относно предполагаемото престъпление.

Задържане и арест

Ако разследващият орган има основателни причини да смята, че Вие сте извършили престъпление, може да бъдете задържан като заподозрян за срок до 48 часа. Ако бъдете задържан, трябва незабавно да бъдете разпитан от разследващия орган.

Ако по време на разследването стане ясно, че няма основание да бъдете задържан, трябва да бъдете освободен незабавно. Ако прокуратурата е убедена, че трябва да бъдете задържан за по-дълго време, така че да не се укриете или да извършите нови престъпления, тя трябва да поиска заповед за Вашия арест от съда.

Ако това се случи, ще бъдете изправен пред съдията в срок от 48 часа от момента на Вашето задържане. Съдията решава дали арестът е подходяща мярка. Ако съдията счете, че няма основание за Вашия арест, ще бъдете освободен незабавно.

Разпит и събиране на доказателства

Целта на разследването е да се съберат доказателства, които потвърждават обстоятелствата около престъплението. За тази цел се разпитват заподозреният, жертвата и свидетелите, събират се доказателства, извършват се криминалистични анализи и се провеждат дейности за наблюдение. Всички предприети действия с цел събиране на доказателства трябва да бъдат документирани съгласно закона. За Вашето обвинение могат да се използват само доказателства, признати от закона и събрани по законен начин.

Получаване на достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението

Ще бъде създадено съдебно досие, което съдържа подробности от наказателното разследване и доказателствата. Когато приключи наказателното разследване, прокурорът дава копие от съдебното досие на адвоката. Вашият адвокат ще Ви каже за доказателствата, които са били събрани, и основанието за обвиненията срещу Вас.

Вие и Вашият адвокат имате право да подавате искания до прокуратурата (например за включване на допълнителни доказателства в досието, за прекратяване на наказателното производство и др.). Прокуратурата трябва да вземе решение по тези искания. Ако прокуратурата не удовлетвори дадено искане, можете да представите същото искане в съда по време на процеса.

Ако след като досието Ви бъде представено и е било взето решение по исканията, прокуратурата счете, че има достатъчно доказателства за започване на дело срещу Вас, тя ще изготви списък с обвинения.

Това е документ, който съдържа фактите и представя доказателствата, върху които се базира обвинението. Прокуратурата представя списъка с обвинения на адвоката и го изпраща на съда. Съдията ще даде начало на процеса въз основа на списъка с обвинения.

Моите права по време на разследването

Започване на наказателния процес (1)

Защо започва наказателният процес?

Наказателният процес започва, защото разследващият орган е получил информация, която предполага извършването на престъпление. Тази информация може да се основава на подадено оплакване от дадено лице или разкриването на факт, който подсказва, че е било извършено престъпление.

Целта на наказателния процес е да се установи дали е било извършено престъпление и, ако отговорът е да, дали доказателствата са достатъчни, за да бъде повдигнато обвинение срещу заподозряното лице.

Кой извършва наказателното разследване?

Наказателното производство се ръководи от прокуратурата, а наказателното разследване се провежда от разследващия орган в съответствие с инструкциите на прокурора. Обикновено разследването се извършва от полицията. Разследването може да бъде извършено и от Службата за вътрешна сигурност, Съвета „Данъчни и митнически въпроси“, Инспектората по околна следа, Дирекция „Места за лишаване от свобода“ и Служба „Места за лишаване от свобода“ към Министерство на правосъдието, военна полиция и Съвета по конкуренция.

Разследващите органи могат да извършат определени процедурни действия само с разрешението на прокуратурата или съда.

Как ще разбера, че наказателният процес е започнал?

Наказателният процес започва с първото процедурно действие. Ако сте заподозрян в извършването на престъпление, ще научите за започването на наказателния процес, когато бъдете задържан като заподозрян или когато разследващият орган Ви призове за разпит.

Защо мога да бъда заподозрян за извършването на престъпление?

Може да бъдете третиран като заподозрян, ако разследващият орган има достатъчно основания да смята, че сте извършил престъпление. Тези основания могат да бъдат базирани на различни причини, например:

 • били сте заловен по време на извършването на престъплението или непосредствено след това;
 • свидетел на престъплението или жертвата Ви идентифицират като лицето, което го е извършило;
 • доказателства за престъплението или друга информация показва, че Вие сте лицето, което е извършило престъплението.

Какви са моите права като заподозрян?

Вашите основни права като заподозрян са както следва:

 • правото да Ви съобщят в какво сте заподозрян, да правите или да откажете да направите изявления във връзка с това подозрение;
 • правото да узнаете, че казаното от Вас може да бъде използвано срещу Вас;
 • правото на съдействие от устен преводач;
 • правото на съдействие от адвокат;
 • правото да се срещате с адвоката си насаме;
 • правото да бъдете разпитван в присъствието на Вашия адвокат;
 • правото да участвате в съдебното заседание, на което се разглежда искането за издаване на заповед за арестуването Ви;
 • правото да представяте доказателства;
 • правото да подавате искания и оплаквания;
 • право да проучвате протоколите от процесуалните действия и да правите бележки относно условията, протичането и резултатите от процесуалното действие и относно самия протокол, като бележките също се закрепват в протокол; право да давате съгласие за прилагането на процедура за решаване на делото със споразумение, да участвате в преговорите, които са част от процедурата за постигане на споразумение, да правите предложения за вида и размера на наказанието, което да бъде наложено, и да сключвате или да отказвате да сключите споразумение за решаване на делото.

Какви са моите задължения?

Вие сте длъжен:

 • да се явите, когато Ви бъде наредено от разследващия орган, прокуратурата или съда;
 • да участвате в процедурните действия и да се подчинявате на нарежданията на разследващия орган, прокуратурата и съда.

Какво ще ми бъде обяснено за процедурите, които се извършват?

Ако сте заподозрян, разследващият орган трябва да Ви обясни Вашите права и задължения. От Вас ще бъде поискано да подпишете писмения протокол от разпита и по този начин потвърждавате, че Вашите права и задължения са Ви били разяснени.

След това ще Ви бъде казано в какво Ви подозират. Това означава, че ще получите кратко описание на действието, в чието извършване Ви подозират. Ще получите и подробности във връзка със закона, който определя това действие като престъпление. Нито разследващият орган, нито прокуратурата имат задължение да Ви дадат повече информация преди приключване на досъдебното производство.

Кога мога да говоря със своя адвокат?

Считано от момента, в който ставате заподозрян в наказателно производство, Вие имате право да се срещнете и да говорите със своя адвокат. Имате право да говорите със своя адвокат преди разследващият орган да започне Вашия разпит.

 

Задържане и арест (2)

При какви обстоятелства мога да бъда задържан?

Може да бъдете задържан като заподозрян, ако:

 • сте заловен по време на извършването на престъплението или непосредствено след това;
 • свидетел на престъплението или жертвата Ви идентифицират като лицето, което го е извършило;
 • доказателства за престъплението показват, че Вие сте лицето, което е извършило престъплението.

Освен това може да бъдете задържан, ако разследващият орган разполага с друга информация, която Ви идентифицира като заподозряно лице, и:

 • се опитате да избягате;
 • Вашата самоличност не е установена със сигурност;
 • разследващият орган смята, че може да продължите да извършвате престъпления, да се укриете или по друг начин да попречите на наказателния процес.

Може да бъдете задържан и арестуван с цел предаване или екстрадиция в друга държава (вижте Разпит и събиране на доказателства (3)).

Кой може да ме задържи?

Разследващият орган има право да Ви задържи. Ако бъдете заловен в момента на извършването на престъплението или непосредствено след това или ако направите опит да избягате, всяко лице може да Ви предаде на полицията за задържане.

Как ще науча защо съм задържан и какво ще се случи след това?

При задържането Ви служител на разследващия орган трябва да Ви уведоми за причината за задържането и да Ви разясни Вашите права и задължения. Служителят изготвя документ за задържането, в който се съдържа правното основание за Вашето задържане и обстоятелствата около престъплението, в което Ви подозират. Имате право да отправяте искания и да изисквате те да бъдат включени в документа за задържането.

Как ще разбера какво се случва, ако не говоря местния език?

Разследващият орган трябва да Ви уведоми незабавно на език и по начин, който разбирате, за причината за Вашето задържане и Вашите права. Разследващият орган трябва да Ви осигури устен преводач, ако имате нужда от такъв. Осигурява се единствено устен превод (не и писмен).

Мога ли да съобщя на близки хора за моето задържане?

Имате право да уведомите поне един близък по Ваш избор. Уведомяването се извършва чрез разследващия орган. Това означава, че имате право да поискате да бъде предадено известие на лице, избрано от Вас, и това се прави от разследващия орган.

Ако разследващият орган смята, че уведомяването на избраното от Вас лице за Вашето задържане може да попречи на наказателния процес, той може да откаже да го уведоми. Прокуратурата трябва да даде разрешение за такъв отказ.

За колко дълго време мога да бъда задържан?

Може да бъдете задържан за максимум 48 часа. Ако съдът не издаде заповед за Вашия арест в срок от 48 часа от момента на задържането Ви, разследващият орган трябва да Ви освободи незабавно.

При какви обстоятелства мога да бъда арестуван?

Може да бъдете арестуван по искане на прокуратурата, ако има основателна причина да се смята, че може да се укриете или да извършите нови престъпления. Само съдия може да даде разрешение за ареста.

Как се взема решението за моя арест?

Разследващият орган Ви изправя пред съдия за издаване на заповед за Вашия арест. Прокурорът и, по Ваше желание, Вашият адвокат също са поканени да присъстват пред съдията. Съдията прочита досието по Вашия криминален случай и Ви разпитва, за да провери причините за Вашия арест. След като изслуша страните по случая, съдът одобрява или отказва ареста. Ако арестът бъде отказан, трябва да бъдете освободен незабавно.

Колко дълго време може да продължи моят арест?

В досъдебното производство не може да бъдете задържан за повече от 6 месеца. В извънредни случаи този срок може да бъде удължен. След всеки двумесечен период имате право да поискате от съда да преразгледа причините за Вашия арест и съдът трябва да вземе решение в срок от 5 дни дали удължаването на ареста е основателно или не. Ако съдът счете, че арестът вече не е обоснован, трябва да бъдете освободен незабавно.

Мога ли да бъда освободен под гаранция?

Имате право да поискате да Ви бъде наложена гаранция вместо арест. За тази цел трябва да подадете искане до съда. Ще бъдете изправен пред съдия, който ще вземе решение по искането за гаранция и той трябва да изслуша Вашето мнение и мнението на Вашия адвокат.

Ако съдът се съгласи с искането, Вие ще бъдете освободен незабавно след прехвърляне на размера на гаранцията по сметката на съда.

Имам ли право да обжалвам заповедта за моя арест?

Имате право да обжалвате заповедта за Вашия арест. За тази цел Вие или Вашият адвокат трябва да подадете писмена жалба до районния съд чрез съда, издал първоначалната заповед за арест. Трябва да подадете жалбата в срок от 10 дни от получаването на информацията за издаването на заповедта за арест.

Разпит и събиране на доказателства (3)

Каква е целта на разпита и събирането на доказателства?

Целта на разпита и събирането на доказателства е да се установят обстоятелствата около предполагаемото престъпление и да се състави писмен протокол за тези обстоятелства, така че да могат да бъдат проверени в съда. Разследващият орган и прокуратурата са длъжни да съберат както информация, която сочи, че сте замесен в престъплението, така и информация във Ваша полза. Не сте длъжен да доказвате своята невинност.

Ще ми бъдат ли поискани сведения?

Ако сте заподозрян, разследващият орган трябва незабавно да Ви разпита.

Трябва ли да дам сведения на разследващия орган?

Не сте длъжен да давате сведения на разследващия орган или да отговаряте на въпросите, които Ви се задават. Имате право да мълчите. Мълчанието в никакъв случай не може да се тълкува като признание за вина. Не може да бъдете принуждаван да давате доказателства срещу себе си или срещу близки хора.

Как протича разпитът?

В началото на разпита трябва да Ви бъде съобщено, че имате право да откажете да дадете показания и че показанията Ви могат да бъдат използвани срещу Вас. Първо ще бъдете запитан дали сте извършил престъплението, в което Ви подозират.

Ще получите възможност да разкажете това, което знаете за престъплението, което се разследва. Освен това ще Ви бъдат зададени други въпроси. Изготвя се писмен протокол от разпита. Имате право да прочетете протокола преди да го подпишете. Имате право забележките Ви да бъдат включени в протокола.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Показанията, които дадете, могат да бъдат използвани срещу Вас.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

По време на разпита може да се признаете за виновен за всички или за някои от обвиненията. Освен това имате право да направите това по всяко време след разпита, дори ако по време на разпита сте заявили, че не сте виновен.

Наказателното производство не свършва, ако признаете своята вина. Разследващият орган все пак трябва да установи обстоятелствата около престъплението и да го докаже. Не може да бъдете осъден за престъпление само въз основа на Вашето признание.

Имам ли право да оттегля признанието си на по-късен етап?

Ако сте признали своята вина, имате право да се върнете към предишните си показания и да отречете своята вина на по-късен етап от наказателното производство или също така в съда. В такъв случай обаче предишните Ви признания могат да бъдат представени в съда и използвани като доказателство срещу Вас. Ако други доказателства потвърдят Вашата вина, фактът, че сте се отрекли от своите показания, няма да бъде зачетен, защото ще бъде счетен за ненадежден.

Мога ли да получа информация за свидетелите, които дават показания срещу мен?

По време на наказателното разследване разследващият орган не е длъжен да Ви дава информация за свидетелите, които са дали показания срещу Вас, и какво са казали. Ще Ви бъде съобщено за свидетелите и техните показания едва когато получите достъп до съдебното досие в края на разследването (вижте Достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението (4)).

Ще ми задават ли въпроси за предишни мои нарушения?

Може да Ви бъдат зададени въпроси за предишни Ваши нарушения, но Вие може да откажете да дадете тази информация. Разследващият орган има право да установи дали сте извършил предишни нарушения, като провери различни регистри. Всички предишни нарушения ще бъдат посочени в списъка с обвиненията.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Разследващият орган има право да извърши личен обиск, за да намери евентуални следи от престъплението, особености на Вашето тяло и друга информация, която е важна за наказателното разследване.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, образци от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Разследващият орган има право да вземе уличаващи доказателства и проби от Вас, включително пръстови отпечатъци и биологичен материал за анализ на ДНК.

Ако откажете да дадете проби, разследващият орган има право да Ви принуди да дадете проби. При все това, ако откажете да дадете проби или вземането на проби би нарушило Вашата физическа неприкосновеност, това може да се извърши само въз основа на решение на разследващия орган. Имате право да видите решението.

Може ли да бъде извършен обиск в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Вашият дом, служебни помещения или кола и др. могат да бъдат претърсени с цел намиране на доказателства за престъплението или други предмети, необходими за разкриване на престъплението. Прокуратурата или съдът трябва да издадат заповед за обиска. Ако обискът трябва да се извърши спешно, той може да бъде разрешен въз основа на заповед от разследващия орган.

Заповедта за обиск трябва да бъде показана на лицето, в чийто имот се извършва обискът, и от него ще бъде поискано да предаде предмета, посочен в заповедта. Ако предметът не бъде предаден, официалните лица на разследващия орган ще извършат обиска.

Мога ли да подам оплакване, ако моите права бъдат нарушени?

Ако правата Ви бъдат нарушени, имате право да се оплачете във връзка с дейностите на разследващия орган и да подадете оплакване до прокуратурата. Ако оплакването е свързано с дейностите на прокуратурата, то може да бъде подадено до държавната прокуратура. Решение по оплакването се взема в срок от 30 дни. Ще получите копие от решението. Ако не сте съгласен с решението на държавна прокуратура, имате право да подадете оплакване до съда в срок от 10 дни.

Достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението (4)

Каква е целта на получаването на достъп до съдебното досие?

Всички доказателства, събрани по време на наказателното разследване, и резюмето на досъдебното производство, в което се описват обстоятелствата около престъплението, се добавят към съдебното досие. Необходимо е да Ви бъде даден достъп до съдебното досие като заподозрян, така че да узнаете за обвиненията срещу Вас и тяхната обосновка.

Кога ще мога да разгледам съдебното досие?

Ако сте заподозрян, съдебното досие ще Ви бъде предоставено след приключване на наказателното разследване.

Как се предоставя достъп до наказателното досие?

Трябва да имате адвокат от момента, в който Ви бъде предоставено съдебното досие (вижте информационен лист 1). Прокуратурата дава копие от съдебното досие на Вашия адвокат. Вашият адвокат Ви съобщава съдържанието на съдебното досие.

С колко време разполагам за преглед на съдебното досие?

Не е определен конкретен срок за прегледа на досието. Ако прокуратурата счита, че прегледът на съдебното досие се бави, тя може да определи такъв срок. Прокуратурата трябва да даде достатъчно време, за да можете наистина да упражните своето право на защита.

Каква е целта на подаването на молби?

След като прегледате съдебното досие Вие и Вашият адвокат имате право да представите молби до прокуратурата. Целта на представянето на молби е да се гарантира, че наказателното производство се извършва щателно и справедливо.

Имате право да поискате:-

 • да бъдат извършени допълнителни процедури по разследване;
 • новите доказателства, представени от Вас, да бъдат включени в досието;
 • материали, които не са уместни за делото, да бъдат изключени от досието и др.

Освен това имате право да поискате от прокуратурата да прекрати наказателния процес, ако според Вас няма основание за неговото продължаване. В допълнение имате право да поискате делото да бъде разгледано по опростената процедура, която се предвижда по закон (например процедура за взаимно съгласие), без пълен процес.

Как се подават молби?

Молби се подават до прокуратурата в писмен вид. Те трябва да бъдат подадени в срок от 10 дни след датата на прегледа на съдебното досие. Ако съдебното досие е голямо и сложно, прокуратурата може да удължи този срок на 15 дни (член 225 от Наказателно-процесуалния кодекс, в сила от 1 септември 2011 г.).

Как се взема решение по молбите?

Прокуратурата разглежда молбите в срок от 10 дни. Ако прокуратурата откаже да изпълни дадена молба, ще бъде изготвено решение и ще Ви бъде представено копие от него. Ако Вашата молба бъде отхвърлена на този етап, имате право да я повдигнете отново по време на процеса.

Кога се представя обвинението?

След като прегледате съдебното досие и прокуратурата вземе решение по Вашите молби, ще Ви бъде повдигнато обвинение, ако прокуратурата е убедена, че има достатъчно доказателства за завеждане на дело срещу Вас.

Как се представя обвинението?

Прокуратурата изготвя списък с обвинения. Списъкът с обвинения е документ, който съдържа фактите, на които се основават обвиненията, и доказателствата, които ги подкрепят. Прокуратурата дава списъка с обвинения на Вас и Вашия адвокат и го изпраща на съда.

Могат ли обвиненията да се променят преди процеса?

Съдът може да разгледа делото само въз основа на списъка с обвинения. Прокуратурата може да промени или допълни обвиненията, но в такъв случай трябва да бъде представен нов списък с обвинения.

Вече съм бил съден по същите обвинения в друга държава. Какво ще се случи?

Ако сте бил признат за виновен по същите обвинения в друга държава или ако наказателният процес във връзка с обвиненията е бил прекратен, не може да бъдете обвинен в същото престъпление. В такъв случай наказателният процес, започнат срещу Вас в Естония, трябва да бъде прекратен, без да бъдете обвинен в престъплението.

Може ли делото да се реши по взаимно съгласие?

След като прегледате съдебното досие, имате право да поискате от прокуратурата да започне процедурата на договаряне. Ако прокуратурата се съгласи, ще започнат преговори с Вас и Вашия адвокат за правното определение на действието, в което сте обвинен, и наказанието за него.

Ако постигнете взаимно споразумение в резултат на преговорите, то ще бъде отбелязано в писмен вид и ще бъде изпратено на съда за потвърждение. Ако съдът потвърди взаимното споразумение, Вие ще бъдете осъден за престъплението при условията на споразумението, което сте сключили.

Допълнителна информация за чуждестранни граждани (5)

Какво представлява Европейската заповед за арест?

Европейската заповед за арест е искане, което се прави от орган на държава-членка на Европейския съюз до друга държава-членка на Европейския съюз за задържане, арест и/или предаване на определено лице на искащата държава, така че тази държава да може да продължи наказателен процес или да лиши от свобода въпросното лице.

Какви са моите права, ако бъда задържан въз основа на Европейска заповед за арест?

Когато бъдете задържан, трябва да Ви бъде съобщено основанието за задържането и трябва да бъдете информиран, че може да се съгласите да бъдете предаден на друга държава-членка. Ако се съгласите да бъдете предаден, не можете да промените решението си по-късно. Считано от момента на задържането, Вие имате право на безплатна правна помощ и съдействието на устен преводач.

Как се взема решение за моето предаване на друга държава-членка?

Съдът взема решение за предаването или отказа от предаване. Вие, Вашият адвокат и прокуратурата ще присъствате на заседанието в съда. Съдът трябва да изслуша Вашето мнение относно предаването. Съдът ще произнесе определение, съгласно което Вашето предаване ще бъде потвърдено или отказано. Разполагате с три дни от получаването на определението, за да го обжалвате пред районния съд. Районният съд разполага с 10 дни за вземане на решение по жалбата и това решение е окончателно.

Колко бързо може да се вземе решение за моето предаване на друга държава-членка?

Ако сте съгласен да бъдете предаден, решението трябва да се вземе в срок от 10 дни. Ако не сте съгласен да бъдете предаден, окончателното решение за предаване или отказ от предаване трябва да бъде взето в срок от 60 дни от Вашия арест. В извънредни случаи този срок може да се удължи с 30 дни. Ако определението на съда за Вашето предаване е влязло в сила, трябва да бъдете изпратен на искащата държава в рамките на 10 дни. Ако не бъдете екстрадиран в този срок, трябва да бъдете освободен.

При какви обстоятелства мога да бъда екстрадиран в друга държава?

Ако в друга държава е започнал наказателен процес и е изготвена заповед за арест или ако даден съд в тази държава Ви е осъдил на лишаване от свобода, тази държава може да поиска Вашата екстрадиция. Ако Естония получи искане за екстрадиция от друга държава или искане за арест чрез Интерпол, Вие може да бъдете задържан и арестуван за периода на процедурата по екстрадиция. По време на процедурата за екстрадиция може да бъдете задържан в ареста за максимум 1 година. Съдът решава дали екстрадицията да се разреши.

Мога ли да се свържа с посолството на моята държава, когато бъда арестуван?

Ако сте гражданин на друга държава, копие от заповедта за Вашия арест се изпраща на Министерство на външните работи. Министерство на външните работи уведомява посолството или консулството на Вашата държава за Вашия арест. Имате право да поискате среща с консула на Вашата държава.

Ще ми бъде ли предоставен устен преводач, ако не говоря езика?

Разследващият орган и прокуратурата трябва да гарантират, че разполагате с помощта на устен преводач. Устният преводач трябва да присъства на всички процедурни дейности, в които участвате. Устният преводач е длъжен да преведе точно и пълно всичко, свързано с процедурните дейности. Осигурява се само устен превод (не и писмен).

Можете да поискате писмен превод на списъка с обвиненията на Вашия роден език или на друг език, който говорите. Другите документи, които представляват част от наказателния процес, не се превеждат писмено.

Трябва ли да бъда в държавата по време на наказателния процес? Мога ли да напусна държавата?

Не сте длъжен да се намирате в държавата по време на наказателния процес и може да напускате държавата, но сте длъжен да се явите пред разследващия орган, когато е необходимо, за да може органът да извърши дадено процедурно действие. Разследващият орган може да Ви забрани да напускате мястото, където живеете, без нейно разрешение.

Ако желаете да напуснете за повече от 24 часа мястото, където живеете, трябва да получите предварително разрешение от разследващия орган. Ако не се явите пред разследващия орган, когато е необходимо, или нарушите забраната да не напускате мястото, където живеете, може да бъдете арестуван.

Мога ли да бъда разпитан от друга държава чрез телекомуникационни средства, например видео-връзка?

Разследващият орган може да проведе Вашия разпит в друга държава чрез видео-връзка в реално време. Такъв разпит може да бъде извършен само с Ваше съгласие.

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.