The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishPolish have already been translated.
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Poland

Content provided by:
Poland
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mám obrátit pro podporu a pomoc?

Obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným pomáhají nevládní organizace, které na tyto účely získávají dotace z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu. Dotace uděluje ministr spravedlnosti.

Oběti jsou informovány, že je tato pomoc k dispozici, ještě předtím, než učiní své první prohlášení.

Seznam všech organizací, které získaly dotace pro oběti a jejich nejbližší příbuzné, a informace (v polštině) o tom, co pomoc zahrnuje, lze nalézt na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/ v oddílu „Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji“.

Horká linka na podporu obětí

V současné době neexistuje v Polsku žádná celostátní linka na podporu obětí. Existuje však horká linka pro oběti domácího násilí.

Je podpora obětí zdarma?

Podpora obětí je nabízena bezplatně.

Jaké druhy podpory mohu obdržet od státních služeb nebo orgánů?

Orgány poskytují obětem informace o místech, kde je podpora dostupná.  Některé kategorie obětí mají nárok na bezplatnou právní pomoc vzhledem k jejich věku a finanční situaci. Oběti trestných činů mají právo na lékařskou pomoc podle obecných pravidel.

Jaké druhy podpory mohu obdržet od nevládních organizací?

Nevládní organizace financované z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu nabízí obětem právní, psychologickou a finanční pomoc, např. stravenky nebo pomoc s výdaji na jídlo a oblečení, spodní prádlo, obuv, čisticí prostředky a prostředky osobní hygieny, dočasné ubytování nebo přístřeší, vzdělávání a školení, opatření na přizpůsobení bytu či domu potřebám obětí trestné činnosti a cestovní výdaje.

Jiným druhem podpory je financování služeb tlumočníka včetně tlumočníka do znakové řeči.

Lékařská pomoc zahrnuje pokrytí nákladů na zdravotní péči, léky a zdravotnické vybavení nezbytné k léčbě poškození zdraví utrpěného v důsledku trestného činu.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.