Obvinění (trestní řízení)

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

Co je účelem vyšetřování trestného činu?

Vyšetřováním se získávají důkazy buď k prokázání, nebo k vyvrácení domněnky, že určitá osoba spáchala trestný čin. Vyšetřování může být zahájeno na základě trestního oznámení, nebo na základě informací, které mají vyšetřující orgány k dispozici a které nasvědčují tomu, že ke spáchání trestného činu došlo. Pokud policie někoho přistihne v okamžiku páchání trestné činnosti, může to být rovněž důvodem pro zahájení vyšetřování.

Vyšetřování ve všech jeho fázích obvykle provádí policie. Některé věci řeší vyšetřující soudci nebo státní zástupci. Pouze státní zástupce však může vyšetřování vést a dozorovat.

Jaké fáze má přípravné řízení?

Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechu)

Vyšetřující orgány usilují o shromáždění důkazů, které buď potvrdí, nebo vyvrátí domněnku, že došlo ke spáchání trestného činu. Shromáždí-li dostatek důkazů podporujících domněnku, že určitá osoba spáchala trestný čin, je vyšetřovatel povinen tuto osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět. Tato osoba musí toto vyrozumění podepsat. Ihned poté je obviněný vyslýchán.

Zatčení

V případě, že policie najde důkazy nasvědčující tomu, že určitá osoba spáchala trestný čin, může policie tuto osobu zatknout a zadržet, avšak pouze na dobu nepřesahující 24 hodin. Pouze státní zástupce je oprávněn rozhodnout o tom, zda bude doba zadržení osoby prodloužena, nikoli však na déle než 72 hodin. Jinak by měla být zadržená osoba propuštěna. Účelem zadržení policejním orgánem je zjistit, zda by měla být dotčená osoba obviněna. Účelem zadržení státním zástupcem je zajistit, aby se obviněný dostavil k prvnímu jednání u soudu.

První jednání u soudu

V zásadě platí, že státní zástupce určuje, jaká opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání mají být proti obviněnému použita. Pokud však státní zástupce rozhodne, že takovým opatřením proti vyhýbání se trestnímu stíhání by měla být vazba nebo domácí vězení, podá státní zástupce tomu odpovídající žádost soudu a zajistí, aby se obviněný k soudu dostavil.

Vazba nebo propuštění

V případě, že je obviněný postaven před soud, může rozhodnutí o tom, zda bude přijato opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání v podobě vazby nebo domácího vězení, nebo zda bude naopak zadržený propuštěn, učinit pouze soud.

Příprava věci státním zastupitelstvím

Jakmile je vyšetřování skončeno, předloží vyšetřovatel shromážděné důkazy státnímu zástupci. Státní zástupce důkazy přezkoumá a rozhodne, zda byla na základě shromážděných důkazů domněnka, že došlo ke spáchání trestného činu, prokázána nad rámec přiměřených pochybností. Teprve poté je státní zástupce oprávněn podat obžalobu k soudu. V opačném případě státní zástupce věc odloží.

Příprava věci obhajobou

Jakmile jsou obviněný a obhájce vyrozuměni o sdělení obvinění, mohou předložit důkazy svědčící ve prospěch obviněného. Po skončení vyšetřování musí vyšetřovatel zpřístupnit obviněnému a obhájci na jejich žádost veškeré shromážděné důkazy a poskytnout jim dostatečnou lhůtu pro prostudování důkazů.

Má práva v průběhu vyšetřování

Upozorňujeme, že fáze „zatčení“, „první jednání u soudu“ a „vazba“ jsou možné, ale nemusí nutně nastat. Využijte níže uvedených odkazů pro získání více informací o vašich právech v každé fázi řízení.

Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechu) (1)

Jak budu informován o tom, co se děje?

Bude-li proti vám shromážděn dostatek důkazů, tak si vás vyšetřovatel předvolá a písemně vás vyrozumí o trestném činu, z jehož spáchání vás obviňuje. Bezprostředně poté je vyšetřovatel povinen vás poučit o vašich právech v průběhu vyšetřování. Podepíšete dokument, v němž bude uvedeno, že jste byl o svých právech poučen.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Ano. Předmětný dokument, kterým je vám sděleno obvinění, můžete odmítnout podepsat, pokud vám tlumočník poskytnut nebyl. Tlumočník vám bude nápomocen po celou dobu vyšetřování. Nejste povinen tlumočníka platit.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Jakmile vás vyšetřovatel předvolá, aby vás vyrozuměl o obvinění proti vám, je povinen vám sdělit, že se můžete dostavit s advokátem. Vyšetřovatel je povinen poskytnout vám dostatečnou lhůtu pro kontaktování advokáta. Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby. Více informací týkajících se výběru advokáta a práva na bezplatnou právní pomoc naleznete zde. Máte právo se se svým advokátem setkat a hovořit s ním bez přítomnosti třetích osob. Pokud nehovoříte úředním jazykem, můžete mít tlumočníka.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Jakmile vám bude sděleno obvinění, tak vás vyšetřovatel vyslechne. K obvinění se můžete vyjádřit nebo můžete odmítnout vypovídat. Rovněž můžete podat vysvětlení později, kdykoli v průběhu vyšetřování.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Doznání může vést k mírnějšímu trestu. Odmítnutí vypovídat vám nemůže přitížit. Soud vás nemůže odsoudit pouze na základě vašeho doznání.

Jsem z jiné země. Musím být v průběhu vyšetřování přítomen?

Jste-li v pozici obviněného, měl byste být vyšetřujícím orgánům k dispozici. Pro tyto účely proti vám může být použito opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání. Vyšetřování může být vedeno, aniž byste byl v zemi přítomen, pokud:

  • je vaše bydliště neznámé;
  • jsou dány jiné důvody, proč nemůžete být předvolán;
  • jste byl předvolán, nedostavil jste se a / nebo neuvedl jste vážné důvody, proč jste se nedostavil.

V těchto případech vám bude přidělen obhájce ex offo postupem popsaným zde

Můžete být vyslýchán prostřednictvím videokonference, pokud jste v zahraničí a vyšetřování tím nebude narušeno. Při takovém výslechu budete mít stejná práva, jaká jsou popsána výše v tomto přehledu.

Mohu být předán zpět do své domovské země?

Ano, ale za podmínek stanovených trestním řádem. Budete potřebovat právní pomoc advokáta.

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Můžete být držen ve vazbě. Více podrobností viz První jednání před soudem (3) a Vazba nebo propuštění (4).

Mohu ze země v průběhu vyšetřování vycestovat?

Můžete, pokud nejste držen ve vazbě, ale měl byste o tom informovat vyšetřující orgán. Pokud budou mít za to, že existuje nebezpečí, že se budete vyhýbat vyšetřování, může vám být zakázáno ze země vycestovat.

Bude po mně žádáno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Můžete být požádán o poskytnutí těchto vzorků, nemohou-li být získány jiným způsobem. Jste povinen je poskytnout. Pokud odmítnete, budou se svolením soudu odebrány násilím. Pokud odebrání vzorku vyžaduje invazivní zákrok na vašem těle, bude provedeno lékařem. Máte právo být o tomto postupu informován vyšetřovatelem.

Může dojít k prohlídce těla?

Vyšetřovatel může prohlídku těla nařídit za účelem získání důkazů nebo odebrání věcí, které by mohly ztěžovat vyšetřování nebo které by vám mohly pomoci k útěku. Prohlídka by měla být provedena na základě soudního příkazu, popřípadě s následným souhlasem soudu. Máte právo vidět jak protokol o provedení prohlídky, tak předmětné soudní rozhodnutí.

Může být u mne provedena domovní prohlídka, prohlídka prostor používaných k podnikání, prohlídka vozu apod.?

Odpověď je stejná jako shora.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Můžete se doznat v průběhu prvního výslechu, jakmile si vyslechnete, z čeho jste obviněn. Pokud jde o další informace týkající se doznání a vašich práv v této souvislosti, viz informace uvedené výše v tomto přehledu.

Může dojít ke změně obvinění před hlavním líčením?

Pokud se objeví nové důkazy, může ke změně obvinění dojít. O jakémkoli novém obvinění byste měl být bezodkladně vyrozuměn a v této souvislosti i vyslechnut.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Ano, nestanoví-li platná a účinná mezinárodní smlouva, kterou je Bulharsko vázáno, jinak.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano, bez ohledu na to, zda chcete nebo ne.

Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu) (2)

Jak budu informován o tom, co se děje?

Zatčení (policejní zadržení) nařizuje policejní orgán. Nesmíte být zadržován po dobu delší než 24 hodin. Důvody pro zadržení jsou uvedeny v zatýkacím rozkazu. Máte právo být o těchto důvodech vyrozuměn, zatykač vidět a podepsat jej. Policejní orgán by vás měl propustit, jakmile pomine důvod pro další zadržování.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte úředním jazykem, máte právo znát důvody zatčení ihned. Tlumočník vám bude poskytnut bezplatně.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Advokáta můžete kontaktovat již v okamžiku zatčení. Více podrobností viz zde

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

V souvislosti se zadržením můžete být podroben výslechu. Vypovídat můžete, ale nemusíte.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

V této fázi nejsou žádné informace, které poskytnete, přípustné jako důkaz. Nemohou být proto proti vám použity. Pouze informace, které sdělíte v průběhu výslechu vedeného poté, co je vám sděleno obvinění, mohou sloužit jako důkaz. Více podrobností viz Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechu) (1).

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

Můžete. Policejní orgán je povinen o vašem zatčení bezodkladně vyrozumět osobu, kterou uvedete.

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Máte právo na lékařskou péči, pokud ji potřebujete. Policie vám lékaře zajistí.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Můžete kontaktovat konzulární úřad vaší země. Orgán, který vás zadrží, by vám měl toto právo sdělit okamžitě.

Může dojít k prohlídce těla?

Pokud budete zatčeni, bude provedena prohlídka těla. Soud by měl později udělit souhlas s tím, aby byly vaše osobní věci, kterou u vás budou nalezeny, použity jako důkaz. Máte právo vidět protokol o prohlídce.

Mohu se odvolat?

Můžete napadnout zákonnost policejního zadržení odvoláním k soudu. Soud o vašem odvolání bezodkladně rozhodne.

Co se stane, pokud budu zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud proti vám některý z členských států vydá evropský zatýkací rozkaz, můžete být zadrženi v jiném členském státě a vydáni žádajícímu státu po slyšení u soudce. U tohoto slyšení máte právo na advokáta a na tlumočníka, pokud jej potřebujete.

První jednání u soudu (3)

Proč se koná první jednání před soudem?

V případě, že je vám sděleno obvinění jako „obviněnému“, může státní zástupce požádat, abyste byl vzat do vazby nebo umístěn do domácího vězení v rámci opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání. První i druhé z těchto opatření ukládá soud na návrh státního zástupce. Jelikož takové opatření nemůže být nařízeno ve vaší nepřítomnosti, měli byste být předvedeni k soudu, který o tomto opatření rozhodne.

 

Kdo hraje jakou roli?

Úlohou státního zástupce je zajistit, abyste se dostavil k soudu. Po dobu, kdy vás zadržuje policejní orgán, je státní zástupce oprávněn vaše zadržení prodloužit, nikoli však na dobu delší 72 hodin. Jediným účelem zadržení je zajistit vaši účast u soudu ve lhůtě těchto 72 hodin. Soud vás vyslechne, provede shromážděné důkazy a v souladu se zákonem rozhodne, zda nařídí vazbu nebo zda vás propustí.

Jak budu informován o tom, co se děje?

Máte právo na to, aby vám státní zástupce sdělil, z jakého důvodu jste zadržen a kdy budete předveden před soudce.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte úředním jazykem, můžete mít u jednání u soudu tlumočníka, a to bezplatně.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Advokáta můžete kontaktovat před prvním jednáním u soudu. Pokud jde o volbu advokáta a vaše právo na bezplatnou právní pomoc, viz zde.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Soud vás požádá o potvrzení vašich osobních údajů. Máte právo na to, aby vás soud vyslechl ohledně uvalení vazby, resp. propuštění. Advokát vám poradí s tím, jak vypovídat.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

V této fázi nejsou žádné informace, které poskytnete, přípustné jako důkaz. Nic z toho, co řeknete, proto nemůže být použito proti vám.

Budu informován o důkazech proti mně?

Vy i váš advokát máte právo vidět důkazy, na základě kterých státní zástupce navrhl vaší vazbu. Před jednáním u soudu budete mít dostatek času na prostudování důkazů.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Soud požádá o váš trestní rejstřík, ať chcete nebo ne.

Vazba nebo propuštění (4)

Jak budu informován o tom, co se děje?

Poté, co soud přezkoumá shromážděné materiály a vyslechne státního zástupce, vašeho advokáta a vás, vám bude oznámeno rozhodnutí soudu, a to při tomtéž soudním jednání.

Při prvním jednání je soud oprávněn:

Při tomto jednání nebude soud rozhodovat o tom, jak je obvinění proti vám důvodné a podložené.

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

V případě, že soud rozhodne o uvalení vazby, bude vaše rodina vyrozuměna neprodleně.

Mohu požádat o lékařské ošetření, budu-li jej potřebovat?

Jste-li ve vazbě, máte právo na lékařskou péči, budete-li ji potřebovat.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Je-li na vás uvalena vazba, soud nařídí, aby bylo bezodkladně vyrozuměno Ministerstvo zahraničních věcí Bulharska, které následně kontaktuje konzulární úřad vaší země.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí soudu o uvalení vazby nebo propuštění se můžete odvolat ve lhůtě 3 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí. Odvolací soud vaši žádost posoudí ve lhůtě 7 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně. Jeho rozhodnutí bude konečné.

Příprava věci stranou obžaloby (5)

Co je účelem této fáze řízení?

Tato fáze nastupuje poté, co je vyšetřování skončeno (více informací o vyšetřování viz zde). Účelem je, aby státní zástupce přezkoumal shromážděné důkazy a rozhodl, zda byla na základě shromážděných důkazů domněnka, že došlo ke spáchání trestného činu, prokázána nade vši pochybnost. Teprve poté může být podána obžalobu k soudu a zahájen trestní proces.

Kdo má vedoucí úlohu?

Státní zástupce. V této fázi státní zástupce rozhoduje, zda podá obžalobu k soudu. Státní zástupce může rovněž řízení ve fázi přípravného řízení zastavit, a to ze zákonem stanovených důvodů. Věc pak nepokračuje podáním obžaloby k soudu. Státní zástupce může také přerušit přípravné řízení, je-li to dle zákona přípustné, a to až do doby, kdy pominou důvody pro přerušení řízení; poté bude řízení pokračovat. V případě, že státní zástupce shledá jakékoli vady ve vyšetřovacím materiálu, může státní zástupce vrátit věc zpět vyšetřovateli k provedení nápravy nebo může nápravu zjednat sám.

Jak se dozvím, co se právě děje?

Bude-li proti vám podána obžaloba u soudu, zašle vám soud opis obžaloby. V případě, že státní zástupce řízení zastaví nebo přeruší, zašle vám státní zástupce opis svého rozhodnutí.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí státního zástupce o zastavení se můžete odvolat k soudu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení opisu rozhodnutí. Soud prvního stupně odvolání přezkoumá ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho podání. Proti rozhodnutí soudu je možno se odvolat k Odvolacímu soudu, který vydá konečné rozhodnutí. I proti rozhodnutí státního zástupce o přerušení řízení se můžete odvolat k soudu. Rozhodnutí soudu pak bude konečné.

Budou mi sděleny i další informace?

V případě, že státní zástupce shledá vady po vašem prostudování vyšetřovacího spisu, a vrátí věc zpět vyšetřovateli k nápravě pochybení nebo tato pochybení napraví sám, máte právo být o těchto dalších úkonech vyrozuměn.

Příprava věci stranou obhajoby (6)

Co je účelem této fáze řízení?

Účelem je, abyste si po skončení vyšetřování vy a váš advokát prostudovali veškeré důkazy shromážděné v průběhu vyšetřování, včetně materiálů ve váš prospěch. Tak budete vědět, na jakých důkazech založí státní zástupce obžalobu podanou proti vám u soudu. Vám i vašemu advokátovi to pomůže zvolit si vhodnou metodu obhajoby u hlavního líčení.

Jak zjistím, co se právě děje?

Jakmile skončí vyšetřování a vy či váš advokát o to požádáte, vyrozumí vás i vašeho advokáta vyšetřovatel před odesláním celého spisu státnímu zástupci o místě, datu a čase, kdy si můžete přijít spis prostudovat. Vy i váš advokát máte nárok na to, aby vám k tomu byl poskytnut dostatečný časový prostor.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte úředním jazykem, měli byste si spis (důkazy) prostudovat za přítomnosti tlumočníka. Za překlad nemusíte platit.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

V této fázi řízení nebudete vyslýchán a nemusíte ve věci vypovídat.

Jaké informace mi budou sděleny?

Máte právo vidět veškeré shromážděné důkazy a přečíst si všechny svědecké výpovědi. Váš advokát vám vysvětlí význam shromážděných důkazů.

Jaká mám práva po prostudování spisu?

Za pomoci svého advokáta může požádat o provedení nových důkazů a vyjádřit se k jakýmkoli úkonům souvisejícím s vyšetřováním nebo podat ohledně těchto úkonů stížnost. Vyšetřovatel zaznamená vaše žádosti, vyjádření a stížnosti, zatímco státní zástupce rozhodne, zda jsou oprávněné či nikoli.

Co se stane, pokud jsou mé žádosti, vyjádření a stížnosti oprávněné?

Státní zástupce dá vyšetřovateli pokyn k provedení dalších úkonů ve vyšetřování. Máte právo být o těchto úkonech a případných nových důkazech vyrozuměn postupem popsaným shora.

Opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání (7)

Pokud je na základě shromážděných důkazů důvodné předpokládat, že jste spáchal trestný čin, ze kterého jste obviněn, mohou být proti vám použita donucovací opatření. Smyslem těchto opatření je zabránit vám ve skrývání se, resp. uprchnutí, ve spáchání nového trestného činu nebo v maření výkonu trestu, který vám bude případně uložen.

Opatřeními proti vyhýbání se trestnímu stíhání jsou:

  • Podpis (písemný slib) – přebíráte závazek nevzdalovat se z místa svého bydliště bez povolení příslušného orgánu.
  • Kauce – zaplatíte určitou částku v hotovosti nebo v cenných papírech. Pokud se budete skrývat nebo uprchnete, tato částka propadne a bude proti vám použito přísnější opatření.
  • Domácí vězení – nesmíte opustit svůj domov bez povolení.
  • Vazba – jste donucením umístěn do izolace.

Vazba se vykonává v prostorách policejní služebny nebo ve vězení.

Máte právo být, oproti podpisu, vyrozuměn o opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání, které proti vám bude použito. Podpis a kauci ukládá státní zástupce. Domácí vězení a vazbu nařizuje soud na žádost státního zástupce. Opatření závisí na závažnosti obvinění, důkazech a vaší osobní situaci. Na základě těchto faktorů je možno rozhodnout i tak, že proti vám nebude použito žádné z těchto preventivních opatření.

Žádné opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání nemůže být uloženo ve vaší nepřítomnosti. Soud je povinen posoudit vaši žádost o změnu opatření spočívajícího ve „vazbě“ a „domácím vězení“ na opatření mírnější povahy.

Policejní zatčení a zadržení nařízené státním zástupcem až na dobu 72 hodin jsou předběžnými opatřeními a nejsou dle zákona opatřeními proti vyhýbání se trestnímu stíhání.

Zákaz vycestovat z Bulharska (8)

Jste-li obviněn z trestného činu, za který vám může být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let, je státní zástupce oprávněn uložit vám zákaz vycestovat z Bulharska bez jeho svolení. O tomto zákazu budou bezodkladně vyrozuměny hraniční přechody. Účelem tohoto opatření je zabránit vám v tom, abyste se vyhýbal vyšetřování.

Vy nebo váš advokát můžete státního zástupce požádat, aby vám dovolil ze země jednou vycestovat, a to na pevně stanovenou dobu. Státní zástupce odpoví ve lhůtě tří dnů ode dne přijetí vaší žádosti. Bude-li žádost zamítnuta, můžete se odvolat k soudu. Soud vaši žádost okamžitě posoudí, bez nařízení jednání. Soud může zamítnutí žádosti státním zástupcem potvrdit nebo vám naopak dovolit ze země na určitou dobu vycestovat. Toto rozhodnutí bude konečné.

Stejným způsobem můžete vy a váš advokát požádat soud o úplné zrušení zákazu vycestovat z Bulharska. Soud tak učiní, pokud dospěje k závěru, že nehrozí nebezpečí, že se budete skrývat v cizině.

Ve shora uvedeném soudním řízení nebudou projednávány důvody obvinění, které vám bylo sděleno.

Související odkazy

Trestní řád

Zákon o Ministerstvu vnitra

Zákon o vydávání a evropském zatýkacím rozkazu

Prováděcí předpisy k zákonu o Ministerstvu vnitra

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.