Obvinění (trestní řízení)

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

Kde a kdy se bude konat hlavní líčení?

Trestní řád stanoví, zda soudem prvního stupně, který bude váš případ projednávat, bude okresní nebo krajský soud. Více informací o soudech naleznete na webové stránce Nejvyšší soudní rady.

Hlavní líčení je zásadně veřejné. Je však možné, aby se celé hlavní líčení nebo jednotlivá jednání konaly „za zavřenými dveřmi“. Účelem je ochrana státního tajemství, mravnosti nebo utajované totožnosti chráněného svědka.

V závislosti na závažnosti obvinění bude věc rozhodována buď samosoudcem, nebo senátem složeným z jednoho soudce a dvou přísedících. Nejzávažnější trestné činy projednává senát složený ze 2 soudců a 3 přísedících. Hlasy soudce a přísedících jsou si v řízení rovny.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

Je to možné v případě, že budou v průběhu hlavního líčení prokázány nové skutečnosti, které do té doby nebyly vyšetřujícím orgánům známy. Nová obvinění v žalobním návrhu však mohou být vznesena pouze v případě, že:

  • je potřeba učinit zásadní změny ve skutkových okolnostech popsaných v původním obvinění;
  • i bez takovýchto změn se nová obvinění týkají závažnějších trestných činů.

Jsou-li v žalobním návrhu doplněny nová obvinění, máte právo požádat o poskytnutí času na přípravu na toto obvinění, než bude hlavní líčení dále pokračovat.

Pokud se doznáte ke spáchání kteréhokoli ze skutků, jejichž spáchání je vám připisováno, můžete dostat nižší trest. Soud však nemůže vydat rozsudek pouze na základě vašeho doznání.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

Jste-li obviněn z trestného činu, za který vám může být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let, jste povinen se hlavního líčení zúčastnit. Pokud pocházíte z jiné země a vaše účast je povinná, může být hlavní líčení vedeno ve vaší nepřítomnosti pouze za podmínek specifikovaných zde. V těchto případech vám bude přidělen obhájce ex offo postupem specifikovaným zde.

Účast na hlavním líčení prostřednictvím videokonference v zásadě není přípustná. Pokud soud dospěje k závěru, že to nebude bránit zjištění pravdy, může vás soud vyslechnout pouze prostřednictvím videokonference – a pouze pokud se nacházíte v zahraničí. Povinná účast znamená, že jste fyzicky přítomen po celou dobu hlavního líčení. Není-li vaše účast povinná, máte právo být přítomen. Pokud nehovoříte úředním jazykem, může vám být ustanoven tlumočník, a to bezplatně.

Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby. Pokud jde o výběr advokáta a právo na bezplatnou právní pomoc, viz zde. Advokáta můžete změnit. Jste-li zadržován, máte právo se se svým advokátem setkat a hovořit s ním bez přítomnosti třetích osob. Pokud nehovoříte úředním jazykem, máte právo na pomoc tlumočníka.

V průběhu hlavního líčení máte právo, nikoli ale povinnost, vypovídat. I v případě, že budete lhát, nebude to pro vás mít žádné negativní důsledky. Měl byste však potvrdit vaše osobní údaje.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Máte právo zpochybňovat důkazy předkládané proti vám. Můžete uvést, že tyto důkazy nejsou přípustné, neboť nebyly získány v souladu se zákonem nebo, přestože přípustné jsou, nenasvědčují obviněním, která proti vám byla vznesena. Ke zpochybnění důkazů obvykle dochází na konci hlavního líčení, kdy advokát předkládá tvrzení obhajoby. Přípustnost důkazů může být zpochybněna též v průběhu hlavního líčení.

Máte právo požádat o provedení jakýchkoli důkazů, přípustných dle zákona, které svědčí ve váš prospěch. Máte právo požádat, aby byli vyslechnuti svědci obhajoby. Máte právo požádat o předložení důkazů kdykoli v průběhu hlavního líčení. Důkazy získané prostřednictvím soukromého detektiva jsou přípustné, pokud byly získány v souladu se zákonem. Váš advokát může jejich hodnotu odhadnout.

Vy a váš advokát můžete klást svědkům obžaloby v jejich přítomnosti jakékoli dotazy. Pro výslech chráněných svědků platí specifická pravidla. Máte právo zpochybňovat to, co svědkové vypověděli proti vám. K tomu obvykle dochází na konci hlavního líčení, kdy advokát předkládá tvrzení obhajoby.

Bude přihlíženo k informacím v mém trestním rejstříku?

Soud si obstará informace o vašich předchozích odsouzeních v trestních řízeních bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo ne. Pokud budete shledán vinným a byl jste již v minulosti za spáchání trestného činu odsouzen, může mít tato skutečnost za následek přísnější trest. Předmětné informace by měly být aktuální ke konci hlavního líčení. Bude přihlíženo k veškerým předchozím odsouzením v jiných členských státech, pokud byla předtím uznána bulharským soudem.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Pokud soud dospěje k závěru, že obvinění byla prokázána nad přiměřenou pochybnost, budete soudem shledán vinným a budete potrestán v souladu se zákonem. V ostatních případech vás soud obžaloby zprostí.

Možné druhy trestů:

  • Odnětí svobody na doživotí – s právem proměny trestu nebo bez takového práva: ukládá se za nejzávažnější trestné činy. Odnětí svobody na doživotí bez práva na proměnu trestu nemůže být nahrazeno odnětím svobody na dobu určitou. Odnětí svobody na dobu určitou – nejvýše na dobu 20 let nebo, výjimečně, 30 let. Tento trest se vykonává ve vězení.
  • Podmíněné odnětí svobody na dobu určitou – zahrnuje kontrolní opatření a opatření dohledu, aniž by došlo k odnětí svobody. Například obecně prospěšné práce mohou být takovým opatřením.
  • Propadnutí majetku nebo věci – váš majetek nebo jeho část vám budou donucením odebrány.
  • Peněžitý trest (pokuta) – budete povinen zaplatit určitou peněžitou částku.
  • Dočasný zákaz výkonu určité funkce nebo povolání, ztráta čestných titulů, vyznamenání nebo vojenských hodností.
  • Veřejné pokárání – trest, který vám byl uložen, bude vhodným způsobem zveřejněn.

Jaká je úloha poškozeného (oběti) v hlavním líčení?

V postavení soukromého žalobce bude poškozený podporovat obžalobu podanou státním zástupcem a bude požadovat vaše odsouzení. V postavení civilního žalobce bude poškozený požadovat, aby vám byla uložena povinnost zaplatit náhradu škody způsobené mu trestným činem. Poškozený podá svůj návrh při zahájení hlavního líčení a bude v tomto postavení vystupovat, pokud tak soud rozhodne.

Výslech chráněného svědka

Podání jeho svědecké výpovědi by mohlo ohrozit život nebo zdraví svědka nebo jeho rodiny a přátel. V takovém případě soud, je-li přesvědčen, že toto nebezpečí je reálné, přijme opatření – na žádost nebo se souhlasem tohoto svědka – za účelem naléhavé ochrany jeho bezpečí. Takovým opatřením může být například utajení totožnosti ohroženého svědka.

V případě potřeby svědecké výpovědi chráněného svědka, jehož totožnost je utajována, jej soud vyslechne v nepřítomnosti stran řízení. Zákon stanoví, že soud je povinen přijmout veškerá možná preventivní opatření za účelem utajení totožnosti tohoto svědka. Po provedení výslechu soud bezodkladně poskytne vám i vašemu advokátovi opisy nepodepsané svědecké výpovědi. Vy a váš advokát můžete klást tomuto svědkovi otázky písemnou formou.

Související odkazy

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Trestní řád

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Trestní zákon

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Zákon o soudech

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmNejvyšší soudní rada

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.