Obvinění (trestní řízení)

Cyprus

K méně závažným i závažným dopravním přestupkům se přistupuje stejně jako k jiným deliktům. Běžným postihem jsou pokuty. Osobám, které se přestupků dopouštějí opakovaně, může být uložen zákaz řízení motorových vozidel. Většina méně závažných dopravních přestupků se řeší ve správním řízení.

Content provided by:
Cyprus

Kdo řeší dopravní přestupky v silničním provozu?

Některé méně závažné přestupky při řízení motorových vozidel a s nimi související přestupky lze řešit ve správním řízení uložením zákonem stanovené pokuty.

V případě překročení povolené rychlosti nebo použití mobilního telefonu při řízení a některých dalších méně závažných přestupků jsou ve vašem řidičském průkazu zaznamenány také trestné body. Při překročení dvanácti trestných bodů se váš případ předává soudu. Pokud s uložením pokuty a přidělením trestných bodů nesouhlasíte, bude proti vám zahájeno trestní řízení.

Ukládat pokuty může policie nebo dopravní hlídka městského nebo místního správního orgánu. V případě dopravního přestupku při parkování musí být v oznámení o uložení pokuty uvedena povaha přestupku a poučení, že v případě nezaplacení do 15 dní se pokuta o polovinu zvyšuje.

Není-li pokuta uhrazena do 30 dní, může být zahájeno trestní stíhání. Pokuty mohou být uloženy za dopravní přestupky spáchané chodci a cyklisty, a také motoristy. Výši pokuty stanoví právní předpisy.

Proti správní pokutě se nelze odvolat, pokud jste s ní vyjádřily souhlas. Pokud naopak spáchání přestupku popíráte, orgány mohou předat věc soudu, aby se prokázalo, zda byl přestupek spáchán, či nikoli. Proti soudnímu rozhodnutí je možné se odvolat, stejně jako proti jakémukoliv jinému rozhodnutí o spáchání trestného činu.

Pokutu, která byla uložena ve správním řízení, lze vybírat stejně jako pokutu uloženou soudem. Nezaznamenává se do trestního rejstříku.

Co se stane, je-li věc předána soudu?

K projednání věci je příslušný okresní soud, ve kterém došlo ke spáchání přestupku.

Soudní postup při projednávání méně závažného dopravního přestupku je stejný jako u každého jiného deliktu.

Soud může uložit tyto tresty:

  • pokutu,
  • odnětí svobody,
  • zákaz řízení motorových vozidel.

Občané jiných členských států mají stejnou trestní odpovědnost jako státní příslušníci Kypru, kteří mají být stíháni za dopravní přestupek.

Proti vině i proti trestu uloženému za méně závažný dopravní přestupek je možné se odvolat stejným způsobem a ze stejných důvodů jako v každém jiném případě.

Související odkazy

Řízení motorových vozidel na Kypru – Kyperské dopravní předpisy – Přestupky, pokuty a trestné body

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.