Obvinění (trestní řízení)

Czech Republic

Content provided by:
Czech Republic

Jaké fáze má vyšetřování trestného činu?

Účelem přípravného řízení je prošetřit, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je pravděpodobným pachatelem (fáze prověřování), a následně zajistit důkazy a připravit podání obžaloby k soudu (fáze vyšetřování).

Přípravné řízení vede policejní orgán, nad jehož prací vykonává dozor státní zástupce, který rozhoduje o tom, zda bylo řízení provedeno řádně.

Některé úkony může provádět pouze státní zástupce nebo podléhají jeho rozhodnutí (například zastavení přípravného řízení), zatímco soudce je oprávněn rozhodovat o některých jiných úkonech (například o vzetí podezřelého do vazby, o jeho zatčení, o domovní prohlídce a odposlechu).

Pro podrobnější informace týkající se jednotlivých fází vyšetřovacího přípravného řízení klikněte na odkazy uvedené níže.

Postup před zahájením trestního stíhání – prověřování (1)

Co je účelem prověřování?

Za účelem zjištění povahy trestného činu a jeho pachatele je policejní orgán oprávněn:

 • vyžadovat vysvětlení
 • vyžadovat odborná vyjádření
 • posuzovat listinné materiály
 • provádět ohledání věci a místa činu
 • pořizovat policejní protokoly, snímat daktyloskopické otisky, provádět měření těla, provádět prohlídky podezřelých
 • provádět úkony, které nesnesou odkladu
 • zadržet podezřelé osoby
 • využívat v případě potřeby jiných vyšetřovacích postupů.

Prověřování končí přijetím rozhodnutí o zahájení trestního stíhání určité osoby nebo různými jinými způsoby (odložení, dočasné odložení, odevzdání věci k projednání mimo trestní řízení).

Jaké lhůty platí pro tuto fázi řízení?

Lhůta činí dva, tři nebo šest měsíců v závislosti na závažnosti věci. Pokud není možné prověřování skončit, může státní zástupce změnit nebo prodloužit stanovenou lhůtu na základě odůvodněného písemného návrhu.

Jak budu informován o tom, co se děje?

V této fázi nebudete informován o tom, co se děje, dokud nebude potřeba vaší přímé účasti v řízení.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

V případě, že budete vyzván k podání vysvětlení některých událostí, bude policejním orgánem zajištěn tlumočník, který bude překládat jednotlivé otázky, vaše odpovědi a následně vám předtím, než budete požádán o podepsání písemného protokolu, tento protokol zpětně přetlumočí.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

K podání vysvětlení si můžete přizvat advokáta. Účast advokáta v této fázi není povinná, ani vám v případě, že se sám na žádného neobrátíte, nebude advokát ustanoven. S advokátem se můžete radit, nikoli však o tom, jak odpovědět na otázku, která již byla položena. V této fázi si pro sebe a svého advokáta musíte obstarat svého vlastního tlumočníka.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

V této fázi vás policejní orgán může požádat o podání vysvětlení ke skutečnostem, které jsou policejním orgánem vyšetřovány. Vaší povinností je podat pravdivé vysvětlení. Podání vysvětlení můžete odmítnout, pokud byste sebe (či osobu blízkou) na základě vaší výpovědi vystavil riziku trestního stíhání. Rovněž můžete odmítnout podat vysvětlení v případě, že byste porušil zákonnou povinnost mlčenlivosti.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vaše výpověď bude použita pouze k rozhodnutí o tom, zda bude zahájeno trestní stíhání proti určité osobě pro určitý trestný čin. V případě, že bude zahájeno trestní stíhání, bude vaše výpověď považována za svědeckou výpověď pouze za podmínky, že byla poskytnuta brzy a nebylo možno ji později opakovat. Další podmínkou je, že tato výpověď byla podána za účasti soudce. V ostatních případech musí být vaše výpověď podána znovu, a to v pozdější fázi trestního řízení (zpravidla před soudem).

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

Na vaši žádost policejní orgán vyrozumí vašeho příbuzného nebo přítele o tom, že jste byl zadržen, za podmínky, že tím nebude mařeno policejní vyšetřování a podání tohoto vyrozumění nebude nepřiměřeně obtížné.

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Policejní orgán zajistí lékařské vyšetření a vyžádá si lékařský posudek ohledně vašeho zdravotního stavu v okamžiku, kdy budete předveden k výslechu nebo zadržen. V případě, že to lékař nařídí, musíte být okamžitě propuštěn a policejní orgán vás v případě potřeby převeze do zařízení lékařské péče.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem občanem jiné země?

V kterékoli fázi trestního řízení máte právo požadovat, aby bylo kontaktováno velvyslanectví vaší země, a máte právo hovořit se zástupcem tohoto velvyslanectví bez přítomnosti třetí osoby.

Žiji v jiné zemi. Musím být přítomen v průběhu vyšetřování?

Soudce může nařídit, abyste byl vyslechnut předtím, než opustíte zemi, je-li to pro případ nezbytné a zamezí-li se tím ztrátě důkazu. Můžete být vyslechnut i poté, co opustíte zemi, pokud je příslušným orgánům země, kde žijete, zasláno dožádání.

Mohu být vrácen zpět do své domovské země?

Ne v této fázi.

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Je-li vaše přítomnost nezbytná, budete předveden před soud nebo zadržen. Nebudete-li následně obviněn nebo nebudete-li předveden před soudce ve lhůtě 48 hodin od okamžiku zadržení pro účely rozhodnutí o vazbě, musíte být propuštěn.

Mohu v průběhu vyšetřování ze země vycestovat?

Ano.

Bude po mně žádáno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (např. vlasů, slin) nebo jiných tělesných tekutin?

Bude-li to potřebné pro zjištění vaší totožnosti nebo ověření, zda se na vašem těle nacházejí stopy po trestném činu, popřípadě je-li to třeba pro účely zajištění důkazů, mohou vám být odebrány otisky prstů, vzorek DNA, krve, biologického materiálu nebo provedeno zevní měření vašeho těla, popřípadě může být provedena prohlídka těla či jiný obdobný úkon.

Jakýkoli fyzický odpor z vaší strany může být se souhlasem státního zástupce překonán. Pokud odmítnete, vystavujete se riziku uložení pokuty až do výše 50.000,– Kč.

Pokud informace, které budou tímto způsobem získány, již nebudou pro další řízení či pro účely prevence, vyhledávání a zjišťování trestné činnosti potřeba, budou zničeny.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Bude-li vaše doznání věrohodné, může být základem pro zahájení trestního stíhání nebo pro rozhodnutí ve zkráceném řízení.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídali proti mně, a o dalších důkazech?

V této fázi řízení vám žádné z těchto informací nebudou poskytnuty.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano, policejní orgán si vyžádá opis vašeho trestního rejstříku.

Zahájení trestního stíhání – vyšetřování (2)

Co je účelem této fáze řízení?

V průběhu vyšetřování policejní orgán vyhledává a zjišťuje pro věc důležité důkazy. Policejní orgán vyhledává jak důkazy ve prospěch obviněného, tak důkazy v jeho neprospěch.

Jaká lhůta platí pro vyšetřování?

Lhůta činí dva, tři nebo šest měsíců v závislosti na závažnosti věci. Lhůta může být státním zástupcem prodloužena na základě písemného odůvodnění policejního orgánu. Státní zástupce je však povinen v každém případě provést prověrku nejméně jednou za měsíc.

Policejní orgán musí postupovat s největším urychlením. Pokud pro vás mají průtahy v řízení negativní následky, můžete státního zástupce požádat o vyřešení tohoto problému. Pokud jsou průtahy způsobeny státním zástupcem, můžete o vyřešení tohoto problému požádat jeho nadřízeného.

Obviněný může rovněž požadovat náhradu za nepeněžní újmu způsobenou průtahy v řízení nebo též náhradu škody. Při ukládání trestu bude soud k průtahům v této fázi řízení přihlížet.

Jak budu informován o tom, co se děje?

Obdržíte usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomto usnesení bude uveden popis skutku, z něhož jste obviněn, jeho právní kvalifikace a odůvodnění. Proti tomuto usnesení můžete podat stížnost ve lhůtě tří dnů a státní zástupce následně o vaší stížnosti rozhodne.

Vy nebo váš obhájce budete vyrozuměni o vyšetřovacích úkonech; budete mít právo se těchto úkonů prostřednictvím vašeho obhájce účastnit, klást svědkům otázky a navrhovat důkazy. Pokud existují legitimní důvody odůvodňující takový postup, může být Vám i vašemu obhájci znemožněno nahlížet do spisu v průběhu vyšetřování

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte česky, bude vám v průběhu vašeho výslechu zajištěn tlumočník jazyka, kterým hovoříte, nebo vašeho rodného jazyka.

Tlumočník vám bude rovněž zajištěn v průběhu provádění vyšetřovacích úkonů. V této fázi vám policie umožní se úkonů účastnit a klást otázky, pokud budete chtít.

Na žádost vám bude poskytnut písemný překlad usnesení o zahájení trestního stíhání, rozhodnutí o vazbě nebo rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

To můžete kdykoli a musí být zajištěna důvěrnost vašeho rozhovoru. Tlumočník bude zajištěn na žádost advokáta. Advokáta si můžete zvolit sám (viz Přehled 1).

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Máte právo se k věci vyjádřit, ale máte též právo ve věci nevypovídat.

Mohu si stěžovat na postup vyšetřujícího policejního orgánu, státního zástupce nebo soudce?

Můžete podat námitku proti policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, jakož i proti zapisovateli, probačnímu úředníkovi, vyššímu soudnímu úředníkovi, soudnímu znalci a tlumočníkovi, a proti soudci, pokud se domníváte, že jsou ve věci podjatí – to jest, pokud se domníváte, že mají na věci osobní zájem nebo že mají poměr k věci nebo ke kterékoli ze stran či jejich zástupcům a nemohou z toho důvodu činit nestranná rozhodnutí.

Obecně je osoba rovněž považována za podjatou, pokud se již nějakým způsobem řízení v jiném procesním postavení účastnila. Například soudce nemůže vydávat rozhodnutí o vině a rozhodovat o potrestání, pokud tento soudce v přípravném řízení rozhodoval o vazbě, o nařízení odposlechu atd.

Osoba, která bude o vaší námitce rozhodovat jako první, je osoba, ohledně jejíž podjatosti námitku vznášíte.

Nebudete-li s tímto rozhodnutím spokojen, můžete podat stížnost proti rozhodnutí této osoby ve lhůtě tří dnů a rozhodnutí pak vydá nadřízený orgán. Procesní rozhodnutí vydaná podjatou osobou nemohou být v trestním řízení použita.

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vše, co řeknete, může být použito ve váš prospěch nebo proti vám. Vaše výpověď v této fázi řízení může být použita jako důkaz.

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele?

Policie rozhodne o tom, zda můžete v průběhu výslechu, zadržení a zatčení kontaktovat svou rodinu nebo přátele. Jste-li ve vazbě, máte právo psát dopisy (přičemž pokud jste ve vazbě z důvodu existence nebezpečí, že byste mohl působit na svědky, bude tyto dopisy číst Vězeňská služba Česká republiky; a rovněž státní zástupce, který je oprávněn vaše dopisy cenzurovat).

Po dobu pobytu ve vězení máte právo na návštěvu jednou za dva týdny, ale pokud jste ve vazbě z důvodu, že byste mohl působit na svědky, bude v průběhu vašich návštěv přítomna třetí osoba.

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Jste-li ve vazbě, prohlédne vás vězeňský lékař, který je povinen poskytnout vám řádnou lékařskou péči. Jste-li předveden k výslechu nebo zadržen, viz #Podstránka_1zde

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem občanem jiné země?

Ano, v kterékoli fázi řízení. Všechna setkání s konzulárním úředníkem jsou důvěrná. Soud s vaším souhlasem vyrozumí konzulát vaší země o tom, že jste byl vzat do vazby.

Jsem z jiné země. Musím být v průběhu vyšetřování přítomen?

Vaše přítomnost není nezbytná, pokud již byl proveden váš výslech a si vy sám nepřejete být při vyšetřování přítomen. Existuje-li riziko, že uprchnete, budete umístěn do vazby nebo budete propuštěn po složení písemného slibu, že se na předvolání vrátíte.

Mohu být vrácen zpět do své domovské země?

Ano, budou-li splněny podmínky pro vaše vydání nebo předání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu v cizí zemi a není-li tento postup dle právních předpisů vyloučen.

Mohu v průběhu vyšetřování ze země vycestovat?

Ano, jste ale povinen mít platnou poštovní adresu nebo jinak udržovat kontakt s orgány činnými v trestním řízení. Jinak byste mohl být zatčen a vzat do vazby.

Bude po mně požadováno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (například vlasů nebo slin) či jiných tělesných tekutin? Mohu být nucen podstoupit prohlídku těla?

Bude-li to požadováno, ano. Takovéto výzvě jste povinen vyhovět.

Může být u mne provedena domovní prohlídka, prohlídka prostor používaných k podnikání, prohlídka vozu či jiného majetku?

Ano, na základě příkazu vydaného soudcem může být provedena domovní prohlídka. Pokud jde o jiné prostory, může být prohlídka provedena na základě příkazu vydaného státním zástupcem nebo policejním orgánem.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Ano, v průběhu policejního výslechu.

Může dojít ke změně obvinění před zahájením soudního řízení?

Ne, může dojít pouze ke změně právního hodnocení skutku, z něhož jste obviněn. Sdělení obvinění ze spáchání jiného skutku musí být provedeno vydáním nového usnesení o zahájení trestního stíhání.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Ano. To však neplatí, pokud trestní stíhání v jiném členském státě skončilo ve vašem případě pravomocným rozsudkem, nebo bylo zastaveno, skončilo schválením nebo narovnáním nebo bylo postoupeno k projednání jako přestupek, nikoli trestný čin.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně?

Informace o jejich totožnosti a obsahu jejich výpovědi se můžete dozvědět při prostudování spisu nebo pokud se vy nebo váš obhájce budete účastnit jejich výslechu. Totožnost utajených svědků vám však sdělena nebude.

Budu informován o jiných důkazech svědčících proti mně?

Ano, jakmile vám a vašemu obhájci bude dovoleno prostudovat spis.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano.

Vazba (3)

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Do vazby může být vzat pouze obviněný.

Budete-li předán soudu s návrhem na vzetí do vazby ve lhůtě 48 hodin po vašem zadržení nebo 24 hodin po zatčení, soud rozhodne, zda budete vzat do vazby nebo nikoli.

Důvody vazby jsou následující:

 • možnost, že byste se mohl vyhýbat trestnímu stíhání nebo trestu (útěková vazba),
 • možnost, že budete mařit vyšetřování, například působit na svědky (koluzní vazba),
 • nebo možnost, že dokonáte trestný čin, s jehož pácháním jste započal, nebo spácháte jiný trestný čin (předstižná vazba).

Pokud důvody vazby nejsou dány nebo pominuly, budete propuštěn na základě rozhodnutí státního zástupce.

Rovněž tak musíte být propuštěn po uplynutí zákonem stanovené lhůty. V případě koluzní vazby činí tato lhůta 3 měsíce. V případě útěkové a předstižné vazby činí tato lhůta jeden rok v případech možného odsouzení na dobu nejvýše 5 let, dva roky v případech možného odsouzení k vyššímu trestu, tři roky v případě zvlášť závažných zločinů a čtyři roky, lze-li za předmětný trestný čin uložit výjimečný trest.

Z těchto lhůt však pouze jedna třetina připadá na přípravné řízení a dvě třetiny jsou vyhrazeny na řízení před soudem.

Důvody pro držení obviněného ve vazbě musí být přezkoumávány průběžně. Platí však, že poté, co strávíte ve vazbě tři měsíce, jakož i do 30 dnů po podání obžaloby musí být státním zástupcem vydáno nové rozhodnutí; to platí též vždy každé tři měsíce po nabytí právní moci předchozího rozhodnutí.

Jak mohu být z vazby propuštěn?

Vždy můžete žádat o propuštění z vazby po uplynutí čtrnácti dnů po nabytí právní moci posledního rozhodnutí o vazbě. Pokud však můžete ve své žádosti uvést jiné důvody, můžete o propuštění požádat kdykoli.

Máte právo navrhovat, aby byla útěková nebo předstižná vazba nahrazena:

 • vaším písemným slibem, že povedete řádný život a že se na vyzvání dostavíte k soudu.
 • poskytnutím peněžité záruky (kauce), jejíž výši určí soud,
 • dohledem probačního úředníka
 • zárukou danou zájmovým sdružením občanů nebo jinou důvěryhodnou osobou.

Pokud jde o předstižnou vazbu, nemůže být v případě některých trestných činů stanovených zákonem peněžitá záruka přijata. Peněžitá záruka může být poskytnuta i jinou osobou.

Rozhodnutí v přípravném řízení – obžaloba (4)

Co je účelem této fáze řízení?

Touto fází řízení končí vyšetřování trestného činu a státní zástupce rozhoduje o dalším postupu:

 • zda postoupit věc jinému orgánu;
 • zastavit trestní stíhání;
 • podmíněně zastavit trestní stíhání;
 • schválit narovnání; nebo
 • podat proti vám obžalobu k soudu.

Jak budu informován o tom, co se děje?

Rozhodnutí státního zástupce nebo obžaloba vám budou doručeny. Máte právo podat stížnost proti:

 • postoupení věci, která je proti vám vedena
 • zastavení trestního stíhání,
 • podmíněnému zastavení trestního stíhání a
 • narovnání.

O vaší stížnosti rozhodne nadřízený státní zástupce.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím česky?

Viz Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Viz #Podstránka_2Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Pokud důvody vazby trvají a dosud neuplynuly zákonné lhůty pro trvání vazby, nemá podání obžaloby na trvání vazby vliv.

Může dojít ke změně obžaloby před hlavním líčením?

Obžaloba, jakož i rozhodnutí státního zástupce v této fázi řízení musí být založeny na skutkovém stavu, který byl podkladem pro podání obžaloby. Může však dojít ke změně právní kvalifikace skutku, pokud to státní zástupce bude považovat za potřebné.

Mohu být odsouzen a může mi být uložen trest bez řízení u soudu (hlavního líčení)?

V případě méně závažných trestných činů může soud vydat a doručit vám trestní příkaz, v němž bude rozhodnuto o vaší vině a trestu, aniž by došlo k projednání věci.

Trestním příkazem lze uložit:

 • podmíněný trest odnětí svobody nebo domácí vězení do jednoho roku,
 • obecně prospěšné práce,
 • zákaz činnosti na do pěti let,
 • peněžitý trest,
 • zákaz pobytu do 5 let,
 • vyhoštění do 5 let,
 • nebo obdobný trest.

Pokud ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení nepodáte proti trestnímu příkazu odpor, stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným. Pokud odpor ve lhůtě podáte nebo pokud trestní příkaz nelze doručit, bude se konat hlavní líčení. Viz Přehled 3.

Budu informován o důkazech svědčících proti mně?

Obžaloba obsahuje seznam důkazů, které státní zástupce u hlavního líčení navrhne. Další důkazy mohou být založeny ve spise nebo se mohou objevit v průběhu projednávání věci u soudu.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Tyto informace budou již součástí spisu.

Zkrácené přípravné řízení (5)

Účel této fáze řízení

V případě, že podezřelý je přistižen při páchání trestného činu, pro který může být odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu kratší než 3 roky, nebo pokud lze očekávat, že podezřelého bude možné postavit před soud ve lhůtě 2 týdnů, lze konat zkrácené řízení.

V tomto řízení policejní orgán podezřelého vyrozumí o trestném činu, z jehož spáchání je podezřelý, aniž by došlo k zahájení trestního stíhání. Pokud zkrácené přípravné řízení skončí ve lhůtě dvou týdnů, může státní zástupce podat k soudu návrh na potrestání pachatele.

Jak budu informován o tom, co se děje?

O podrobnostech trestného činu, z něhož jste podezřelý, budete informován nejpozději na začátku vašeho výslechu. Budete informován o vašich právech.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nehovořím úředním jazykem?

Ano, bude přítomen tlumočník, který hovoří jazykem, kterým hovoříte vy, nebo vaším rodným jazykem. Písemný návrh na potrestání bude přeložen.

V které fázi řízení budu moci mluvit s advokátem?

Kdykoli, pokud si advokáta zvolíte. Nebudete-li po výslechu ze zadržení propuštěn, bude vám v případě, že žádného advokáta nemáte, advokát určen soudem.

Budu vyslýchán? Mám vypovídat?

Viz Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Můžete svou situaci zhoršit, což může mít za následek to, že budete uznán vinným.

Mohu kontaktovat některého člena rodiny nebo přítele? Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Viz Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem občanem jiné země?

Viz Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Jsem z jiné země. Musím být přítomen v průběhu vyšetřování?

Budete-li propuštěn, nemusíte být přítomen. Je však doporučeníhodné zůstat v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení a poskytnout jim platnou poštovní adresu, tak aby vaše nepřítomnost nebyla považována za útěk, za který byste mohl být potrestán.

Mohu být vrácen zpět do své domovské země?

Ano, pokud soud rozhodne o tom, že vám bude uložen trest vyhoštění.

Budu držen ve vazbě nebo budu propuštěn?

Jsou-li dány důvody vazby, budete vzat do vazby. Viz Vazba (3).

Bude po mně požadováno poskytnutí otisků prstů, vzorků DNA (například vlasů nebo slin) či jiných tělesných tekutin? Může dojít k prohlídce těla? Může být u mne provedena domovní prohlídka, prohlídka prostor používaných k podnikání, prohlídka vozu či jiného majetku?

Viz #Podstránka_2Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým bodům obvinění před hlavním líčením?

Ano, v průběhu prvního výslechu nebo jakmile soud projedná váš případ ve zkráceném řízení.

Může dojít ke změně obžaloby před hlavním líčením?

Do obžaloby nemohou být doplňovány nové skutkové okolnosti. Může však dojít ke změně právní kvalifikace.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Viz Zahájení trestního stíhání - vyšetřování (2).#Podstránka_2

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně? Budu informován o jiných důkazech svědčících proti mně?

Ano, jakmile vám bude umožněno nahlédnout do spisu (obvykle při zahájení zkráceného řízení) nebo v průběhu výslechu, jste- li přítomen.

Budou vyžádány informace z mého trestního rejstříku?

Ano.

Související odkazy

Trestní řád

Ministerstvo spravedlnosti

Právní informace pro všechny

Trestní zákon

Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24.4.1963

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.