Obvinění (trestní řízení)

Czech Republic

V tomto Přehledu naleznete popis vašich práv v průběhu hlavního líčení.

Content provided by:
Czech Republic

Základní práva

V průběhu trestního řízení máte právo:

 • očekávat, že orgány činné v trestním řízení budou postupovat s největším urychlením a budou plně respektovat vaše práva a základní svobody;
 • požadovat, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly ve věci tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání řádného rozhodnutí. Při posuzování důkazů ve váš prospěch a důkazů ve váš neprospěch musí tyto orgány postupovat se stejnou pečlivostí.
 • být orgány činnými v trestním řízení poučen o vašich právech a mít možnost tato práva v plném rozsahu uplatňovat;
 • vyjádřit se ke všem obviněním proti vám a k důkazům na podporu těchto obvinění;
 • odmítnout vypovídat;
 • prostudovat spis, pořizovat si z něj výpisy a poznámky, jakož i kopie, a to na vaše vlastní náklady;
 • účastnit se projednávání věci v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejných zasedání o odvolání;
 • pronést závěrečnou řeč v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejného zasedání o odvolání, jakož i právo přednést závěrečný návrh;
 • předkládat skutečnosti a důkazy na svou obhajobu;
 • podávat žádosti (ohledně provedení důkazů a způsobu rozhodnutí) a zakládat návrhy do spisu;
 • podávat opravné prostředky (řádné, to jest stížnost; odvolání, odpor, a mimořádný návrh na obnovu řízení; iniciovat podání stížnosti pro porušení zákona; a odvolání
 • zvolit si obhájce (pokud si jej nezvolíte sami, může vám obhájce zvolit rodinný příslušník nebo jiná zúčastněná osoba) a žádat jej o radu i v průběhu úkonů, které provádí sám orgán činný v trestním řízení;
 • hovořit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby, pokud jste ve vazbě nebo ve výkonu trestu;
 • požadovat, abyste byl vyslýchán za přítomnosti vašeho obhájce a aby se váš obhájce účastnil i dalších částí přípravného řízení;
 • používat svůj rodný jazyk nebo jiný jazyk, kterým hovoříte, před orgány činnými v trestním řízení, pokud prohlásíte, že nehovoříte česky.

Hlavní líčení u soudu

Předběžné projednání obžaloby

Je-li podána obžaloba, bude tato přezkoumána předsedou senátu, který posoudí, zda je zapotřebí předběžného projednání obžaloby, nebo zda je možno nařídit hlavní líčení.

Výsledkem předběžného projednání obžaloby může být rozhodnutí soudu o:

 • předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti;
 • postoupení věci jinému orgánu (není-li daný skutek trestným činem, ale mohl by být přestupkem apod.);
 • zastavení trestního stíhání;
 • přerušení trestního stíhání;
 • vrácení věci státnímu zástupci k došetření;
 • podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání

Kde se bude hlavní líčení konat?

V závislosti na závažnosti trestného činu se bude hlavní líčení v prvním stupni konat buď u okresního, nebo u krajského soudu, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán, v jehož obvodu má obviněný bydliště, nebo v jehož obvodu vyšel trestný čin najevo.

Bude hlavní líčení veřejné?

Ano, hlavní líčení je veřejné. V některých případech však může být veřejnost vyloučena.

Kdo bude o věci rozhodovat?

O věci rozhoduje senát složený z několika soudců nebo samosoudce.

Mohu vznášet námitky proti soudci?

Ano, viz Přehled 2.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

Hlavní líčení se koná pouze pro rozhodnutí o skutku, který je popsán v obžalobě. Pokud by však vyšlo najevo, že jste spáchal další skutky, může být v průběhu předběžného projednání obžaloby nebo na konci hlavního líčení věc vrácena státnímu zástupci k dalšímu šetření.

Revidovaná obžaloba bude obsahovat tato nová obvinění. Soud může rozhodnout, že skutek, pro který se proti vám vede hlavní líčení, by měl být klasifikován mírněji nebo naopak přísněji, než jak jej posoudil státní zástupce.

Co se stane, pokud se doznám ke všem nebo k některým obviněním (bodům obžaloby) v průběhu hlavního líčení?

I v případě, že se doznáte, bude soud pokračovat v provádění a posuzování výpovědí osob, které hovoří ve váš prospěch.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Základní práva v úvodní části tohoto přehledu. Existují rovněž další zvláštní práva, která platí pro specifické procesní situace.

Musím být přítomen u hlavního líčení? Může se konat beze mne?

Hlavní líčení se může konat bez vaší přítomnosti, nikoli však v případě, že:

 • jste ve vazbě;
 • jste ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • se věc týká trestného činu, za který by vám mohl být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let Ani v takovém případě však nemusíte být u hlavního líčení přítomen, pokud soud požádáte, aby hlavní líčení provedl ve vaší nepřítomnosti.

V případech nutné obhajoby (viz Přehled 1) se hlavní líčení nemůže konat bez přítomnosti obhájce.

Pokud žiji v jiném členském státě, mohu se účastnit prostřednictvím videokonference?

Není možné účastnit se hlavního líčení tímto způsobem.

Budu přítomen po celou dobu hlavního líčení?

Budete přítomen po celou dobu hlavního líčení. Nemusíte se účastnit úkonů, které se konají mimo hlavní líčení; vy nebo váš obhájce však máte právo se těchto úkonů účastnit, pokud chcete.

Bude mi poskytnut tlumočník, pokud nerozumím tomu, co se děje?

Ano, viz Odkaz se otevře v novém okně.Základní práva v úvodní části tohoto přehledu.

Musím mít advokáta? Bude mi advokát zajištěn? Mohu advokáta změnit?

Trestní řád stanoví případy nutné obhajoby. Viz Přehled 1.

Mohu nebo musím u hlavního líčení vypovídat?

V průběhu hlavního líčení máte právo se hájit, to jest obhajovat se sám nebo prostřednictvím svého obhájce. V průběhu celého hlavního líčení vám či vašemu obhájci soud umožní vyjádřit se ke všem procesním krokům, které budou učiněny. Nemusíte využít svého práva na obhajobu a můžete odmítnout vypovídat.

Jaké následky pro mne bude mít, pokud u hlavního líčení nebudu vypovídat pravdu?

Jako obviněný nejste povinen vypovídat u soudu pravdu. Pokud však úmyslně uvedete nepravdivé skutečnosti, abyste způsobil trestní stíhání jiné osobě, můžete být později obviněn z pomluvy.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Máte právo vyjádřit se k důkazům a navrhnout další důkazy nebo navrhnout důkazy ve prospěch vaší obhajoby.

V průběhu závěrečného vyjádření dostanete příležitost vyjádřit se k důkazům, a to poté, co byl každý jednotlivý důkaz proveden.

Jaké důkazy mohu sám předložit? Za jakých podmínek?

Kromě vaší výpovědi můžete navrhovat důkazy, které vyvracejí nebo zmírňují vaši vinu, včetně například výslechu svědků, námitek proti důkazům, totožnosti svědků, rekonstrukce místa činu, výslechu znalců, listinných důkazů, prohlídek apod.

 

Máte právo soudu navrhnout, aby byly tyto důkazy provedeny. Soud rozhodne o tom, zda tak učiní nebo nikoli. Jakmile předseda senátu prohlásí dokazování za skončené, nemohou již být v hlavním líčení žádné další důkazy předkládány.

Mohu pro účely získání důkazů využít služeb soukromého detektiva?

Je možné využít služeb soukromého detektiva. Detektiv však musí jednat v souladu se zákonem, aby důkazy, které získá, byly použitelné v hlavním líčení. Soukromý detektiv nesmí působit na svědky.

Mohu požádat svědky, aby hovořili v můj prospěch?

Můžete navrhnout, aby určitá osoba byla vyslechnuta, pokud se domníváte, že svědectví této osoby vaší věci pomůže. Nesmíte však na svědky působit.

Bude přihlíženo k informacím v mém trestním rejstříku?

K záznamům ve vašem trestním rejstříku může být přihlíženo v rámci rozhodování o trestu, pokud odsouzení nebylo zahlazeno.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Hlavní líčení může skončit některým z následujících způsobů:

 • věc může být vrácena státnímu zástupci k došetření;
 • pokud daný skutek není trestným činem, ale mohl by být přestupkem, může být věc postoupena. Trestní stíhání může být zastaveno;
 • trestní stíhání může být zastaveno podmíněně nebo může být schváleno narovnání;
 • soud vás může uznat vinným nebo vás obžaloby zprostit.

Tresty, práva poškozeného

Jaký trest mi může být uložen?

Dle trestního řádu platí, že pokud se dopustíte spáchání trestného činu, můžete být odsouzen k následujícím trestům:

 • trest odnětí svobody, který, nestanoví-li zákon výslovně jinak, může být nepodmíněný, podmíněný nebo podmíněný s dohledem. Výjimečný trest je taktéž možný. Výjimečným trestem je buď trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, nebo trest odnětí svobody na doživotí;
 • domácí vězení,
 • obecně prospěšné práce,
 • propadnutí majetku,
 • peněžitý trest,
 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 • zákaz činnosti,
 • zákaz pobytu,
 • zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 • ztráta čestných titulů nebo vyznamenání,
 • ztráta vojenské hodnosti,
 • vyhoštění.

Jaká je úloha oběti (poškozeného) v průběhu hlavního líčení?

Poškozený, to jest osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, které byla způsobena majetková, morální nebo jiná škoda, má právo:

 • nechat se zastoupit zmocněncem; v případě, že poškozený prokáže, že nemá dostatek prostředků, může mu být poskytnuta bezplatná právní pomoc advokátem;
 • podávat návrhy na provedení dalších důkazů;
 • studovat spis;
 • účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání;
 • vyjádřit se k věci před skončením hlavního líčení;
 • v případě, že poškozený má dle zákona nárok na náhradu škody a soud rozhodne odsuzujícím rozsudkem, je poškozený oprávněn navrhnout, aby soud uložil obviněnému povinnost náhrady škody. Tento návrh musí být podán nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování;
 • v případě, že poškozenému hrozí potenciální nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, je poškozený oprávněn žádat včasné informace o tom, že obviněný byl propuštěn, uprchl, resp. informace o obdobných skutečnostech.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Trestní právo pro širokou veřejnost

Pomoc obětem trestné činnosti

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.