Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Estonia

Obdržení nezávislé právní rady je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem podílíte na trestním řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce udělá. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Content provided by:
Estonia

Musím mít obhájce?

V předsoudním řízení musíte mít obhájce od okamžiku, kdy máte možnost seznámit se trestním spisem (viz Přehled č. 2). Před touto fází musíte mít obhájce v těchto případech:

  • v době spáchání trestného činu jste byli nezletilí;
  • pokud se z důvodu svého tělesného či mentálního postižení nemůžete hájit sami nebo pokud je pro vás z důvodu tohoto postižení obhajoba složitá;
  • jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody na doživotí;
  • je-li váš případ v rozporu s případem jiné osoby, která má obhájce;
  • pokud jste ve vazbě nejméně šest měsíců;
  • je-li případ projednáván ve zrychleném řízení.

Během soudního řízení (hlavního líčení) musíte mít obhájce. Účast obhájce na soudním řízení je povinná.

Vyhledání obhájce

Máte právo zvolit si svého obhájce, který na základě smlouvy souhlasí s tím, že vás bude zastupovat. Názvy a kontaktní údaje obhájců jsou k dispozici na domovské stránce Estonské advokátní komory.

Nemáte-li smluvního obhájce, nebo pokud vás váš obhájce nemůže zastupovat, máte právo požádat, aby vám byl obhájce ustanoven. V tomto případě obhájce, který vás bude zastupovat, ustanoví Estonská advokátní komora.

Vaše právo na ustanovení obhájce Estonskou advokátní komorou nezávisí na vaší ekonomické situaci. V případě, že žádáte o obhájce, nemusíte poskytnout informace o své finanční situaci.

Pokud chcete, aby vám Estonská advokátní komora ustanovila obhájce, musíte podat žádost vyšetřovacímu orgánu, státnímu zastupitelství nebo soudu.

V určitých řízeních je účast obhájce povinná. Pokud jste si v případě takovéhoto řízení nezvolili obhájce sami, ustanoví vám obhájce vyšetřující orgán, státní zastupitelství nebo soud. O obhájce nemusíte žádat.

Uhrazení nákladů na obhájce

Obhájci, kterého jste si zvolili, musíte zaplatit. Odměna obhájce a podmínky jejího proplacení jsou uvedeny v uzavřené smlouvě.

Nechcete-li si najmout obhájce sami, máte právo na ustanovení obhájce státem. Obhájce, který je ustanoven Estonskou soudní komorou, je placen státem. Obhájce nemusíte platit sami. Pokud vás soud shledá vinným, budete mít povinnost uhradit státu odměnu obhájce.

Mohu svého obhájce vyměnit?

Obhájce, kterého jste si zvolili, můžete vyměnit. Pokud vám byl obhájce ustanoven, máte právo obhájce vyměnit, pokud s tím původní obhájce i nový obhájce souhlasí. V případě nezpůsobilosti či nedbalosti obhájce, který vám byl ustanoven, máte právo požádat soud o jeho odvolání a ustanovení nového obhájce Estonskou advokátní komorou.

Související odkazy

Estonská advokátní komora

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.