Tiltalte i straffesager

Italy

Content provided by:
Italy

Hvad er en efterforskning?

En efterforskning er en række aktiviteter, der foretages af anklagemyndigheden og kriminalpolitiet, så snart en lovovertrædelse er indberettet. Indberetning kan foretages enten direkte af anklagemyndigheden eller kriminalpolitiet eller af den forurettede eller andre personer.

Hvad er formålet med en strafferetlig efterforskning?

Der foretages en indledende efterforskning for at fastslå, hvorvidt der reelt er begået en forbrydelse/forseelse, for at finde den ansvarlige og indsamle bevismateriale med henblik på videre efterforskning og sagsanlæg.

Hvem foretager efterforskningen?

Efterforskningen foretages af anklagemyndigheden, kriminalpolitiet og tiltaltes advokat. Så er der undersøgelsesdommeren, som sikrer, at procedurereglerne overholdes og parternes rettigheder respekteres.

Hvad er de vigtigste faser i den indledende efterforskning?

Indhentning af bevismateriale

Anklagemyndigheden og kriminalpolitiet kan foranledige og foretage ransagninger og kontroller, beslaglægge ting og dokumenter, afhøre vidner, aflytte telefoner, foretage elektronisk overvågning samt besigtigelse af ejendom. Formålet med disse aktiviteter er at lede efter og indhente bevismateriale. Tiltaltes advokat kan foretage undersøgelser for at finde beviser til fordel for tiltalte.

Afhøring

En mistænkt person kan indkaldes af kriminalpolitiet eller anklagemyndigheden til afhøring. Formålet med afhøringen er at finde ud af, om personen er indblandet i en forbrydelse/forseelse.

Anholdelse, tilbageholdelse, varetægtsfængsling og den europæiske arrestordre

Politiet kan foretage en anholdelse, hvis en person tages på fersk gerning i at begå en forbrydelse/forseelse, eller kan anholde personen, efter at forbrydelsen er blevet begået, hvis der er risiko for, at vedkommende flygter. Formålet med anholdelse er at undgå, at der sker flere forbrydelser, og at tage gerningsmanden i forvaring. Anholdelsen skal sikre, at den mistænkte ikke flygter.

Undersøgelsesdommeren kan beslutte, at den mistænkte skal varetægtsfængsles. Dette gøres for at forhindre, at der sker flere forbrydelser, for at det nødvendige bevismateriale kan indhentes, og for at den mistænkte ikke skal flygte.

Endelig kan politiet anholde en person for at fuldbyrde en europæisk arrestordre. Formålet med arrestordren er at bringe den mistænkte i forvaring i den stat, der har udstedt arrestordren.

Afslutning af efterforskning og forberedende retsmøde

Når efterforskningen er afsluttet, indleder anklagemyndigheden retsforfølgelse, medmindre denne har anmodet om, at sagen afvises.

Ved alvorlige forbrydelser afholdes der et forberedende retsmøde for en dommer, før retssagen indledes. Det forberedende retsmøde fungerer som et filter for at vurdere grundlaget for anklagen og undgå nytteløse retssager. Den tiltalte kan vælge at blive dømt efter en alternativ proces, hvorved han undgår retssagen og, hvis han dømmes, får nedsat sin fængselsstraf.

Mine rettigheder under efterforskningen

Klik på følgende links for at se, hvad dine rettigheder er under hver fase af efterforskningen:

Indhentning af bevismateriale (1)

Må politiet foretage besigtigelse og ransage mit hjem, min bil eller mit forretningssted?

Ja. Politiet kan foretage besigtigelse og lokale ransagninger enten på eget initiativ eller på anmodning af anklagemyndigheden med henblik på at lede efter og overdrage bevismateriale i forbindelse med forbrydelsen/forseelsen.

Må de kropsvisitere?

Ja. Der skal foreligge en retskendelse fra anklagemyndigheden, for at der må foretages kropsvisitation. Politiet har imidlertid ret til at stoppe og kropsvisitere personer på eget initiativ.

Må politiet tage dokumenter og ting, som jeg har på mig, eller som befinder sig i mit hjem, min bil eller på mit forretningssted?

Ja. Politiet kan beslaglægge dokumenter og ting, som kan betragtes som bevismateriale, og som er nødvendige for at bevise et forhold, enten på eget initiativ eller med en retskendelse fra anklagemyndigheden.

Hvad er mine rettigheder i forbindelse med besigtigelse, ransagning og beslaglæggelse?

Hvis du underkastes kropsvisitation, har du ret til at have en troværdig person til stede, såfremt en sådan er umiddelbart tilgængelig. Kropsvisitering skal udføres med respekt for din værdighed.

I tilfælde af besigtigelse eller beslaglæggelse med retskendelse skal politiet give dig en kopi af retskendelsen. Hvis du ikke er til stede, skal politiet give kopien af retskendelsen til en anden person, som er til stede på tidspunktet for besigtigelsen eller beslaglæggelsen. Du har ret til at have en advokat til stede, men politiet har ikke pligt til at ringe til advokaten på forhånd.

Har jeg ret til at protestere mod beslaglæggelse?

Ja. Du kan indgive en protest til behandling inden for 10 dage fra datoen for beslaglæggelseskendelsen. Den kompetente domstol vil træffe en afgørelse.

Vil jeg blive bedt om fingeraftryk eller dna-prøver (hår, spyt og kropsvæsker)?

Ja. Hvis du er mistænkt for en forbrydelse, kan politiet anmode dig om dna-prøver og fingeraftryk for at identificere dig. Hvis du ikke giver samtykke hertil, kan politiet blot anmode anklagemyndigheden om en mundtlig godkendelse til at tage fingeraftryk eller prøver.

Du kan blive bedt om at afgive finderaftryk og dna-prøver som bevismateriale, men kun hvis du mistænkes for alvorlige forbrydelser, og der skal indhentes en dommerkendelse eller, i hastetilfælde, en retskendelse fra anklagemyndigheden og derefter en godkendelse fra dommeren.

Kan jeg anmode om at foretage efterforskning i forbindelse med mit forsvar?

Din advokat har ret til at foretage efterforskning på dine vegne i forbindelse med dit forsvar og også til at gøre brug af en privatdetektiv.

Advokaten kan også indhente vidneforklaringer, besigtige områder, godkende eksperter og anmode om dokumenter fra offentlige myndigheder.

Din advokat kan forelægge vidneforklaringer og dokumenter for undersøgelsesdommeren i forbindelse med den indledende efterforskning, for anklagemyndigheden og for “Tribunale del Riesame” [en særlig domstol, der har til opgave på anmodning af tiltalte at gennemgå kendelser, hvorved der pålægges tvangsforanstaltninger, såsom husarrest eller udvisning].

Disse vil blive taget i betragtning, når domstolen træffer sin afgørelse.

Afhøring (2)

Hvorfor kan jeg blive afhørt?

Hvis du mistænkes for at være indblandet i en forbrydelse, kan du indkaldes til afhøring med henblik på at verificere påstandene/anklagerne.

Du kan også anmode om at blive afhørt for at redegøre for din position.

Hvis du er anholdt eller varetægtsfængslet, klik her.

Bliver jeg oplyst om, hvad tiltalen lyder på, inden afhøringen?

Ja. Indkaldelsen til afhøring indeholder beskrivelse af kendsgerningerne vedrørende anklagen. Inden afhøringen går i gang, får du at vide, hvad du er anklaget for, og hvilke beviser der er mod dig.

Har jeg pligt til at svare på spørgsmålene?

Nej. Inden afhøringen går i gang, skal politiet og anklagemyndigheden oplyse dig om, at du ikke har pligt til at svare på spørgsmålene. Du har dog pligt til at besvare spørgsmål om dine personlige oplysninger og tidligere domme.

Hvad sker der, hvis jeg ikke forstår det lokale sprog?

Du har ret til gratis tolkebistand. Tolken oversætter spørgsmålene og dine svar.

Har jeg ret til en advokat?

Når du indkaldes til afhøring, oplyses du om, at du har ret til at have en advokat til stede. Hvis du ikke har en advokat, vil retten beskikke en for dig. For yderligere oplysninger om, hvordan du får en advokat, se faktablad 1.

Der skal være en advokat til stede under hele afhøringen, enten din egen advokat eller én, retten har beskikket for dig.

Politiet begynder måske at stille dig nogle spørgsmål umiddelbart efter, at forbrydelsen er blevet begået, selv om din advokat ikke er til stede, men du har ikke pligt til at svare på disse spørgsmål. Hvis du svarer, kan dine udtalelser bruges som bevismateriale med henblik på at fortsætte efterforskningen.

Anholdelse, tilbageholdelse, varetægtsfængsling og den europæiske arrestordre (3)

Hvorfor kan jeg anholdes?

Politiet kan anholde dig, hvis du tages på fersk gerning i at begå en forbrydelse, dvs. hvis du er i færd med rent faktisk at begå en forbrydelse, eller hvis de jagter dig umiddelbart efter.

Politiet kan også holde dig i forvaring for at være blevet taget på fersk gerning i at begå en forbrydelse, hvis du mistænkes for at have begået en forbrydelse, og hvis der er en reel risiko for, at du flygter.

En undersøgelsesdommer kan beslutte, at du skal varetægtsfængsles, hvis der er alvorlige beviser for, at du kan være skyldig i forbrydelsen, og der er risiko for, at du på en eller anden måde griber ind i eller vanskeliggør forfølgningen af sagen, begår andre forbrydelser eller flygter.

Har jeg ret til at tale med en advokat?

Ja. Umiddelbart efter anholdelsen eller tilbageholdelsen, eller efter at kendelse om varetægtsfængsling er blevet meddelt i fængslet, har politiet pligt til at oplyse dig om, at du har ret til en advokat. Politiet skal omgående ringe til din advokat eller, hvis du ikke har nogen, til den advokat, som retten har beskikket for dig. For yderligere oplysninger om, hvordan du får en advokat, se faktablad 1.

Du har ret til at tale med din advokat med det samme.

Hvis du tilbageholdes af ekstraordinære årsager, kan retsmyndighederne udsætte din samtale med din advokat i op til 48 timer i forbindelse med anholdelse og tilbageholdelse og op til 5 dage i forbindelse med varetægtsfængsling.

Må jeg kontakte et familiemedlem?

Ja. Politiet kontakter din familie, hvis du giver dem tilladelse til det.

Bliver jeg afhørt? Skal jeg afgive oplysninger?

Hvis du anholdes eller tilbageholdes, kan politiet afhøre dig med din advokat til stede, men du har ikke pligt til at svare på spørgsmålene.

Du får at vide, hvad du er anklaget for, og hvilke beviser der er mod dig.

Under retsmødet kan du også blive afhørt af en dommer, men du har ikke pligt til at svare på spørgsmålene. Du kan også anmode om at blive afhørt.

Ved varetægtsfængsling skal du afhøres af en dommer senest 5 dage efter varetægtsfængslingen begyndelse. Det er lovpligtigt, at din advokat og en tolk er til stede, og du har ikke pligt til at svare.

For yderligere oplysninger, se Afhøring (2).

Hvad sker der, hvis jeg ikke forstår sproget?

Du har ret til gratis tolkebistand. Tolken oversætter spørgsmålene og dine svar.

Hvor længe må politiet tilbageholde mig?

Efter anholdelse eller tilbageholdelse kan du tilbageholdes på politistationen i op til 24 timer. Inden for denne tidsperiode skal politiet sætte dig i fængsel. Du skal stilles for en dommer inden for 48 timer efter anholdelsen for at bekræfte anholdelsen eller tilbageholdelsen. Efter at du er blevet stillet for en dommer, kan dommeren enten beslutte, at du skal løslades eller varetægtsfængsles.

Kan jeg appellere en kendelse om varetægtsfængsling?

Ja. Inden for en frist på 10 dage efter varetægtsfængslingen kan du anmode den kompetente kollegiale domstol om fornyet prøvelse. Der vil blive afholdt et retsmøde, hvor du har ret til at møde op og kan anmode om at blive hørt. Du kan appellere dommen til kassationsretten inden for en frist på 10 dage efter afgørelsen.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til en europæisk arrestordre?

Hvis en medlemsstat har udstedt en europæisk arrestordre, kan du anholdes i en anden medlemsstat og udleveres til det land, der har udstedt arrestordren, efter et retsmøde ved appelretten.

Politiet kan anholde dig på eget initiativ eller efter en kendelse om varetægtsfængsling fra appelretten.

Du har ret til en advokat. Hvis du ikke har en advokat, vil retten beskikke en for dig. Der skal omgående tages kontakt til din advokat og dit lands ambassade.

Du vil inden for 48 timer, fra du er blevet anholdt af politiet, eller inden for 5 dage fra varetægtsfængslingen blive stillet for en dommer, hvor din advokat og en tolk vil være til stede.

Der vil inden for en frist på 20 dage fra anholdelsen blive afholdt et retsmøde for appelretten. Her vil det blive besluttet, om du skal udleveres eller ej. Du kan appellere en sådan afgørelse til kassationsretten.

Afslutning af efterforskningen og det indledende retsmøde (4)

Hvad sker der, når den indledende efterforskning er afsluttet?

Medmindre anklagemyndigheden anmoder om, at sagen bliver afvist, oplyser denne dig om, at efterforskningen er afsluttet. Du bliver ikke underrettet, hvis forbrydelsen hører ind under fredsdommerens kompetence.

Du har adgang til dokumenterne vedrørende den indledende efterforskning og kan få kendskab til udskrifterne vedrørende beviserne mod dig. Du kan indgive dokumenter i forbindelse med dit forsvar og anmode om at blive afhørt igen.

Når der er givet meddelelse om, at efterforskningen er afsluttet, indleder anklagemyndigheden sagen, medmindre anklagemyndigheden anmoder om, at den bliver afvist. For mindre forseelser indkalder anklagemyndigheden dig direkte til en retssag. I andre tilfælde indbringer anklagemyndigheden en anmodning om at indlede retssag for undersøgelsesdommeren.

Hvad er et indledende retsmøde?

Formålet med det indledende retsmøde er at bekræfte tiltalen mod dig.

Det afholdes for lukkede døre med anklagemyndigheden og din advokat, og du kan også vælge at deltage og blive hørt. Dommeren kan høre vidner og indhente dokumenter. Ved afslutningen af retsmødet kan dommeren enten afvise sagen eller henvise den til indbringelse for en domstol eller en nævningedomstol ("Corte di Assise").

Har jeg ret til en advokat?

Ja, det er lovpligtigt, at du får bistand af en advokat.

For yderligere oplysninger, se faktablad 1.

Hvad sker der, hvis jeg ikke forstår sproget?

Anmodningen om, at du skal retsforfølges, og tiltalen skal oversættes til dit modersmål. Hvis du er til stede ved retsmødet, modtager du tolkebistand.

Har jeg pligt til at være til stede?

Nej. Du kan vælge ikke at deltage.

Kan jeg undgå en retssag?

Ja. Du kan ved det forberedende retsmøde anmode om at blive dømt ved en summarisk behandling. Retsmøderne finder sted for lukkede døre, og afgørelsen træffes på baggrund af skriftligt bevismateriale. Hvis du bliver dømt, nedsættes straffen med en tredjedel.

Du kan også undgå en retssag ved at indgå aftale med anklagemyndigheden om en nedsættelse af straffen.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.