Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Cyprus

Content provided by:
Cyprus

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί και ο Περί Προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2012 (Ν. 22(I)/2012), η εφαρμογή του οποίου αφορά στα ποινικά δικαστήρια. Σε μία ποινική διαδικασία όλοι δικαιούνται να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις στο δημόσιο κατήγορο, να συμμετάσχουν ως παραπονούμενοι ή ως μάρτυρες, αλλά οι θεραπείες είναι θέμα που αφορά το δημόσιο κατήγορο και το δικαστήριο.

Πέραν των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος και των θεραπειών που αυτό προβλέπει στους άμεσα επηρεαζόμενους, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις οι οποίες να δύνανται να επιβληθούν στη δημόσια διοίκηση όταν παραλείπει να παράσχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, π.χ. με το να μη παρέχει καθοδήγηση για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει νομοθεσία ή πρακτική βάσει της οποίας δημόσιοι υπάλληλοι, υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, πράξεων/παραλήψεων, να καθίσταται προσωπικά υπόλογοι. Κατ’ εξαίρεση θα είχαν ποινική ευθύνη σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος, π.χ. σύμφωνα με το Νόμο του 2012 ο οποίος αναφέρεται πιο πάνω.

Για άτομα που δεν συμμορφώνονται με δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν διαδικασίες για περιφρόνηση των δικαστηρίων που οδηγούν σε άμεση φυλάκιση. Σπάνια εφαρμόζονται εντούτοις όταν αυτή που παραλείπει να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση είναι δημόσια αρχή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.