Kulud

Belgium

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (lahutus) selgitada, milline on lahutusavalduse esitaja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel. A – riigisisene juhtum. Paar abiellub. Sellele järgneb lahuselu ja otsus lahutada. B – piiriülene juhtum. Kaks sama liikmesriigi (liikmesriik A) kodanikku abielluvad. Abielu sõlmitakse liikmesriigis A. Pärast abiellumist asub paar elama ja töötama teise liikmesriiki (liikmesriik B), millest saab nende alaline elukoht. Mõne aja pärast asutakse lahus elama, kusjuures naine pöördub tagasi liikmesriiki A, kuid mees jääb liikmesriiki B. Paar otsustab lahutada. Vahetult pärast liikmesriiki A naasmist esitab naine liikmesriigi B kohtule abielu lahutamise avalduse.

Content provided by:
Belgium

Oluline märkus: Belgias ei ole advokaatide tasud reguleeritud (need sõltuvad asja keerukusest ja tähtsusest, advokaadi nimest ja mainest, asja kiireloomulisusest, saavutatud tulemustest jne). Belgias kehtivad advokaatidele aga kutse-eetika reeglid ja neile on seadusega pandud kohustus hinnata kulusid ja tasusid õiglaselt ja mõõdukusest lähtudes (vt menetluskulusid käsitlev osa).

Hinnangulised kulud on esitatud üksnes näitena.

Kulud Belgias

Esimese astme ja apellatsioonimenetluse ning vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumi näide

Esimese astme menetlus

Apellatsioonimenetlus

Vaidluste alternatiivne lahendamine


Kohtuasja algatamise kulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Kohtuasja algatamise kulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Kas kõnealuse juhtumi puhul saab sellist võimalust kasutada?

Kulud

Juhtum A

82 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)


186 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)


ei


Juhtum B

82 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)


186 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)


ei


Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumi näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert


Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kulud enne kohtuotsuse tegemist

Kulud pärast kohtuotsuse tegemist

Kas nende kaasamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

ei

ligikaudu 2500 eurot

ei

ligikaudu 250 eurot

ligikaudu 250 eurot

ei


Juhtum B

ei

ligikaudu 3500 eurot

ei

ligikaudu 350 eurot

ligikaudu 350 eurot

ei


Tunnistajale hüvitise maksmine, vanne või muu tagatis ning muud kulud


Juhtumi näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Vanne või muu tagatis

Muud kulud


Kas tunnistajale makstakse hüvitist?

Kulu

Kas, millal ja kuidas seda tehakse?

Kulu

Kirjeldus

Kulu

Juhtum A

jah

4,96 EUR

Üldjuhul võib tsiviilkohtumenetluses menetluse algatamisel tekkida tagatise esitamise kohustus kohtumenetluse seadustiku artiklis 851 ette nähtud juhul. See puudutab tagatise nõudmist hagejalt, kes on välismaalane. Belgia kostja võib nõuda välismaalasest hagejalt või menetlusse astujalt tagatise esitamist. Artiklis 852 on täpsustatud tagatise võimalikud vormid (tagatisraha või muu tagatis). Vt kulude läbipaistvust käsitlev teabeleht.
Juhtum B

jah

4,96 EUR

Üldjuhul võib tsiviilkohtumenetluses menetluse algatamisel tekkida kohustus esitada tagatis kohtumenetluse seadustiku artiklis 851 ette nähtud juhul. See puudutab tagatise nõudmist hagejalt, kes on välismaalane. Belgia kostja võib nõuda välismaalasest hagejalt või menetlusse astujalt tagatise esitamist. Artiklis 852 on täpsustatud tagatise võimalikud vormid (tagatisraha või muu tagatis). Vt kulude läbipaistvust käsitlev teabeleht.
Õigusabi (aide juridique) maksumus ja muud liiki hüvitised

Teavet õigusabi kohta leiate menetluskulusid käsitlevas osas.

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidlustega seotud kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

kui dokumendid on menetluse jaoks vajalikud

7,57–34,48 eurot lehekülg

kui kostja ei mõista menetluse keelt

31,61–54,62 eurot tund

Juhtum B

kui dokumendid on menetluse jaoks vajalikud

7,57–34,48 eurot lehekülg

kui kostja ei mõista menetluse keelt

31,61–54,62 eurot tund

täidetavaks tunnistamise (exequatur) kulud

ligikaudu 100 eurot.

Viimati uuendatud: 20/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.