Kulud

Belgium

Liikmesriikidel paluti äriõiguse küsimuses (leping) selgitada, milline on müüja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Äriühing on tarninud 20 000 euro väärtuses kaupu. Ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab hagi, et nõuda hinna täielikku tasumist. B – piiriülene juhtum. Äriühing, mille peakontor asub liikmesriigis B, on tarninud liikmesriigis A asuvale ostjale 20 000 euro väärtuses kaupu. Lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi B õigust ja see on vormistatud liikmesriigi B keeles. Liikmesriigis A asuv ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda ostjaga sõlmitud lepingus märgitud hinna täielikku tasumist.

Content provided by:
Belgium

Oluline märkus: Belgias ei ole advokaatide tasud reguleeritud (need sõltuvad asja keerukusest ja tähtsusest, advokaadi nimest ja mainest, asja kiireloomulisusest, saavutatud tulemustest jne). Belgias kehtivad advokaatidele aga kutse-eetika reeglid ja neile on seadusega pandud kohustus hinnata kulusid ja tasusid õiglaselt ja mõõdukusest lähtudes (vt menetluskulusid käsitlev osa).

Hinnangulised kulud on esitatud üksnes näitena.

Kulud Belgias

Esimese astme ja apellatsioonimenetluse ning vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumi näide

Esimese astme menetlus

Apellatsioonimenetlus

Vaidluste alternatiivne lahendamine


Kohtuasja algatamise kulud

Dokumentide vormistamise kulud

Kohtuasja algatamise kulud

Dokumentide vormistamise kulud

Kas kõnealuse juhtumi puhul saab sellist võimalust kasutada?

Kulud

Juhtum A

82 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)

186 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)

Jah

Vaata vahendamisega kaasnevate kulude kohta osast „Vahendus liikmesriikides – Belgia“

Juhtum B

52 eurot (Euroopa maksekäsk)

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)

186 eurot

2,85 eurot iga lehekülje eest (30. novembri 1939. aasta kuninga dekreet (arrêté royal) nr 64, Belgia ametlik väljaanne, 1. detsember 1939)

Jah

Vaata vahendamisega kaasnevate kulude kohta osast „Vahendus liikmesriikides – Belgia“

Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumi näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert


Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kulud enne kohtuotsuse tegemist

Kulud pärast kohtuotsuse tegemist

Kas nende kaasamine on kohustuslik?

Juhtum A

ei

ligikaudu 2000 eurot

ei

ligikaudu 250 eurot

ligikaudu 250 eurot

ei

Juhtum B

ei

ligikaudu 2000 eurot

ei

ligikaudu 52 eurot

ligikaudu 100 eurot

eiTunnistajale tasu maksmine, vande andmine või muud tagatised ning muud kulud


Juhtumi näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Vanne või muu tagatis


Kas tunnistajale makstakse hüvitist?

Kulu

Kas, millal ja kuidas seda tehakse?

Juhtum A

jah

200 Belgia franki või 4,96 eurot

Üldjuhul võib tsiviilkohtumenetluses menetluse algatamisel tekkida tagatise esitamise kohustus kohtumenetluse seadustiku artiklis 851 ette nähtud juhul. See puudutab tagatise nõudmist hagejalt, kes on välismaalane. Belgia kostja võib nõuda välismaalasest hagejalt või menetlusse astujalt tagatise esitamist. Artiklis 852 on täpsustatud tagatise võimalikud vormid (tagatisraha või muu tagatis). Vt kulude läbipaistvust käsitlev teabeleht.

Juhtum B

jah

200 Belgia franki või 4,96 eurot

Üldjuhul võib tsiviilkohtumenetluses menetluse algatamisel tekkida tagatise esitamise kohustus kohtumenetluse seadustiku artiklis 851 ette nähtud juhul. See puudutab tagatise nõudmist hagejalt, kes on välismaalane. Belgia kostja võib nõuda Belgia kostja võib nõuda välismaalasest hagejalt või menetlusse astujalt tagatise esitamist. Artiklis 852 on täpsustatud tagatise võimalikud vormid (tagatisraha või muu tagatis). Vt kulude läbipaistvust käsitlev teabeleht.Õigusabi (aide juridique) maksumus ja muud liiki hüvitised

Teavet õigusabi kohta leiate menetluskulusid käsitlevas osas.


Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidlustega seotud kulud


Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

kui dokumendid on menetluse jaoks vajalikud

7,57–34,48 eurot lehekülg

kui kostja ei mõista menetluse keelt

31,61–54,62 eurot tundJuhtum B

kui dokumendid on menetluse jaoks vajalikud

7,57–34,48 eurot lehekülg

kui kostja ei mõista menetluse keelt

31,61–54,62 eurot tund

täidetavaks tunnistamise (exequatur) kulud

ligikaudu 100 eurot

Viimati uuendatud: 20/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.