Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Italy

Content provided by:
Italy

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Nakon što se prvi put obratite tijelima nadležnima za kazneni progon u svojstvu oštećene strane, na jeziku koji razumijete dobit ćete informacije koje se odnose na: ustanove za zdravstvenu zaštitu u okolici, smještajne objekte, utočišta i skloništa. Ako su među žrtvama maloljetne osobe, o tome se mora obavijestiti maloljetnički sud kako bi procijenio situaciju i mjere zaštite. Ako to zatražite, tijela za izvršavanje zakonodavstva dužna su u svakom trenutku spojiti vas sa sljedećim organizacijama:

 • službama za potporu žrtvama
 • specijaliziranim tijelima za pravnu potporu
 • odvjetničkim komorama (Consigli dell’Ordine)
 • nevladinim organizacijama
 • pravnim klinikama – odjelima za sudsku medicinu
 • državnim tijelima koja pružaju pravnu potporu (Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova).

Organizacije za potporu žrtvama

Nevladine organizacije – udruge uključene u pružanje pravne potpore žrtvama kaznenih djela:

 1. sindikati: Opće talijansko udruženje rada (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) – Talijansko udruženje radničkih sindikata (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) – Talijanski savez sindikata (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. udruga Libera [organizacija za borbu protiv mafije] – 0832 683429-683430
 3. Utočište za žene Rim – 06 6840 172006
 4. udruge potrošača
 5. Nacionalna mreža udruga za prava starijih osoba (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 48907327
 6. mreža Dafne (potpora žrtvama nasilja) - 011 5683686

Dežurna telefonska linija za borbu protiv trgovanja ljudima – 800 290 290

Dežurna telefonska linija za borbu protiv nasilja – 1522

Dežurna telefonska linija za borbu protiv diskriminacije – 800 90 10 10

Dežurna telefonska linija za žrtve genitalnog sakaćenja – 800 300 558

Dežurna telefonska linija za žrtve terorizma i organiziranog kriminala – 06.46548373 – 06.46548374 – 06.46548375

Dežurna telefonska linija za žrtve kaznenih djela povezanih s mafijom – 800 191 000

Dežurna telefonska linija za žrtve iznude i lihvarstva – 800-999-000

Višejezična dežurna telefonska linija za prijavljivanje slučajeva diskriminacije i rasizma – 800 90 10 10

Dežurna hitna telefonska linija za maloljetnike – 114

Je li potpora žrtvama besplatna?

Potpora je žrtvama besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Kaznena djela počinjena primjenom nasilja mogu prouzročiti traumatične posljedice za žrtvu. Stoga, ako ste žrtva, možete zatražiti pomoć od odgovarajućih javnih službi koje djeluju u okviru lokalnog tijela za zdravstvenu skrb (Azienda Sanitaria Locale; ASL), kao što su centri za obiteljsko savjetovanje (consultorio familiare), i lokalnih općinskih tijela (socijalna služba). Ako su među žrtvama maloljetne osobe, o tome se mora obavijestiti maloljetnički sud kako bi procijenio situaciju i mjere zaštite. Ako to zatražite, policijska tijela (vojna policija (Carabinieri), državna policija, općinska policija itd.) dužna su vas u svakom trenutku spojiti sa sljedećim organizacijama: neka utočišta organiziraju sigurne kuće u koje možete biti smješteni u težim slučajevima kako biste pobjegli od daljnjeg nasilja. Kako biste dobili informacije i/ili stupili u kontakt s utočištima u vašoj okolici, možete nazvati i besplatni telefonski broj 1522, kojim upravlja Ured talijanskog premijera. Ako imate poteškoće osobne prirode, možete zatražiti pomoć i od administratora za potporu (Amministratore di Sostegno), odnosno pojedinca koji djeluje u okviru Odjela za skrbništvo pri građanskom sudu i odgovoran je za pružanje besplatne pomoći pojedincima koji imaju poteškoće u zadovoljavanju svojih potreba, uključujući privremene poteškoće. Možete podnijeti izravan zahtjev građanskom sudu ili svoje poteškoće možete objasniti socijalnoj službi lokalne općine kako bi mogla obavijestiti ured za građanska pitanja pri javnom tužiteljstvu, koji može pokrenuti pravni postupak u vaše ime.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Nevladine organizacije pružaju različite vrste potpore, uključujući psihološku potporu, privremeni smještaj u ustanovama kao što su utočišta, pravnu potporu i pravno savjetovanje, materijalnu potporu, pružanje najpotrebnijih stvari itd.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.