Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Germany

Šioje duomenų suvestinėje pateikiama informacija apie ikiteisminį procesą, kuris prasideda baudžiamojo persekiojimo institucijai pradėjus pirmuosius ikiteisminius veiksmus ir baigiasi prokuratūrai pateikus kaltinimą arba nutraukus procesą.

Content provided by:
Germany
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Kokie yra baudžiamojo ikiteisminio tyrimo etapai?

Baudžiamojo persekiojimo institucija (prokuratūra arba policija), turėdama konkretų įtarimą, kad padarėte nusikaltimą, dėl jūsų pradeda ikiteisminį procesą. Per šį procesą siekiama išsiaiškinti, ar jums pateiktas įtarimas pagrįstas, todėl turi būti nustatomos ir jus teisinančios aplinkybės. Jei prokuratūra mano, kad įtarimas pagrįstas, ji pareiškia kaltinimą (arba prašo priimti įsakymą paskirti bausmę).

Policija ir prokuratūra gali imtis įvairių ikiteisminių priemonių. Kokios priemonės ir kokiu metu imamasi, priklauso nuo konkretaus atvejo, pvz., iš karto po nusikaltimo galite būti suimtas. Po suėmimo gali būti taikomas kardomasis kalinimas.

Dėl ikiteisminio tyrimo priemonių, kuriomis pažeidžiami jūsų interesai, galite – taip pat vėliau ar atgaline data – kreiptis į teismą.

Prireikus surenkami duomenys ir apie ankstesnius ikiteisminius procesus ir teistumą. Išsamesnę informaciją apie tai rasite čia.

Mano teisės vykstant ikiteisminiam tyrimui

Per visą ikiteisminį procesą turite teisę į advokato pagalbą. Informaciją apie advokato paiešką ir išlaidas advokatui rasite čia. Jei nemokate vokiečių kalbos, jūsų prašymu pokalbiams su advokatu turi būti paskirtas vertėjas.

Jūs neturite teisės susipažinti su bylos dokumentais, tačiau jums gali būti pateikiama informacija iš bylos dokumentų, jei dėl to nekyla grėsmės ikiteisminiam tyrimui ir nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai. Jūsų advokatui susipažinti su bylos dokumentais turi būti leidžiama baigus ikiteisminį tyrimą, nebaigus – tik jei dėl to nekyla grėsmės tyrimo tikslui.

Informaciją apie savo teises, jei dėl jūsų imtasi vienos iš toliau nurodytų ikiteisminio tyrimo priemonių, rasite prieduose:

Kaip vyksta ikiteisminis tyrimas, jei esu kitos valstybės pilietis?

Vykstant baudžiamajam ikiteisminiam procesui paprastai galite išvykti iš Vokietijos, išskyrus atvejus, kai esate suimtas arba yra atidėtas įsakymo suimti vykdymas nustačius įpareigojimą be teismo leidimo neišvykti iš savo gyvenamosios vietos.

Jei žinote, kad dėl jūsų pradėtas ikiteisminis procesas, turėtumėte užtikrinti, kad prokuratūra ir teismas galėtų susisiekti su jumis paštu.

Vykstant ikiteisminiam procesui bet kuriuo metu galite kreiptis į savo gimtosios šalies konsulinę atstovybę.

Kaltinamojo apklausa (1)

Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, policija arba prokuratūra, siekdama užtikrinti jums teisę būti išklausytam, jus apklaus. Kai kuriais atvejais prokuratūros prašymu jus apklausti gali teisėjas.

Kaip elgtis, jei esu kviečiamas į apklausą?

Jei į apklausą kviečia prokuratūra arba teismas, privalote atvykti. Jei neatvykstate, galite būti priverstinai atvesdintas. Jei į apklausą kviečia policija, atvykti neprivalote.

Kas man paaiškinama prieš pradedant apklausą?

Prieš pradedant jūsų apklausą jums turi būti paaiškinama, dėl kokio nusikaltimo ir kokių baudžiamosios teisės taisyklių pažeidimo esate įtariamas, taip pat kad turite teisę tylėti, kad dar prieš apklausą galite pasitarti su advokatu ir kad galite prašyti surinkti konkrečius jus teisinančius įrodymus.

Ar man paskiriamas vertėjas, jei nemoku kalbos?

Jei nepakankamai mokate vokiečių kalbą, paskiriamas vertėjas – jums tai nieko nekainuoja. Vertėjas dalyvauja visoje apklausoje ir išverčia klausimus, jūsų atsakymus ir rašytinį jūsų apklausos protokolą.

Ar galiu pasitarti su advokatu?

Kaip įtariamasis, bet kuriuo metu, taip pat prieš pradedant apklausą, galite pasitarti su gynėju vienas arba dalyvaujant vertėjui. Jūsų gynėjas gali dalyvauti apklausoje, jei jus apklausia prokuratūra arba teisėjas, tačiau negali, jei apklausia policija.

Ar būsiu apklaustas? Ar turėčiau teikti informaciją?

Ne vėliau kaip iki ikiteisminio tyrimo pabaigos policija arba prokuratūra privalo jus apklausti, išskyrus atvejus, kai procesas nutraukiamas. Jei byla nesudėtinga, galite būti apklausiamas raštu.

Apklausiamas (taip pat raštu) privalote nurodyti savo asmens duomenis – vardą, pavardę, mergautinę pavardę, gimimo vietą ir datą, šeiminę padėtį, profesiją, gyvenamosios vietos adresą ir pilietybę.

Neprivalote duoti parodymų dėl kaltinimo ir teikti parodymų dėl bylos. Ar duosite parodymus ir kiek jų duosite, sprendžiate jūs pats, prireikus pasitaręs su savo gynėju.

Kas būna, jei pasakau ką nors, kas gali man pakenkti?

Viskas, ką pasakote per apklausą, fiksuojama protokole. Jei pasakote ką nors, kas gali jums pakenkti, apie tai sužinos ir teismas, kuris pareiškus kaltinimą nagrinės jūsų bylą. Net jei vėliau tylėsite arba savo parodymą atšauksite, teismas, priimdamas sprendimą, gali atsižvelgti į ankstesnius jūsų parodymus.

Ar per apklausą man suteikiama informacija apie ikiteisminio tyrimo eigą?

Baudžiamojo persekiojimo institucija savo nuožiūra sprendžia, kokią informaciją apie ikiteisminio tyrimo eigą jums teikti, tačiau neleidžiama jūsų klaidinti.

Kokių metodų neleidžiama taikyti?

Per apklausą negalima jūsų kankinti ar daryti jums kitokio fizinio poveikio, negalima nei grasinti, nei žadėti suteikti pranašumą, kuris pagal įstatymą neįmanomas. Parodymų, išgautų pažeidžiant šiuos principus, negalima naudoti, net jei jūs tam pritariate.

Kita informacija

Įtariamųjų apklausos taisyklės nustatytos Baudžiamojo proceso kodekso 136, 136a ir 163a straipsniuose.

Asmens tapatybės patikrinimas / fizinis patikrinimas / kraujo mėginio paėmimas ir pan. (2)

Nurodymus dėl šių priemonių apskundimo rasite čia.

Kas yra asmens tapatybės patikrinimas? Kada jis man atliekamas?

Asmens tapatybės patikrinimas pirmiausia apima atpažinimo priemones, kuriomis vykstančiame baudžiamajame procese bus siekiama įrodyti jūsų kaltumą arba nekaltumą. Šiuo tikslu gali būti daromos jūsų nuotraukos, imami pirštų ar delnų atspaudai arba užregistruojami ypatingi kūno požymiai, pavyzdžiui, tatuiruotės.

Nurodymą atlikti asmens tapatybės patikrinimą gali duoti teismas, prokuratūra ir policija, paprastai jį atlieka policija.

Asmens tapatybės patikrinimas gali būti atliekamas priverstinai, pavyzdžiui, policija gali jus sulaikyti ir priversti ištiesti jūsų rankas ar pirštus, norėdama paimti pirštų atspaudus.

Ar asmens tapatybės patikrinimas gali būti atliekamas ir tuo atveju, jei jis nereikalingas (pavyzdžiui, jei visiškai aišku, kad nusikaltimą padariau aš)?

Asmens tapatybės patikrinimą leidžiama atlikti ir būsimų baudžiamųjų procesų reikmėms; tokiu atveju šio patikrinimo tikslas – ne įrodyti jūsų kaltumą vykstančiame baudžiamajame procese, o pateikti atpažinimo požymius apdairumo sumetimais nusikaltimams kituose, būsimuose, baudžiamuosiuose procesuose atskleisti. Todėl turi būti duomenų, kad dėl jūsų tikriausiai ir ateityje bus vykdomas baudžiamasis procesas.

Ar galiu būti apieškomas fiziškai?

Siekiant išsiaiškinti faktus, kurie baudžiamajame procese svarbūs kaip įrodymai, gali būti duodamas nurodymas atlikti jūsų fizinį patikrinimą.

Per paprastą fizinį patikrinimą, kurį atlieka policija, apžiūrimos jūsų kūno ypatybės arba patikrinama, ar natūraliose jūsų kūno angose nėra pašalinių daiktų. Jei jaučiatės nejaukiai, patikrinimą gali atlikti tos pačios lyties asmuo arba gydytojas. Prieš patikrinimą jums turi būti paaiškinama, kad jūsų pageidavimu patikrinimą turi būti leidžiama atlikti asmeniui, kuris kelia jūsų pasitikėjimą, ir esant pagrįstam interesui turite teisę pasirinkti, kurios lyties tikrintojo norėtumėte. Jūs privalote toleruoti patikrinimą, tačiau negalite būti verčiamas aktyviai dalyvauti jį atliekant.

Ar gali būti imami mano kraujo, kitų kūno skysčių ar DNR mėginiai (pvz., plaukai ar seilės)?

Jūsų kraujo ar kitų kūno medžiagų mėginiai, pavyzdžiui, alkoholio kiekiui kraujyje nustatyti arba molekulinės genetikos tyrimui atlikti, gali būti imami siekiant palyginti jūsų DNR identifikacinį pavyzdį su rastaisiais nusikaltimo vietoje. Tačiau tai gali atlikti tik gydytojas, ne policija. Paimti mėginiai, kai baudžiamajam procesui nebereikalingi, turi būti sunaikinami, tačiau jūsų DNR identifikacinis pavyzdys gali būti išsaugotas rinkmenoje, jei yra pagrindo manyti, kad dėl jūsų ir ateityje bus vykdomas baudžiamasis procesas dėl sunkaus nusikaltimo.

Jei prieštaraujate, kad būtų atliktas jūsų fizinis patikrinimas ar DNR analizė, reikalingas teismo nurodymas. Periculum in mora, t. y. skubiu atveju, tokį nurodymą gali duoti prokuratūra ir policija. Nurodymą atlikti patikrinimą galima įvykdyti ir priverstinai.

Kita informacija

Asmens tapatybės patikrinimas reglamentuojamas Baudžiamojo proceso kodekso 81b straipsnyje, fizinis patikrinimas ir kraujo mėginių ėmimas – 81a ir 81d straipsniuose, DNR analizė – 81e, 81f ir 81g straipsniuose.

Krata / konfiskavimas / pokalbių klausymasis (3)

Nurodymus dėl šių priemonių apskundimo rasite čia.

Ar gali būti atliekama mano būsto, biuro, automobilio ir kitokia krata?

Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, prokuratūra ir policija gali atlikti jūsų būsto ir kitų patalpų, taip pat jūsų automobilio kratą, jei spėja ten esant įrodymų ir jei turite būti suimamas.

Paprastai kratos orderį turi išduoti teismas, tačiau periculum in mora, t. y. skubiu atveju, jį gali išduoti prokuratūra ir policija.

Turite teisę dalyvauti darant kratą, taip pat turite teisę leisti dalyvauti savo gynėjui. Jei teisėjas arba prokuroras nedalyvauja, turi būti pakviečiami, jei įmanoma, du vietos pareigūnai, tačiau galite jų dalyvavimo atsisakyti. Atlikus kratą, jūsų reikalavimu jums turi būti įteikiamas dokumentas, kuriame turi būti nurodyti kratos pagrindas ir nusikaltimas, kuriuo esate kaltinamas.

Ar man priklausantys daiktai gali būti konfiskuojami?

Baudžiamojo persekiojimo institucijos gali areštuoti daiktus, kurie svarbūs kaip įrodymai. Jei jūs šių daiktų neatiduodate savanoriškai, jie gali būti konfiskuojami. Daiktui konfiskuoti paprastai reikalingas teismo nurodymas, tačiau periculum in mora, t. y. skubiu atveju, nurodymą gali duoti prokuratūra ar policija. Dėl tokio nurodymo galite bet kuriuo metu, taigi ir kratai pasibaigus, kreiptis į teismą.

Jei per kratą areštuojami ir konfiskuojami daiktai, jūsų reikalavimu jums turi būti pateikiamas šių daiktų sąrašas.

Ar gali būti konfiskuojamas mano vairuotojo pažymėjimas?

Jums gali būti laikinai atimama teisė vairuoti (tai gali padaryti tik teismas), jei dėl rimtų priežasčių galima manyti, kad teismas, vėliau priimdamas sprendimą dėl eismo taisyklių pažeidimo, jums atims teisę vairuoti. Paprastai tai būna tokiu atveju, jei nusikaltimą padarėte vairuodamas automobilį, ir tai parodė, kad jums negalima leisti vairuoti automobilio. Jei teismas laikinai atėmė teisę vairuoti, tai yra patvirtinimas, kad teismas konfiskuos vairuotojo pažymėjimą. Periculum in mora jūsų vairuotojo pažymėjimą gali konfiskuoti policija arba prokuratūra, jei esama rimtų priežasčių manyti, kad jums bus atimta teisė vairuoti.

Ar gali būti klausomasi mano pokalbių?

Jūsų pokalbių telekomunikacijų priemonėmis (pavyzdžiui, telefonu) ir jūsų bute vykstančių pokalbių gali būti klausomasi ir jie gali būti įrašomi griežtomis įstatymų nustatytomis sąlygomis. Būtina sąlyga – turite būti įtariamas padaręs sunkų ir labai sunkų nusikaltimą. Abiem priemonėms reikalingas teismo nurodymas. Periculum in mora, t. y. skubiu atveju, nurodymą klausytis pokalbių telekomunikacijų priemonėmis gali duoti prokuratūra. Vėliau turite būti informuotas apie pasiklausymo priemones.

Kita informacija

Krata ir konfiskavimas reglamentuojami Baudžiamojo proceso kodekso 94 ir tolesniuose, 102 ir tolesniuose straipsniuose, laikinas teisės vairuoti atėmimas (vairuotojo pažymėjimo konfiskavimas) –111a, pokalbių klausymasis – 100 ir tolesniuose straipsniuose.

Suėmimas (4)

Prokuratūra ir policija gali jus laikinai suimti, jei po nusikaltimo jus dar galima sulaikyti ar persekioti nusikaltimo vietoje ir įtariama, kad galite pasislėpti. Prokuratūra ir policija gali jus laikinai suimti ir periculum in mora, t. y. skubiu atveju, jei tenkinamos įsakymo suimti sąlygos. Toks atvejis yra tuomet, kai esate neabejotinai įtariamas padaręs nusikaltimą ir yra tam tikras suėmimo pagrindas. Suėmimo metu įsakymas suimti jau gali būti priimtas arba teisėjas dar tik turi priimti jį prokuratūros prašymu.

Galite būti suimamas ir tuo atveju, jei reikia priverstinai taikyti kai kurias ikiteisminio tyrimo priemones, pavyzdžiui, apklausą arba fizinį patikrinimą.

Kai aš suimamas, ar man pasakoma, kodėl?

Taip, bet kokiu atveju. Jei įsakymas jus suimti jau priimtas, suimant jums turi būti įteikiamas jo nuorašas.

Kiek laiko galiu būti laikomas suimtas?

Jei jūs suimamas vadovaujantis įsakymu suimti, kuris jau priimtas arba dar tik prašoma jį priimti, turi būti laikomasi šių nurodymų dėl laiko.

Jei jūs suimamas siekiant priverstinai taikyti ikiteisminio tyrimo priemones, jos turi būti taikomos nedelsiant ir po to turite būti paleistas. Leistina sulaikymo trukmė priklauso nuo konkretaus atvejo, tačiau niekada negali būti ilgesnė kaip iki dienos, einančios po suėmimo dienos, pabaigos.

Jei jus suėmus paaiškėja, kad esate neatlikęs anksčiau paskirtos laisvės atėmimo bausmės, pasibaigus suėmimo terminui galite būti įkalintas.

Ar galiu su kuo nors susisiekti?

Jei esate suimtas, turite teisę bet kuriuo metu pasitarti su savo pasirinktu gynėju. Galite apie savo suėmimą informuoti šeimos narį arba asmenį, kuriuo pasitikite, jei dėl to nekyla grėsmės tyrimo tikslui. Taip pat galite pareikalauti, kad apie jūsų suėmimą būtų pranešta jūsų gimtosios šalies konsulinei atstovybei.

Ar pas mane gali ateiti gydytojas, jei man jo reikia?

Turite teisę reikalauti, kad jus apžiūrėtų jūsų pasirinktas gydytojas.

Kas yra Europos arešto orderis ir kokių veiksmų prieš jį galiu imtis?

Europos arešto orderio tikslas – visoje ES ieškomą asmenį suimti ir perduoti orderį išdavusiai valstybei baudžiamajam persekiojimui, laisvės atėmimo bausmei arba sprendimui dėl įkalinimo vykdyti. Todėl jei išduotas Europos arešto orderis jus suimti, galite būti suimtas vienoje valstybėje narėje ir perduotas orderį išdavusiai valstybei.

Jei jūs Vokietijoje suimamas pagal Europos arešto orderį, pirmiausia artimiausiame apylinkės teisme būsite apklausiamas apie savo asmeninę padėtį ir galimą prieštaravimą ekstradicijai. Sprendimą dėl jūsų prieštaravimo priima Apeliacinis apygardos teismas (Oberlandesgericht).

Bet kuriuo proceso metu turite teisę į teisinę pagalbą. Jei sutinkate būti išduotas orderį išdavusiai valstybei, ekstradicija vykdoma nedelsiant (vadinamoji supaprastinta ekstradicijos tvarka). Taip pat jūsų turi būti paklausiama, ar atsisakote teisės pasinaudoti baudžiamojo persekiojimo apribojimo taisykle. Jei taip, orderį išdavusioje valstybėje galite būti persekiojamas ir dėl kitų toje valstybėje dėl jūsų vykdomų baudžiamųjų procesų, kurie nėra Europos arešto orderio objektas. Sutikimas dėl supaprastintos ekstradicijos ir (ar) teisės pasinaudoti baudžiamojo persekiojimo apribojimo taisykle atsisakymas yra neatšaukiami.

Jei nesutinkate būti išduotas, sprendimą dėl ekstradicijos leistinumo ir pagrįstumo per 60 dienų priima aukštesnysis žemės teismas. Šio sprendimo apskųsti negalima.

Išsamesnę informacija rasite čia ir čia.

Kardomasis kalinimas (5)

Kada man turi būti paskelbiamas įsakymas suimti?

Jei jūs suimamas vadovaujantis įsakymu suimti, jis jums turi būti įteikiamas suėmimo metu. Jei jūs suimtas laikinai, ne vėliau kaip kitą dieną po suėmimo turite būti atvesdintas į teismą. Jei teismas priima įsakymą jus suimti, jis jį jums paskelbia. Jei teismas įsakymo jus suimti nepriima, turite būti paleistas.

Kada man taikomas kardomasis kalinimas?

Gali būti duodamas nurodymas jums taikyti kardomąjį kalinimą, jei esate neabejotinai įtariamas padaręs nusikaltimą ir yra suėmimo pagrindas. Suėmimo pagrindas gali būti labai sunkūs nusikaltimai, slapstymasis, pavojus, kad galite slapstytis, pavojus, kad galite nusikalsti dar kartą, ir pavojus, kad galite kliudyti išaiškinti nusikaltimą, pavyzdžiui, sunaikindamas įrodymus arba bandydamas paveikti liudytojus. Gali būti manoma, jog esama pavojaus, kad galite slapstytis, jei neturite nuolatinės gyvenamosios vietos, pastovaus darbo ir glaudžių socialinių ryšių.

Kokių veiksmų galiu imtis prieš įsakymą taikyti kardomąjį kalinimą?

Įsakymą taikyti kardomąjį kalinimą galite apskųsti. Tokį skundą, kurį nagrinėja aukštesnės instancijos teismas. Vietoje skundo galite pateikti prašymą patikrinti suėmimo būtinumą, kurį nagrinėja įsakymą suimti priėmęs teismas. Jei pateikiate prašymą patikrinti suėmimo būtinumą, skundo pateikti negalite.

Kiek laiko man gali būti taikomas kardomasis kalinimas?

Kardomasis kalinimas gali būti taikomas iki baudžiamojo proceso pabaigos. Jis gali būti nutraukiamas anksčiau, jei panaikinamas įsakymas jus suimti arba atidedamas įsakymo taikyti jums kardomąjį kalinimą vykdymas. Įsakymo taikyti jums kardomąjį kalinimą vykdymas gali būti atidedamas, be kita ko, susiejant su įpareigojimu kaip užstatą įmokėti tam tikrą pinigų sumą arba reguliariai registruotis policijoje.

Po šešių mėnesių įsakymas taikyti kardomąjį kalinimą gali būti vykdomas tik tam tikromis sąlygomis, kurias turi apsvarstyti prokuratūra ir teismas ex officio (byla ypač sudėtinga, ypatinga ikiteisminio tyrimo apimtis arba kitas svarbus pagrindas).

Kas man sakoma mane suimant?

Jus suimant jums suprantama kalba turi būti paaiškinama, kad jūs

  • nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po suėmimo turite būti atvesdintas į teismą;
  • turite teisę pasisakyti dėl kaltinimo ir neduoti parodymų dėl bylos;
  • turite teisę prašyti surinkti atskirus jus teisinančius įrodymus ir neduoti parodymų dėl bylos;
  • turite teisę bet kuriuo metu, taip pat dar prieš apklausą, pasitarti su savo pasirinktu gynėju;
  • turite teisę reikalauti, kad jus apžiūrėtų jūsų pasirinktas gydytojas;
  • galite apie savo suėmimą pranešti šeimos nariui arba asmeniui, kuriuo pasitikite, jei tai nekelia grėsmės tyrimo tikslui.

Jums taip pat turi būti nurodoma, kad turite teisę reikalauti nemokamai jums paskirti vertėją ir apie jūsų suėmimą pranešti jūsų gimtosios šalies konsulinei atstovybei, taip pat turite teisę perduoti jai pranešimus. Taip pat per apklausą teismas jums turi nurodyti sunkinančias aplinkybes. Jums turi būti suteikta galimybė paneigti įtarimo ir suėmimo priežastis ir išdėstyti jums palankius faktus. Pagaliau jums turi būti paaiškinamos jūsų teisės apskųsti suėmimą ir prašyti atlikti suėmimo būtinumo patikrinimą.

Ar būdamas suimtas galiu priimti lankytojus, gauti paštą, dėvėti savo drabužius ir pan.?

Paprastai kardomojo kalinimo metu turite galimybę priimti lankytojus ir gauti paštą, tačiau gali būti taikomi tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, gali būti nurodoma, kad priimti lankytojus ir naudotis telekomunikacijomis galite tik gavęs leidimą, taip pat kad jūsų susitikimai su lankytojais, naudojimasis telekomunikacijomis, susirašinėjimas ir pašto siuntiniai bus stebimi arba kad perduoti daiktus per susitikimą su lankytojais galima tik gavus leidimą. Šiuos nurodymus galite apskųsti. Bendrauti su savo gynėju raštu ir žodžiu paprastai jums turi būti leidžiama be apribojimų. Be to, pažymėtina, kad atskirose federalinėse žemėse galioja įvairūs įstatymai dėl kardomojo kalinimo taikymo.

Kaltinimas (6)

Jei ikiteisminio tyrimo metu nustatomas pakankamas pagrindas pareikšti jums viešą kaltinimą, prokuratūra pareiškia kaltinimą arba kompetentingo teismo prašo priimti įsakymą paskirti bausmę. Priešingu atveju ji procesą nutraukia. Kaltinamajame akte prokuratūra apibendrina, kokį nusikaltimą ir kokį baudžiamojo įstatymo pažeidimą esate įtariamas padaręs ir kokie įrodymai surinkti.

Ką reiškia, jei teismas man atsiunčia kaltinamąjį aktą?

Teismas tarpiniame procese apsvarsto, ar prieš jus pradėti teismo procesą. Tai jis jums praneša kaltinamajame akte. Kartu teismas jūsų paprašo per nustatytą laiką pareikšti, ar dar reikia surinkti jus teisinančių įrodymų arba ar jūs dėl teismo proceso pradėjimo norite pareikšti prieštaravimą.

Pagreitinto proceso atveju kaltinimas pareiškiamas kitaip, apie tai skaitykite čia.

Ką daryti, jei nesuprantu kaltinimo, nes nemoku vokiečių kalbos?

Jei jums kaltinimas pateikiamas jums nesuprantama kalba, galite prašyti, kad jis jums būtų nemokamai išverstas ir pateiktas iš naujo.

Ką daryti, jei kaltinimą laikau klaidingu?

Per teismo nustatytą laikotarpį galite pranešti, dėl kokių priežasčių kaltinimą laikote neteisingu. Taip pat galite prašyti surinkti, jūsų nuomone, jus teisinančius įrodymus.

Ar teismas gali atmesti kaltinimą?

Jei teismas mano, kad pagal kaltinamąjį aktą tikriausiai nebūsite nuteistas, nes, pavyzdžiui, trūksta įrodymų, jis atsisako pradėti teismo procesą. Tokį teismo sprendimą prokuratūra tuoj pat gali apskųsti.

Ar leidžiama iki bylos nagrinėjimo teisme keisti kaltinimus?

Kol teismas kaltinimo neperdavė nagrinėti teisme, prokuratūra jį gali atsiimti ir pakeisti. Naujus įrodymus ji gali teikti viso baudžiamojo proceso metu.

Ar galiu būti kaltinamas nusikaltimu, dėl kurio man jau pareikštas kaltinimas kitoje valstybėje narėje?

Kaltinimas kitoje valstybėje narėje nekliudo pareikšti kaltinimo Vokietijoje. Tik jei dėl tam tikro nusikaltimo jau esate nubaustas, dėl to paties nusikaltimo naujo baudžiamojo persekiojimo pradėti negalima.

Ar man bus teikiama informacija apie prieš mane parodymus duodančius liudytojus ir apie prieš mane pateiktus įrodymus?

Prokuratūra kaltinamajame akte nurodo įrodymus, kuriais siekiama pagrįsti kaltinimą. Ne vėliau kaip baigus ikiteisminį tyrimą ir prieš pareiškiant kaltinimą jūsų gynėjas turi galimybę susipažinti su bylos dokumentais. Jūs pats turite teisę gauti informaciją iš bylos dokumentų ir atskiras jų kopijas.

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.