Cietušo tiesības (katrā valstī)

Latvia

Content provided by:
Latvia

Kā un kur es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu atrast aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildu informācija

Kā un kur es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Ja Jūs esat cietis no noziedzīga nodarījuma vai Jums ir zināms par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, Jūs varat ziņot par to:

Par noziedzīgu nodarījumu var ziņot jebkādā valodā, ko Jūs pārvaldāt. Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, tiks nodrošināta bezmaksas tulkošana.

Nav nekādu speciālu veidlapu vai formu, lai ziņotu par noziedzīgu nodarījumu. Svarīgi, lai ziņojumā būtu informācija par tā iesniedzēju (vārds, uzvārds), detalizēts notikuma apraksts un iesniedzēja kontaktinformācija (telefons, elektroniskais pasts).

Ziņojumiem par notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem nav laika ierobežojuma. Tomēr jāievēro, ka likums paredz kriminālatbildības noilguma laiku (no 6 mēnešiem līdz 15 gadiem), kuras notecējums izslēdz iespēju saukt likumpārkāpēju pie atbildības.

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Ziņojums par noziedzīgu nodarījumu tiek reģistrēts; iesniedzējam ir pieejama informācija par ziņojuma reģistrācijas numuru. Jūs varat sekot līdzi kriminālprocesa norisēm, izmantojot šo reģistrācijas numuru. Informācijas pieprasījumus par kriminālprocesa norisi var izdarīt, norādot informāciju par iesnieguma iesniedzēju (vārds, uzvārds, iesnieguma datums).

Informāciju par kriminālprocesa norisi var iegūt:

 • apmeklējot policijas iestādi vai prokuratūru;
 • zvanot pa telefonu;
 • nosūtot vēstuli.

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Jums tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Ja ir atteikts uzsākt kriminālprocesu, Jums ir tiesības pārsūdzēt attiecīgo lēmumu. Lēmums var tikt pārsūdzēts 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu pieņēmis policijas darbinieks, to var pārsūdzēt prokuroram, ja attiecīgo lēmumu pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Ja Jūs vēlaties, Jūs varat jebkurā laikā iesniegt papildus informāciju par notikušo:

 • mutiski policijas darbiniekiem, kas to ieprotokolēs;
 • nosūtot vēstuli policijai/prokuratūrai.

Pirms procesa virzītājs atzīst Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jums piedāvās sniegt ziņas kā personai, kurai ir informācija par iespējami izdarīto noziedzīgu nodarījumu. Jums ir iespējas vēlāk precizēt savas liecības, sniegt papildus informāciju un paskaidrojumus:

 • informējot policijas darbinieku par vēlmi sniegt papildus informāciju, pēc kā policijas darbinieks uzaicinās Jūs atkārtotas liecības sniegšanai vai
 • izklāstot šo informāciju rakstiski un nosūtot to policijas darbiniekam vai prokuroram.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu un rīcībspējīgu personu pārstāvēt Jūsu intereses. Ja kaitējums radīts personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, cietušo pārstāv tās aizgādnis vai kāds no tuviem radiniekiem, (vecāki, brāli, māsas u.c.) vai arī pārstāvis no nevalstiskās organizācijas.

Jūs varat izmantot jurista (tai skaitā – advokāta) palīdzību. Jūs varat izvēlēties advokātu, izmantojot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes tīmekļa vietnē publicēto zvērināto advokātu sarakstu, kas ietver arī advokātu kontaktinformāciju. Atsevišķas personu kategorijas advokāta palīdzību var saņemt bez maksas (sk. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu).

Jūs varat prasīt, lai policijas darbinieks vai prokurors likumā paredzētajā kārtībā atzītu Jūs par cietušo kriminālprocesā. Šo lūgumu Jūs varat izteikt jebkādā brīdī (likums neparedz tam laika ierobežojumu). Protams, ja kriminālatbildības noilguma dēļ nav pamata uzsākt kriminālprocesu, persona nevar arī iegūt cietušā statusu. Ja policijas darbinieks atsakās atzīt Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jūs varat šadu lēmumu pārsūdzēt prokuroram līdz brīdim, kad lieta nodota tiesā. Ja lēmumu par atteikšanos Jūs atzīt par cietušo pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Jūs varat prasīt, lai Jūs atzītu par cietušo arī tad, ja Jūsu laulātais, māte vai tēvs, bērns, mazbērns, vecāmāte vai vecais tēvs, kuram ar noziedzīgu nodarījumu tika radīts kaitējums, ir miris.

Kā cietušais, Jūs varat saņemt informāciju par kriminālprocesu, uzdodot jautājumus prokuroram vai policijas darbiniekam, iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī pieprasīt un saņemt dokumentu kopijas. Jūs varat piedalīties kriminālprocesā, lietojot valodu, kuru jūs protat, ja nepieciešams, bez atlīdzības izmantojot tulka palīdzību.

Kriminālprocesa ietvaros Jums nav pienākums neko pierādīt. Pierādīšanas pienākums pirmstiesas kriminālprocesā ir procesa virzītājam (policijas darbiniekam, prokuroram). Jūs varat sniegt informāciju procesa virzītājiem, lai veicinātu pierādījumu iegūšanu, kā arī rosināt viņu procesuālo darbību veikšanai.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par kompensācijas, tai skaitā valsts kompensācijas, pieteikšanas un saņemšanas nosacījumiem un likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju. Tomēr jums pieteikumā par kompensāciju jāpamato pieprasītās kompensācijas apmērs par mantisko zaudējumu, savukārt kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām ir tikai jānorāda.

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju arī par izdevumiem, ko Jums radījusi piedalīšanās kriminālprocesuālajās darbībās. Kompensācijas pieprasījums ir iesniedzams procesa virzītājam. Likumā nav noteikts laika ierobežojums šādas prasības iesniegšanai. Jūs varat prasīt kompensāciju:

 • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un/vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
 • izdevumiem par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 57 eiro par diennakti Rīgā un 43 eiro par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
 • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
 • citiem attiecināmajiem izdevumiem.

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu kā liecinieks, Jūs varat iegūt informāciju par kriminālprocesu, kurā Jūs pratinās, kā arī informāciju par personu, kura veiks pratināšanu (amats, uzvārds). Pirms jautājumu uzdošanas, procesa virzītājs sniegs Jums informāciju par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Ja pratināšanas norises gaitu paredzēts fiksēt skaņas vai attēla ierakstā, par to Jūs brīdinās pirms nopratināšanas uzsākšanas.

Kā liecinieks, Jūs varat:

 • izdarīt piezīmes un papildinājumus rakstveidā fiksētajās liecībās vai pieprasīt iespēju liecības uzrakstīt pašrocīgi valodā, kuru Jūs pārvaldiet;
 • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
 • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par nepamatotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās;
 • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu.

Jūs nedrīkstat izpaust aptaujas vai nopratināšanas saturu, ja par tā neizpau­šanu esat īpaši brīdināts/-a.

Ja Jūs ar procesa virzītāja lēmumu esat atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā, aptaujas un nopratināšanas laikā Jums ir visas liecinieka tiesības.

Ja Jūs formāli neesat atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā, Jūsu iespējas saņemt informāciju par kriminālprocesa norisi ir mazākas. Tomēr, ja pastāv draudi Jūsu interesēm, Jums tāpat kā cietušajam ir visas tiesības izmantot aizsardzības līdzekļus, kas likumā paredzēti, lai aizsargātu cietušo drošību.

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju izdevumiem, kas radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā un liecību sniegšanu.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Jūs kā nepilngadīgais esat īpaši aizsargājams cietušais. Papildus jums kā īpaši aizsargājam cietušajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais. Tāpat Jums ir tiesības lūgt un saņemt informāciju par tās apcietinātās vai notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas vai īslaicīgās aizturēšanas vietas, kura radījusi Jums kaitējumu, ja Jums pastāv apdraudējums un nepastāv kaitējuma risks apcietinātajai vai notiesātajai personai. Papildus īpaši aizsargājama cietušā pratināšana tiek veikta atsevišķā tam piemērotā telpā vai bez citu ar konkrēto procesuālo darbību nesaistītu personu klātbūtnes, un to veic speciāli apmācīti profesionāļi vai arī nopratināšana tiek veikta ar šo profesionāļu palīdzību. Jūs pratināšanas norises gaitu fiksē skaņu un attēlu ierakstā, ja tas ir Jūsu labākajās interesēs un ja tas ir vajadzīgs kriminālprocesa mērķa sasniegšanai. Jūsu pratināšanas ilgums bez piekrišanas vienā diennaktī nedrīkst pārsniegt sešas stundas, ieskaitot pārtraukumu.

Jūsu intereses kriminālprocesā pārstāvēs Jūsu vēcāki vai aizbildņi. Vecvecāki, pilngadīgais brālis vai māsa arī var būt Jūsu pārstāvji, bet tikai tajā gadījumā ja Jūs dzīvojat kopā ar viņiem un viņi ir uzņēmušies rūpes par Jums. Dažos gadījumos, piemēram, ja Jums nav minēto radinieku, Jūsu intereses pārstāvēs bērnu tiesību aizsardzības institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis. Prokurors var uzaicināt Jūsu pārstāvībai advokātu, ja viņam/-ai ir pamats uzskatīt, ka augstāk nosauktās personas nespēs pietiekami kvalitatīvi aizstāvēt Jūsu intereses.

Ja Jūs esat cietis/-usi no vardarbības, Jūs varat saņemt medicīnisko un sociālās rehabilitācijas palīdzību. Sociālo un medicīnisko rehabilitāciju Jūs varat saņemt savā dzīves vietā vai sociālās rehabilitācijas iestādē. Ja esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību.

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Policijas darbinieks vai prokurors informēs Jūs par Jūsu tiesībām, ja Jūs būsiet atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā vai Jūs pratinās kā liecinieku. Parasti šāda informācija tiek sniegta rakstveidā un, ja nepieciešams, to izskaidros arī mutiski, personai ieradoties policijā vai prokuratūrā. Jums ir tiesības saņemt informāciju arī par pieejamo atbalstu un medicīnisko palīdzību.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja Jums ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, vai Jūs  esat nepilngadīgais un esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, vai arī Jūs pēkšņi esat nonācis/-kusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas Jums pašam/-ai liedz iespēju nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ). Bezmaksas juridisko palīdzību var saņemt arī persona, kas atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (gados veci vai slimi cilvēki, kas uzturas sociālās rehabilitācijas iestādes, bērni bez vecākiem, kas dzīvo sociālās palīdzības iestādēs).

Kā es varu atrast aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Ja Jums ir bail no likumpārkāpēja, Jūs varat lūgt procesa virzītāju (policijas darbinieku, prokuroru) aizliegt aizdomās turamajai vai apsūdzētajai personai tuvoties Jums, sazināties ar Jums, meklēt fizisku vai vizuālu kontaktu, runāt ar Jums vai zvanīt Jums vai citādi ar Jums komunicēt. Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses, Jūs varat lūgt, lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, kas paredz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai aizliegumu apmeklēt noteiktu apvidu, vietu vai teritoriju, aizliegumu kontaktēties vai tuvoties Jums.

Papildus aizsardzību var saņemt cietušais, kurš/-a uztraucas, ka sniegtās liecības dēļ viņš/-a var tikt apdraudēts. Šāda aizsardzība ir pieejama arī Jūsu tuviniekiem u.c. personām, kurām var tikt nodarīts kaitējums sakarā ar Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Speciālās aizsardzības pasākumus var organizēt gan pirms, gan arī pēc kriminālprocesa uzsākšanas.

Speciālās aizsardzības pasākumi ir šādi:

 • aizsargājamās personas apsardze;
 • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
 • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
 • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
 • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
 • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jūs vēlaties, lai būtu veikti speciālās aizsardzības pasākumi, Jums jāiesniedz rakstisks iesniegums procesa virzītājam. Procesa virzītājs iesniegumu kopā ar savu ierosinājumu iesniedz ģenerālprokuroram. Ja procesa virzītājs neierosina noteikt speciālo aizsardzību, par to pieņem lēmumu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no iesnieguma vai ierosinājuma saņemšanas dienas.

Personu, kurai noteikta speciālā procesuālā aizsardzība, uz nopratināšanu aicina ar speciālās aizsardzības iestādes starpniecību. Fiksējot dokumentos procesuālās darbības, kurās piedalās aizsargājamā persona, kurai personas identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, procesa virzītājs šīs personas identitātes datu vietā norāda tikai pseidonīmu. Ja nepieciešams norādīt sūtījumu saņemšanas adresi, norāda speciālās aizsardzības iestādes adresi. Veicot procesuālās darbības, kurās piedalās vairākas personas un ir nepieciešams novērst speciāli procesuāli aizsargājamās personas identificēšanas iespēju, izmanto tādus tehniskos līdzekļus, kuri neļauj identificēt šo personu. Aizsargājamai personai ir tiesības neatbildēt uz jautājumiem, ja atbildes var dot iespēju noteikt tās identitāti. Personai, kuras identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, ieraksta tikai tās pseidonīmu un speciālās aizsardzības iestādes adresi.

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību, ja Jums ir veselības apdrošināšanas polise. Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kā arī Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņi bezmaksas palīdzības saņemšanai var izmantot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti. Daži medicīniskās palīdzības veidi, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ir bezmaksas neatkarīgi no tā, vai Jums ir vai nav veselības apdrošināšana.

Jūs varat saņemt kvalificētā psihologa palīdzību, bet parasti tas ir maksas pakalpojums. Ja policijas darbinieks uzskata par nepieciešamu, viņš var sazināties ar Krīzes centru (sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām) un lūgt sniegt Jums psiholoģisko palīdzību.

Ja Jūs esat cietis/-kusi no vardarbības vai arī esat cietušais cilvēku tirdzniecības lietā, Jūs varat saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas.

Psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas bezmaksas pakalpojumi ir pieejami arī maznodrošinātajām personām.

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Izmeklēšanas laikā Jūs varat izlīgt ar personu, kura radījusi Jums kaitējumu, kā arī Jums ir tiesības saņemt informāciju par izlīguma īstenošanu un tā sekām. Jūs varat ierosināt izlīguma procedūru vai piekrist dalībai izlīguma sanāksmē. Šīs procedūras mērķis ir palīdzēt Jums izlīgt ar likumpārkāpēju, vienojoties ar viņu par to, kā mazinātkaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu. Izlīguma procedūras ietvaros neitrāla persona – izlīguma starpnieks - organizēs un vadīs Jūsu tikšanās ar likumpārkāpēju nolūkā panākt izlīgumu.

Piedalīšanās izlīguma procedūrā ir brīvprātīga. Jūs varat atteikties no tās gan pirms uzsākšanas, gan arī jebkurā brīdī pēc piekrišanas tajā iesaistīties.

Galvenā institūcija, kas organizē izlīguma procedūru ir Valsts probācijas dienests. Jūs varat sazināties ar Valsts probācijas dienesta Izlīguma nodaļu pa telefonu 67021176, vai elektroniski, sūtot e-pastu uz izligums@vpd.gov.lv. Valsts probācijas dienesta organizētās izlīguma procedūras ir bezmaksas pakalpojums – par to nav jāmaksā nelikumpārkāpējam, ne cietušajam.

Dažas nevalstiskās organizācijas arī piedāvā izlīgumu procedūru organizēšanu. Viena no tādam organizācijām ir Cietušo Atbalsta centrs. Pirmā izlīguma sanāksme ir bezmaksas, bet par nākamajām ir paredzēta samaksa – LVL 50 stundā.

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Pabeidzot izmeklēšanu, prokurors lemj par tālāko rīcību. Ja prokurors uzskata, ka ir iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, lieta tiek sūtīta uz tiesu. Ja nav iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, izmeklēšana tiek turpināta, savukārt, konstatējot, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, kriminālprocess tiek izbeigts.

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Ja prokurors ir nolēmis izbeigt kriminālprocesu nenosūtot lietu uz tiesu, Jūs varat pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību amatā augstāk stāvošajam prokuroram.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja Jūs esat ārvalstnieks, Jūs varat izmantot visas augstāk minētās tiesības. Jums ir arī dažas papildus tiesības, kas veicina Jūsu dalību kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkādu Jums saprotamu valodu. Policijas darbiniekam un prokuroram ir pienākums nodrošināt tulkošanu. Jums nav jāmaksā par tulka pakalpojumiem. Ja tiek izsniegts dokuments, kas attiecas uz Jums, arī tas tiks iztulkots Jums saprotamā valodā.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja Jūs esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūsu atrašanās Latvijas teritorijā ir legāla.

Papildu informācija:

Lapa atjaunināta: 29/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.