Rechten van slachtoffers – per land

Austria

Content provided by:
Austria

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

Op grond van artikel 66, lid 2, van het wetboek van strafvordering (Strafprozessordnung, StPO) is het bondsministerie van Justitie overeenkomsten aangegaan met specifieke organisaties om slachtoffers rechtshulp te verlenen na te hebben vastgesteld dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Klik voor een overzicht van deze organisaties per deelstaat op de volgende link: Rechtshulporganisaties

Hotline voor opvang slachtoffers

Federaal bureau voor maatschappelijk welzijn (Sozialministeriumservice): 0043 158 831 en het algemene noodnummer voor slachtoffers: 0800 112 112 (ook bereikbaar via 116 006, het Europese algemene noodnummer voor slachtoffers).

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Slachtoffers van een misdrijf ontvangen een financiële vergoeding op grond van de Wet slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Oostenrijks staatsblad (BGBl) 288/1972.

Volgens de VOG geldt dezelfde procedure voor alle aanvragers (Oostenrijkers en buitenlanders). Dit is een administratieve procedure die door de autoriteiten wordt doorlopen om de desbetreffende feiten vast te stellen en te beslissen over de aangevraagde hulp. De aanvrager wordt geacht mee te werken aan de procedure en de benodigde informatie te verstrekken (onder andere om de schade vast te stellen).

Aanvragen uit hoofde van de VOG moeten worden ingediend bij het Federaal bureau voor maatschappelijk welzijn, dat er tevens over beslist.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Voor psychosociale en juridische hulp komen in aanmerking:

    slachtoffers van een geweldsmisdrijf, zedenmisdrijf of gevaarlijke dreiging, of slachtoffers bij wie mogelijk misbruik is gemaakt van de persoonlijke afhankelijkheid bij het plegen van een opzettelijk misdrijf;
  • de echtgeno(o)t(e), levensgezel, verwanten in rechte lijn, broer of zus en andere personen ten laste van iemand die is overleden door een misdrijf, of andere familieleden die getuige zijn geweest van het misdrijf, evenals andere naasten die getuige zijn geweest van de dood van het familielid;
  • slachtoffers van terroristische misdrijven.

Op verzoek moet aan deze slachtoffers psychosociale en juridische hulp worden gegeven, mits die nodig is om hun procedurele rechten te beschermen, waarbij voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met hun persoonlijke betrokkenheid. De rechtshulporganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of die hulp “nodig” is. Slachtoffers van een zedenmisdrijf die jonger zijn dan 14 jaar, hebben altijd recht op psychosociale hulp.

Psychosociale hulp

In het kader van psychosociale hulp worden slachtoffers voorbereid op de psychische belasting van de procedure, geholpen bij het verwerken van wat zij hebben doorgemaakt (angst, wanhoop, verdriet of woede) en vergezeld tijdens verhoren in het kader van het onderzoek of proces.

Juridische hulp

Juridische hulp is bedoeld om slachtoffers bij te staan bij het uitoefenen van hun rechten in het kader van strafrechtelijke procedures. Die hulp is met name nuttig en nodig als bepaalde omstandigheden reden geven tot bezorgdheid over de vraag of de rechten van het slachtoffer wel voldoende zullen worden gerespecteerd tijdens de procedure. Als er bij het slachtoffer sprake is van immateriële of andere schade als gevolg van het misdrijf, dan kan de advocaat een vergoeding eisen voor het slachtoffer, bijvoorbeeld in de vorm van smartengeld, als het slachtoffer de status van burgerlijke partij heeft.

Laatste update: 03/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.