Verdachten (in strafzaken)

Belgium

Content provided by:
Belgium

Wat is het doel van het opsporingsonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek?

Deze onderzoeken zijn bedoeld om bewijsmateriaal te verzamelen voor het vaststellen van een strafbaar feit en om na te gaan welke elementen de onschuld van de verdachte kunnen aantonen of duidelijk kunnen maken dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

Uit welke fasen bestaat het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek? Wie zorgt voor de tenuitvoerlegging hiervan?

De politie doet onderzoek naar strafbare feiten en de daders daarvan en verzamelt bewijs.

Wanneer de politie kennis krijgt van een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding heeft het de verplichting daarvan kennis te geven aan de Procureur des Konings , die besluit:

 • de zaak te seponeren, of
 • het een opsporingsonderzoek te voeren , of
 • een onderzoeksrechter adiêren met een vordering tot gerechtelijk onderzoek.

Het openbaar ministerie beschikt over minder uitgebreide bevoegdheden dan de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter of de   de procureur des Konings  leidt het onderzoek en geeft instructies aan de politieagenten die de voorgeschreven onderzoekshandelingen verrichten (verhoren, huiszoekingen, afnemen van DNA, enz.).

Wanneer het opsporingsonderzoek is afgerond

Als het opsporingsonderzoek wordt beëindigt, kan het openbaar ministerie :  :

 • de zaak seponeren;
 • een minnelijke schikking  voorstellen: dit houdt het verval van de strafvordering in (geen strafvervolging) bij de betaling van de door het openbaar ministerie voorgestelde geldsom;
 • een bemiddeling voorstellen: de verdachte rechtstreeks voor de strafrechter dagvaarden;
 • de verdachte door middel van een proces-verbaal oproepen om voor de rechter te verschijnen: om de procedure te versnellen, overhandigt de procureur des Konings de oproeping aan de verdachte wanneer de betrokkene is aangehouden of zich bij hem meldt.

Bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, maakt de onderzoeksrechter het dossier via een “beschikking tot mededeling” over aan de procureur des Konings. Na de ontvangst van het dossier beoordeelt de procureur des Konings de volledigheid van het onderzoek en kan hij desgevallend bijkomende vorderingen richten tot de onderzoeksrechter.  Indien de procureur des Konings het onderzoek volledig acht vordert hij de regeling van de rechtspleging. Hij stelt hiertoe een eindvordering op, gericht aan de raadkamer.  Hij dossier wordt ter beschikking gesteld van de partijen, die bijkomende onderzoekshandelingen kunnen vorderen.  Na de behandeling voor de raadkamer kan deze beslissen :

 • dat het onderzoek onvolledig is en weigeren de procedure te regelen, waarna het dossier opnieuw bij het openbaar ministerie terecht komt dat bijkomende vorderingen kan richten tot de onderzoeksrechter, of
 • de inverdenkinggestelde buiten vervolging te stellen;
 • het dossier  verwijzen naar de bevoegde rechtbank (politierechtbank of correctionele rechtbank); wanneer de raadkamer van mening is dat de feiten moeten worden beoordeeld door het hof van assisen, geeft hij een beschikking voor het overdragen van de stukken aan de procureur-generaal, want alleen de kamer van inbeschuldigingstelling kan een zaak aanhangig maken bij het hof van assisen;
 • de opschorting uitspreken, wanneer vastgesteld wordt dat de openbaarheid van de debatten voor het vonnisgerecht de declassering van de inverdenkinggestelde zou kunnen veroorzaken of zijn reclassering in gevaar zou kunnen brengen;
 • de internering gelasten (de internering van een persoon met een geestesstoornis is een veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij).

De beschuldigde heeft het recht hoger beroep in te stellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling, hoewel dit beperkt is tot bepaalde procedurekwesties.

Tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek  kan de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel afleveren in bepaalde omstandigheden:

 • ernstige aanwijzingen van schuld;
 • feiten waarop ten minste één jaar gevangenisstraf staat;
 • volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.

Wanneer de maximaal op te leggen straf niet hoger is dan vijftien jaar opsluiting, kan het aanhoudingsbevel  uitsluitend worden gegeven wanneer er  ernstige redenen zijn om te vrezen voor  recidive, onttrekken aan het optreden van het gerecht, verdwijning van bewijzen of samenspanning met derden. Bij misdrijven bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek (dit zijn terroristische misdrijven) waarop het maximum van de van toepassing zijnde straf vijf jaar gevangenisstraf te boven gaat, moeten deze redenen niet vervuld zijn.

De  verdachte moet binnen vijf dagen na het geven van het bevel voor de raadkamer verschijnen, en vervolgens iedere maand of vanaf de derde beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, om de twee maanden, totdat het gerechtelijk onderzoek wordt gesloten.

Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

Aanhouding en verhoor door de politie (1)

In welke gevallen en hoe lang kan ik door de politie van mijn vrijheid worden beroofd?

U kunt van uw vrijheid worden beroofd als u op heterdaad wordt betrapt bij een misdaad of wanbedrijf. Buiten de gevallen van heterdaad is de bevoegdheid tot het bevelen van een arrestatie exclusief in handen van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, de politie kan alsdan enkel bewarende maatregelen nemen (oa. wanneer de verdachte poogt te ontvluchten) Vrijheidsberoving door de politie mag niet langer dan 24 uur duren.

Mag ik worden gefouilleerd?

Ja, tijdens uw arrestatie of als er reden is om aan te nemen dat u een wapen of een gevaarlijk voorwerp bij u draagt, of bij bedreiging van de openbare orde.

Mag de politie mijn woning betreden?

Ja, als u bij een strafbaar feit op heterdaad wordt betrapt, als u er toestemming voor geeft of als de onderzoeksrechter een huiszoekingsbevel heeft afgeleverd.

Mag men mijn kantoor of mijn auto doorzoeken?

Ja, net als uw woning. Er zijn echter plaatsen waar de politie niet mag komen, en andere plaatsen die bijzondere bescherming genieten: voor het doorzoeken van deze plaatsen geldt een speciale procedure (kantoor/kamer van een diplomaat, van een parlementslid, plaatsen van personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, enz.).

Uw auto mag worden doorzocht wanneer er reden is om aan te nemen dat deze auto is gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit of voor het vervoeren van gezochte personen, overtuigingsstukken of bewijsstukken of voorwerpen die een gevaar opleveren voor de openbare orde.

Mag ik contact opnemen met een familie- of gezinslid, een vriend, een arts, een lid van mijn ambassade?

Wanneer de politie dit zinvol vindt of wanneer u erom vraagt, wordt u onderzocht door een arts.

U hebt het recht een derde te laten inlichten over uw arrestatie. Dit kan echter worden uitgesteld om dwingende redenen door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter voor de duur die nodig is om de belangen van het onderzoek te beschermen.

Wanneer u minderjarig bent, is de politie verplicht uw ouders, uw voogd of uw verzorger zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling op de hoogte te brengen.

Als de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding heeft afgeleverd, hebt u het recht om u uw consulaire autoriteiten verwittigen van uw aanhouding als u niet de Belgische nationaliteit hebt.

Wat zijn mijn rechten tijdens het verhoor door de politie?

Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor, wordt u op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover u zal worden verhoord en wordt u meegedeeld dat:

1) u als verdachte wordt verhoord en dat u het recht heeft om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een u toegewezen advocaat, en zich door hem kan laten bijstaan tijdens het verhoor, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd; en, in geval u niet van zijn vrijheid bent benomen, u zelf de nodige maatregelen moet nemen om zich te laten bijstaan;

2) u de keuze heeft om na bekendmaking van uw identiteit een verklaring af te leggen, te antwoorden op de u gestelde vragen of te zwijgen;

3) u niet verplicht kan worden uzelf te beschuldigen;

4) uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;

5) u kan vragen dat alle vragen die u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;

6) in voorkomend geval: u niet van zijn vrijheid bent benomen en u op elk ogenblik kan gaan en staan waar u wil;

7) u kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;

8) u gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en dat u , tijdens de ondervraging of later, mag vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor of bij het dossier worden gevoegd.

Aan het einde van het verhoor geeft men de ondervraagde persoon de tekst van zijn verhoor te lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of hij zijn verklaringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen.

Voor het eerste verhoor zal u ook een verklaring van uw rechten ontvangen. Er bestaan drie modellen:

1.wanneer u niet van uw vrijheid bent benomen

2.wanneer u van uw vrijheid bent benomen

3.wanneer u van uw vrijheid bent benomen op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een signalering

Deze verklaringen van rechten bestaan in meer dan 50 talen en kunnen worden geraadpleegd via https://justice.belgium.be via ‘Document nodig?’.

Aan het einde van het verhoor wordt de tekst van het verhoor aan u ter lezing overhandigd, behalve wanneer u om voorlezing ervan verzoekt. Er wordt u gevraagd of uw verklaringen nog moeten worden gecorrigeerd of aangevuld. Wanneer u de taal van de procedure niet verstaat of spreekt of indien u lijdt aan gehoor- of spraakstoornissen, wordt een beroep gedaan op een beëdigd tolk tijdens het verhoor. Indien geen enkele beëdigd tolk beschikbaar is, wordt u gevraagd zelf uw verklaring te noteren. Wanneer het verhoor heeft plaatsgevonden met ondersteuning van een tolk, worden zijn identiteitsgegevens en zijn hoedanigheid vermeld.

U wordt op de hoogte gebracht van het feit dat u kosteloos een afschrift van uw verhoor kunt krijgen.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De politie heeft toegang tot het centraal strafregister.

Mag mijn advocaat mij bijstaan tijdens het verhoor?

De advocaat kan aanwezig zijn tijdens uw verhoor. De bijstand van de advocaat tijdens het verhoor heeft tot doel toezicht mogelijk te maken op:

a) de eerbiediging van uw recht uzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen;

b) de wijze waarop u tijdens het verhoor wordt behandeld,  in het bijzonder op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of dwang;

c) de kennisgeving van uw rechten en de regelmatigheid van het verhoor.

De advocaat kan op het verhoorblad melding laten maken van de schendingen van de rechten vermeld onder a), b) en c) die hij meent te hebben vastgesteld. Hij kan vragen dat een bepaalde opsporings-handeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen. Hij kan verduidelijking vragen over vragen die worden gesteld. Hij kan opmerkingen maken over het onderzoek en over het verhoor. Het is hem evenwel niet toegelaten te antwoorden in uw plaats of het verloop van het verhoor te hinderen.

Opsporingonderzoek (2)

Het opsporingsonderzoek wordt geleid door de procureur des Konings.  Het opsporingsonderzoek is van inquisitoire aard: vertrouwelijk, schriftelijk en niet-contradictoir.

Wat kan  het openbaar ministerie doen in de informatiefase?

Wettelijke uitzonderingen daargelaten mogen handelingen ter verkrijging van informatie geen enkele dwangmaatregel inhouden en evenmin inbreuk maken op individuele rechten en vrijheden. Onder bepaalde voorwaarden is inbeslagneming mogelijk.

De openbare aanklager kan onder andere:

 • de plaatsen bezoeken waar het misdrijf is begaan;
 • verdachten en getuigen horen of door de politie laten horen;
 • iemand voor 24 uur laten arresteren (niet bij heterdaad);
 • zorgen dat wordt overgegaan tot een DNA-onderzoek met toestemming van de verdachte;
 • de post onderscheppen en in beslag nemen (maar niet openen);
 • onder bepaalde voorwaarden bankgegevens verkrijgen;
 • tot huiszoeking overgaan bij betrapping op heterdaad of met toestemming van de persoon die daar daadwerkelijk woont;
 • gelasten bijzondere opsporingsmethoden in te zetten die zeer indringend kunnen zijn.

Wat kan ik doen als mijn rechten worden geschonden door een handeling ter verkrijging van informatie?

Indien u geschaad bent door een opsporingshandeling met betrekking tot uw goederen kunt u door middel van een met redenen omkleed verzoek, het strafrechtelijk kort geding, de opheffing ervan vragen ,(bijvoorbeeld wanneer uw bezittingen als overtuigingsstukken in beslag genomen zijn).  De procureur des Konings moet dan binnen 15 dagen uitspraak doen. Bij gebreke hiervan of in geval van afwijzing van het verzoek kunt u beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. De procureur des Konings kan ambtshalve op op verzoek van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring de vervreemding van in beslag genomen goederen toelaten of de goederen teruggeven  tegen een zekerheidsstelling .

Heb ik toegang tot het dossier?

U kan een verzoek richten tot het openbaar ministerie tot het bekomen van inzage en/of het verkrijgen van een afschrift van een dossier.

Kan ik invloed uitoefenen op de uitkomst van het dossier?

Nee. Het openbaar ministerie besluit op eigen gezag of het de zaak seponeert, aanhangig maakt bij de onderzoeksrechter, u dagvaardt of door middel van een proces-verbaal oproept voor een strafrechter, dan wel u een alternatief aanbiedt waardoor de strafvordering kan vervallen (voorafgaande erkenning van de schuld, minnelijke schikking of bemiddeling:).

Gerechtelijk onderzoek (3)

Het gerechtelijk onderzoek wordt geleid door en valt onder de bevoegdheid van de onderzoeksrechter en wordt aanhangig gemaakt door de openbare aanklager of, door middel van een klacht met burgerlijke-partijstelling, door het vermeende slachtoffer van een strafbaar feit.

Tot welke handelingen kan een onderzoeksrechter overgaan?

Hij kan alle handelingen verrichten waarvan de openbare aanklager zich kan bedienen, en gebruik maken van belangrijke dwangmiddelen: een aanhoudingsbevel afgeven, de telefoon laten afluisteren, huiszoeking zonder toestemming, nog verdergaande bijzondere onderzoeksmethoden, enz.

Moet ik door de onderzoeksrechter worden gehoord?

Een ondervraging door de onderzoeksrechter is verplicht voorafgaandelijk aan het verlenen van een bevel tot aanhouding .

Moet de rechter mij erop wijzen dat er een dossier bestaat?

Ja.  De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. De inverdenkingstelling vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene. De hoedanigheid van inverdenkinggestelde geeft het recht bijkomende onderzoekshandelingen te vragen. Als u in voorlopige hechtenis zit, hebt u bovendien voor elke verschijning voor de onderzoeksgerechten recht op inzage in het dossier.

Kan de rechter ervoor zorgen dat mijn telefoon wordt afgeluisterd?

Ja, maar daarbij moeten wel zeer nauwkeurig omschreven wettelijke voorwaarden zijn vervuld.

Kan ik mij verzetten tegen huiszoeking?

Uw woning kan worden doorzocht wanneer er een door de rechter ondertekend huiszoekingsbevel is en wanneer de huiszoeking plaatsvindt tussen 5 en 21 uur, behoudens uitzonderingen namelijk:

1° wanneer een bijzondere wetsbepaling de opsporing of de huiszoeking 's nachts toelaat;

2° wanneer een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich tot vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf ter plaatse begeeft;

3° in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon bedoeld in artikel 46, 2° van het Wetboek van Strafvordering (slachtoffer van huiselijk geweld);

4° in geval van oproep vanuit die plaats;

5° in geval van brand of overstroming;

6° wanneer de opsporing ten huize of huiszoeking betrekking heeft op een misdrijf bedoeld in :

 • boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, (terroristische misdrijven) of;
 • boek II, titel VI, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens, explosieven, kernwapens, biologische of chemische wapens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ontsnapping mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht, kunnen worden aangetroffen..

Kan de rechter mij fysiek dwingen tot het laten afnemen van DNA?

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Wat kan ik doen tegen een onderzoekshandeling die mijn rechten schendt?

Indien u geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot uw goederen kan u de opheffing ervan vragen  (strafrechtelijk kort geding)  (zie opsporingsonderzoek ).

Heb ik tijdens het onderzoek toegang tot het dossier?

Ja. Wanneer u verdachte maar geen gedetineerde bent, kunt u om toegang tot het dossier verzoeken bij de onderzoeksrechter, die de toegang kan weigeren, maar een dergelijk besluit wel moet motiveren. Wanneer de rechter niet op het verzoek ingaat of wanneer het verzoek wordt afgewezen, kunt u beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. U kan ook een verzoek richten tot het openbaar ministerie. Indien u zich in voorlopige hechtenis bevindt, hebt u voor elke verschijning voor de onderzoeksgerechten inzage in het dossier.

Kan ik verzoeken om bepaalde onderzoekshandelingen?

Ja, of u nu gedetineerde bent of niet. U kunt hierom vragen door middel van een verzoekschrift. De onderzoeksrechter kan dit weigeren wanneer hij van mening is dat de maatregel niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de waarheid of schadelijk is voor het onderzoek. Er is hoger beroep mogelijk.

In bijzondere gevallen: voorlopige hechtenis (4)

Hoe verloopt een verhoor door de rechter?

Het bevel tot aanhouding moet in elk geval aan u worden betekend binnen de termijn van 24 uur vanaf de effectieve vrijheidsberoving., hetzij vanaf de betekening van het bevel tot medebrenging of het bevel tot verlenging. Voorafgaandelijk aan het verlenen van een aanhoudingsbevel moet een ondervraging plaatsvinden bij de onderzoeksrechter. U hebt recht op vertrouwelijk overleg met uw advocaat voorafgaand aan het verhoor en op bijstand van uw advocaat tijdens de ondervraging.

Kan ik hierna door een rechter worden gehoord?

Wanneer mag ik mijn advocaat zien?

U hebt op recht op bijstand tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter. Na de aflevering van het bevel tot aanhouding, hebt u vrij verkeer met uw advocaat. Uw advocaat kan u bijstaan tijdens alle verhoren die plaatsgrijpen tijdens de voorlopige hechtenis.

Kan ik de wettigheid of de gronden van het aanhoudingsbevel aanvechten?

Binnen vijf dagen na de afgifte van het bevel tot aanhouding moet u verschijnen voor de raadkamer.  Het dossier wordt de laatste werkdag voor de verschijning ter beschikking gehouden van u en uw advocaat . U of uw advocaat kunnen verzoeken om uw invrijheidstelling.

Uw advocaat kan uitsluitend bij deze eerste verschijning voor de raadkamer (en in hoger beroep) melding maken van een fout in het bevel. Wanneer het aanhoudingsbevel wordt gehandhaafd , hebt u het recht hoger beroep in te stellen. U moet dan binnen 15 dagen verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Bij overschrijding van deze termijn wordt u onmiddellijk vrijgelaten.

De  handhaving van de voorlopige hechtenis is een maand geldig, en vanaf de derde beslissing tot handhaving, twee maanden. U kunt bij iedere zitting de  noodzaak voor de verdere handhaving van de voorlopige hechtenis  aanvechten. Twee dagen voor iedere verschijning wordt het dossier u ter beschikking gesteld.

Kan ik in de gevangenis contact opnemen met derden?

U kunt altijd contact opnemen met uw advocaat.

Wanner dit voor het onderzoek noodzakelijk is kan de  onderzoeksrechter  u echter voor ten hoogste drie dagen verbieden contact te hebben met  andere personen dan uw advocaat.

Wanneer kan ik in vrijheid worden gesteld?

Op ieder moment door de onderzoeksrechter of bij beslissing van de onderzoeksgerechten tijdens uw verschijning. U kunt in vrijheid worden gesteld onder voorwaarden of op borgtocht. Op beslissing van de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten, kan u de voorlopige hechtenis ook ondergaan onder elektronisch toezicht.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het gerechtelijk onderzoek aanwezig zijn?

Een aanhoudingsbevel kan worden afgegeven wanneer er een gevaar bestaat van onttrekking aan de rechtsgang. De onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten kunnen u op borgtocht vrijlaten. U krijgt het betaalde bedrag terug wanneer u in alle stadia van de procedure verschijnt.

Wanneer u in vrijheid wordt gesteld, zal men u vragen te verschijnen op de zittingen en in beginsel voor de strafrechter. De onderzoeksrechter kan aan de beschikking tot invrijheidstelling onder meer de voorwaarde verbinden dat u het land niet mag verlaten. Deze voorwaarden kunnen met een periode van drie maanden worden verlengd. U kunt deze voorwaarden aanvechten bij de raadkamer.

Afsluiten van het gerechtelijk onderzoek (5)

Wat kan ik doen als het opsporingsonderzoek lang duurt?

Indien het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten kunt u de zaak middels een met redenen omkleed verzoek aanhangig maken bij de kamer van inbeschuldigingstelling, die het verloop van het onderzoek zal nagaan. U kan geen verzoekschrift met hetzelfde voorwerp indienen vooraleer een termijn van 6 maanden is verstreken vanaf de laatste beslissing.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Na ontvangst van het dossier stelt de procureur des Konings een eindvordering op. Hij kan de verwijzing vorderen naar het bevoegde strafgerecht of  de buitenvervolgingstelling .. In die fase wordt enkel geoordeeld of er voldoende bezwaren bestaan om u te verwijzen naar de politierechtbank of correctionele rechtbank.

Kan ik vóór het proces bekennen schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten?

Ja, maar de rechter moet alsnog een beslissing nemen.

Hoe wordt het dossier gesloten?

Na kennis te hebben genomen van het verslag van de onderzoeksrechter en de eventuele burgerlijkepartij, de aanklager en de verdediging te hebben gehoord, besluit de raadkamer:

 • de verdachte naar de bevoegde rechter te verwijzen;
 • de buitenvervolgingstelling uit te spreken;
 • de uitspraak op te schorten: de feiten worden vastgesteld, maar er wordt geen straf uitgesproken. De rechter bepaalt een termijn voor een proeftijd, en kan daaraan bepaalde voorwaarden verbinden;
 • de wet betreffende de internering toe te passen.

Welke rechten heb ik in deze fase?

U kunt uw dossier lezen en u voorafgaand aan de zitting bij de raadkamer een kopie van stukken doen toekomen. U kunt ook een verzoek indienen om bijkomende onderzoekshandelingen. Wanneer de onderzoeksrechter weigert deze te verrichten, kunt u hiertegen beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt geen hoger beroep instellen tegen een verwijzingsbeschikking, behalve in het geval van fouten, omissies of nietigheidsgronden die nadelig zijn voor een onderzoekshandeling, de bewijsgaring of een handeling met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, wanneer u dit aanvoert als grond voor niet-ontvankelijkheid of voor het verval van de strafvordering.

Kan ik in staat van beschuldiging worden gesteld in verband met een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat van de Europese Unie ben vervolgd?

In principe niet.

Laatste update: 22/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.