Verdachten (in strafzaken)

Belgium

Content provided by:
Belgium

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Wanneer de politie een verkeersovertreding vaststelt , kan zij een boete opleggen. U kunt deze ofwel direct betalen als u wordt tegengehouden door de politie ofwel ontvangt u thuis een proces-verbaal en een uitnodiging om te betalen.

Door het betalen van dit bedrag voorkomt u dat u wordt opgeroepen om te verschijnen voor de politierechtbank en niet alleen een hogere boete zult moeten betalen, maar ook de bijkomende gerechtskosten.

Wie behandelt dit soort overtredingen?

De politie staat in voor de boetes van lichte verkeersovertredingen, ook ‘onmiddellijke inning’ genoemd.

Indien u deze onmiddellijke inning niet betaalt, kan het openbaar ministerie u een minnelijke schikking voorstellen, die hoger ligt dan het oorspronkelijke bedrag.

Vanaf juli zal er ook mogelijkheid zijn tot het opleggen van een bevel tot betalen door het openbaar ministerie, waardoor de boete direct uitvoerbaar wordt (kan worden afgetrokken van de belastingen bvb).

Procedure?

De overtreder ontvangt het proces-verbaal en het voorstel tot betalen of de minnelijke schikking per aangetekende brief.

De betalingstermijn staat vermeld op de brief.

Sancties?

Wanneer de overtreder noch de onmiddellijke inning, noch de minnelijke schikking betaalt, kan hij worden gedagvaard voor de politierechtbank om hem overeenkomstig de wet een straf op te leggen (boete, gevangenisstraf, opleggen van een rijverbod).

Het openbaar ministerie is ook niet verplicht om een minnelijke schikking voor te stellen. Het kan ook direct overgaan tot dagvaarding indien men vindt dat het opleggen van een gevangenisstraf en/of een hoge boete en/of een rijverbod nodig is. Dit zal onder andere het geval zijn als de overtreding de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengt of indien de overtreding zware menselijke en/of materiële schade tot gevolg heeft.

Worden ingezetenen van andere lidstaten voor dit soort overtredingen vervolgd?

Ja.

Hoe?

De overtreder ontvangt een minnelijke schikking van het openbaar ministerie.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

Op onbetamelijk gedrag (ten aanzien van betaald parkeren, openbare netheid) kan worden toegezien door de gemeentelijke overheid – deze kan namelijk een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen. Wanneer u niet betaalt, kunt u voor het vredegerecht worden gedaagd.

Bij overtredingen op maatschappelijk en fiscaal gebied en op het gebied van veiligheid bij voetbalwedstrijden, in het openbaar vervoer, enz. zijn speciale instanties bevoegd om administratieve boetes uit te schrijven. Er bestaan verschillende beroepsmogelijkheden bij de burgerlijke rechtbank .

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Een veroordeling door een rechtbank komt op het strafregister. Een onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen en administratieve boetes niet.

Laatste update: 22/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.