Kosten

Belgium

In deze casestudy over familierecht – echtscheiding, werd de lidstaten gevraagd om de partij die de echtscheiding aanvraagt, advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een koppel huwt. Later gaan de echtgenoten uit elkaar en komen zij overeen om uit de echt te scheiden. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: twee onderdanen van dezelfde lidstaat (lidstaat A) huwen. Het huwelijk vindt plaats in lidstaat A. Na het huwelijk verhuist het koppel naar een andere lidstaat (lidstaat B), waar het zijn verblijfplaats vestigt om er te wonen en te werken. Kort daarna gaat het koppel uit elkaar: de vrouw keert terug naar lidstaat A en haar echtgenoot blijft in lidstaat B. Het koppel is het eens om uit de echt te scheiden. Na haar terugkeer naar lidstaat A vraagt de vrouw onmiddellijk de echtscheiding aan voor de rechterlijke instanties van lidstaat B.

Content provided by:
Belgium

 

Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In België moeten de advocaten echter beroepsregels in acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie supra).

De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.


Kosten in België

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestu-dy

Gerechtelijke procedures

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillen-beslechting

Aanvan-kelijke gerechts-kosten

Vergoe-ding diensten

Andere vergoe-dingen

Aanvan-kelijke gerechts-kosten

Vergoe-ding diensten

Andere vergoe-dingen

Staat deze optie open voor dit soort gevallen?

Kosten

Zaak A

82 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

nee

Zaak B

82 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

neeKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestu-dy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegen-woordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschake-ling verplicht?

Kosten vóór de uit-spraak

Kosten na de uitspraak

Is in-schakeling verplicht?

Kosten

Zaak A

nee

ongeveer 2 500 EUR

nee

onge-veer 250 EUR

ongeveer 250 EUR

nee

Zaak B

nee

ongeveer 3 500 EUR

nee

onge-veer 350 EUR

ongeveer 350 EUR

neeVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestu-dy

Vergoeding van getuigen

Kosten voor pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Zaak A

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld (geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.

Zaak B

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld (geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen

Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.

Kosten voor het vertalen en tolken


Case-study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

Zaak A

wanneer de stukken nodig zijn voor de procedure

tussen 7,57 EUR en 34,48 EUR per pagina

wanneer de verweerder de proceduretaal niet begrijpt

tussen 31,61 EUR en 54,62 EUR per uur

Zaak B

wanneer de stukken nodig zijn voor de procedure

tussen 7,57 EUR en 34,48 EUR per pagina

wanneer de verweerder de proceduretaal niet begrijpt

tussen 31,61 EUR en 54,62 EUR per uur

kosten van de uitvoerbaar-verklaring

ongeveer 100 EUR

Laatste update: 28/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.