Kosten

Belgium

In deze casestudy over familierecht – alimentatie, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Het enige onopgeloste geschilpunt betreft het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe een rechtsvordering in. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben een kind van drie jaar. Zij gaan uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Met de instemming van de vader verhuizen moeder en kind naar een andere lidstaat (lidstaat A) waar zij hun verblijfplaats vestigen. Er blijft een geschilpunt bestaan. Dat heeft betrekking op het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe in lidstaat A een rechtsvordering in.

Content provided by:
Belgium

Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In België moeten de advocaten echter beroepsregels acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie supra).

De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.

Kosten in België

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestu-dy

Gerechtelijke procedures

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillen-beslechting

Aanvan-kelijke gerechts-kosten

Vergoe-ding diensten

Andere vergoe-dingen

Aanvan-kelijke gerechts-kosten

Vergoe-ding diensten

Andere vergoe-dingen

Staat deze optie open voor dit soort gevallen?

Kosten

Zaak A

27 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

82 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

nee

Zaak B

27 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

82 EUR

2,85 EUR per pagina (AR n° 64, 30.11.1939, MB 1.12.1939)

neeKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestu-dy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegen-woordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschake-ling verplicht?

Kosten vóór de uit-spraak

Kosten na de uitspraak

Is in-schakeling verplicht?

Kosten

Zaak A

nee

ongeveer 1 000 EUR

nee

onge-veer 27 EUR

ongeveer 60 EUR

nee

Zaak B

nee

ongeveer 1 000 EUR

nee

onge-veer 27 EUR

ongeveer 60 EUR

neeVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Case-study

Vergoeding van getuigen

Kosten voor pand of borgsom

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Zaak A

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld (geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.

Zaak B

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld (geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen

Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.

Kosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

Zaak A

wanneer de stukken nodig zijn voor de procedure

tussen 7,57 EUR en 34,48 EUR per pagina

wanneer de verweerder de proceduretaal niet begrijpt

tussen 31,61 EUR en 54,62 EUR per uur

Zaak B

wanneer de stukken nodig zijn voor de procedure

tussen 7,57 EUR en 34,48 EUR per pagina

wanneer de verweerder de proceduretaal niet begrijpt

tussen 31,61 EUR en 54,62 EUR per uur

kosten van de uitvoerbaar-verklaring

ongeveer 100 EUR

Laatste update: 21/12/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.