Verdachten (in strafzaken)

Italy

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Content provided by:
Italy

Een advocaat vinden

Als u bent aangehouden, in verzekering bent gesteld of in voorlopige hechtenis bent genomen, kunt u meteen daarna een advocaat in de hand nemen en deze ontmoeten.

Als u op borgtocht bent vrijgelaten, kunt u een advocaat in de hand nemen en op elk moment met hem of haar spreken.

U kunt een advocaat vinden met behulp van de volgende links:

Als u geen advocaat benoemt, zal de gerechtelijke autoriteit er een voor u benoemen uit een speciaal register.

De kosten van een advocaat betalen

Over het algemeen wordt u geacht uw advocaat zelf te betalen, ongeacht of u deze door uzelf is benoemd of door de rechtbank aan u is toegewezen.

Kan ik kosteloos gebruikmaken van de diensten van een advocaat?

U kunt rechtsbijstand aanvragen, zodat de kosten van een advocaat door de overheid worden betaald, als uw belastbaar inkomen niet hoger is dan 10 628,16 euro. Indien u met een echtgeno(o)t(e) en/of met andere gezins- of familieleden samenleeft, wordt het belastbaar inkomen berekend door de inkomens van elk van de gezins- of familieleden bij elkaar op te tellen. In dat geval wordt de inkomensgrens met 1 032,91 euro verhoogd en berekend voor elk van de gezins- of familieleden die met de belanghebbende partij samenleven.

Zijn er omstandigheden waarin rechtsbijstand is uitgesloten?

Rechtsbijstand is uitgesloten:

  • in strafprocedures vanwege belastingontduiking;
  • als de aanvrager door meer dan één advocaat wordt bijgestaan;
  • voor personen die definitief zijn veroordeeld voor misdrijven in verband met het lidmaatschap van de maffia, tabaksmokkel of illegale drugshandel.

Wat kan ik doen om rechtshulp te krijgen?

U kunt een aanvraag indienen bij het bureau van de magistraat die de zaak behandeld.

De aanvraag moet volledig worden ingevuld en ondertekend, en u moet de volgende informatie verstrekken:

  • een verzoek om toekenning van rechtsbijstand;
  • uw naam, achternaam, geboorteplaats, geboortedatum en belastingcode, en ook die van al uw familieleden;
  • een (schriftelijke) inkomensverklaring voor het jaar voorafgaand aan uw aanvraag;
  • de toezegging om relevante wijzigingen van uw inkomen door te geven.

U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen, waarbij u een kopie van uw (geldige) identiteitsdocument bij de aanvraag dient te voegen, of u kunt dit door uw advocaat laten doen, die in dat geval uw handtekening moet laten legaliseren. Ook kunt u uw aanvraag indienen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarbij u ook weer een kopie van uw identiteitsdocument bij de aanvraag dient te voegen.

Als u zich in hechtenis bevindt, kunt u uw aanvraag vanuit de gevangenis indienen.

Als u huisarrest hebt of in hechtenis bent genomen, kunt u uw aanvraag indienen bij een politiefunctionaris.

Als u geen EU-burger bent, moet u een verklaring van de bevoegde consulaire dienst bijvoegen waarin uw inkomen wordt vermeld en de dienst verklaart dat het waar is wat u in uw aanvraag hebt ingevuld.

Als dat niet mogelijk is, kunt u in plaats van deze verklaring een eigen verklaring bijvoegen. Als u buitenlander bent en om veiligheidsredenen in de gevangenis zit, of als u bent aangehouden of huisarrest opgelegd hebt gekregen, kan de verklaring van uw consulaat binnen twintig dagen vanaf de indiening van uw aanvraag worden ingediend door uw advocaat of een familielid, of worden vervangen door een schriftelijke verklaring.

Wat gebeurt er als u rechtsbijstand krijgt?

Als de rechter uw aanvraag honoreert, kunt u een advocaat uitkiezen uit de registers van de orden van advocaten. U kunt deze registers inzien op het kantoor van elke orde van advocaten.

De kosten van de rechtsbijstand en alle proceskosten, waaronder die van de diensten van een tolk, zullen door de overheid worden betaald.

Links

Vrijwillige rechtsbijstandsadvocaten

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Italiaanse orden van strafadvocaten

Orde van advocaten van Triveneto

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.