Trovy konania

Belgium

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti – boli členské štáty požiadané, aby klientovi poskytli poradenstvo o trovách konania s cieľom preskúmať tieto situácie: Prípad A – vnútroštátna situácia: výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalatérovi vykurovací spotrebič. Inštalatér predá vykurovací spotrebič zákazníkovi na účely vybavenia jeho domu a nainštaluje ho. Krátko nato začne v dome horieť. Všetky strany (výrobca, inštalatér, koncový zákazník) sú poistené. Príčina požiaru je predmetom sporu. Zákazníka nechce nikto odškodniť. Zákazník sa rozhodne žalovať výrobcu, inštalatéra a poisťovne s cieľom získať náhradu škody v plnej výške. Prípad B – cezhraničná situácia: výrobca vykurovacích zariadení so sídlom v členskom štáte B dodá inštalatérovi v členskom štáte C vykurovací spotrebič. Inštalatér predá vykurovací spotrebič zákazníkovi v členskom štáte A na účely vybavenia jeho domu a nainštaluje ho. Krátko nato začne v dome horieť. Všetky strany (výrobca, inštalatér, koncový zákazník) sú poistené, každá v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Príčina požiaru je predmetom sporu. Zákazníka nechce nikto odškodniť. Zákazník sa rozhodne žalovať v členskom štáte A výrobcu, inštalatéra a poisťovne v členskom štáte A s cieľom získať náhradu škody v plnej výške.

Content provided by:
Belgium

Dôležitá vstupná poznámka: Náklady a odmeny advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto náklady a odmeny závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu atď.). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesijnej etiky a sú zo zákona povinní ohodnotiť svoje náklady v rozumnej miere (pozri vyššie).

Odhad nákladov je len orientačný.


Náklady v Belgicku

Náklady súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Konkrétny prípad

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)


Počiatočné náklady súdneho konania

Náklady na prepis

Počiatočné náklady súdneho konania

Náklady na prepis

Je táto možnosť dostupná v tomto type prípadu?

Náklady

Prípad A

82 EUR

2,85 EUR za stranu (kráľovské nariadenie č. 64 z 30. novembra 1939, Belgický úradný vestník z 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR za stranu (kráľovské nariadenie č. 64 z 30. novembra 1939, Belgický úradný vestník z 1. decembra 1939)

áno

Pozri časť „Coût de la médiation“ (náklady na mediáciu) na webovom sídle o mediácii v Belgicku.

Prípad B

82 EUR

2,85 EUR za stranu (kráľovské nariadenie č. 64 z 30. novembra 1939, Belgický úradný vestník z 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR za stranu (kráľovské nariadenie č. 64 z 30. novembra 1939, Belgický úradný vestník z 1. decembra 1939)

áno

Pozri časť „Coût de la médiation“ (náklady na mediáciu) na webovom sídle o mediácii v Belgicku.Náklady advokátov, súdnych úradníkov a znalcov


Konkrétny prípad

Advokát

Súdny úradník

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerná výška nákladov

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vyhlásením rozsudku

Náklady po vyhlásení rozsudku

Je ich asistencia povinná?

Prípad A

nie

približne 3 000 EUR

nie

približne 500 EUR

približne 250 EUR

nie

Prípad B

nie

približne 3 000 EUR

nie

približne 500 EUR

približne 250 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku


Konkrétny prípad

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka


Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa? Ak áno, kedy a akým sa spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

200 BEF alebo 4,96 EUR

V občianskych súdnych konaniach môže spravidla vzniknúť povinnosť zložiť záruku pri začatí konania v prípade, ktorý sa stanovuje v článku 851 súdneho poriadku. Ide o výnimku, ktorá sa vzťahuje na zahraničného žalobcu. Žalovaný s belgickou štátnou príslušnosťou môže požiadať, aby zahraničný žalobca alebo vedľajší účastník konania zložil záruku. V článku 852 sa uvádza, akú formu môže mať táto záruka (peňažná suma, zábezpeka atď.). Pozri dokument o transparentnosti nákladov.

Prípad B

áno

200 BEF alebo 4,96 EUR

V občianskych súdnych konaniach môže spravidla vzniknúť povinnosť zložiť záruku pri začatí konania v prípade, ktorý sa stanovuje v článku 851 súdneho poriadku. Ide o výnimku, ktorá sa vzťahuje na zahraničného žalobcu. Žalovaný s belgickou štátnou príslušnosťou môže požiadať, aby zahraničný žalobca alebo vedľajší účastník konania zložil záruku. V článku 852 sa uvádza, akú formu môže mať táto záruka (peňažná suma, zábezpeka atď.). Pozri dokument o transparentnosti nákladov.Náklady na právnu pomoc a iné náhrady nákladov

Pozri časť „ Aide judiciaire“ (právna pomoc) na webovom sídle o nákladoch na súdne konania.


Náklady na preklady a tlmočenie


Konkrétny prípad

Preklad

Tlmočenie

Iné náklady týkajúce sa cezhraničných sporov?


Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady?

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady?

Opis

Približné náklady?

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné pre súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď žalovaný nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinuPrípad B

keď sú dokumenty potrebné pre súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď žalovaný nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

náklady na vyhlásenie vykonateľnosti

približne 100 EUR

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.