Práva obetí – podľa krajín

Sweden

Content provided by:
Sweden

Som obeťou trestného činu; na koho sa mám obrátiť, aby mi poskytli podporu a pomoc?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dieťaťa v spoločnosti)

BRIS je organizácia, ktorá sa zameriava na práva dieťaťa, pričom je nábožensky a politicky neutrálna. Zraniteľné deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov sa môžu prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefonicky spojiť s poradcom BRIS; táto služba je anonymná a bezplatná. BRIS komunikuje aj s dospelými, ktorí sa potrebujú poradiť o záležitostiach týkajúcich sa detí a mladých ľudí.

Kontaktné údaje:

116 111 – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

077 150 5050 – linka pomoci pre dospelých

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Podpora obetí Švédsko)

Podpora obetí Švédsko je nezisková organizácia, ktorá pracuje na tom, aby všetky obete trestných činov mali právo získať podporu. Túto organizáciu tvoria miestne strediská na podporu obetí nachádzajúce sa po celej krajine, sekretariát a bezplatná celoštátna linka pomoci. Organizácia pomáha obetiam trestných činov, svedkom a príbuzným tak, že ich vypočuje a poskytne podporu a poradenstvo. V prípade potreby obeť môže získať podporu pri komunikácii s inými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť napríklad psychologickú pomoc, asistované bývanie alebo finančnú pomoc. Obete môžu získať usmernenia aj v súvislosti s trestným konaním. Podpora obetí Švédsko takisto organizuje podporu svedkov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí poskytujú informácie a podporu v súvislosti so súdnym konaním.

Kontaktné údaje:

0200 212 019

08 644 8800

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Združenie rodičov sexuálne zneužívaných detí)

ATSUB poskytuje individuálne poradenstvo príbuzným sexuálne zneužívaných detí a ponúka pomoc a podporu pri komunikácii s orgánmi. Združenie takisto vytvára podporné skupiny a poskytuje pomoc na súde.

Kontaktné údaje:

08 644 2112

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb), linka na podporu obetí

RFSL je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké práva, príležitosti a povinnosti pre LGBT osoby ako v prípade všetkých ostatných členov spoločnosti. RFSL prevádzkuje podpornú linku pre LGBT osoby, ktoré boli vystavené zneužívaniu, vyhrážkam a násiliu. Táto služba je zameraná aj na príbuzných, priateľov a osoby, ktoré stretávajú zraniteľné LGBT osoby na pracovisku. Organizácia ponúka krízové stretnutia, informácie o právach, pomoc pri komunikácii s orgánmi, podporu v súdnom konaní a asistované bývanie.

Kontaktné údaje:

020 341 316

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Národná organizácia pre ženské a dievčenské útulky vo Švédsku)

ROKS koordinuje miestne členské centrá a poskytuje pomoc a asistované bývanie zneužívaným ženám, dievčatám a deťom. Organizácia pracuje aj na formovaní verejnej mienky, zverejňuje skúsenosti členských centier s cieľom obmedziť násilie, ktoré muži páchajú na ženách.

Kontaktné údaje:

08 442 9930

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Národné centrum podpory pre obete krvismilstva a iných foriem sexuálneho zneužívania v detstve)

RISE je nezisková organizácia poskytujúca podporu dospelým, ktorí boli v detstve obeťami sexuálneho zneužívania. Združenie má linku pomoci, na ktorú môžu telefonovať ženy, muži, deti, príbuzní a odborní pracovníci. RISE svojim členom ponúka rôzne činnosti vrátane debát v podporných skupinách.

Kontaktné údaje:

08 696 0095

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizácia. Vo Švédsku prevádzkuje jedinú celoštátnu linku pomoci pre ženy prisťahovaleckého pôvodu, ktoré sa stali obeťami násilia. Terrafem prevádzkuje aj linku právnej pomoci a poskytuje ochranu zneužívaným ženám a ich deťom prostredníctvom asistovaného bývania.

Kontaktné údaje:

020 521 010

08 643 0510

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon zastupuje útulky pre ženy, centrá pre posilnenie postavenia mladých žien a ďalšie podporné služby, ktoré pracujú na vytvorení spoločnosti bez násilia s rovnakým postavením žien a mužov. Členské organizácie sa pri svojej práci zameriavajú najmä na podporu a ochranu zneužívaných žien a ich detí. Organizácie sa venujú aj preventívnej a podpornej práci s deťmi a mládežou, vplývajú na verejnú mienku a usilujú sa o šírenie vedomostí.

Kontaktné údaje:

08 642 6401

info@unizon.se

http://unizon.se/

Subjekty verejného sektora a ďalšie orgány

Brottsoffermyndigheten (Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov)

Celkovým poslaním Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov je pracovať na podpore práv obetí trestných činov a venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Úrad celoštátne zodpovedá za štyri oblasti činnosti: vybavovanie prípadov kompenzácií pre obete trestných činov, administrácia Fondu pre obete trestných činov (Brottsofferfonden), plnenie funkcie centra odborných znalostí a vymáhanie vyplatených kompenzácií pre obete trestných činov.

Kontaktné údaje:

090 708 200

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Národná súdna správa)

Národná súdna správa je štátny orgán, ktorý je podriadený vláde a slúži ako služobná organizácia švédskych súdnych orgánov. Národná súdna správa zodpovedá za celkovú koordináciu a všeobecné otázky ovplyvňujúce švédske súdnictvo. Zahŕňa to aj poskytovanie služieb súdnym orgánom, národným tribunálom v oblasti nájmu a nájomného a Národnému úradu právnej pomoci (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktné údaje:

036 155 300

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Švédsky orgán presadzovania práva)

Švédsky orgán presadzovania práva je štátny orgán. Okrem iného stanovuje výšku dlhov prostredníctvom platobných príkazov a pomáha s vymáhaním dlhov osobám, ktorým neboli zaplatené.

Kontaktné údaje:

0771 737 300

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách)

Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách (NCK) pôsobiace na Uppsalskej univerzite pracuje v mene vlády s cieľom zvýšiť informovanosť na národnej úrovni o násilí páchanom mužmi na ženách, o násilí páchanom v dôsledku urážky na cti, o utláčaní a násilí vo vzťahoch partnerov rovnakého pohlavia. NCK zodpovedá za tzv. „Kvinnofridslinjen“, švédsku národnú linku pomoci pre obete násilia, a za špecializovaný ambulantný útvar zameraný na staroslivosť o zneužívané ženy v rámci Uppsalskej univerzitnej nemocnice.

Kontaktné údaje:

020 505 050

018 611 2793

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švédska polícia)

Policajný orgán vyšetruje trestné činy a snaží sa zabrániť spáchaniu nových trestných činov. Policajný orgán sa zaoberá aj prípadmi, ktoré zahŕňajú fiktívne osobné údaje.

Kontaktné údaje:

114 14

112 (v prípade núdze)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Národný úrad právnej pomoci)

Národný úrad právnej pomoci je orgán s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý poskytuje právnu pomoc v zmysle švédskeho zákona o právnej pomoci. Národný úrad právnej pomoci je aj vymáhajúcim orgánom, keď súd rozhodne, že bude požadovať vrátenie nákladov vrátane refundácie nákladov obhajoby v trestnoprávnych konaniach.

Kontaktné údaje:

060 134 600

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (švédsky daňový orgán)

Švédsky daňový orgán je správny orgán, ktorý zodpovedá za daňový systém, posúdenie nehnuteľností, register obyvateľstva a registráciu listín. Švédsky daňový orgán sa takisto zaoberá žiadosťami o ochranu osobných údajov (kódovanie utajenia a používanie pôvodnej adresy).

Kontaktné údaje:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédske združenie miestnych orgánov a regiónov)

SKL je členská organizácia pre všetky obecné, krajské a regionálne rady.

Kontaktné údaje:

08 452 7000

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (švédska prokuratúra)

Prokuratúra spolupracuje s políciou na vyšetrovaní trestných činov. Ak zisťovanie vyústi do obvinenia, prípad sa stáva predmetom súdneho konania. Úlohou prokurátora je dokázať, že obvinený spáchal trestný čin.

Kontaktné údaje:

010 562 5000

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Horúce linky na podporu obetí

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dieťaťa v spoločnosti)

BRIS je organizácia, ktorá sa zameriava na práva dieťaťa, pričom je nábožensky a politicky neutrálna. Zraniteľné deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov sa môžu prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefonicky spojiť s poradcom BRIS; táto služba je anonymná a bezplatná. BRIS komunikuje aj s dospelými, ktorí sa potrebujú poradiť o záležitostiach týkajúcich sa detí a mladých ľudí.

Kontaktné údaje:

116 111 – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

077 150 5050 – linka pomoci pre dospelých

Brottsofferjouren Sverige (Podpora obetí Švédsko)

Podpora obetí Švédsko je nezisková organizácia, ktorá pracuje na tom, aby všetky obete trestných činov mali právo získať podporu. Túto organizáciu tvoria miestne strediská na podporu obetí nachádzajúce sa po celej krajine, sekretariát a bezplatná celoštátna linka pomoci. Organizácia pomáha obetiam trestných činov, svedkom a príbuzným tak, že ich vypočuje a poskytne podporu a poradenstvo. V prípade potreby obeť môže získať podporu pri komunikácii s inými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť napríklad psychologickú pomoc, asistované bývanie alebo finančnú pomoc. Obete môžu získať usmernenia aj v súvislosti s trestným konaním. Podpora obetí Švédsko takisto organizuje podporu svedkov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí poskytujú informácie a podporu v súvislosti so súdnym konaním.

Podpora obetí Švédsko prevádzkuje národnú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytuje podporu všetkým obetiam trestných činov a odkazuje ich na miestne stredisko na podporu obetí. Národná linka pomoci poskytuje podporu v 21 jazykoch.

Kontaktné údaje:

0200 212 019

Brottsoffermyndigheten (Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov)

Celkovým poslaním Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov je pracovať na podpore práv obetí trestných činov a venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Úrad celoštátne zodpovedá za štyri oblasti činnosti: vybavovanie prípadov kompenzácií pre obete trestných činov, administrácia Fondu pre obete trestných činov (Brottsofferfonden), plnenie funkcie centra odborných znalostí a vymáhanie vyplatených kompenzácií pre obete trestných činov.

Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov prevádzkuje linku pomoci, prostredníctvom ktorej odpovedá na otázky o finančnom odškodnení obetí trestných činov a napríklad aj o práve na zastupovanie právnym zástupcom poškodenej strany, o osobitnom zastúpení detí, o ochranných príkazoch a súdnom konaní.

Kontaktné údaje:

090 708 200

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách)

Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách (NCK) pôsobiace na Uppsalskej univerzite pracuje v mene vlády s cieľom zvýšiť informovanosť na národnej úrovni o násilí páchanom mužmi na ženách, o násilí páchanom v dôsledku urážky na cti, o utláčaní a násilí vo vzťahoch partnerov rovnakého pohlavia. NCK zodpovedá za tzv. „Kvinnofridslinjen“, švédsku národnú linku pomoci pre obete násilia, a za špecializovaný ambulantný útvar zameraný na staroslivosť o zneužívané ženy v rámci Uppsalskej univerzitnej nemocnice.

Kontaktné údaje:

020 505 050

Terrafem

Terrafem je nezisková organizácia. Vo Švédsku prevádzkuje jedinú celoštátnu linku pomoci pre ženy prisťahovaleckého pôvodu, ktoré sa stali obeťami násilia. Terrafem prevádzkuje aj linku právnej pomoci a poskytuje ochranu zneužívaným ženám a ich deťom prostredníctvom asistovaného bývania.

Kontaktné údaje:

020 521 010

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb), linka na podporu obetí

RFSL je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké práva, príležitosti a povinnosti pre LGBT osoby ako v prípade všetkých ostatných členov spoločnosti. RFSL prevádzkuje podpornú linku pre LGBT osoby, ktoré boli vystavené zneužívaniu, vyhrážkam a násiliu. Táto služba je zameraná aj na príbuzných, priateľov a osoby, ktoré stretávajú zraniteľné LGBT osoby na pracovisku. Organizácia ponúka krízové stretnutia, informácie o právach, pomoc pri komunikácii s orgánmi, podporu v súdnom konaní a asistované bývanie.

Kontaktné údaje:

020 341 316

Je podpora obetí bezplatná?

Áno, podpora obetí poskytovaná neziskovou organizáciou je bezplatná. To isté platí aj pre podporné služby, ktoré riadia subjekty verejného sektora.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo orgány?

Brottsoffermyndigheten (Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov)

Celkovým poslaním Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov je pracovať na podpore práv obetí trestných činov a venovať pozornosť ich potrebám a záujmom. Úrad celoštátne zodpovedá za štyri oblasti činnosti: vybavovanie prípadov kompenzácií pre obete trestných činov, administrácia Fondu pre obete trestných činov (Brottsofferfonden), plnenie funkcie centra odborných znalostí a vymáhanie vyplatených kompenzácií pre obete trestných činov.

Kontaktné údaje:

090 708 200

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Národná súdna správa)

Národná súdna správa je štátny orgán, ktorý je podriadený vláde a slúži ako služobná organizácia švédskych súdnych orgánov. Národná súdna správa zodpovedá za celkovú koordináciu a všeobecné otázky ovplyvňujúce švédske súdnictvo. Zahŕňa to aj poskytovanie služieb súdnym orgánom, národným tribunálom v oblasti nájmu a nájomného a Národnému úradu právnej pomoci (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktné údaje:

036 155 300

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Švédsky orgán presadzovania práva)

Švédsky orgán presadzovania práva je štátny orgán. Okrem iného stanovuje výšku dlhov prostredníctvom platobných príkazov a pomáha s vymáhaním dlhov osobám, ktorým neboli zaplatené.

Kontaktné údaje:

0771 737 300

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách)

Národné vedomostné centrum v oblasti násilia páchaného mužmi na ženách (NCK) pôsobiace na Uppsalskej univerzite pracuje v mene vlády s cieľom zvýšiť informovanosť na národnej úrovni o násilí páchanom mužmi na ženách, o násilí páchanom v dôsledku urážky na cti, o utláčaní a násilí vo vzťahoch partnerov rovnakého pohlavia. NCK zodpovedá za tzv. „Kvinnofridslinjen“, švédsku národnú linku pomoci pre obete násilia, a za špecializovaný ambulantný útvar zameraný na staroslivosť o zneužívané ženy v rámci Uppsalskej univerzitnej nemocnice.

Kontaktné údaje:

020 505 050

018 611 2793

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švédska polícia)

Policajný orgán vyšetruje trestné činy a snaží sa zabrániť spáchaniu nových trestných činov. Policajný orgán sa zaoberá aj prípadmi, ktoré zahŕňajú fiktívne osobné údaje.

Kontaktné údaje:

114 14

112 (v prípade núdze)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Národný úrad právnej pomoci)

Národný úrad právnej pomoci je orgán s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý poskytuje právnu pomoc v zmysle švédskeho zákona o právnej pomoci. Národný úrad právnej pomoci je aj vymáhajúcim orgánom, keď súd rozhodne, že bude požadovať vrátenie nákladov vrátane refundácie nákladov obhajoby v trestnoprávnych konaniach.

Kontaktné údaje:

060 134 600

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (švédsky daňový orgán)

Švédsky daňový orgán je správny orgán, ktorý zodpovedá za daňový systém, posúdenie nehnuteľností, register obyvateľstva a registráciu listín. Švédsky daňový orgán sa takisto zaoberá žiadosťami o ochranu osobných údajov (kódovanie utajenia a používanie pôvodnej adresy).

Kontaktné údaje:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédske združenie miestnych orgánov a regiónov)

SKL je členská organizácia pre všetky obecné, krajské a regionálne rady.

Kontaktné údaje:

08 452 7000

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (švédska prokuratúra)

Prokuratúra spolupracuje s políciou na vyšetrovaní trestných činov. Ak zisťovanie vyústi do obvinenia, prípad sa stáva predmetom súdneho konania. Úlohou prokurátora je dokázať, že obvinený spáchal trestný čin.

Kontaktné údaje:

010 562 5000

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dieťaťa v spoločnosti)

BRIS je organizácia, ktorá sa zameriava na práva dieťaťa, pričom je nábožensky a politicky neutrálna. Zraniteľné deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov sa môžu prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefonicky spojiť s poradcom BRIS; táto služba je anonymná a bezplatná. BRIS komunikuje aj s dospelými, ktorí sa potrebujú poradiť o záležitostiach týkajúcich sa detí a mladých ľudí.

Kontaktné údaje:

116 111 – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

077 150 5050 – linka pomoci pre dospelých

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Podpora obetí Švédsko)

Podpora obetí Švédsko je nezisková organizácia, ktorá pracuje na tom, aby všetky obete trestných činov mali právo získať podporu. Túto organizáciu tvoria miestne strediská na podporu obetí nachádzajúce sa po celej krajine, sekretariát a bezplatná celoštátna linka pomoci. Organizácia pomáha obetiam trestných činov, svedkom a príbuzným tak, že ich vypočuje a poskytne podporu a poradenstvo. V prípade potreby obeť môže získať podporu pri komunikácii s inými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť napríklad psychologickú pomoc, asistované bývanie alebo finančnú pomoc. Obete môžu získať usmernenia aj v súvislosti s trestným konaním. Podpora obetí Švédsko takisto organizuje podporu svedkov prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí poskytujú informácie a podporu v súvislosti so súdnym konaním.

Kontaktné údaje:

0200 212 019

08 644 8800

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Združenie rodičov sexuálne zneužívaných detí)

ATSUB poskytuje individuálne poradenstvo príbuzným sexuálne zneužívaných detí a ponúka pomoc a podporu pri komunikácii s orgánmi. Združenie takisto vytvára podporné skupiny a poskytuje pomoc na súde.

Kontaktné údaje:

08 644 2112

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb), linka na podporu obetí

RFSL je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké práva, príležitosti a povinnosti pre LGBT osoby ako v prípade všetkých ostatných členov spoločnosti. RFSL prevádzkuje podpornú linku pre LGBT osoby, ktoré boli vystavené zneužívaniu, vyhrážkam a násiliu. Táto služba je zameraná aj na príbuzných, priateľov a osoby, ktoré stretávajú zraniteľné LGBT osoby na pracovisku. Organizácia ponúka krízové stretnutia, informácie o právach, pomoc pri komunikácii s orgánmi, podporu v súdnom konaní a asistované bývanie.

Kontaktné údaje:

020 341 316

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Národná organizácia pre ženské a dievčenské útulky vo Švédsku)

ROKS koordinuje miestne členské centrá a poskytuje pomoc a asistované bývanie zneužívaným ženám, dievčatám a deťom. Organizácia pracuje aj na formovaní verejnej mienky, zverejňuje skúsenosti členských centier s cieľom obmedziť násilie, ktoré muži páchajú na ženách.

Kontaktné údaje:

08 442 9930

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Národné centrum podpory pre obete krvismilstva a iných foriem sexuálneho zneužívania v detstve)

RISE je nezisková organizácia poskytujúca podporu dospelým, ktorí boli v detstve obeťami sexuálneho zneužívania. Združenie má linku pomoci, na ktorú môžu telefonovať ženy, muži, deti, príbuzní a odborní pracovníci. RISE svojim členom ponúka rôzne činnosti vrátane debát v podporných skupinách.

Kontaktné údaje:

08 696 0095

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizácia. Vo Švédsku prevádzkuje jedinú celoštátnu linku pomoci pre ženy prisťahovaleckého pôvodu, ktoré sa stali obeťami násilia. Terrafem prevádzkuje aj linku právnej pomoci a poskytuje ochranu zneužívaným ženám a ich deťom prostredníctvom asistovaného bývania.

Kontaktné údaje:

020 521 010

08 643 0510

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon zastupuje útulky pre ženy, centrá pre posilnenie postavenia mladých žien a ďalšie podporné služby, ktoré pracujú na vytvorení spoločnosti bez násilia s rovnakým postavením žien a mužov. Členské organizácie sa pri svojej práci zameriavajú najmä na podporu a ochranu zneužívaných žien a ich detí. Organizácie sa venujú aj preventívnej a podpornej práci s deťmi a mládežou, vplývajú na verejnú mienku a usilujú sa o šírenie vedomostí.

Kontaktné údaje:

08 642 6401

info@unizon.se

http://unizon.se/

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.