Obžalovaní (trestné konanie)

Denmark

Získanie právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Content provided by:
Denmark

Ako si nájsť advokáta

Máte právo na zastupovanie advokátom podľa svojho výberu. Tento advokát musí byť oprávnený vystupovať pred dánskymi súdmi. Zoznam všetkých dánskych advokátov nájdete tu. Na tejto internetovej stránke takisto zistíte, či sa daný advokát špecializuje na trestné právo, daňové právo alebo iný typ práva, ktoré je relevantné pre váš prípad.

Dánske ministerstvo spravodlivosti vymenovalo pre každý súd v Dánsku skupinu miestnych advokátov so špeciálnou praxou v trestných veciach. Títo advokáti sú nezávislými právnikmi, ktorí majú svoju vlastnú súkromnú právnickú firmu. Zoznam týchto advokátov môžete získať na súde. Ak nepožiadate o špecifického advokáta, k vášmu prípadu bude pridelený jeden z advokátov z tohto zoznamu, pokiaľ je vymenovanie právneho zástupcu povinné, napríklad v prípade, ak vás polícia vezme do vyšetrovacej väzby.

Platba za advokátske služby

Ak vám súd pridelil advokáta, jeho odmena sa zvyčajne hradí zo štátnych prostriedkov. V súvislosti so svojím rozhodnutím súd takisto stanoví výšku odmeny advokáta. Táto odmena bude stanovená na základe sadzieb používaných na súdoch vo všetkých trestných veciach, v ktorých bol vymenovaný právny zástupca, či už ide o advokáta, ktorého ste si vybrali, alebo nie.

Súd takisto rozhodne o tom, kto nakoniec uhradí odmenu advokáta. Ak ste boli uznaný vinným, budete musieť zaplatiť poplatok verejným orgánom (Dánska). Štát sa bude snažiť získať čo najvyššiu sumu, ktorú si môžete dovoliť zaplatiť.

Ak vás súd oslobodí alebo ak je rozsudok súdu oveľa miernejší, ako prokurátor očakával, súd obyčajne orgánom nariadi, aby uhradili odmenu a výdavky advokáta. Súd môže takisto rozhodnúť o tom, že orgány uhradia časť odmeny a náhrady advokáta. Mohlo by sa tak stať v prípade, ak sa súdne vypočutie konalo zbytočne v dôsledku okolností mimo vašej kontroly.

Voči rozhodnutiu o výške odmeny advokáta a voči konečnej výške záväzkov na jej úhradu sa môžete odvolať na najvyššom súde do dvoch týždňov od tohto rozhodnutia.

V trestnom konaní nie je možné požiadať o bezplatnú právnu pomoc, pričom na takúto právnu pomoc sa zvyčajne politika poistenia právnej ochrany nevzťahuje.

Súvisiace odkazy

Časť 66 dánskeho zákona o výkone spravodlivosti

Zoznam advokátov v Dánsku

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.