Obžalovaní (trestné konanie)

Denmark

Content provided by:
Denmark

Kde sa bude konať súdny proces?

Súdny proces bude prebiehať na príslušnom mestskom súde a bude verejný. Ak ste priznali, že ste spáchali trestný čin alebo činy, z ktorých ste boli obvinený, prokuratúra požiada o začatie pojednávania o priznaní viny. V takomto prípade bude súdu predsedať len jeden profesionálny sudca. To isté platí aj v prípade, ak je jediným trestom pokuta.

Ak ste nepriznali svoju vinu, váš prípad vypočujú prísediaci sudcovia a súd potom bude tvoriť jeden profesionálny sudca a dvaja prísediaci sudcovia.

Ak prokurátor požaduje trest odňatia slobody na štyri alebo viac rokov, prípad sa dostane pred porotu. Súd bude potom pozostávať z troch profesionálnych sudcov a šiestich porotcov. Výnimkou sú prípady týkajúce sa trestnej činnosti súvisiacej s narkotikami a hospodárskej trestnej činnosti, ktoré vypočúvajú profesionálny sudca a prísediaci sudcovia bez ohľadu na požadovaný trest.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Ak má byť prípad vypočutý ako priznanie viny, je možné schváliť, že poplatky budú upravené tak, aby zodpovedali trestnému činu, pre ktorý ste priznali svoju vinu.

Po začatí súdneho procesu proti vám je možné urobiť v súvislosti s poplatkami len drobné zmeny. Poplatky nemožno zvýšiť bez vášho súhlasu.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Musíte byť prítomný počas celého súdneho procesu. Súd vám môže povoliť opustiť konanie potom, ako ste poskytli svoje svedectvo.

Ak ste boli oboznámený so súdnym konaním, ale nemôžete sa na súde zúčastniť bez zákonného ospravedlnenia, súd môže rozhodnúť o preskúmaní svedectva vo vašej neprítomnosti. Súd môže vydať rozhodnutie vo vašej neprítomnosti, ak prokuratúra požiada o trest odňatia slobody na šesť mesiacov a ak ste dali svoj súhlas na ukončenie súdneho procesu. Ak vám bol vymeraný nepodmienečný trest odňatia slobody na tri mesiace, prípad možno uzavrieť aj bez vášho súhlasu.

Od 1. novembra 2009 je možné zúčastniť sa súdneho konania prostredníctvom videokonferencie v prípade, že maximálny trest, o ktorý sa žiadalo, bola pokuta alebo odňatie slobody na maximálne jeden rok. Nie všetky súdy však majú nainštalované zariadenie potrebné na to, aby vám poskytli túto možnosť.

Ak nehovoríte jazykom, v ktorom sa vedie súdny proces, prípadne mu nerozumiete, máte právo využívať počas celého súdneho procesu služby tlmočníka. Tlmočník vám takisto pomôže v prípade, že sa počas súdneho konania potrebujete poradiť so svojím advokátom.

Ak ešte nemáte svojho advokáta, súd vám jedného pridelí v prípade, že trváte na svojej nevine v prípade obžaloby, ktorá bola vznesená proti vám, a ak je požadovaný trest len pokuta. Ak ste priznali svoju vinu v prípade, v ktorom prokuratúra žiada odňatie slobody, súd vám advokáta pridelí v prípade, že o to požiadate. Ak nesúhlasíte s vaším advokátom alebo ak si z nejakých iných dôvodov želáte nového advokáta, vášmu želaniu sa zvyčajne vyhovie.

Počas súdneho procesu nemusíte odpovedať na otázky alebo povedať pravdu. Nemôžete byť potrestaný za poskytnutie nedôveryhodných dôkazov počas súdneho procesu. Váš advokát vám môže poradiť, či je pre vás prospešné vo vašom prípade vypovedať.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Používanie písomných dôkazov počas súdneho procesu sa podrobne riadi zákonom. V tejto súvislosti neexistujú takmer žiadne pravidlá a môžete predložiť akýkoľvek dôkaz. Spolu so svojím advokátom môžete spochybniť prípustnosť svedkov alebo dôkazov, a to najmä vtedy, ak sú pre váš prípad irelevantní alebo ak bol dôkaz získaný nezákonnou cestou. Súd rozhodne, či pripustí takýchto svedkov alebo dôkazy, ktoré ste spochybnili. Vo väčšine prípadov sa dôkazy získané nezákonným spôsobom vyhlásia na súde za neprípustné. Súd posúdi váhu daných dôkazov po vypočutí ostatných dôkazov.

Môžete požiadať o predvolanie konkrétnych svedkov, aby svedčili na súdnom pojednávaní, alebo o predloženie konkrétneho dôkazu v prospech vášho prípadu. Môže to byť napríklad zoznam cestujúcich, z ktorého vyplynie, že ste sa nenachádzali na mieste činu v čase, keď bol spáchaný. Ak prokuratúra s relevantnosťou konkrétneho dôkazu nesúhlasí, rozhodne v tejto veci súd.

Strana, ktorá prizvala svedkov, ich vypočuje ako prvá. Následne bude mať príležitosť na krížový výsluch svedka druhá strana. Súd počas rozhodovania o svojom verdikte posúdi vierohodnosť a spoľahlivosť svedeckých výpovedí, ktoré zazneli počas súdneho procesu.

Zohľadnia sa informácie o mojich záznamoch v registri trestov?

Informácie o predchádzajúcom odsúdení sa zohľadnia v prípade, ak to vyplýva z opisu trestného činu, ktorý je opakovaným trestným činom. V zriedkavých prípadoch sa informácie o postupe používanom v predchádzajúcom prípade môžu odvolávať na odôvodnenie viny alebo neviny v prebiehajúcej veci. V bežnom prípade ovplyvní dĺžku trestu to, či ste už boli odsúdený za podobný čin, alebo či ste takýto čin spáchali počas probačného obdobia nasledujúceho po zrušení rozsudku alebo počas podmienečného prepustenia.

Obyčajne sa neskúma, či ste už boli odsúdený v inom členskom štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho procesu?

Prípad sa končí rozhodnutím súdu. Výsledok môže byť nasledujúci:

  • zbavenie obžaloby;
  • pokuta;
  • podmienečné prepustenie, ktoré môže byť zároveň nariadením liečby alebo vykonávania verejnoprospešných prác;
  • nepodmienečný trest odňatia slobody.

V prípade podmienečného prepustenia súd obyčajne stanoví trest odňatia slobody, na ktorý nebudete musieť nastúpiť, ak počas probačného obdobia, ktoré bežne predstavuje jeden až dva roky, nespáchate ďalší trestný čin. Ako podmienku pre podmienečné prepustenie môže súd požadovať, aby ste boli aj naďalej pod dohľadom sociálneho kurátora, nastúpili na protialkoholické liečenie alebo iný typ liečenia, podrobili sa psychiatrickej liečbe a/alebo odrobili určitý počet hodín neplatených verejnoprospešných prác stanovených súdom.

Pre mladistvých páchateľov (páchatelia do 18 rokov) sú stanovené osobitné sankcie.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť sa považuje za svedka podobne ako všetci ostatní svedkovia. V niektorých prípadoch má však obeť právo na advokáta, ktorého osobitne vymenuje súd a/alebo získať odškodnenie za škody spôsobené v priebehu súdneho konania za predpokladu, že nárok na odškodnenie je jednoducho a riadne zdokumentovaný, a že odškodnenie zo strany súdu nepovedie k žiadnym materiálnym ťažkostiam.

Súvisiace odkazy

Dánsky zákon o výkone spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.