Please note that the original language version of this page Finnish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Finland

Content provided by:
Finland

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu sa začína vtedy, ak má polícia podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Polícia sa o podozrení môže dozvedieť od obete trestného činu. Polícia môže zistiť podozrenie z trestných činov aj inými spôsobmi a následne musí začať vyšetrovanie (napr. samotná polícia si môže všimnúť, že sa pácha trestný čin).

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu sa pokúša zistiť informácie o trestnom čine, ktorý bol spáchaný, identifikovať ľudí, ktorí sa na ňom podieľali a zhromaždiť dôkazy, ktoré sú potrebné pri zvažovaní obvinení a neskôr počas súdneho konania. Vyšetrovanie trestného činu vykonáva polícia, v niektorých prípadoch aj fínska pohraničná stráž, armáda alebo fínska colná správa. Všetky orgány, ktoré môžu vykonávať vyšetrovanie, sa budú v tomto informačnom dokumente označovať ako „polícia“.

Vypočúvanie

Polícia vás môže predvolať na policajnú stanicu za účelom vypočúvania. Polícia vám tiež môže zatelefonovať a vypočuť vás telefonicky. Účelom vypočúvania je zistiť, či existuje príčina na podozrenie zo spáchania trestného činu a či ste ho spáchali vy.

Zatknutie

Výzvu na vypočúvanie musíte uposlúchnuť. Ak tak neurobíte, polícia môže po vás prísť a predviesť vás na vypočúvanie. Okrem toho vás v takomto prípade polícia môže zatknúť.

Prvé vypočutie na súde

Ak polícia požiada o príkaz na vaše zadržanie, vypočutie sa musí uskutočniť do štyroch dní od vášho zadržania. Počas zadržania bude viesť vypočúvanie súd, ktorý rozhodne o tom, či je potrebné vás zadržať alebo či môžete byť prepustený na slobodu. Ak budete zadržaný, súd tiež rozhodne o konečnom termíne, dokedy je potrebné predložiť obvinenia.

Ak polícia nepožiada o príkaz na zadržanie, prvým vypočutím na súde môže byť vo vašom prípade aktuálne hlavné pojednávanie na súde.

Zváženie obvinení zo strany prokurátora pred hlavným pojednávaním

Pred prvým vypočutím polícia vyšetrí trestný čin a všetky získané materiály zhromaždí do spisu z vyšetrovania trestného činu. Vyšetrovací spis bude postúpený prokurátorovi. Prokurátor následne rozhodne o tom, či existujú pravdepodobné dôvody na podozrenie zo spáchania trestného činu a že ste ho spáchali vy.

Polícia je povinná informovať vás a vášho advokáta o vývoji vyšetrovania trestného činu a o dôkazoch, ktoré našla a ktoré sa týkajú dokázania vašej viny v rámci tohto trestného činu. Dôkazy, ktoré budú svedčiť proti vašej vine, môžete zhromažďovať aj vy sám alebo s pomocou vášho advokáta a môžete požiadať, aby boli zahrnuté do materiálov, ktoré sa týkajú vyšetrovania trestného činu.

Pred samotným hlavným pojednávaním môže prebehnúť niekoľko samostatných vypočúvaní. Tiež môže prebehnúť niekoľko vypočutí počas zadržania.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie pre viac informácií o vašich právach počas jednotlivých fáz vyšetrovania.

Vypočúvanie (1)

Prečo ma chce polícia vypočuť?

Ak má polícia podozrenie, že viete niečo o údajnom trestnom čine, môže vás vypočuť. Účelom vypočúvania je zistiť informácie o údajnom trestnom čine a osobe, ktorá ho spáchala. Vypočúvaný môžete byť aj kvôli snahe polície zistiť, akú výhodu trestný čin poskytol, a to aj vtedy, ak z jeho spáchania nie ste podozrivý.

Bude ma niekto informovať o mojich právach?

Polícia vás musí čo najskôr informovať o vašom postavení v rámci vypočúvania (obeť/podozrivý/svedok) a to najneskôr pred jeho začatím. Platí pravidlo, že ak ste obeť alebo podozrivý, máte počas vypočúvania právo na svojho advokáta. Ak ste vypočúvaný ako podozrivý, polícia vám tiež musí povedať, z čoho vás podozrieva.

Ak vás polícia zadržala pre podozrenie zo spáchania trestného činu alebo ak ste boli zatknutý alebo zadržaný, polícia vás musí ihneď oboznámiť s vaším právom na využitie služieb advokáta. Vo všeobecnosti nemusíte odpovedať na žiadne otázky, ak nie je prítomný váš advokát a vy ste oňho požiadali. Avšak, vždy musíte poskytnúť vaše presné osobné údaje osobe, ktorá vás vypočúva, a to aj vtedy, ak nie je prítomný váš advokát.

Polícia je počas vypočúvania povinná s vami zaobchádzať pokojne a racionálne. Polícia nemôže predložiť žiadne vedomé falošné vyhlásenia, sľuby alebo výmysly týkajúce sa zvláštnych výhod, nemôže unavovať, ohrozovať alebo nútiť vypočúvanú osobu a nemôže použiť žiadne iné nevhodné prostriedky alebo metódy s cieľom ovplyvniť vôľu, pamäť, úsudok alebo slobodu rozhodovania osoby tak, aby získala priznanie alebo aby ovplyvnila druh daného vyhlásenia.

Čo sa stane, keď neovládam miestny jazyk?

Ak nehovoríte fínsky alebo švédsky, polícia zabezpečí tlmočníka, ktorý vám bude počas vypočúvania pomáhať. Viac informácií o vašich jazykových právach nájdete na stránke Jazykové práva (6). Niektorí policajní úradníci môžu počas vypočúvania hovoriť anglicky. Za služby tlmočníka nemusíte platiť. Tlmočník musí prekladať otázky polície a vaše odpovede.

Na konci vypočúvania si spoločne s tlmočníkom prejdete tiež záznam z vypočúvania a ak polícia zaznamenala niečo nesprávne, môžete na to poukázať. Je veľmi dôležité, aby ste si s tlmočníkom prešli záznam veľmi pozorne, pretože jeho obsah môže byť počas súdneho procesu použitý proti vám.

Môžem mať advokáta?

Platí pravidlo, že počas vypočúvania máte právo na svojho advokáta bez ohľadu na to, či ste boli zatknutý alebo nie. Vo všeobecnosti nemusíte odpovedať na žiadne otázky, ak nie je prítomný váš advokát. Ak potrebujete tlmočníka, môžete o neho požiadať aj vtedy, keď hovoríte so svojím advokátom.

Ak poznáte konkrétneho advokáta, ktorého služby chcete využiť, môžete požiadať políciu, aby ho kontaktovala. Ak nepoznáte žiadneho advokáta, polícia vám ho môže nájsť. Polícia vám tiež môže predložiť zoznam advokátov, ktorí sa často zúčastňujú trestných konaní, alebo vám môže predložiť zoznam advokátov, ktorí sú členmi Fínskej advokátskej komory. Potom si môžete advokáta vybrať sám a polícia ho bude kontaktovať.

Musím odpovedať na otázky polície?

Polícii musíte vždy poskytnúť vaše presné osobné údaje. Nemusíte odpovedať na žiadne iné otázky. Ak viete o niečom, čo by pomohlo trestný čin vyriešiť a zbaviť vás podozrenia, potom by bolo rozumné na otázky odpovedať. Ak neviete, či máte na otázky odpovedať, mali by ste sa poradiť so svojím advokátom.

Polícia musí tiež dodržiavať zákon ohľadom doby, počas ktorej vás môže vypočúvať. Platí pravidlo, že vypočúvanie sa nemôže viesť medzi 22.00 hod. a 7.00 hod. Viac informácií o tom, kedy je povolené viesť vypočúvanie, nájdete tu.

Môže mi polícia urobiť osobnú prehliadku a vziať mi odtlačky prstov?

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia má právo vziať vám odtlačky prstov. Polícia má právo urobiť vám osobnú prehliadku – to znamená, skontrolovať, čo máte vo vašom oblečení alebo čo máte inak na sebe – ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý hrozí maximálny trest minimálne šesť mesiacov odňatia slobody alebo je údajný trestný čin uvedený v kapitole 5 ods. 10 zákona o donucovacích opatreniach.

Polícia má právo urobiť vám osobnú prehliadku vrátane odberu vzorky krvi alebo inej prehliadky vášho tela, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý hrozí maximálny trest viac než šesť mesiacov odňatia slobody alebo je údajný trestný čin uvedený v kapitole 5 ods. 11 zákona o donucovacích opatreniach. V praxi je možné vykonať osobnú prehliadku vo vzťahu k bežným trestným činom, akými sú krádež, ťažké ublíženie na zdraví a nedovolený obchod s omamnými látkami; to môže znamenať odobratie vzorky DNA.

Zatknutie (2)

Prečo ma môže polícia zatknúť?

Účelom zatknutia je zabezpečiť vyšetrovanie trestného činu. Polícia vás môže zatknúť, ak vás podozrieva zo spáchania závažného trestného činu, za ktorý hrozí minimálny trest odňatia slobody na dva roky. V takomto prípade nepotrebuje na zatknutie žiadne iné dôvody, s výnimkou dostatočne závažného podozrenia, že ste spáchali trestný čin.

Ak vás podozrieva zo spáchania menej závažného trestného činu, akým je napr. ťažké ublíženie na zdraví alebo krádež, môže vás zatknúť v prípade, že má okrem spáchania údajného trestného činu dôvod podozrievať vás z toho, že:

  • utečiete alebo sa iným spôsobom vyhnete vyšetrovaniu,
  • sťažíte vyšetrovanie záležitosti alebo
  • budete pokračovať v páchaní ďalších trestných činov.

Okrem toho vás polícia môže zatknúť vtedy, ak vás nepozná a ak jej nechcete povedať svoje meno alebo adresu alebo ak jej poskytnete meno a adresu, ktoré sú zjavne falošné. Polícia vás môže zatknúť aj v takom prípade, ak vo Fínsku nemáte trvalé bydlisko a ak je pravdepodobné, že môžete krajinu opustiť s cieľom vyhnúť sa vyšetrovaniu, súdnemu procesu alebo výkonu trestu.

Štátny úradník, ktorý má právo rozhodnúť o zatknutí, rozhodne o vašom zatknutí, pričom nie je potrebný súdny príkaz. Medzi štátnych úradníkov, ktorí môžu rozhodovať o zatknutí, patria vyšší príslušníci policajného zboru, verejný prokurátor a vyšší príslušníci colnej a pohraničnej stráže. Kapitola 1 ods. 6 zákona o donucovacích opatreniach obsahuje právne predpisy o štátnych úradníkoch, ktorí majú právo rozhodnúť o zatknutí.

Aké informácie o mojom zatknutí mi budú poskytnuté?

Polícia vás musí informovať, prečo ste zatknutý a to čo najskôr po vašom vyhlásení za zatknutú alebo zadržanú osobu na základe zatykača. Polícia musí o zatknutí informovať aj rodinného príslušníka alebo inú blízku osobu, ak ju o to požiadate, pokiaľ to nebude spôsobovať ťažkosti počas vyšetrovania.

Nehovorím miestnym jazykom. Mám právo na tlmočníka?

Ak nehovoríte fínsky alebo švédsky, polícia pre vás zabezpečí tlmočníka. Viac informácií o vašich jazykových právach nájdete na stránke Jazykové práva (6). Niekedy môžu príslušníci polície viesť vypočúvanie v angličtine, pokiaľ máte obaja pocit, že angličtinu ovládate. Nemusíte odpovedať na žiadne otázky, ak nie je prítomný tlmočník.

Môžem sa stretnúť so svojím advokátom?

Ak ste boli zatknutý, máte vždy právo stretnúť sa so svojím advokátom. Na vašu žiadosť vám bude poskytnutý aj obhajca. Poplatky za obhajcu zaplatí štát. Advokáta si môžete vybrať sám, ale musí mať diplom o ukončení právnického vzdelania.

Máte právo hovoriť so svojím advokátom bez prítomnosti polície a váš rozhovor nemôže byť odpočúvaný alebo nahrávaný. Ak potrebujete tlmočníka, tento môže byť prítomný aj vtedy, keď hovoríte so svojím advokátom.

Musím odpovedať na otázky polície?

Na otázky, ktoré vám kladie polícia nemusíte odpovedať, ale musíte jej poskytnúť vaše osobné údaje. Niekedy je vo vašom vlastnom záujme odpovedať na otázky, nakoľko vaše odpovede môžu objasniť to, čo sa stalo a podozrenie voči vám sa tým môže zmenšiť. Ak bude súd uvažovať o vašej vine, môže zohľadniť aj to, že ste neodpovedali na otázky. Samotné neodpovedanie na otázky však nikdy nie je dostatočnou príčinou na vynesenie rozsudku.

Čo ak poviem niečo, čo môže môjmu prípadu uškodiť?

Vaším základným právom je, že nemusíte byť nápomocný pri určovaní vašej viny. To znamená, že nie ste povinný povedať niečo, čo by podporilo vašu vinu.

Ak sa však rozhodnete hovoriť o veciach iba na súde, musíte byť pripravený na to, že budete musieť vysvetliť, prečo ste predtým nepovedali nič. Súd má právo mať na pamäti skutočnosť, že informáciu, že ste sa v čase spáchania trestného činu nachádzali niekde inde, ste povedali len počas súdneho procesu. Týmto sa môže dôveryhodnosť vašej verzie narušiť.

Ak počas vypočúvania poviete niečo, čo môže neskôr vášmu prípadu uškodiť, môže byť vaša verzia udalostí použitá proti vám. Ak počas súdneho procesu poviete niečo iné, než čo ste povedali počas vypočúvania, musíte byť schopný vysvetliť, prečo ste tak urobili. V opačnom prípade súd vašej verzii príbehu nemusí uveriť.

Môžem kontaktovať svojich rodinných príslušníkov?

Máte právo byť v kontakte so svojimi blízkymi príbuznými (členmi vašej najbližšej rodiny), pokiaľ polícia nebude mať vážny dôvod tieto kontakty obmedziť. Polícia musí tiež bezodkladne informovať o vašom zatknutí vašich najbližších príbuzných, pokiaľ to nebude počas vyšetrovania spôsobovať ťažkosti.

Pochádzam z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Máte právo kontaktovať vaše veľvyslanectvo, pokiaľ polícia nebude mať vážny dôvod tieto kontakty obmedziť. Vo všeobecnosti je veľvyslanectvo informované najneskôr v momente, keď polícia požiada o príkaz na vaše zadržanie.

Môže mi polícia vziať odtlačky prstov? Môže byť moja vzorka DNA zaregistrovaná?

Vo všeobecnosti platí, že ak ste boli zatknutý, polícia vám môže vziať odtlačky prstov a zaregistrovať vašu DNA.

Môže mi polícia urobiť osobnú prehliadku?

Polícia môže nariadiť vykonanie vašej prehliadky. Prehliadka môže pozostávať z osobnej prehliadky (aby sa zistilo, čo máte v oblečení alebo čo máte inak na sebe), z osobnej prehliadky zameranej na prehliadku vášho tela, vzatia vzorky krvi, alebo z inej prehliadky vášho tela.

Ak si osobná prehliadka vyžaduje lekársku kvalifikáciu, môže ju vykonať len lekár. V opačnom prípade ju vykoná príslušník polície alebo zdravotnícky odborník.

Právne predpisy obsahujú podmienky týkajúce sa toho, kedy je možné vykonať osobnú prehliadku; napr. závažnosť podozrenia. V praxi môže polícia vykonať osobnú prehliadku vo vzťahu k bežným trestným činom (krádež, ťažké ublíženie na zdraví a nedovolený obchod s omamnými látkami).

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatykača?

Ak na vás vydal európsky zatykač iný členský štát, môžete byť zatknutý a zadržaný za účelom vydania do štátu, ktorý zatykač vydal. Počas vypočúvania v čase zadržania budete mať právo na obhajcu a tlmočníka. Štát zaplatí poplatky za ich služby a vy ich nebudete musieť štátu preplatiť. Svojho advokáta si môžete vybrať takým istým spôsobom, ako keby ste boli inak podozrivý zo spáchania trestného činu.

Prvé vypočutie na súde (3)

Prečo sa koná prvé vypočutie na súde?

Ak polícia požiada o príkaz na vaše zadržanie, bude o ňom musieť rozhodnúť súd. Ak ste neboli zatknutý a polícia nepožiada o príkaz na zadržanie, prvým vypočutím na súde bude obyčajne aktuálne hlavné pojednávanie prípadu.

Ak ste boli zatknutý, polícia musí čo najskôr požiadať o príkaz na vaše zadržanie, a to najneskôr pred dvanástou hodinou na tretí deň od vášho zadržania. Ak tak neurobí, musí vás prepustiť na slobodu. Súd sa musí bezodkladne zaoberať žiadosťou o príkaz na zadržanie.

Ak ste vo väzbe, žiadosť o príkaz na zadržanie musí byť vybavená najneskôr do štyroch dní odo dňa vášho zadržania. Súd bude viesť vypočúvanie počas zadržania a rozhodne o tom, či je potrebné vás zadržať alebo či môžete byť prepustený na slobodu. Namiesto toho, aby súd nariadil vaše zadržanie, vám môže zakázať cestovať.

Spolu so zadržaním môže súd tiež nariadiť obmedzenie vašich kontaktov. To znamená, že v počiatočnom štádiu zadržania nemôžete kontaktovať nikoho iného okrem vášho advokáta.

Vo Fínsku neexistuje žiaden systém kaucií; inými slovami, na súde nemôžete zložiť peňažnú čiastku, ktorá by vám umožnila prepustenie na slobodu, počas ktorého by ste čakali na hlavné pojednávanie.

Mám právo na advokáta?

Počas vypočúvania v čase zadržania máte právo na advokáta. Na vašu žiadosť musí byť advokát vymenovaný za vášho obhajcu, čo znamená, že štát bezprostredne zaplatí poplatky za jeho služby. Máte tiež právo na to, aby ste sa obhajovali sám, ale ak polícia požiada o príkaz na zadržanie, odporúčame vám, aby ste využili služby advokáta. Advokáta si môžete vybrať sám.

Mám právo na tlmočníka, ak nerozumiem danému jazyku?

Ak nerozumiete fínsky alebo švédsky, súd vám nájde tlmočníka. Poplatky za služby tlmočníka zaplatí štát. Viac informácií o vašich jazykových právach nájdete na stránke Jazykové práva (6). Počas vypočutia vám bude pretlmočená žiadosť o príkaz na zadržanie, pokiaľ ste ju neprebrali so svojím advokátom a tlmočníkom ešte pred vypočutím. Počas vypočúvania budú v prípade potreby pretlmočené všetky prejavy.

Musím na súde prehovoriť?

Na súde nemusíte prehovoriť. Ak máte advokáta, môže vo vašom mene odpovedať na žiadosť o príkaz na zadržanie. Máte však právo na to, aby ste boli osobne vypočutý, ak o to žiadate.

Musím na súde poskytnúť iné informácie?

Na súde – rovnako ako počas vyšetrovania trestného činu – nemusíte predložiť žiadne informácie o údajnom trestnom čine. Avšak, často by to mohlo byť užitočné. Váš advokát vám pomôže rozhodnúť sa, či by bolo lepšie prehovoriť a poskytnúť informácie.

Budem po vypočutí zadržaný alebo prepustený na slobodu?

Ak súd rozhodne o tom, že existuje príčina na vaše zadržanie a o tom, že zákaz cestovania nestačí, budete zadržaný. Ak vo Fínsku nemáte trvalé bydlisko, v praxi to znamená, že nie je možné zakázať vám cestovať.

Ak súd rozhodne o tom, že neexistujú dôvody na vaše zadržanie, nariadi vaše okamžité prepustenie na slobodu. Vo Fínsku neexistuje možnosť určiť peňažnú sumu ako záruku. Na konci vypočutia počas zadržania budete buď zadržaný, budete mať zakázané cestovať alebo budete prepustený na slobodu. Aj keby súd rozhodol o vašom zadržaní, nemôžete byť zadržaný, ak by to bolo neprimerané, napr. z dôvodu vášho zdravotného stavu.

Ak budete zadržaný, súd rozhodne o termíne, ku ktorému musí prokurátor vzniesť obvinenia. Tento termín je možné posunúť, ak o to prokurátor požiada. Neexistuje maximálna doba na vznesenie obvinení, ale nesmie byť dlhšia, než je potrebné pre ukončenie vyšetrovania trestného činu a pre prípravu žalôb.

Ak sa ukáže, že doba na vznesenie obvinení je príliš krátka, súd ju môže na žiadosť prokurátora predĺžiť. Súd musí vám a vášmu advokátovi poskytnúť príležitosť byť vypočutý z dôvodu tejto žiadosti.

Je vypočutie počas zadržania verejné?

Platí pravidlo, že súdne zasadnutia sú verejné a to isté platí aj pre vypočutie počas zadržania. Vo všeobecnosti však, z dôvodov vyšetrovania, polícia požiada o vylúčenie verejnosti z vypočúvania počas zadržania a o to, aby bol materiál týkajúci sa daného prípadu utajený až do zváženia obvinení. Konečný výsledok vypočutia je vždy verejný.

Ak súd rozhodne o mojom zadržaní, môžem sa voči takémuto rozhodnutiu odvolať?

Voči príkazu na zadržanie sa môžete odvolať na odvolacom súde bez konkrétnej lehoty na podanie odvolania. Odvolací súd posúdi vaše odvolanie ako naliehavú záležitosť. Platí pravidlo, že vypočutia na odvolacom súde sú písomné.

Súd musí opätovne zvážiť vaše zadržanie aj v prípade, ak to požadujete a dokonca aj vtedy, ak ste sa voči zadržaniu neodvolali. Avšak, zadržanie nemusí byť opätovne zvážené do doby dvoch týždňov po prvom vypočutí. Váš advokát vám poskytne viac informácií o podmienkach, za ktorých by ste radšej mali požiadať o opätovné zváženie. Keď dôjde k opätovnému zváženiu vášho zadržania, môže sa tak stať prostredníctvom video spojenia. V takom prípade budete vo väzení sám alebo s vaším advokátom a sudca bude na súde sedieť buď sám, alebo v prítomnosti vášho advokáta a vy budete s nimi spojený prostredníctvom video spojenia.

Môžem pred súdnym procesom opustiť krajinu?

Ak súd počas vypočutia v čase zadržania rozhodne o tom, že musíte byť prepustený na slobodu, môžete slobodne krajinu opustiť. Ak na vás súd uvalí zákaz cestovania, súdny príkaz bude špecifikovať obsah tohto zákazu. Ak vyšetrovanie proti vám pokračuje a vy ste opustili krajinu, môže byť vo vašej neprítomnosti vydaný príkaz na vaše zadržanie a ak nie je možné sa s vami spojiť, bude na vás vydaný európsky zatykač.

Zváženie obvinení zo strany prokurátora pred hlavným pojednávaním (4)

Čo sa stane pred hlavným pojednávaním?

Polícia vykoná vyšetrenie trestného činu a po jeho dokončení zašle prokurátorovi záznam z vyšetrovania trestného činu. Ak vám bol pridelený obhajca, záznam bude zaslaný aj jemu.

Vy a váš advokát máte právo požadovať ďalšie vyšetrovanie, ak si myslíte, že vyšetrovanie nie je v určitom smere kompletné. Máte právo na kópiu záznamu z vyšetrovania trestného činu. Ak vám nebol pridelený obhajca, materiál o vyšetrovaní nebude automaticky zaslaný vám ani vášmu advokátovi.

Následne prokurátor rozhodne o vznesení obvinení. Po vznesení obvinení dostanete kópiu žiadosti o predvolanie a tiež budete predvolaný na hlavné pojednávanie. V žiadosti o predvolanie sú uvedené obvinenia spolu s dôkazmi a svedkami, ktorých prokurátor predvolá, aby bez pochybností dokázal vašu vinu.

Máte právo uviesť svojich vlastných svedkov alebo svoje vlastné dôkazy. Vo všeobecnosti je lepšie, ak polícia vypočuje ľudí počas vyšetrovania trestného činu, ešte pred súdnym pojednávaním. Mali by ste sa svojho advokáta opýtať, čo máte urobiť, ak chcete predvolať osobu ako svedka a prokurátor túto osobu neuviedol.

Vždy dôjde k hlavnému pojednávaniu?

Ak prokurátor zistí, že neexistujú žiadne pravdepodobné príčiny viny, rozhodne o zrieknutí sa obvinení (nevznesení obvinení) a vec sa týmto obyčajne skončí. Ak k tomu dôjde a vy ste vo väzbe, budete okamžite prepustený na slobodu.

Prokurátor sa tiež môže vzdať obvinení v prípade, keď vás považuje za vinného. V takom prípade je prokurátor toho názoru, že súdny proces nie je potrebný. Môže tomu tak byť preto, že ide o menší priestupok, alebo z dôvodu vášho nízkeho veku. Ak máte pocit, že nie ste vinný zo spáchania trestného činu, aj keď si prokurátor myslí opak, máte právo predložiť vec súdu, aby o nej rozhodol.

Obeť má tiež právo vzniesť obvinenia v prípade, ak sa prokurátor vzdal vznesenia obvinení proti vám.

Niektoré menšie priestupky je možné riešiť písomným postupom, čo znamená, že nedôjde ku skutočnému hlavnému pojednávaniu. Písomný postup je možné použiť vtedy, ak ste sa napr. priznali k vine a súhlasíte s týmto postupom.

Môžem priznať svoju vinu pred súdnym procesom?

Na polícii sa môžete priznať k tomu, že ste vinný zo spáchania trestného činu. Váš prípad môže byť aj napriek tomu postúpený na hlavné pojednávanie v prípade, ak prokurátor vznesie obvinenia a ak nie je možné využiť písomný postup. V niektorých prípadoch sa môže znížiť váš trest, keď sa priznáte a pomôžete vyšetrovaniu trestného činu, ale to záleží od rozhodnutia súdu.

Priznanie nemá vplyv na vaše právo odvolať sa a tiež môžete kedykoľvek odvolať svoje priznanie. Avšak, aj keď ste svoje priznanie stiahli, súd ho môže vziať do úvahy pri zvažovaní toho, či ste alebo nie ste vinný.

Môžu byť pred súdnym procesom zmenené názvy obvinení?

V závislosti od priebehu vyšetrovania sa môžu názvy obvinení počas vyšetrovania trestného činu meniť. Prokurátor vás tiež môže obviniť zo spáchania trestného činu, ktorý sa líši od toho, z ktorého ste podozrivý, pokiaľ boli hlavné body trestného činu určené počas vyšetrovania trestného činu (napr. polícia vás podozrievala z vraždy, ale prokurátor vás obviní zo zabitia). Prokurátor môže o obvineniach predložiť ďalšie podrobnosti, a to aj po ich vznesení.

Môžem byť obvinený zo spáchania trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Platí pravidlo, že nemôžete byť obvinený zo spáchania trestného činu, z ktorého ste už boli obvinený v inom členskom štáte. V takom prípade však musí byť rozhodnutie v inom členskom štáte platné a musí platiť jeden z nasledujúcich bodov:

  • obvinenia boli zamietnuté,
  • boli ste uznaný vinným, ale neboli ste odsúdený k trestu,
  • trest bol vykonaný alebo sa vykonáva, alebo
  • trest bol podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bol uložený, premlčaný.

Ak máte pocit, že ste obvinený zo spáchania trestného činu, z ktorého ste už boli obvinený v inom členskom štáte, jednoznačne by ste sa o tom mali zmieniť svojmu advokátovi.

Sťažnosti na konanie polície (5)

Mám pocit, že polícia sa voči mne správala nekorektne. Komu sa môžem sťažovať?

Ak máte pocit, že sa k vám policajný príslušník nesprával počas služby korektne, môžete podať administratívnu sťažnosť. Následne bude vyšetrené jeho / jej konanie.

Administratívna sťažnosť sa predkladá vyššiemu pracovníkovi policajného zboru alebo najvyššiemu strážcovi zákona. Najvyššími strážcami zákona sú verejný obhajca práv a parlamentný ombudsman. Sťažnosť musí byť písomná, ale inak môže mať ľubovoľnú formu.

Ak máte podozrenie, že policajný dôstojník spáchal trestný čin, môžete o jeho trestnom čine vypracovať správu. Polícia je povinná vždy takúto správu zaregistrovať na základe vašich informácií. Ak je policajný dôstojník podozrivý zo spáchania trestného činu, vyšetrovanie vedie vždy prokurátor. V takom prípade môže len prokurátor rozhodnúť o tom, či existuje príčina pre podozrenie zo spáchania trestného činu a o tom, či je potrebné tento trestný čin vyšetriť. Polícia musí bezodkladne zaslať kópiu správy o trestnom čine príslušnému prokurátorovi, aby bolo možné vymenovať zodpovedného vyšetrovateľa. Tiež máte právo vedieť, či sa vyšetrovanie trestného činu začalo a ako toto vyšetrovanie pokračuje.

Ak sa k vám polícia správa nevhodne, mali by ste sa vždy spýtať vášho advokáta, čo máte v takomto prípade robiť.

Jazykové práva (6)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, máte právo počas všetkých fáz trestného konania používať fínsky alebo švédsky jazyk. Ak nehovoríte po fínsky alebo po švédsky, bude vám poskytnutý tlmočník, ktorý vám bude k dispozícii počas vypočúvania a súdneho procesu. Právo na tlmočníka máte tiež vtedy, keď hovoríte so svojím advokátom v súvislosti s vypočúvaniami. Za služby tlmočníka nemusíte platiť.

Niektorí policajní dôstojníci môžu počas vypočúvania hovoriť po anglicky; vo výnimočných prípadoch môžu hovoriť aj inými jazykmi. Ak máte pocit, že si z jazykových dôvodov s policajným dôstojníkom nerozumiete, máte právo požiadať o tlmočníka. Je veľmi dôležité, aby ste pochopili obsah vypočúvania, aby ste vo svojom mene mohli podpísať záznam z vypočúvania.

Orgány nie sú povinné preložiť všetok materiál, ktorý bol zhromaždený počas vyšetrovania trestného činu do jazyka, ktorému rozumiete. Vo všeobecnosti platí, že materiál o vyšetrovaní trestného činu sa neprekladá. Preto je dôležité, aby ste mali advokáta, ktorý rozumie jazyku, v ktorom sa vedie vyšetrovanie trestného činu. Žiadosť o predvolanie vám bude buď preložená alebo pretlmočená ústne.

Súvisiace odkazy

Súdny systém

Ministerstvo spravodlivosti

Zákon o trestnom poriadku a vyšetrovaní vo švédskom jazyku

Trestný poriadok

Trestný poriadok vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Zákon o donucovacích opatreniach vo švédskom jazyku

Políciahttps://www.poliisi.fi/en

Zákon o zadržaní vo švédskom jazyku

Zákon o vydaní na základe trestného činu medzi Fínskom a členskými štátmi Európskej únie

Zákon o vydaní vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Ďalšie informácie o donucovacích opatreniach

Ďalšie informácií o donucovacích opatreniach vo švédskom jazyku

Sťažnosť na konanie polície

Sťažnosť na konanie polície (vo švédskom jazyku)

Brožúra o jazykovom zákone vo švédskom jazyku

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.