Obžalovaní (trestné konanie)

Slovakia

Ak sa určitým spôsobom podieľate na trestnom konaní, je veľmi dôležité získať právnu pomoc. Z týchto informačných stránok sa dozviete, kedy a za akých okolností ste oprávnený byť právne zastúpený. Rovnako vám tieto stránky objasnia povinnosti vášho právnika. Zároveň táto informačná stránka obsahuje informácie o tom, ako nájsť právnika a ako sa pokryjú jeho náklady, ak si ich nemôžete dovoliť.

Content provided by:
Slovakia

Čo je právo na obhajobu?

Ústava SR, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj Trestný poriadok garantujú každému, proti komu sa vedie trestné konanie právo na obhajobu, to znamená právo obhajovať sa sám alebo prostredníctvom obhajcu.

Obhajcom môže byť len advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Je to vždy osoba, ktorá má právnické vzdelanie.

Váš obhajca je vám povinný poskytnúť odbornú právnu pomoc. Je oprávnený podávať za vás návrhy, žiadosti, odvolania, zaobstarať a predkladať dôkazy alebo nazerať do spisu. Je oprávnený osobne sa zúčastniť vyšetrovania a pojednávania, kedy sa s ním môžete radiť. Ak ste vo väzbe, môžete s obhajcom hovoriť osamote.

Ako nájsť právnika

Ak bolo proti vám vznesené obvinenie, máte právo zvoliť si obhajcu tak, že ho písomne splnomocníte. Ak neviete, akú obobu máte splnomocniť, Slovenská advokátska komora vedie zoznam advokátov na svojej webovej stránke.

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb, o ktoré môže požiadať ktoréhokoľvek advokáta. Ak sa vám nedarilo splnomocniť žiadneho obhajcu, ktorý vás bude obhajovať, môžete požiadať Slovenskú advokátsku komoru o pomoc. Komora vám ponúkne vhodného advokáta, ktorý vám musí poskytnúť právne poradenstvo. Kontakt na Slovenskú advokátsku komoru nájdete tu.

Čo je to povinná obhajoba?

V niektorých zákonom stanovených prípadoch musíte byť povinne zastúpený obhajcom. Trestný poriadok ukladá povinnosť mať obhajcu, napr. ak:

  • ste vo väzbe,
  • ste vo výkone trestu odňatia slobody, alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,
  • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
  • máte menej ako 18 rokov,
  • ste stíhaný za obzvlášť závažný zločin a pod.

Ak nie ste v týchto prípadoch zastúpený obhajcom, určí sa vám lehota, aby ste si ho zvolili. Ak si ho nezvolíte, bude vám ustanovený súdom. Ak máte takto ustanoveného obhajcu a vy splnomocníte iného obhajcu, súd ustanoveného obhajcu zruší.

Ak ste vo väzbe, máte právo kontaktovať obhajcu prostredníctvom telefónu alebo poštou.

Platba za právnika

Obhajca vás v trestnom konaní zastupuje za odmenu. Zároveň má právo na náhradu hotových výdavkov, napr. na cestovanie, telefonovanie, fotokópie zo spisu a pod.

S obhajcom si môžete výšku odmeny dohodnúť. Ak sa nedohodnete, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov.

Ak preukážete, že nemáte dostatok peňažných prostriedkov na zaplatenie odmeny obhajcu, máte právo na bezplatnú obhajobu. Môžete žiadať, aby vám súd ustanovil obhajcu, ktorého odmenu uhradí štát.

Ak vám bol obhajca ustanovený súdom a nebolo vám priznané právo na bezplatnú obhajobu, odmenu obhajcovi uhradí štát. Ak však budete v trestnom konaní uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, vyplatenú odmenu bude od vás štát vymáhať.

Súvisiace odkazy

Európsky dohovor (v anglickom jazyku)

Zákon o advokácii (v anglickom jazyku)

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.