Stroški

Slovenia

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze. Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.

Content provided by:
Slovenia

Stroški v Sloveniji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo za tako vrsto zadeve?

Stroški

Primer A

72 EUR

Niso predpisane.

Ni na voljo

36 EUR

Ni na voljo

Ni na voljo

DA

Ni na voljo

Primer B

72 EUR

Niso predpisane.

Ni na voljo

36 EUR

Ni na voljo

Ni na voljo

DA

Ni na voljoStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Primer A

NE

172,50 EUR–4 937,50 EUR

Dejanski stroški se določijo ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin zadeve (obseg in pomen, premoženje in dohodek zakoncev), člen 23 Zakona o odvetniški tarifi

Primer B

NE

172,50 EUR–4 937,50 EUR

Dejanski stroški se določijo ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin zadeve (obseg in pomen, premoženje in dohodek zakoncev), člen 23 Zakona o odvetniški tarifiŠtudija primera

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Sodba za razvezo zakonske zveze je oblikovalna sodba, pri oblikovalnih sodbah pa izvršba ni potrebna, saj učinkujejo že s svojo pravnomočnostjo.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

NE

Niso predpisane.

Primer B

Ni na voljo

Niso predpisane.

Niso predpisane.

NE

Niso predpisane.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

DA

Dejanski potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter drugi stroški – člen 4 Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku – povezani stroški

DA – točka 13 člena 270 Zakona o pravdnem postopku

Niso predpisane.

Potrebna je notarska overitev sporazuma o razvezi zakonske zveze

37 EUR–689 EUR

Dejanski stroški se določijo v skladu z vrednostjo predmeta

Primer B

DA

Dejanski potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter drugi stroški – člen 4 Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku – povezani stroški

DA – točka 13 člena 270 Zakona o pravdnem postopku

Niso predpisane.

Potrebna je notarska overitev sporazuma o razvezi zakonske zveze

37 EUR–689 EUR

Dejanski stroški se določijo v skladu z vrednostjo predmetaStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj se pomoč zagotovi v celoti?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Glej oddelek o pravni pomoči zgoraj

BPP se praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec. Pristojni organ za BPP pa lahko, če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat, določi drugačen obseg BPP od zaprošenega s strani prosilca.

Glej oddelek o pravni pomoči zgoraj

DA

Odvisno od uspeha stranke, ki v postopku uspe

Glej oddelek: Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

DA

Primer B

Glej oddelek o pravni pomoči zgoraj

BPP se praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec. Pristojni organ za BPP pa lahko, če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat, določi drugačen obseg BPP od zaprošenega s strani prosilca.

Glej oddelek o pravni pomoči zgoraj

DA

Odvisno od uspeha stranke, ki v postopku uspe

Glej oddelek: Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

DAStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Primer B

Vse vloge, vložene pri sodišču, morajo biti v slovenskem jeziku ali drugem jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi (italijanski in madžarski jezik pri nekaterih sodiščih). Člen 104 Zakona o pravdnem postopku.

Primer: 50 strani stane 1 262,25 EUR

Če zadevna stranka ne razume jezika, v katerem postopek poteka

Primer: pol ure tolmačenja stane 34,43 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.