Stroški

Slovenia

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Content provided by:
Slovenia

Stroški v Sloveniji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo za tako vrsto zadeve?

Stroški

Primer A

45 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

22,50 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

DA

Niso predpisane.

Primer B

45 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

22,50 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

DA

Niso predpisane.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je uporaba obvezna?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Primer A

NE

172,50 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Odločba sodišča o prepovedi stikov z otrokom se izvrši tako, da sodišče dolžniku določi rok za izpolnitev obveznosti in denarno kazen do 10.000 EUR za primer, če v določenem roku ne bo izpolnil obveznosti. Če dolžnik ne izpolni obveznosti, ga sodišče kaznuje naprej, dokler seštevek denarnih kazni ne doseže desetkratnega zneska.

Primer B

NE

172,50 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.Študija primera

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

NE

644 EUR

Povprečje za srednje zahtevno do zahtevno zadevo

Primer B

NE

644 EUR

Povprečje za srednje zahtevno do zahtevno zadevoStroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

DA

Dejanski potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter drugi stroški – člen 4 Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku – povezani stroški

DA – točka 13 člena 270 Zakona o pravdnem postopku

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Primer B

DA

Dejanski potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter drugi stroški – člen 4 Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku – povezani stroški

DA – točka 13 člena 270 Zakona o pravdnem postopku

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj se pomoč zagotovi v celoti?

Pogoji?

Primer A

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči

BPP se praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec. Pristojni organ za BPP pa lahko, če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat, določi drugačen obseg BPP od zaprošenega s strani prosilca.

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči

Primer B

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči

BPP se praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec. Pristojni organ za BPP pa lahko, če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat, določi drugačen obseg BPP od zaprošenega s strani prosilca.

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči
Študija

primera

Povrnitev stroškov

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

DA

Odvisno od uspeha stranke, ki v postopku uspe

Glej oddelek: Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

DA

Primer B

DA

Odvisno od uspeha stranke, ki v postopku uspe

Glej oddelek: Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

DAStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Primer B

Vse vloge, vložene pri sodišču, morajo biti v slovenskem jeziku ali drugem jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi (italijanski in madžarski jezik pri nekaterih sodiščih). Člen 104 Zakona o pravdnem postopku.

Primer: 50 strani stane 1 262,25 EUR

Če zadevna stranka ne razume jezika, v katerem poteka postopek

Primer: pol ure tolmačenja stane 34,43 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.