Stroški

Slovenia

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine (v višini 200.000 EUR). Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.

Content provided by:
Slovenia

Stroški v Sloveniji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo za tako vrsto zadeve?

Stroški

Primer A

3 225 EUR

Niso predpisane.

Ni na voljo

3 225 EUR

Niso predpisane.

Ni na voljo

DA

Niso predpisane.

Primer B

3 225 EUR

Niso predpisane.

Ni na voljo

3 225 EUR

Niso predpisane.

Ni na voljo

DA

Niso predpisane.


Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je uporaba obvezna?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Primer A

NE

2 987,50 EUR

V primeru, ko zavezanec prostovoljno ne izpolni obveznosti, ki izhaja iz sodne odločbe, mora upravičenec predlagati sodni izvršilni postopek. Predlagati mora tudi sredstva izvršbe. Če predlaga sredstva izvršbe, pri katerih sodeluje izvršitelj (npr. izvršba na premičnine) je sodelovanje izvršitelja obvezno.

Izvršitelj praviloma sodeluje šele v postopku izvršbe (po izdaji, pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe), če upnik predlaga sredstva izvršbe, pri katerih sodeluje izvršitelj.

Stroški za plačilo dela izvršiteljev in povračilo stroškov v zvezi z njihovim delom so odvisni od izvršilnih sredstev, vrednosti terjatve, vrste zarubljenih predmetov, načina prodaje in drugih okoliščin. Izvršitelj je upravičen do plačila dela in povračilo stroškov v skladu s Pravilnikom o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom.

Vrednost plačila za rubež pri vrednosti terjatve 200.000 EUR je 525 EUR.

Primer B

NE

2 987,50 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.Študija primera

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

NE

644 EUR

Povprečno delo izvedenca za srednje zahtevno zadevo

Primer B

NE

644 EUR

Povprečno delo izvedenca za srednje zahtevno zadevo


Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

DA

Dejanski potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter drugi stroški – člen 4 Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku – povezani stroški

DA – točka 13 člena 270 Zakona o pravdnem postopku

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Primer B

DA

Dejanski potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter drugi stroški – člen 4 Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku – povezani stroški

DA – točka 13 člena 270 Zakona o pravdnem postopku

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.


Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj se pomoč zagotovi v celoti?

Pogoji?

Primer A

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči

BPP se praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec. Pristojni organ za BPP pa lahko, če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat, določi drugačen obseg BPP od zaprošenega s strani prosilca.

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči

Primer B

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči

BPP se praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec. Pristojni organ za BPP pa lahko, če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat, določi drugačen obseg BPP od zaprošenega s strani prosilca.

Glej oddelek o pravni pomoči: finančne in vsebinske pogoje določa Zakon o brezplačni pravni pomoči
Študija

primera

Povrnitev stroškov

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

DA

Odvisno od uspeha stranke, ki v postopku uspe

Glej oddelek: Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

DA

Primer B

DA

Odvisno od uspeha stranke, ki v postopku uspe

Glej oddelek: Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

DA


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Primer B

Vse vloge, vložene pri sodišču, morajo biti v slovenskem jeziku ali drugem jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi (italijanski in madžarski jezik pri nekaterih sodiščih). Člen 104 Zakona o pravdnem postopku.

Primer: 50 strani stane 1 262,25 EUR

Če zadevna stranka ne razume jezika, v katerem poteka postopek

Primer: pol ure tolmačenja stane 34,43 EUR

Niso predpisane.

Niso predpisane.

Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.