Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Germany

Ustavitev postopka (1) Postopek za izdajo kaznovalnega naloga (2) Pospešeni postopek (3) Obvezno zastopanje (4) Podatki o preiskavah/obtožbah/obsodbah (5) Pravna sredstva v preiskovalnem postopku (6)

Content provided by:
Germany

Ustavitev postopka (1)

Ustavitev postopka lahko v vseh fazah postopka izvede ali državno tožilstvo ali – po vložitvi obtožnice – sodišče. Obstajajo številne možnosti za ustavitev postopka. Najpomembnejše v praksi so:

Ustavitev je lahko začasna, ker ste na primer dlje časa odsotni. Ustavitev je mogoča tudi, če med preiskavo ni bila pridobljena zadostna podlaga za vložitev obtožnice. Vendar lahko državno tožilstvo v tem primeru kadar koli (do zastaranja) ponovno začne preiskavo, če se morda pojavijo novi dokazi.

Postopek se lahko ustavi tudi dokončno. To je mogoče, če je stopnja krivde nizka in pregon ni v javnem interesu. Ustavitev je lahko odvisna tudi od izpolnitve kake zahteve, na primer plačila denarja, ali kakega navodila, na primer udeležbe na tečaju varne vožnje.

Postopek za izdajo kaznovalnega naloga (2)

Državno tožilstvo lahko za manjša kazniva dejanja na koncu preiskave namesto vložitve obtožnice sodišču pisno predlaga, naj izda kaznovalni nalog. Če sodišče meni, da so dokazi na podlagi dokumentov iz spisa zadostni, izda kaznovalni nalog. V njem je na kratko opisano kaznivo dejanje in izrečena določena kazen. Če zoper kaznovalni nalog ne vložite ugovora, ima enak učinek kot pravnomočna sodba.

Pravne posledice, ki se lahko odredijo s kaznovalnim nalogom, so omejene. Večinoma se izrekajo denarne kazni. Lahko se izreče tudi prepoved vožnje. Če imate odvetnika, se lahko izreče tudi pogojna obsodba z določeno kaznijo zapora, ki pa ne sme biti daljša od enega leta.

Če vložite ugovor, imate dve možnosti:

Če je bila v kaznovalnem nalogu določena denarna kazen, lahko ugovor omejite na višino dnevnega zneska. Sodišče lahko z vašim soglasjem in soglasjem državnega tožilstva o tem pisno odloči brez glavne obravnave.

Če pa ugovora ne omejite, se razpiše glavna obravnava. Obravnave se vam ni treba udeležiti osebno, temveč vas lahko zastopa odvetnik. Tudi pričam ni treba priti osebno. Zapisniki o zaslišanju prič se z vašim soglasjem smejo prebrati, če ste navzoči na glavni obravnavi.

Na koncu odloči sodišče s sodbo. Pri tem ni vezano na kazen v kaznovalnem nalogu. V okviru zakonsko določenega razpona sme izreči tudi strožjo kazen.

Pospešeni postopek (3)

Pri enostavnem dejanskem stanju in jasnih dokazih lahko državno tožilstvo sodišču predlaga tudi pospešeni postopek. Taki postopki se izvajajo na primer, če v Nemčiji nimate stalnega prebivališča in obstaja bojazen, da pozneje ne boste prišli na sojenje.

Če državno tožilstvo da tak predlog, bo sodišče zoper vas takoj ali v kratkem roku izvedlo glavno obravnavo. Odločitev o začetku postopka v glavni stvari – drugače kot pri obtožnici – v tem primeru ni potrebna. Pri pospešenem postopku ni vmesnega postopka.

V pospešenem postopku se lahko zavrnejo predlogi za izvedbo dokazov pod poenostavljenimi pogoji.

Poleg tega je višina kazni, ki naj bi se izrekla, omejena. Sodišče lahko obsodi samo na denarno kazen ali zaporno kazen do največ enega leta. Poleg tega vam lahko odvzame vozniško dovoljenje.

Obvezno zastopanje (4)

Če ste osumljeni storitve hujšega kaznivega dejanja, če vam v primeru obsodbe grozi več kot enoletna zaporna kazen, če ste v priporu ali se iz drugih razlogov ne morete zagovarjati sami, obstaja obveznost, da vam sodišče dodeli zagovornika, če ga še nimate. V pospešenem postopku se vam dodeli zagovornik po uradni dolžnosti, če vam grozi zaporna kazen najmanj šest mesecev. Obveznost dodelitve zagovornika ni odvisna od vaših finančnih razmer.

Sodišče odloči, katerega zagovornika po uradni dolžnosti vam bo dodelilo. Vendar vam mora biti dana možnost, da si za postavitev zagovornika po uradni dolžnosti sami izberete odvetnika in ga navedete sodišču. Če ne imenujete nobenega odvetnika, vam ga bo izbralo sodišče.

Zamenjava zagovornika po uradni dolžnosti je mogoča samo izjemoma. Lahko pa po svoji izbiri pooblastite drugega odvetnika; v takem primeru se potem redno umakne dodelitev zagovornika po uradni dolžnosti. Izbranega zagovornika morate potem plačati sami, razen če mora v primeru oprostilne sodbe stroške plačati država.

Podatki o preiskavah/obtožbah/obsodbah (5)

Kateri podatki se shranjujejo?

Policijski organi shranjujejo podatke o preiskovalnih postopkih v svojih podatkovnih zbirkah.

Med preiskovalnim postopkom in po njegovem zaključku se podatki shranjujejo tudi pri državnem tožilstvu. Poleg tega se podatki o preiskovalnem postopku shranjujejo v centralnem postopkovnem registru državnega tožilstva. Veljajo določeni roki za izbris, ki so urejeni z zakonom.

V zvezni centralni register za kazenske zadeve se vnesejo pravnomočne obsodbe. Vnos ni odvisen od vaše privolitve. Po določenem času se obsodbe izbrišejo, če ni nobene nove obsodbe. Roki se določijo glede na višino obsodbe.

Kateri podatki se v kazenskem postopku vzamejo in kdaj?

Policijski organi in državno tožilstvo lahko kadar koli dostopajo do svojih podatkovnih zbirk. Nimajo pa svojega dostopa do zveznega centralnega registra. Za pripravo glavne obravnave sodišče zahteva izpisek iz registra.

Kakšen je pomen podatkov v preiskovalnem postopku?

Če so zajeti podatki o prejšnjih preiskovalnih postopkih, mora državno tožilstvo to okoliščino upoštevati na primer pri preizkusu možnosti ustavitve postopka na podlagi členov 153 in 153a Zakona o kazenskem postopku (Strafprozessordnung – StPO).

Kakšen je pomen podatkov pri obsodbi?

Zakon določa, da se na glavni obravnavi lahko ugotovijo prejšnje obsodbe, ki so v zveznem centralnem registru. Če se ugotovi predkaznovanost, to lahko negativno vpliva na višino kazni. Podatki, ki so shranjeni samo pri državnem tožilstvu in policijskih organih, se v primeru obsodbe ne smejo upoštevati pri odmeri kazni.

Kako lahko izvem, kateri podatki o meni se hranijo, in kako lahko ukrepam proti hrambi podatkov?

Kateri podatki o vas se hranijo, izveste, če od uradov, ki zbirajo podatke, zahtevate informacije.

Pri uradu, ki je shranil podatke, lahko zahtevate izbris podatkov. Če vam izbris zavrnejo, se lahko obrnete na sodišče za preizkus te odločitve.

Dodatne informacije

Določbe o zveznem centralnem registru so v Zakonu o zveznem centralnem registru, shranjevanje podatkov s strani državnega tožilstva je urejeno v členu 483 in naslednjih členih Zakona o kazenskem postopku, centralni postopkovni register državnega tožilstva je urejen v členu 492(1) Zakona o kazenskem postopku in podrobneje določen v uredbi, določbe o policijskih datotekah so v Zakonu o zveznem kriminalističnem uradu in različnih zakonih zveznih dežel o policiji.

Pravna sredstva v preiskovalnem postopku (6)

Proti ukrepom v preiskovalnem postopku imate pravico ukrepati. Mogoča pravna sredstva so pritožba na višjo stopnjo ali zahteva za sodno odločanje.

Zoper odločbo sodišča lahko vložite pritožbo.

Če sta policija ali državno tožilstvo izvedla ukrep brez sodne odredbe, se lahko naknadno obrnete na sodišče, da ukrep preizkusi. Če ugovarjate zasegu, bo zadeva predložena sodniku brez vaše izrecne zahteve.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.