Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Регистри по несъстоятелност - Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.

Какво се разбира под регистри по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия не съществува национален централен регистър на регистрите по несъстоятелност. Съществуват обаче различни органи, които събират информация за предприятията и физическите лица.

 • По отношение на предприятията и физическите лица търговци Централният регистър на предприятията (Banque-Carrefour des Entreprises, BCE) e регистър, в който се съдържат всички данни за идентифициране на предприятията и на физическите лица търговци, както и за тяхното правно положение (и по-специално за несъстоятелността). Понастоящем информацията за правното положение на предприятията не е публично достъпна. Решенията за обявяване в несъстоятелност и за съдебни производство по оздравяване (réorganisation judiciaire) обаче се публикуват в Връзката отваря нов прозорецMoniteur Belge, който е достъпен онлайн
 • Що се отнася до физическите лица, в Белгия съществува база данни, в която централизирано се събира определена информация относно свръхзадлъжнелите лица, които са избрали да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но не е публично достъпна.

Платена услуга ли е извършването на справки в регистрите по несъстоятелност в Белгия?

Не, няма такса за достъп до базата данни на Moniteur belge.

Как да направя справка в регистър по несъстоятелността в Белгия?

В Moniteur belge може да търсите решения за обявяване в несъстоятелност или за съдебно производство по оздравяване.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

В Moniteur belge данни за предприятията са налични от 1 януари 1983 г., с връзка към публикуваните данни след 1 юни 1997 г.

В него са публикувани и данни за сдруженията след 1 юли 2003 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“ (Service Public Fédéral Justice)

Последна актуализация: 10/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - България

Настоящата страница представя кратък преглед на българския регистър по несъстоятелност.

Какво предлага българският регистър по несъстоятелност?

Българският регистър по несъстоятелност се състои от три части:

 1. Връзката отваря нов прозорецСписъка на синдиците - достъпен през интернет страницата на българското Министерство на правосъдието.
 2. Бюлетин на продажбите и търговете - изцяло достъпен на интернет страницата на българското Министерство на икономиката.
 3. Регистър на производствата по несъстоятелност - поддържа се като централизирана база данни.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър по несъстоятелност?

Достъпът до българския регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как да търсим в българския регистър по несъстоятелност?

На интернет страницата можете да намерите Връзката отваря нов прозорецсиндик чрез търсене име.

Как се извършва търсенето по продажби

Бюлетинът по продажбите се намира на интернет страницата на Министерство на икономиката.

История на българския регистър по несъстоятелност

Системата е създадена през 2009 г. по проект: „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № K09-15-5-C/9.10.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Чешка република

Този раздел ви предоставя кратко въведение към чешкия регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в чешкия регистър по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на Чешката република по несъстоятелност е собственост на и се поддържа от Връзката отваря нов прозорец чешкото министерство на правосъдието.

Безплатен ли е достъпът дочешкия регистър по несъстоятелност?

Достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в чешкия регистър по несъстоятелност

Чрез инструмента за разширено търсене можете да получите достъп до пълното съдържание на документите в регистъра в PDF формат.

История на чешкия регистър по несъстоятелност

Регистърът съдържа информация  от 1 януари 2008 г. насам.

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Дания

Дания не поддържа регистър по несъстоятелност.

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Германия

Настоящата страница съдържа кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.

Германски регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецГерманският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност (Insolvenzbekanntmachungen), постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността (Insolvenzordnung). Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът е собственост на и се поддържа от Провинциалната комисия за информационни технологии на правосъдната система (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz verwalte), представлявана от Министерството на правосъдието на провинция (Land) Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецгерманския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са предоставени на уебсайта. Информацията е само на немски език. Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичането на този срок следва да се търси по седалището на съда по несъстоятелност и поне един от следните критерии: име на лицето или фирма на дружеството; седалище (Sitz) или място на обичайно пребиваване (Wohnsitz) на длъжника; номер на делото; или съда, в който е извършена регистрацията, вид на регистъра и номер в регистъра.

История на регистъра по несъстоятелност в Германия

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. насам. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецГермански регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Естония

Тази страница съдържа кратък преглед на информацията във връзка с несъстоятелността, съдържаща се в търговския регистър на Естония и официалното издание Ametlikud Teadaanded [Официални известия].

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Естония?

Естония няма отделен регистър по несъстоятелност, но информация за производствата по несъстоятелност и процедурите за корекция на дълга на юридически и физически лица е на разположение в официалното електронно издание Връзката отваря нов прозорецAmetlikud Teadaanded. В допълнение, Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър на Естония и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат информация относно несъстоятелността на юридическите и самостоятелно заетите лица.

Следват примери за информацията, която се въвежда в Ametlikud Teadaanded от съдилищата и синдиците:

 • време и място за разглеждане на молба за обявяване в несъстоятелност и уведомление относно забраната за разпореждане с активи;
 • известие за обявяване в несъстоятелност;
 • известие относно общото събрание на кредиторите;
 • известие относно одобряването на предложение за предварително разпределение;
 • известие за приключване на производство по несъстоятелност;
 • съобщение за одобрение на план за корекция на дълга.

Пълен списък на съобщенията, които подлежат на публикуване, може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Ametlikud Teadaanded.

Въз основа на съдебно решение в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония се вписва следната информация:

 • прекратяване на производството по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност;
 • обявяване в несъстоятелност, заедно с името и личния идентификационен номер на синдика, със забележка, че той представлява търговското дружество;
 • отменяне на обявяването в несъстоятелност, заедно с вписване, което показва продължаване на дейността на търговското дружество;
 • отменяне на обявяването в несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от регистъра;
 • прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от регистъра или продължаване на дейността на търговското дружество;
 • споразумение и срок за неговото изпълнение, с вписване, което показва продължаване на дейността;
 • отмяна на споразумението и възобновяване на производството за обявяване в несъстоятелност, със забележка, че дружеството е представлявано от синдик;
 • прекратяване на споразумението при изтичане на срока му и освобождаване на синдика от задълженията му.
 • определяне на администратор на пула от обезпечения в съответствие със Закона за обезпечените облигации, заедно с името и личния му идентификационен номер, със забележка, че той представлява кредитната институция по отношение на управлението и разпореждането с портфейла с обезпечени облигации.

В регистъра не се вписва подробна информация за търговските забрани, наложени на длъжника или на лицето, упълномощено да го представлява, или забраните за упражняване на търговска дейност, наложени на това лице.

Търговският регистър на Естония съдържа следната информация за юридическите лица в несъстоятелност:

 • наименование на юридическото лице;
 • идентификационен код;
 • адрес;
 • информация за синдика;
 • информация за членовете на управителния съвет;
 • информация за администратора на пула от обезпечения;
 • дата на постановлението/решението за обявяване в несъстоятелност и номер на постановлението или гражданското дело.

Достъпът до данните относно несъстоятелността безплатен ли е?

Данните от регистъра може да се получат Връзката отваря нов прозорецонлайн и в Връзката отваря нов прозорецнотариалните кантори.

Достъпът до Връзката отваря нов прозорецAmetlikud Teadaanded е безплатен.

Не се събират такси за онлайн справки за юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, нито за информация относно съдебни производства или достъп до данните от регистърните фишове. Събират се обаче такси за всички други справки, в това число за достъп до хронологическите данни от регистърните фишове и до годишните отчети, уставите и други документи. Размерът на таксите за използване на компютърните данни от търговския регистър се определят с Връзката отваря нов прозорецнаредба на министъра на правосъдието.

За справки във вписаните в търговския регистър данни и документите във фирмените дела в нотариалните кантори се събира такса. Таксите са уредени в Връзката отваря нов прозорецЗакона за нотариалните такси.

Подробна информация за търговските забрани се публикува и може да се намери безплатно Връзката отваря нов прозорецонлайн.

Как да търся информация относно несъстоятелността?

В Ametlikud Teadaanded може да търсите информация относно несъстоятелността на юридическо или физическо лице по име или личен идентификационен номер/номер на регистъра, а на страницата за общо търсене може да търсите и по ключова дума. С помощта на функцията за търсене може лесно да бъдат намерени всички публикувани съобщения относно текущи производства по несъстоятелност. Когато производството приключи, съобщенията се архивират, с изключение на съобщенията относно приключването на производствата, които остават публични в продължение на три години.

В електронния търговски регистър може да се прави справка за юридическо или самостоятелно заето лице по търговско наименование, име или идентификационен номер. Статусът на дадено юридическо или самостоятелно заето лице показва дали това лице е обявено в несъстоятелност.

От есента на 2019 г. Ametlikud Teadaanded е включен в интерфейса за търсене на свързаните регистри по несъстоятелност на портала за електронно правосъдие, които дават възможност на дружествата, кредиторите и инвеститорите, които желаят да инвестират в други държави членки, да извършват директно проверки в регистъра по несъстоятелност на друга държава. В резултат на въведеното многоезично решение процесът на получаване на информация относно несъстоятелността в други държави е по-прозрачен и достъпът до информация е по-лесен. Информацията е достъпна безплатно. Порталът има функция за основно търсене, която позволява търсене във всички свързани регистри по име на длъжника, и функция за разширено търсене, при която критериите за търсене се определят от съответния национален регистър. За Естония е възможно да се извършва търсене по име на длъжника и по личен идентификационен номер/номер на регистъра.

История на информацията относно несъстоятелността

Услугата по предоставяне на информация относно несъстоятелността се поддържа в Естония от 1 септември 1995 г.

Последна актуализация: 14/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно регистъра по несъстоятелност в Ирландия.

Каква информация мога да намеря в ирландския регистър по несъстоятелност?

Ирландия няма отделен регистър на дружествата в несъстоятелност. Информацията относно дружествата в несъстоятелност е достъпна в записите на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за регистрация на дружествата.

Личният регистър по несъстоятелност  е ръчен регистър, воден в Ревизорската служба на Висшия съд. Там се съдържат данни за дружествата, обявени в несъстоятелност от Висшия съд на Ирландия.

Регистърът на лична несъстоятелност също е ръчен регистър. Той е предмет на нормативен акт S.I. № 334 от 2002 г. — регламенти на Европейските общности (лична несъстоятелност) от 2002 г., и съдържа данни за лична несъстоятелност, обявена от съдилищата на другите държави-членки на Европейския съюз (както е известено на синдика на несъстоятелен длъжник).

Достъпът до ирландския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Не. За всяко търсене се заплаща такса. Данните за таксата са достъпни в раздела Връзката отваря нов прозорецПравила и такси на уебсайта на Службата на съдилищата. Таксата се прилага дори когато търсенето не открие резултати — т.е., когато няма запис, който да отговаря на критериите за търсене в регистрите.

Как да направя справка в ирландския регистър по несъстоятелност

Търсенето в регистъра по лична несъстоятелност може да се извърши само след лично явяване в ревизорската служба, на адрес: 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

История на ирландския регистър по несъстоятелност

Личният регистър по несъстоятелност съдържа информация, датираща от 1922 г. насам.

Последна актуализация: 08/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Регистри по несъстоятелност - Гърция

Гърция няма уебсайт с регистри по несъстоятелност. В момента сме в процес на изготвяне на проект за цифровизация на нашите бази данни и техния електронен интерфейс.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Гърция?

По гръцкото законодателство съществуват следните производствата по несъстоятелност:

 • несъстоятелност (членове 1—61 от Закон № 3588/2007, член 13, алинеи 1—4 от Закон № 4013/2011, член 22, алинея 1 от Закон № 4055/2012);
 • специална ликвидация с продължаване на дейността (член 106k от Закон № 3588/2007, член 12 от Закон № 4013/2011);
 • оздравяване на предприятието преди обявяване в несъстоятелност (членове 70—101 от Закон № 3588/2007, член 22, алинея 2 от Закон № 4055/2012, член 116, алинея 3 и член 234, алинеи 1—3 от Закон № 4072/1012);
 • план за реорганизация (членове 109—123 от Закон № 3588/2007, член 34, алинея 1 от Закон № 3858/2010);
 • опростено производство за несъстоятелност в малки размери (членове 162—163 от Закон № 3588/2007);

Първоинстанционните съдилища са компетентни за разглеждането и произнасянето по молбите за обявяване в несъстоятелност на физическите лица в съответния съдебен район.

Първоинстанционните съдилища са компетентни да разглеждат делата и да се произнасят по молбите за обявяване в несъстоятелност на сдруженията, командитните дружества или събирателните дружества, частните капиталови дружества, дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, европейските дружества и европейските кооперативни дружества.

Общият търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) в местните търговски камари отговаря за издаването на необходимите удостоверения за производствата по несъстоятелност.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Гърция безплатен ли е?

Не съществува такава възможност.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Гърция?

История на регистъра по несъстоятелност на Гърция

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Испания

Испанският регистър по несъстоятелност

Публичното оповестяване или уведомяването относно производствата по несъстоятелност е основен елемент за осигуряването на прозрачност и правна сигурност. В Испания то се извършва посредством Публичния регистър по несъстоятелност (Registro Público Concursal), който е регламентиран в член 198 от Закона за несъстоятелността (Ley Concursal). Тази разпоредба е приведена в изпълнение с Кралски указ 892/2013 от 15 ноември 2013 г., съгласно който регистърът по несъстоятелност се води от Колегията на длъжностните лица по вписванията (Colegio de Registradores), под ръководството на Министерство на правосъдието.

Чрез публичния регистър по несъстоятелност се преследват три цели:

 • разпространение и публикуване на решенията и актовете, приети съгласно Закона за несъстоятелността, както и на вписванията в регистъра, произтичащи от производството по несъстоятелност;
 • осигуряване на координация между различните публични регистри, в които трябва да се впишат обявяването в несъстоятелност и свързани с него аспекти;
 • изготвяне на списък на синдиците, които отговарят на изискванията на законовата и подзаконовата уредба. Тази функция обаче все още не е в действие.

Публичният регистър по несъстоятелност е достъпен на следния интернет портал: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.publicidadconcursal.es/.

Функцията на Публичния регистър по несъстоятелност е да обединява на едно място релевантната информация, създавана в хода на всяко производство по несъстоятелност, с единствената цел да предоставя достъп до нея или публично да я оповестява.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до Публичния регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как се извършва търсенето в Публичния регистър по несъстоятелност?

Публичният регистър по несъстоятелност е организиран в четири раздела, като вписванията в тях се извършват по името на изпадналия в несъстоятелност или длъжника, в хронологичен ред:

 1. Раздел 1 се отнася за решенията за обявяване в несъстоятелност: той съдържа решенията, които трябва да бъдат публикувани съгласно член 23 от Закона за несъстоятелността, както и решенията, удостоверяващи подаването на уведомление за преговори съгласно член 5 bis от този закон. В него се съдържа и информация за образуването на производства по несъстоятелност в друга държава членка съгласно разпоредбите на правото на Съюза в областта на производствата по несъстоятелност;
 2. Раздел 2 се отнася до оповестяването чрез регистъра: той включва анотациите и вписванията във всички публични регистри на лицата, посочени в член 24 от Закона за несъстоятелността;
 3. Раздел 3 е посветен на извънсъдебните споразумения: той съдържа информация относно предприетите действия за постигане на извънсъдебни споразумения относно плащанията съгласно дял X от Закона за несъстоятелността, както и относно одобряването от съда на споразуменията за рефинансиране, както е предвидено в четвъртата допълнителна разпоредба от Закона за несъстоятелността;
 4. Раздел 4 е посветен на синдиците и техните делегирани сътрудници (предстои да бъде създаден и разработен).

Търсенето може да се извършва по името на длъжника в несъстоятелност или по името на синдика: намерените резултати ще покажат информацията за тези лица, съдържаща се във всички раздели на регистъра.

История на испанския регистър по несъстоятелност

В Закона за несъстоятелността от 2003 г. не беше предвиден регистър, който да предоставя информация за производствата по несъстоятелност като цяло. Въпросът се уреждаше от разпоредбите относно публикуването, съдържащи се по онова време в испанското законодателство в областта на дружественото право, и се свеждаше до публикуването на известия в най-четените областни ежедневници. Това постепенно доведе до парализа на производствата, тъй като разходите за публикуване трябваше да се поемат от масата на несъстоятелността, а тя не винаги можеше да ги плати.

С член 198 от Закона за несъстоятелността беше регламентирано създаването на публичен регистър, който по онова време се ограничаваше до вписване на изпадналите във виновна несъстоятелност и на назначенията или освобождаванията на синдици. С Кралски указ 3/2009 от 27 март за одобряване на спешни мерки в областта на данъчното облагане, финансите и несъстоятелността с оглед на промените на икономическата ситуация (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica) беше извършена първата консолидация на посочения регистър и му беше дадено названието „Публичен регистър по несъстоятелност“. Оттогава насам разпоредбата на член 198 бе изменяна неколкократно, като бяха направени изменения и на други законодателни актове, предвиждащи публикуването на определени мерки в регистъра. Понастоящем член 198 от Закона за несъстоятелността се прилага въз основа на Кралски указ 892/2013 от 15 ноември 2013 г. относно Публичния регистър по несъстоятелност.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mjusticia.es/

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.publicidadconcursal.es/

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.registradores.org/

Последна актуализация: 06/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Франция

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Франция?

Франция няма регистър, посветен конкретно на несъстоятелността. Тя има няколко регистъра, в които се регистрират решенията, свързани с несъстоятелността на длъжниците. Това са по-специално решения за откриване на производство по несъстоятелност, за удължаване на такова производство, за удължаване на срока на наблюдение, за преобразуване на производството, за прекратяване на действието на плана за преструктуриране или за неговото изменение, за прекратяване на производството, както и решения за обявяване на лична несъстоятелност или за забрана за дейност по управление. Регистрите съдържат също така информация за имената на съдебните пълномощници.

Съществуващите регистри са:

 • Търговски регистър (Registre du commerce et des sociétés) — за търговците физически лица или търговските дружества;
 • Регистър на занаятите (Répertoire des métiers) — за занаятчиите физически или юридически лица;
 • Регистър на предприятията (Répertoire des entreprises) в департаментите Bas-Rhin, Haut-Rhin и Moselle — за занаятчийските предприятия в тези департаменти;
 • Земеделски регистър (Registre de l’agriculture) — за земеделските предприятия.

Освен това някои от посочените по-горе решения се обявяват чрез известие, което се публикува в Официалния бюлетин за граждански и търговски обяви (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) и в един вестник за правни съобщения.

Как да търсим във френските регистри по несъстоятелност?

Информацията от вестниците за правни съобщения, от Официалния бюлетин за граждански и търговски обяви и от Търговския регистър се централизират на « Портала за достъп до публикуваната правна информация на предприятията » (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), достъпен на следния адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.bodacc.fr/

Безплатен ли е достъпът до френските регистри по несъстоятелност?

Информацията, съдържаща се в тях, е безплатна.

Какъв период обхващат регистрите по несъстоятелност във Франция?

Порталът предоставя достъп до правните съобщения, публикувани от 1 януари 2010 г. досега, както и до публикациите в Официалния бюлетин за граждански и търговски обяви от 1 януари 2008 г. досега.

Уебсайтът на търговския регистър може да бъде посетен на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.infogreffe.fr/

Достъпът до по-голямата част от информацията на него се заплаща.

Последна актуализация: 30/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Хърватия

Националният регистър по несъстоятелност е публично достъпен електронен регистър, който подобрява предоставянето на информация на съответните кредитори и съдилища относно текущи производства по несъстоятелност и предотвратява образуването на паралелни производства по несъстоятелност.

На 26 юни 2018 г. Министерството на правосъдието приключи първия етап от проекта, озаглавен „Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност (IRI) за Европа“, който е финансиран частично от програмата на Европейската комисия „Механизъм за свързване на Европа“ (Механизъм за свързване на Европа в областта на трансевропейските телекомуникационни мрежи: CEF-TC-2016-2: Европейски портал за електронно правосъдие), по който Хърватия е кандидатствала като част от консорциум с Германия, Франция, Италия и Румъния.

Приоритетът на Механизма за свързване на Европа е да се осигурят финансирането и осъществяването на електронни услуги, необходими за комуникация в рамките на системата от взаимосвързани регистри по несъстоятелност.

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Регистърът по несъстоятелност е създаден в съответствие с Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност.

Данните в регистъра по несъстоятелност се актуализират поне веднъж дневно и обхващат:

 • оздравителните производства и производствата по несъстоятелност, за чието образуване е прието решение не по-рано от 1 септември 2015 г.;
 • производствата по несъстоятелност за потребители, за чието образуване е прието решение не по-рано от 1 януари 2016 г.

Всички данни в регистъра са от компетентността на съдилищата, пред които са образувани производствата.

През втория етап от проекта „Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност (IRI) за Европа“ националните регистри по несъстоятелност ще бъдат свързани чрез Европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 14/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Италия

Италианското министерство на правосъдието разработва нова електронна система за управление на данните, свързани с несъстоятелност.

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Кипър

Настоящият раздел от уебсайта съдържа кратко представяне на Регистъра на несъстоятелните и ликвидираните дружества на Кипър (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Връзката отваря нов прозорецОтделението по несъстоятелност (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) отговаря за събирането и управлението на активите на несъстоятелни физически и юридически лица и докладва пред Връзката отваря нов прозорецотдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) към Връзката отваря нов прозорецМинистерството на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). В това отделение се води досие на несъстоятелните физически лица. Ако дадено дружество бъде прекратено чрез ликвидация, това се вписва в Търговския регистър. За допълнителна информация можете да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецотдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не се прилага.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

История на регистъра по несъстоятелност

Регистърът по несъстоятелност съдържа информация за несъстоятелни длъжници от 1931 г. до настоящия момент.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОтдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου

Παραλήπτη)

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Латвия

В този раздел се прави кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Латвия.

Каква информация може да бъде намерена в латвийския регистър по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецЛатвийският регистър по несъстоятелност съдържа информация за:

 • синдиците;
 • производствата по несъстоятелност по отношение на физически и юридически лица;
 • производствата за правна защита;
 • извънсъдебните производства за правна защита;

Регистърът по несъстоятелност е достъпен за всички и информацията в него е надеждна. Той се води към Връзката отваря нов прозорецДружествения регистър на Република Латвия.

Достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност е безплатен що се отнася до извършването на справки, но за получаването на извлечение от регистъра (под формата на документ) се заплаща.

За да получите от Дружествения регистър удостоверение или друг документ, съдържащ личния идентификационен номер на длъжника (физическо лице) или синдика, е необходимо да подадете до Дружествения регистър молба за получаване на информация или да отправите такава молба по електронен път чрез портала Връзката отваря нов прозорецLatvija.lv.

Как се прави справка в латвийския регистър по несъстоятелност?

Синдици

Разделът съдържа следната информация за синдиците:

 • собствено име;
 • фамилно име;
 • служебен адрес и данни за контакт;
 • номер на удостоверението;
 • срок на валидност на удостоверението.

Информация за синдиците, чиито удостоверения вече не са валидни, е достъпна на страницата Връзката отваря нов прозорецVēsturiskie dati. Страницата „Izziņa“ предоставя достъп до цялата информация, въведена в регистъра по несъстоятелност за всеки отделен синдик.

Търсене

За търсене на информация в регистъра по несъстоятелност относно конкретно лице (физическо или юридическо), използвайте раздела Meklēt. При търсенето на информация може да зададете филтър по следните критерии:

 • регистрационен номер (за юридическите лица) или идентификационен номер (за физическите лица) на длъжника;
 • име или длъжност на длъжника;
 • дата, на която е образувано производството;
 • вид производство (производство по несъстоятелност, процедура за правна защита, извънсъдебно производство за правна защита);
 • естество на производството (местно, първично трансгранично, вторично трансгранично).
 • статут на производството (текущи производства, приключили производства, всички производства).

Резултатите от търсенето се показват с връзка към „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņa“), където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност, отнасяща се до конкретно лице, включително сканирани документи, съдържащи уведомления на синдиците за събранията на кредиторите и дневния ред за тези събрания.

Дневник

За да видите вписванията в регистъра по несъстоятелност за конкретна дата, използвайте раздела Žurnāls. По подразбиране се показват записите за текущия ден. Използвайте календара, за да видите вписванията, направени на други дати, или използвайте подраздела Mēneša žurnāls, за да стесните търсенето на вписвания по месеци. Всеки запис съдържа връзка „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņu“) — към подробна информация относно конкретно производство по несъстоятелност.

Статистика

Този раздел съдържа разнообразна статистическа информация, свързана с производствата по несъстоятелност и за правна защита, последвана от връзка към „Препратка към Дружествения регистър“ ('Izziņa'), където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност за конкретно лице.

История на латвийския регистър по несъстоятелност

Най-ранната информация в регистъра датира от 1 януари 2008 г.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецДопълнителна информация за латвийския регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецДържавна агенция по несъстоятелност

Последна актуализация: 23/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Литва

В Литва не съществува отделен регистър по несъстоятелност. Можете да проверявате състоянието на дружества по отношение на несъстоятелност на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецрегистъра на юридическите лица (Juridinių asmenų registras). Състоянието на дружествата в регистъра на юридическите лица може да бъде проверявано безплатно.

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Люксембург

Люксембург не разполага с регистри на несъстоятелните длъжници.

Как стои въпросът с регистрите по несъстоятелност в Люксембург?

Люксембург не разполага с регистри на несъстоятелните длъжници. Съдилищата обявяват изпадането в несъстоятелност в търговския и фирмен регистър (RCS), който отразява информацията в своята база данни.

Справката в списъка на несъстоятелните длъжници в Люксембург платена услуга ли е?

Списъкът на обявените в несъстоятелност се публикува всеки месец в „Мемориал Б“ - Административен и икономически сборник (притурка към държавен вестник), и с него може да се направи безплатно справка на уебсайта Връзката отваря нов прозорецLegilux, правния портал на Люксембург.

Освен това на своя уебсайт, в раздел „Consultations – statistiques de dépôt“ („Справки – статистически данни за извършените вписвания“), търговският и фирмен регистър предоставя на обществеността безплатно статистическия модул, който осведомява за съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, вписани в търговския и фирмен регистър за определен месечен период. Тези данни са достъпни под формата на списъци на направените вписвания. Предлага се също така изнасяне на тази информация под формата на самостоятелен текстов файл.

Как става търсенето на информация за несъстоятелни длъжници в Люксембург?

Първи метод: Възможно е търсенето да се извърши чрез интернет-сайта на търговския и фирмен регистър (Връзката отваря нов прозорецRCS) по име (или част от име) или по регистрационния номер на вписаното лице.

Търсачката на сайта показва списък с имена, отговарящи на зададеното търсене.

Ако кликнете върху името на някое от лицата в списъка, ще получите безплатно следната основна информация:

 • номер в търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището,
 • списък на подадените от 2003 г. насам документи,
 • както и информация дали лицето е в несъстоятелност.

Втори метод: Възможно е да търси и през уебсайта на търговския и фирмен регистър (Връзката отваря нов прозорецRCS) в раздел „Consultations – statistiques de dépôt“ („Справки – статистически данни за извършените вписвания “) чрез статистическия модул, който предоставя информация относно съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, вписани в търговския и фирмен регистър за определен месечен период.

Трети метод: Може да се извърши търсене в уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Люксембург в раздел „Несъстоятелност“ („Faillites) по името на дружеството, датата на съдебното решение за обявяване в несъстоятелност или името на синдика (curateur).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърговски и фирмен регистър

Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Люксембург

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Унгария

Настоящият раздел представя кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Унгария.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Унгария?

В Унгария правителството възложи създаването и функционирането на регистъра по несъстоятелност на Службата за информация и електронна регистрация на дружествата (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) към Министерство на правосъдието.

Този орган ползва услугите на Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (ООД „Държавен вестник на Унгария“) за извършване на обработката на данните, ИТ разработките, задачите във връзка със сигурността на техническата експлоатация и базите данни.

Регистърът по несъстоятелност може да бъде намерен на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Регистърът по несъстоятелност съдържа подробна информация за всички стопански субекти и организации на гражданското общество, срещу които е било образувано производство по несъстоятелност в Унгария.

Производствата по несъстоятелност в Унгария се уреждат от Закон XLIX от 1991 г. относно производствата по несъстоятелност и ликвидация. По отношение на производствата по несъстоятелност и ликвидация срещу организации на гражданското общество (сдружения и фондации) се прилага Закон CLXXV от 2011 г. относно организациите на гражданското общество, а всички други аспекти се уреждат от Закон XLIX от 1991 г.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Унгария безплатен ли е?

За достъпа до регистъра по несъстоятелност не се изисква заплащане на каквито и да било такси или разноски. Всеки, който прави справка в регистъра по несъстоятелност, трябва предварително да декларира, че данните, които търси в него, няма да бъдат използвани за търговски цели или за създаване на бази данни, които да бъдат използвани за такива цели.

Съгласно член 6/N от Закон XLIX от 1991 г. в регистъра се съдържа следната информация:

 • датата на образуване на производството по несъстоятелност;
 • съдът, в който се образува производството по несъстоятелност, и референтният номер на делото;
 • подвидът на образуваното производство по несъстоятелност — в Унгария, производство по несъстоятелност или производство по ликвидация;
 • правилата във връзка с компетентността, позволяващи образуването на производството (главно производство по несъстоятелност или вторично производство по несъстоятелност);
 • ако длъжникът е дружество или юридическо лице, наименованието на длъжника, регистрационният номер, седалището или пощенският адрес на длъжника, ако има разлика;
 • името, пощенският адрес или адресът на електронна поща на синдика (временен синдик или ликвидатор), назначен по производството;
 • срокът за предявяването на вземанията, ако има такива, или посочването на критериите за изчисляване на този срок;
 • датата на приключване на главното производство по несъстоятелност, ако има такава;
 • съдът, пред който трябва да се подаде евентуално възражение срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност в съответствие с член 5, и когато е приложимо, срокът, в рамките на който то трябва да бъде подадено, или критериите за изчисляване на този срок;
 • предявяването и приключването на отменителни искове относно имуществото на длъжника, наименованието на съответния съд и номерът на делото;
 • започването и приключването на действия за търсене на отговорност на управителните органи/директорите, бившите управителни органи/директори на длъжника или неговите членове или собственици във връзка с дейности от тяхна страна, които накърняват интересите на кредиторите, както и наименованието на съответния съд и номерът на делото;
 • дали производството се провежда като опростено производство по ликвидация.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Унгария?

Критерият за търсене може да бъде избран от падащо меню. Според избора от падащото меню търсенето в регистъра по несъстоятелност става, като се въведе някоя от следните данни:

 • наименованието (фирмата) на длъжника;
 • регистрационният номер на дружеството/организацията на гражданското общество;
 • номерът на делото.

Подробна информация за възможностите за търсене може да бъде намерена на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Съгласно действащото законодателство директното търсене на масиви от данни или изтеглянето на данни от регистъра по несъстоятелност не е възможно.

Последна актуализация: 09/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Малта

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Малта?

Службата по несъстоятелност на Малта предоставя подробности за делата пред малтийските съдилища, отнасящи се до несъстоятелността на дружества или неплатежоспособността на физически лица, както и подробности за получената от Търговския регистър информация въз основа на декларациите за неплатежоспособност, подадени от директорите на неплатежоспособните дружества и дружествата в несъстоятелност.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност е безплатен, регистърът е достъпен чрез следната връзка:

Връзката отваря нов прозорецhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Търсенето в регистъра по несъстоятелност може да се извършва по името на длъжника, по номера на личната му карта или по регистрационния номер на дружеството.

История на регистъра по несъстоятелност на Малта

Преди създаването на настоящия регистър по несъстоятелност информацията относно дружествата в несъстоятелност се съхраняваше в Търговския регистър, докато информацията относно делата за несъстоятелност и неплатежоспособност се съхраняваше от съдилищата. Съхраняваната в съда информация се публикуваше на уебсайт заедно с информацията за делата като цяло. Публичният достъп до регистъра по несъстоятелност стана възможен през януари 2018 г., като регистърът съдържа сведения за производствата по несъстоятелност и неплатежоспособност, считано от 1 януари 2014 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Регистри по несъстоятелност - Холандия

Настоящият раздел съдържа кратка информация относно нидерландския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в нидерландския регистър по несъстоятелност?

В Нидерландия съществуват три вида несъстоятелност:

 • фалит,
 • мораториум,
 • преструктуриране на дълг.

Окръжните съдилища постановяват решения по всички видове несъстоятелност и поддържат актуална информацията в регистрите, водени към тях. Те също така отговарят за (автоматизираното) предаване на уведомленията за несъстоятелност до Съдебния съвет, който ги използва за Връзката отваря нов прозорецЦентралния регистър по несъстоятелност във връзка с фалитите и мораториумите.

В Централния регистър по несъстоятелност се съдържа цялата информация от публикуваните уведомления за несъстоятелност, в това число:

 • лични данни,
 • наименования на търговски дружества,
 • идентификационни номера в търговския регистър,
 • подробни данни за синдиците и търговските управители,
 • всички предходни уведомления.

Централният регистър по несъстоятелност е учреден със закон, поради което съдържащата се в него информация може да се счита за правнообвързваща.

Освен Централния регистър по несъстоятелност съществува и Национален регистър за делата за преструктуриране на дълг (Landelijk Register Schuldsaneringen), който се води от един от Съветите за правна помощ (Raden voor rechtsbijstand). Като допълнителна услуга (която не се изисква по закон) Централният регистър по несъстоятелност съдържа и данните от Националния регистър за делата за преструктуриране на дълг. И в двата регистъра могат да се правят справки онлайн.

Ограничаване на отговорността на Нидерландския регистър по несъстоятелност

В Връзката отваря нов прозорецЦентралния регистър по несъстоятелност се съдържат данни от местните регистри, водени от различните съдилища, във връзка с фалитите, спирането на плащанията и отмяната на дългове на физически лица (отделни лица).

Достъпът до нидерландския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Няма ограничения в онлайн достъпа до Централния регистър по несъстоятелност.

За професионални потребители е налична уеб-базирана услуга, която позволява повторно използване на данните.

Как да направя справка в нидерландския регистър по несъстоятелност?

Физически лица могат да бъдат търсени само по:

 • име и дата на раждане,
 • име, пощенски код и номер на жилище,
 • дата на раждане, пощенски код и номер на жилище.

Уведомленията за несъстоятелност не могат да бъдат намерени по дата, след изтичането на една година от датата на публикуването им. Търговски дружества и юридически лица могат да бъдат търсени по:

 • наименование на дружеството,
 • идентификационен номер в търговския регистър,
 • адрес.

История на нидерландския регистър по несъстоятелност

Централният регистър по несъстоятелност съществува от 1 януари 2005 г. В него могат да бъдат намерени всички дела, образувани или нотифицирани след тази дата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЦентрален регистър по несъстоятелност на Нидерландия

Последна актуализация: 06/02/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Австрия

Настоящият раздел на портала предоставя кратко въведение относно регистъра по несъстоятелност на Австрия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Австрия?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност на Австрия е собственост и се поддържа от Федерално министерство на правосъдието на Австрия. Той съдържа информация относно образуването на производство по несъстоятелност и главните етапи на производството.

Регистърът по несъстоятелност на Австрия се публикува чрез уебсайта "Ediktsdatei" ("база данни с правни обяви").

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Да.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Австрия?

Подробна информация само на немски език е публикувана на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието на Австрия под заглавие "Връзката отваря нов прозорецEdiktsdatei" ("база данни с правни обяви").

История на регистъра по несъстоятелност на Австрия

Регистърът по несъстоятелност на Австрия действа от 1999 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна организация — Австрия

Последна актуализация: 13/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Полша

В този раздел можете да намерите кратка информация за полския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в полския регистър по несъстоятелност?

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецполския регистър по несъстоятелност [rejestr podmiotów w upadłości] е част от Националния съдебен регистър [Krajowy Rejestr Sądowy]. В него е включена информацията за дружествата, която обикновено може да бъде намерена в Националния съдебен регистър, както и подробности относно:

 • дружества
 • фондации
 • асоциации
 • други субекти, обявени в несъстоятелност.

В регистъра също може да бъде намерена информация относно датите и съдържанието на решенията за обявяване в несъстоятелност.

Регистърът по несъстоятелност се притежава и поддържа от Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Полша и информацията в него е на полски и отчасти на английски.

Безплатен ли е достъпът до полския регистър по несъстоятелност?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в полския регистър по несъстоятелност?

От 1 април 2009 г. полският регистър по несъстоятелност въведе нов инструмент за търсене, който прави възможно търсенето на обявени в несъстоятелност субекти и други термини.

Последна актуализация: 10/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Португалия

Настоящата страница предоставя кратко въведение в регистъра по несъстоятелност на Португалия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Електронният Връзката отваря нов прозорецрегистър по несъстоятелност включва следната информация:

 • номера на делото по несъстоятелност
 • наименованието на съда, в който е гледано или се разглежда делото по несъстоятелност
 • данни за идентифициране на неплатежоспособното лице
 • самоличността на синдика
 • срока за предявяване на вземания
 • датата на обявяване в несъстоятелност.

Електронният регистър предоставя подробна информация за делата по несъстоятелност (вж. по-долу).

Плаща ли се такса за справка в португалския регистър по несъстоятелност?

Не, справката в регистъра по несъстоятелност е безплатна.

Законодателна уредба на регистъра по несъстоятелност

Португалският регистър по несъстоятелност се регламентира от член 38 от Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекс за несъстоятелността и оздравяването на предприятия), приет със Законодателен указ № 53/2004 от 18 март 2004 г., както е изменен.

Последна актуализация: 13/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е регистърът по несъстоятелност на Румъния, поддържан от Националната служба за търговския регистър към Министерството на правосъдието.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Производства по несъстоятелност в Румъния

Връзката отваря нов прозорецБюлетинът за производствата по несъстоятелност (БПН), публикуван от Националната служба за търговския регистър, осигурява услуги по призоваване от името на насрещни страни, известяване, призоваване от името на официални органи и уведомяване за процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите в хода на производството по несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност.

Общото производство по несъстоятелност се прилага за:

1. професионалистите (всички, които управляват предприятие), с изключение на упражняващите свободни професии и тези, за които има специални разпоредби, свързани с режима на несъстоятелност.

Опростеното производство по несъстоятелност се прилага за:

1. професионалисти,

 • еднолични търговци;
 • еднолични собственици и семейни предприятия;

2. длъжници, които отговарят на редица специфични условия, а именно:

 • не притежават имуществени активи;
 • учредителните или счетоводните документи не могат да бъдат намерени;
 • управителят им не може да бъде намерен;
 • седалището им вече не съществува или вече не е същото като вписаното в търговския регистър; не са представили изискваните по закон документи;
 • станали са предмет на прекратяване, преди молбата за започване на производството да е била подадена в съда;
 • заявили са намерението си да обявят несъстоятелност или не могат да се ползват от производството по оздравяване.

От края на юни 2014 г. производствата по несъстоятелност се уреждат от Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, чиито разпоредби се прилагат към производствата, започнали след влизането му в сила. Производствата, започнали преди влизането в сила на Закон № 85/2014, продължават да са предмет на разпоредбите на Закон № 85/2006 относно производството по несъстоятелност.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация се съдържа в него?

В Бюлетина за производствата по несъстоятелност се съдържат всички процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите в хода на производството по несъстоятелност, а именно:

 • призовките от името на насрещни страни;
 • известията;
 • уведомленията;
 • призовките от името на официални органи;
 • съдебните решения;
 • други процесуални документи, предвидени по закон (доклади, изготвени от синдика/ликвидатора, планове за оздравяване на дейността, съобщения).

Как е организиран уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецБюлетина за производствата по несъстоятелност предоставя достъп до:

 • безплатна информация;
 • информация за организацията на Националната служба за търговския регистър, дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • специфичното законодателство, формулярите и процесуалните документи.

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност (БПН) съдържа следните раздели:

 • информация за създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • нормативни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, службите на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • междуинституционални отношения;
 • координати за връзка.

Формулярите на Бюлетина за производствата по несъстоятелност са достъпни на Връзката отваря нов прозорецпортала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е организиран по следния начин:

1. услуги на БПН:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Списък на броевете на БПН“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в БПН“ (безплатна информация).

2. формуляри, свързани с дейностите на БПН по публикуване:

 • формуляри на БПН за онлайн публикуване;
 • офлайн формуляри на БПН;

3. формуляри, свързани с дейностите на БПН по предоставяне на информация:

 • онлайн формуляри на БПН за предоставяне на информация;
 • офлайн формуляри на БПН;

4. статистически данни.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Румъния безплатен ли е?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронен формат. До електронната версия на Бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в зависимост от търсената информация:

 • достъпът на потребителите до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност е безплатен и не изисква удостоверяване на самоличността;
 • достъпът до портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър изисква удостоверяване на самоличността на потребителя;
 • достъпът до услугата „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ се предоставя след удостоверяване на самоличността на потребителя и плащане на абонамент;
 • достъпът до услугите „Списък на броевете на БПН“ и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен и изисква само удостоверяване на самоличността на потребителя.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

В услугата „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ търсенето може да се извършва по: броя и годината на публикуване в БПН, името на длъжника, данъчния идентификационен номер, регистрационния номер в търговския регистър, номера на съдебната преписка или периода на публикуване в БПН. Срещу плащането на абонамент се предоставя достъп до публикуваните броеве на БПН, които съдържат пълния текст на процесуалните актове.

В услугата „Списък на броевете на БПН“ търсенето може да се извършва по броя и датата на публикуване в БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • вида на процесуалния документ, публикуван в Бюлетина (напр. призовки от името на насрещни страни, решение за откриване на производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, свикване на събрание на кредиторите, доклад за дейността, план за оздравяване на дейността, решение за откриване на производство по ликвидация поради несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по ликвидация поради несъстоятелност, план за разпределение, окончателен доклад, решение за закриване на производството по несъстоятелност и т.н.);
 • имената на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • окръга, в който е регистрирано седалището на това лице;
 • данъчния идентификационен номер;
 • регистрационния номер в търговския регистър.

В услугата „Лица, публикувани в БПН“ търсенето може да се извършва по броя и годината на публикуване в БПН, името на длъжника, данъчният идентификационен номер, регистрационния номер в търговския регистър, номера на съдебната преписка или периода на публикуване в БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • името;
 • данъчния идентификационен номер;
 • регистрационния номер на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • окръга, в който е регистрирано седалището на това лице;
 • номера на делото за несъстоятелност и името на съда, в който е заведено делото;
 • броевете на Бюлетина, в които са публикувани процесуалните документи, свързани със съответните лица;
 • вида производство;
 • диспозитива на първото съдебно решение, постановено след откриването на производството, когато е приложимо.

История на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност е създаден през 2006 г. със Закон № 86/2006 за производството по несъстоятелност.

Основната цел на Бюлетина за производствата по несъстоятелност на Румъния е непрекъснатото оптимизиране на електронната система за призовки от името на насрещни страни, известия, призовки от името на официални органи и уведомления за публикуваните процесуални документи.

Предимства на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Публикуването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност има несъмнени предимства:

 • ускорява производствата по несъстоятелност и опростява оповестяването на призовки от името на насрещни страни, призовки от името на официални органи, известия, съдебни решения и други процесуални документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите, като по този начин установява електронна процедура за оповестяване;
 • уеднаквява и стандартизира процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите;
 • допринася за разработването на национална база данни с процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите (т.е. призовки от името на насрещни страни, известия, съдебни решения, призовки от името на официални органи, уведомления, доклади, планове за оздравяване на дейността);
 • улеснява бързото регистриране в търговския регистър/други регистри по отношение на уведомленията, издавани въз основа на Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност;
 • дава на заинтересованите лица достъп до процесуалните документи, издавани от съдилищата и синдиците/ликвидаторите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт Бюлетина за производствата по несъстоятелност на Румъния

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт на търговския регистър на Румъния

Връзката отваря нов прозорецПортал за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър на Румъния

Последна актуализация: 06/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Словения

Настоящият раздел ви представя въведение в регистъра по несъстоятелност на Словения. Информация относно прегледа и публикуването на производствата по несъстоятелност в Словения може да бъде намерена онлайн.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словения?

Базата данни Връзката отваря нов прозорецe-INSOLV предоставя информация относно прегледа на производствата по несъстоятелност. Тя също съдържа следната информация за производствата по несъстоятелност:

 • избрани идентификационни данни за неплатежоспособния длъжник,
 • съда, разглеждащ делото, и серийния номер на делото,
 • избрани идентификационни данни за администратора на производството по несъстоятелност,
 • началото на производството, изтичането на крайния срок за предявяване на вземания и информация за други процесуални актове в производството,
 • в случай на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност— също и информация за стойността на масата на несъстоятелността и дяловете за удовлетворение на кредиторите.

Базата данни Връзката отваря нов прозорецЕлектронни публикации предоставя достъп до:

 • всички съдебни заповеди (в единствено число: sklep; в множествено число: sklepi), издадени при производства по несъстоятелност, с изключение на заповеди относно събирането на редовно възнаграждение, заповеди относно забрана/запор върху финансови активи, заповеди относно прекратяването на събирането на редовно възнаграждение или забрана/запор на финансови активи;
 • известията за започване на производство, известията за определяне на дата за съдебно заседание, както и други известия или покани за гласуване, издадени от съда в съответствие със закона;
 • всички протоколи от съдебните заседания и събранията на комитета на кредиторите;
 • докладите на администратора и придружаващите ги документи;
 • при производства по принудително споразумение, също и докладите на неплатежоспособния длъжник и придружаващите ги документи;
 • списъците на предявените вземания;
 • подаването на жалби от страните по производствата и други съдебни документи, чиято публикация е осигурена;
 • при производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, всички обявления за публичен търг и покани за отправяне на оферти по отношение на реализирането на масата на несъстоятелността.

Също така списък на всички администратори (seznam vseh upraviteljev) и производствата по несъстоятелност, за които отговарят, може да бъде намерен в базата данни „Електронни публикации“. Списъците се обновяват ежедневно.

И двете бази данни се притежават и поддържат от AJPES, Връзката отваря нов прозорецАгенцията на Република Словения за публични правни документи и свързани услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен. За да получите достъп обаче, е необходимо да се регистрирате като потребители на уебсайта на агенцията (AJPES) и да получите потребителско име и парола.

Как да направя справка в регистрите по несъстоятелност на Словения?

И двете бази данни, включително търсачките, са достъпни само на словенски език. Възможно е да търсите данни и документи относно производствата по несъстоятелност на юридически лица и еднолични търговци, като използвате всички налични критерии за търсене, докато в случай на търсене на данни и документи относно потребители (физически лица, които не са еднолични търговци), могат да се използват само определени комбинации от данни с оглед защита на личната информация.

Базата данни Връзката отваря нов прозорецЕлектронни публикации позволява намиране на документи, публикувани във връзка с производства по несъстоятелност. Публикуваните документи могат да бъдат намерени по:

 • правен статут на длъжника (юридическо лице, физическо лице и др.),
 • вида производство (банкрут, принудително споразумение и др.),
 • вида документ,
 • длъжника (търсене по име на дружеството, данъчен номер или идентификационен номер),
 • правната форма (публично акционерно дружество, еднолично акционерно дружество и др.)
 • серийния номер,
 • съда,
 • датата на акта или на публикацията на документа.
  Резултатите от търсенето се подреждат по датата на публикация на документа.

В Връзката отваря нов прозорецe-INSOLV е възможно търсене на информация относно производства по несъстоятелност по:

 • серийния номер,
 • длъжника (лично име и фамилия или наименование на дружеството, идентификационен номер, адрес, дата на раждане)

История на регистъра по несъстоятелност на Словения

Информацията в регистъра е достъпна от 1 октомври 2008 г. насам. Преди това част от информацията, като например публични известия за откриването на производства по несъстоятелност, се е публикувала в Официален вестник на Република Словения (Uradni list Republike Slovenije).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Словакия

Настоящата страница Ви предоставя кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Словакия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност (Register úpadcov) представлява информационна система на публичната администрация, достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република, която се администрира и управлява от Министерството на правосъдието. Информационната система „Регистър по несъстоятелност“ съдържа информация относно производствата по несъстоятелност, производствата по оздравяване и производствата за погасяване на задължения, както е предвидено в член §10a, параграф 2 от Закон № 7/2005 относно несъстоятелността и оздравяването и за изменение на някои други актове, както е изменен.

В Регистъра по несъстоятелност са налични следните данни:

 1. а. информация относно производствата, образувани съгласно Закон № 7/2005, а именно:
  1. наименование на съда;
  2. референтен номер на производството;
  3. име и фамилия на съдията, разглеждащ делото;
  4. имената на ищеца и длъжника;
   4.1 за физическо лице — собствено име, фамилия, дата на раждане, адрес,
   4.2 за физическо лице, осъществяващо стопанска дейност — наименование на предприятието, собствено име, фамилия, ако е различно от наименованието на предприятието, идентификационен номер или друга идентификация, място на стопанска дейност,
   4.3 за юридическо лице — наименование на предприятието, идентификационен номер или всяка друга идентификация и седалище;
  5. име на назначения временен управител или довереник;
  6. служебен адрес на назначения временен управител или довереник;
  7. дата на образуване на производството по несъстоятелност или производството по оздравяване, или дата на предоставяне на защита срещу кредиторите;
  8. дата на обявяването в несъстоятелност, на разрешението за оздравяване или на одобряването на погасителен план;
  9. дата на приключване на производството по несъстоятелност или на производството по оздравяване;
  10. информация за това дали разглежданата несъстоятелност е с малък обхват;
  11. информация относно предявените вземания съгласно изискванията за съдържанието във връзка със списъка на вземанията;
  12. информация относно вземанията, предявени като вземания след обявяването в несъстоятелност, съгласно изискванията за съдържанието във връзка със списъка на вземанията след обявяването в несъстоятелност;
  13. информация относно проекта на погасителен план, създаден от довереника;
  14. информация относно имуществото на длъжника съгласно изискванията за съдържанието във връзка с описа на масата на несъстоятелността;
  15. информация относно събранието на кредиторите и събранието на комитета на кредиторите със сведения за мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите, собствените имена и фамилиите на кредиторите в случай на физически лица или наименование на предприятието на кредиторите в случай на юридически лица, информация дали кредиторът е член на комитета на кредиторите, информация за степента на правото на глас на кредитора и протокола от заседанието на комитета на кредиторите;
  16. информация относно събранието на кредиторите в случай на производство по несъстоятелност съгласно раздел четири от Закон № 7/2005, със сведения за мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите;
  17. разпределение на приходите;
  18. дата на решението за освобождаване на длъжника от отговорност, ако е обявена несъстоятелност или е съставен погасителен план съгласно раздел четири от посочения закон;
  19. информация относно налагането на попечителство за наблюдение;
  20. информация за сроковете, в които страните по производството трябва да извършат определени процесуални действия съгласно закона;
  21. информация дали съответните производства по несъстоятелност са главни, вторични или териториални съгласно специалното законодателство;
  22. информация относно възможностите за обжалване съгласно специалното законодателство;
  23. процентът на удовлетворяване на вземанията на обезпечените и необезпечените кредитори в производства, водени съгласно втори и трети раздел от Закон № 7/2005;
  24. процентът на удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производства, водени съгласно раздел четири от посочения закон;
 2. б. списък на лицата, обявени в несъстоятелност, в случай на производство по несъстоятелност и списък на длъжниците в случай на производство по оздравяване, със сведенията, предвидени в буква а), точка 4;
 3. в. списък на лицата, обявени в несъстоятелност, в случай на производство по раздел четири от посочения закон, със сведенията, посочени в буква а), точка 4;
 4. г. допълнителна информация относно производствата по посочения закон, публикуваа в Търговски вестник (Obchodný vestník);
 5. д. информация относно предоставяните от временния управител услуги.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словакия безплатен ли е?

Да, достъпът и търсенето в регистъра по несъстоятелност са безплатни.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Връзката отваря нов прозорецНачалната страница на Регистъра по несъстоятелност съдържа лента за търсене, където е възможно да въведете директно търсения текст или, ако е подходящо, да посочите дали търсенето следва да се ограничи до категории като „Производство“, „Временен управител“, „Имущество“ или „Услуги“.

История на регистъра по несъстоятелност на Словашката република

Системата беше пусната в пълна експлоатация на 7 декември 2015 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 09/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Финландия

Във Финландия съществуват два публични регистъра, свързани с несъстоятелността: регистърът по несъстоятелност и оздравяване и регистърът на уреждането на дългове. В тези регистри може да се извършва безплатно търсене чрез информационната услуга, предоставяна от финландския център за правни регистри.

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност представлява информационна услуга на финландския център за правни регистри.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Финландия?

Регистърът включва информация за несъстоятелността, получена от Връзката отваря нов прозорецрегистъра по несъстоятелност и оздравяване и Връзката отваря нов прозорецрегистъра на уреждането на дългове, що се отнася до дългове, натрупани в хода на стопанските дейности на дадено лице. Регистърът съдържа информация за заявленията за обявяване в несъстоятелност и оздравяване, както и решенията по тях, и например времето и мястото на събранието на кредиторите, срока за предявяване на вземания и сведения за синдика.

Информацията относно уреждането на дългове, когато става дума за дълг, натрупан за лични цели, следва да бъде поискана директно от Връзката отваря нов прозорецЦентъра за правни регистри, който предоставя информацията безплатно.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Финландия безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Финландия?

Търсенето в регистъра по несъстоятелност може да се извършва по името, личния идентификационен номер или регистрационния номер на предприятието, по определен период от време и по името на синдика или ликвидатора.

При искане на информация от Центъра за правни регистри относно задължения, поети за лични цели, трябва да бъде предоставено следното:

 • името на лицето, за което се искат данни;
 • идентификационният номер на лицето, за което се искат данни;
 • името и телефонният номер на заявителя и адресът, на който следва да бъде изпратена информацията.

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Посочените регистри съдържат информация от 1995 г. насам.

Връзки по темата

На фински език

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност (Maksukyvyttömyysrekisteri)

Връзката отваря нов прозорецЦентър за правни регистри (Oikeusrekisterikeskus): регистри

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност и оздравяване (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Връзката отваря нов прозорецРегистър на уреждането на дългове (velkajärjestelyrekisteri)

На английски език

Връзката отваря нов прозорецЦентър за правни регистри: Регистри

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност и оздравяване

Връзката отваря нов прозорецРегистър на уреждането на дългове

На шведски език

Връзката отваря нов прозорецЦентър за правни регистри (Rättsregistercentralen): регистри

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност и оздравяване (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Връзката отваря нов прозорецРегистър на уреждането на дългове (Skuldsaneringsregistret)

Последна актуализация: 10/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Швеция

Настоящата страница съдържа информация относно шведския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в шведския регистър по несъстоятелност?

Шведската служба за регистрация на търговски дружества поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно регистрирани дружества. Шведската служба за регистрация на търговски дружества не поддържа единен, съгласуван регистър на физическите и юридическите лица, които са били обявени в несъстоятелност. Съществува регистър, поддържан от Шведската служба за регистрация на търговски дружества, на физически лица и активи, които са били обявени в несъстоятелност. Въпреки това информация относно дружества, които са били обявени в несъстоятелност, се регистрира в няколко различни търговски регистъра, управлявани от Шведската служба за регистрация на търговски дружества. Достъпът до информация относно физически лица, активи и дружества от регистрите, управлявани от Шведската служба за регистрация на търговски дружества, се осъществява през интернет търсачка.

По-надолу информацията относно несъстоятелност на дружества, физически лица и активи, съдържаща се в различните регистри на Шведската служба за регистрация на търговски дружества, се нарича с общото название шведски регистър по несъстоятелност (включващ както информацията, достъпна през интернет Връзката отваря нов прозорецтърсачката, така и тази, достъпна чрез пряко свързване с Връзката отваря нов прозорецШведската служба за регистрация на търговски дружества).

Регистърът съдържа данни за дружества, физически лица и активи в различни степени на несъстоятелност. Регистърът най-общо съдържа следните видове информация:

 • Дата на образуване на производството по несъстоятелност
 • Име на компетентния съд
 • Име, адрес и регистрационен номер/номер на лична карта на субекта
 • Състояние на производството
 • Име и адрес на синдика

Регистърът се притежава и поддържа от Шведската служба за регистрация на търговски дружества.

В регистъра се въвежда единствено информация, предадена от съдилищата. Информацията се въвежда в деня, в който тя е получена в Шведската служба за регистрация на търговски дружества от съда. Ако физическо лице бъде обявено в несъстоятелност, информацията се включва в търговските регистри, в които физическото лице може да е регистрирано.

Достъпът до шведския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Информацията, съдържаща се в шведския регистър по несъстоятелност, е достъпна безплатно чрез справка по телефона в Шведската служба за регистрация на търговски дружества. Исканията за получаване на писмена информация от регистъра  в повечето случаи се таксуват.

Достъпът до информация относно несъстоятелност на дружества чрез използване на интернет търсачката е безплатен. Допълнителна информация е достъпна само за регистрирани и плащащи потребители.

Как да направя справка в шведския регистър по несъстоятелност?

За получаване на информация, съдържаща се в регистъра, всеки може да се обърне към Шведската служба за регистрация на търговски дружества по пощата, по имейл или по телефона. Интернет търсачката позволява търсене в регистъра по наименование на дружество, собствено име, регистрационен номер или номер на лична карта. 

История на шведския регистър по несъстоятелност

Информацията, съдържаща се в регистъра, се съхранява за период от пет години.

Последна актуализация: 01/05/2010

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Англия и Уелс

Настоящата страница Ви предоставя информация относно регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс.

Какво предлага Службата по несъстоятелност (The Insolvency Service) на Англия и Уелс?

По закон Службата по несъстоятелност на Англия и Уелс е натоварена с воденето и поддържането на регистрите относно несъстоятелността на физически лица (individual insolvency), ограниченията на правата на обявените в несъстоятелност лица и ограниченията при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief restrictions). Регистърът на несъстоятелността на физическите лица (Individual Insolvency Register) обединява тези регистри и съдържа информация за:

 • случаите на несъстоятелност, която е все още в сила или е приключила през последните 3 месеца;
 • заповедите за частично или пълно освобождаване от задължения, които са все още в сила или чието действие е преустановено през последните 3 месеца;
 • индивидуалните доброволни споразумения (individual voluntary arrangements) и доброволните споразумения за ускорено изплащане на задълженията (Fast-Track voluntary arrangements), които все още са в сила или чието действие е преустановено през последните 3 месеца;
 • заповедите за налагане на ограничения на правата на обявените в несъстоятелност лица (bankruptcy restrictions orders) или задълженията за спазване на ограничения, поети от лицето, обявено в несъстоятелност, както и временните заповеди за налагане на ограничения на правата на обявените в несъстоятелност лица (interim bankruptcy restrictions orders), които са все още в сила;
 • заповедите за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief restrictions orders) или задълженията за спазване на такива ограничения, поети от лицето, обявено в несъстоятелност, както и временните заповеди за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (interim debt relief restrictions orders), които са все още в сила.

Достъпът до регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс?

Регистърът се намира на Връзката отваря нов прозорецУебсайта на Службата по несъстоятелност и е поместен в рубриката „Find someone“ („Намиране на определено лице“). Може да направите справка в регистъра по името на физическо лице или по търговска фирма като щракнете върху връзката към Връзката отваря нов прозорецРегистъра на несъстоятелността на физическите лица.

История на Службата по несъстоятелност на Англия и Уелс

Службата по несъстоятелността е изпълнителна агенция към Министерството на икономиката, иновациите и професионалните умения (Department for Business, Innovation and Skills) и чрез официалния ликвидатор (official receiver) тя:

 • се занимава с управление по случаите на несъстоятелност и проверява дейността на лицата в несъстоятелност, на физическите лица, спрямо които е издадена заповед за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief order) и на дружествата и сдруженията в съдебна ликвидация, за да установи причините, довели до неплатежоспособността им;
 • действа в качеството на синдик или ликвидатор, когато не е назначен частен синдик или ликвидатор;
 • действа като пълномощник и надзорник по доброволни споразумения за ускорено изплащане на задълженията.

Наред с това Службата:

 • разглежда сигналите за нарушения, допуснати от лица, обявени в несъстоятелност или спрямо които е издадена заповед за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения, или нарушения, допуснати от директори;
 • отговаря за отстраняването на неподходящите директори при всички корпоративни фалити;
 • отговаря за решенията за обявяване в несъстоятелност и за поетите от длъжника задължения във връзка с несъстоятелността, както и за заповедите за частично или пълно освобождаване от задължения и поетите от длъжника задължения в тази връзка;
 • допуска до упражняване и регулира професиите, свързани с несъстоятелността;
 • изчислява и изплаща законовите права на обезщетение при уволнение, когато работодателят е обявен за неплатежоспособен;
 • предоставя счетоводни и инвестиционни услуги на структурите, управляващи имуществото на лицата, обявени в несъстоятелност или ликвидация;
 • извършва поверителни разследвания за установяване на факти в предприятия, когато се счита, че това е в обществен интерес;
 • съветва министрите и правителствените служби по въпросите, свързани с несъстоятелността, уволненията и други, свързани въпроси;
 • предоставя информация на обществеността относно несъстоятелността, уволненията и въпросите, свързани с провежданите разследвания, чрез своя уебсайт, чрез публикации и чрез специалната си телефонна линия за предоставяне на информация (Insolvency Enquiry Line).

Декларация за ограничена отговорност, поместена на уебсайта на регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс

Текстът на декларацията за ограничена отговорност, поместена на уебсайта, гласи следното:

„Макар че се полагат всички усилия, за да се гарантира, че предоставената информация е точна, понякога могат да възникнат грешки. Ако попаднете на информация, която изглежда неточна или непълна, моля да ни уведомите като използвате връзката за обратна информация в този уебсайт, за да можем да проучим въпроса и при необходимост да нанесем необходимите корекции в базата данни.

Службата по несъстоятелност не поема отговорност за грешки или пропуски, дължащи се на небрежност или на други причини. Моля имайте предвид, че Службата по несъстоятелност и официалните ликвидатори не могат да предоставят правни или финансови консултации. За такива услуги трябва да се обърнете към Бюрото за консултиране на граждани (Citizen's Advice Bureau), адвокат (solicitor), квалифициран счетоводител, оторизиран синдик, финансов консултант с добра репутация или център за консултации.

Регистърът на несъстоятелността на физическите лица е публично достъпен регистър и Службата по несъстоятелността не утвърждава, нито пък прави изявления, свързани с използването на данните от регистъра от трети лица“.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСлужба по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецРегистър на несъстоятелността на физическите лица

Последна актуализация: 04/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Северна Ирландия

Настоящата страница ви предоставя информация относно регистъра по несъстоятелност на Северна Ирландия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Северна Ирландия?

В Северна Ирландия не съществува регистър по несъстоятелност. Съдебната служба на Северна Ирландия държи информация за лицата, които са били обявени в несъстоятелност през последните 10 години. Тази информация се съхранява в онлайн база данни, в която обществеността може да извършва търсене след заплащането на такса. Повече информация за тази база данни може да бъде намерена на уебсайт адреса на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Службата по несъстоятелност към Връзката отваря нов прозорецМинистерството на предприемачеството, търговията и инвестициите (Department of Enterprise, Trade and Investment, DETI (Онлайн DETI)) се занимава с въпроси, свързани с несъстоятелни предприятия.

Целта и ролята на Службата по несъстоятелност са:

 • Да управлява и разследва дейностите на несъстоятелни длъжници и дружества в процес на задължителна ликвидация
 • Да установява причините за настъпване на несъстоятелността
 • Да се занимава се с лишаване на директори от права при несъстоятелност на всякакви видове юридически лица
 • Да работи по отстраняване на всякаква измамна дейност при управлението на несъстоятелни предприятия
 • Да регулира обявяването в несъстоятелност
 • Да поддържа сметката за несъстоятелни предприятия
 • Да формулира специфични за Северна Ирландия законодателство и политика за несъстоятелните предприятия

Онлайн DETI е собственост на и се поддържа от Министерство на предприемачеството, търговията и инвестициите.

Достъпът до Онлайн DETI на Северна Ирландия безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Как да направя справка в Онлайн DETI на Северна Ирландия

Службата по несъстоятелност понастоящем поддържа актуализирани регистри показващи: индивидуални доброволни споразумения (individual voluntary arrangements (IVA) и доброволни споразумения по ускорената процедура (Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs), съдебни решения или извънсъдебни разпореждания за налагане на ограничения на обявените в несъстоятелност лица (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs), решения за опрощаване на дълга (Debt Relief Orders (DRO's) и съдебни решения или извънсъдебни разпореждания за налагане на ограничения по отношение на опрощаването на дълга (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

Можете да извършвате търсене за лица в онлайн Връзката отваря нов прозорецрегистрите за IVA, DRO, DRRO и DRRU.

Повече информация за регистрите по несъстоятелност можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОнлайн DETI на Северна Ирландия (Online DETINI)

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 14/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Шотландия

Настоящата страница Ви предоставя информация за регистъра по несъстоятелност на Шотландия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Сайтът Връзката отваря нов прозорецAccountant in Bankruptcy (Служба по несъстоятелност на Шотландия) съдържа указания и материали във връзка с несъстоятелността в Шотландия. Той предоставя:

 • достъп до законодателството;
 • връзка към Връзката отваря нов прозорецрегистъра по несъстоятелност, който съдържа информация относно:
  • обявените в несъстоятелност дружества;
  • ограниченията, наложени във връзка с обявяването в несъстоятелност;
  • защитените договори за доверително управление;
  • ликвидациите и налагането на управление от синдик или временен управител на търговски предприятия в Шотландия (включително ликвидации при платежоспособност);
  • мораториуми.

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия не съдържа сведения за управлението на дружествата.

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецРегистъра на схемата за уреждане на дългове на Шотландия (DAS Scotland — Debt Arrangement Scheme Register Scotland) Ви предлага съвети относно парични средства и дългове, сведения за одобрени финансови съветници, информация относно схемата за уреждане на дългове (регламентирана схема за управление на погасителните вноски за приемлив период от време със защита при действия от страна на кредиторите).

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия се притежава и поддържа от Accountant in Bankruptcy.

Регистърът DAS (Регистър на схемата за уреждане на дългове) (Debt Arrangement Scheme Register) на Шотландия

Връзката отваря нов прозорецРегистърът DAS на Шотландия предоставя информация за одобрените и очакващите одобрение програми за погасяване на дългове. Освен това той предоставя информация за действащите мораториуми. Регистърът DAS е собственост на Accountant in Bankruptcy и се поддържа от тази служба като част от ролята ѝ на администратор на DAS.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия е безплатен. Освен това може да бъде изтеглен и определен дневен обем от търговски данни. За повече информация можете да се свържете с: Връзката отваря нов прозорецroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия е достъпен онлайн.

Как да направя справка в регистъра DAS?

Регистърът DAS е достъпен онлайн.

История на регистъра по несъстоятелност на Шотландия

При търсене в регистъра по несъстоятелност се получава информация за всички „висящи“ случаи на несъстоятелност, както и за тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните две години. В случай на защитени договори за доверително управление регистърът предоставя сведения за всички „висящи“ дела, както и за тези, при които несъстоятелността е била отменена през последната година. По същия начин при търсене по критерий за налагане на служебно управление (временен управител/синдик) или ликвидация се предоставят сведения относно „висящите“ случаи, както и за тези, които са приключени през последната година.

Търсенето за мораториуми предоставя информация за всички действащи мораториуми. Мораториумът се вдига след 6 седмици или след обявяването в несъстоятелност, предоставянето на защита на договора за доверително управление или одобрението на програмата за погасяване на дългове (DPP) съгласно DAS.

История на регистъра DAS

Сайтът на регистъра DAS съдържа информация относно одобрените и очакващи одобрение програми за погасяване на дългове. Той също така предоставя информация за действащите мораториуми.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецAccountant in Bankruptcy

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецРегистър DAS

Последна актуализация: 15/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.