Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Член 67 (а)

Ръководител на дирекция: Ms Argyro Eleftheriadou

Ръководител на департамент: Mr Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Атина

Телефон: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Факс: 0030 213 130 7499

Ел. поща: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за кореспонденция с централните органи съгласно член 57, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Гърция, първоинстанционен съд.

Заявленията се подават до компетентния съд по местоживеене на длъжника или, ако длъжникът няма местоживеене, в съда по мястото на настаняване на длъжника, или, ако длъжникът няма и място на настаняване, в компетентния съд в Атина.

Член 33

Жалбите по член 33 се подават в следните съдилища:

— в Гърция, апелативен съд.

Член 34

Жалби по член 34 могат да се подават само посредством:

— в Гърция, касационна жалба.

Касационните жалби се подават до Върховния съд (Άρειο Πάγο).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.