Bemiddeling in EU-landen

Tschechische Republik

In plaats van naar de rechter te stappen, waarom kunnen geschillen niet via bemiddeling worden opgelost? Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), waarbij een bemiddelaar de partijen bij het geschil helpt om tot overeenstemming te komen. Het voordeel van bemiddeling/mediation is de tijd die wordt bespaard door deze vorm van geschillenbeslechting (in vergelijking met een langdurige gerechtelijke procedure) en vaak een financiële besparing (in vergelijking met de kosten van een rechtszaak).

Inhalt bereitgestellt von
Tschechische Republik

Met wie kunt u contact opnemen?

Het centrale orgaan voor bemiddeling/mediation als manier om de gevolgen van het misdrijf tussen de dader en het slachtoffer in het kader van een strafprocedure aan te pakken, is de Tsjechische dienst voor reclassering en bemiddeling. Het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van deze dienst.

Voor bemiddeling in civielrechtelijke zaken kunt u contact opnemen met een van de bemiddelaars die deze dienst aanbieden. De contactgegevens van bemiddelaars die in Tsjechië werken, zijn te vinden op verschillende websites door de zoekterm „mediation” in te voeren.

De lijst van bemiddelaars is bijvoorbeeld te vinden op de websites van de Vereniging van bemiddelaars van de Tsjechische Republiek, de Tsjechische orde van advocaten en de Unie voor arbitrage- en bemiddelingsprocedures van de Tsjechische Republiek. Op de website van de dienst Beëindiging en Bemiddeling van de Tsjechische Republiek, die onder de bevoegdheid van de bevoegde districtsrechtbanken ressorteert, zijn contactpersonen te vinden.

De lijst van bemiddelaars die zijn geregistreerd op grond van Wet nr. 202/2012 inzake bemiddeling, die wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek, is beschikbaar at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Een aantal andere niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en entiteiten werken op het gebied van bemiddeling.

Op welke gebieden is bemiddeling toegestaan en/of de meest voorkomende?

Bemiddeling is op alle rechtsgebieden toegestaan, behalve wanneer zij bij wet is uitgesloten. Dit omvat familierecht, handelsrecht en strafrecht. Krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de voorzittende rechter, waar passend en passend, de partijen gelasten de bemiddelaar voor een eerste periode van 3 uur te ontmoeten. In dergelijke gevallen kan zij de behandeling van de zaak gedurende ten hoogste 3 maanden schorsen.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Ja, bemiddeling is geregeld bij Wet nr. 202/2012 inzake bemiddeling en, op het gebied van strafprocedures, bij wet nr. 257/2000 inzake de reclasserings- en bemiddelingsdienst van de Tsjechische Republiek.

Informatie en opleiding

Geregistreerde bemiddelaars die werkzaam zijn op grond van Wet nr. 202/2012 inzake bemiddeling moeten met succes een beroepsexamen afleggen bij een door het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek aangewezen commissie. Een bemiddelaar die werkzaam is in het kader van de reclasserings- en bemiddelingsdienst van de Tsjechische Republiek overeenkomstig Wet nr. 257/2000 Coll., moet de Tsjechische Probation and Mediation Service met goed gevolg een bekwaamheidsexamen afleggen.

De opleiding van bemiddelaars binnen het strafrechtsysteem wordt verzorgd door de reclasserings- en bemiddelingsdienst; opleiding op het gebied van niet-strafrechtelijke bemiddeling wordt aangeboden door een reeks instanties en onderwijsinstellingen.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Bemiddeling door de reclasserings- en bemiddelingsdienst is gratis, of de kosten worden door de staat betaald.

Indien de rechter de procedure in een niet-strafrechtelijke zaak schorst en de partijen gelast een eerste vergadering met de bemiddelaar te houden, wordt de eerste 3 uur van de bemiddelingsvergadering vergoed tegen het in de uitvoeringswetgeving vastgestelde tarief (400 CZK voor elk uur dat is begonnen) en wordt deze vergoeding gelijkelijk door de partijen betaald (indien de partijen zijn vrijgesteld van gerechtskosten, wordt het door de staat betaald). Indien de bemiddeling na 3 uur wordt voortgezet, worden de kosten van verdere bemiddeling gelijkelijk gedragen door de deelnemers, maar op het niveau van het bedrag dat is overeengekomen tussen de bemiddelaar en de deelnemers aan de bemiddeling, d.w.z. de partijen bij het geschil.

Kan een uit bemiddeling/mediation voortvloeiende overeenkomst worden gehandhaafd?

Richtlijn 2008/52/EG biedt de justitiabelen de mogelijkheid te eisen dat een uit bemiddeling/mediation voortvloeiende schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt verklaard. Een overeenkomst tussen de partijen bij de bemiddeling in een burgerlijke zaak kan in het kader van een verdere procedure ter goedkeuring aan de rechter worden voorgelegd. De resultaten van bemiddeling die in het kader van een strafprocedure door de reclasserings- en bemiddelingsdienst wordt verstrekt, kunnen door de officier van justitie en de rechter in een bepaalde zaak in aanmerking worden genomen.

Laatste update: 17/11/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.