Rättigheter för brottsoffer per land

Finland

Content provided by:
Finland

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Stöd för alla brottsoffer
– Brottsofferjouren, tfn: 116 006

Skyddshemstjänster för personer som drabbas av våld i nära relationer

Skyddshem på nätet

Stödcentret Seri för sexualbrottsoffer (över 16 år):

– Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

– Tfn 0800 97899

Tukinainen på nätet

Våldtäktskriscentralen Tukinainen


Hjälpsystemet för offer för människohandel

– Mottagningscentret Joutseno, tfn 029 54 63 177


Medling

– Medlingsbyråer:

Medling i straffrättsliga och civilrättsliga frågor

Medling i straffrättsliga och civilrättsliga frågor (på engelska)

Polis

– Nödfall: ring 112 (nödnummer)


Rättshjälp

Ersättning från staten för brottsskador

– Statskontoret, tfn 0295 50 2736

Hotline för stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren, tfn 116 006

Nollinjen (dygnet runt), tfn 080 005 005 (journummer för offer för våld i nära relationer och våld mot kvinnor)

Våldtäktskriscentralen Tukinainen, tfn 0800 97899 (offer för sexuella övergrepp)

Hjälpsystemet för offer för människohandel (dygnet runt), tfn 029 54 63 177 (offer för människohandel)

Är stöd till brottsoffer gratis?

Brottsofferorganisationernas stöd är gratis. De tjänster som tillhandahålls av skyddshem, stödcentrum för sexualbrottsoffer och hjälpsystemet för offer för människohandel är också gratis för klienten.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Ett brottsoffer kan behöva läkarhjälp eller andra social- och hälsovårdstjänster, såsom socialjour, sjukhusvård samt fysisk och psykisk rehabilitering. Du kan utnyttja dessa tjänster på samma villkor som andra klienter.

Skyddshem erbjuder omedelbart krisstöd, skyddat boende dygnet runt och psykosocialt stöd och rådgivning för din akuta situation. Dessa tjänster erbjuds i första hand till personer och familjer som har utsatts för våld i nära relationer eller hot om våld. Vissa av tjänsterna tillhandahålls av organisationer. Institutet för hälsa och välfärd har ansvar för skyddshemstjänsterna.

Hjälpsystemet för offer för människohandel är en statlig myndighet som har ansvar för att se till att rättigheterna för offer för människohandel respekteras. Stödtjänsterna omfattar skyddat boende, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, mottagningsbidrag eller socialbidrag, juridisk hjälp och rådgivning, en stödperson för straffrättsliga förfaranden samt tolkning och översättning. Utöver hjälpsystemet lämnar även organisationer stöd till offer för människohandel.

Du har rätt att använda ett juridiskt biträde för att göra polisanmälan samt vid förhör och rättegång. Biträdet kan vara en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

Låg- och medelinkomsttagare kan ha rätt att få rättshjälp av staten. Då betalas biträdets arvode delvis eller helt av staten. Du kan ansöka om rättshjälp hos en rättshjälpsbyrå eller via rättshjälpens e-tjänster. Du kan också be en advokatbyrå eller en juridisk byrå ansöka om rättshjälp.

När det är fråga om våld i nära relationer, sexualbrott eller ett allvarligt brott mot offrets liv, hälsa eller frihet, kan domstolen förordna ett rättegångsbiträde och en stödperson för offret. Då betalar staten arvodet oberoende av dina inkomster.

Du kan få hjälp av en stödperson i olika skeden av det straffrättsliga förfarandet. Du kan be vem som helst att bli din stödperson. Stödpersonen kan åtfölja dig till förhandlingarna och domstolssammanträdena, men personens närvaro kan begränsas i vissa fall. Brottsofferjouren kan tillhandahålla en utbildad stödperson gratis. Brottsofferjourens allmänna stöd till brottsoffer finansieras av justitieministeriet och omfattas av en allmännyttig skyldighet.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Många organisationer erbjuder stöd, råd och vägledning för brottsoffer. Brottsofferjouren bistår i samband med alla slags brott och det straffrättsliga förfarandet, och ger råd om hur brottsoffret kan utnyttja sina rättigheter. Den som utsätts för våld i nära relationer kan få skydd och stöd på skyddshemmen. Hjälp lämnas också via journummer och omsorgstjänster i närmiljön. På vissa orter ges särskilt stöd till offer för sexuellt våld och kvinnor med invandrarbakgrund, samt kamratstöd åt närstående till offer för dödligt våld.

Stödtjänster som tillhandahålls av organisationer

Brottsofferjouren

Stöd för alla inblandade, däribland vittnen och brottsoffrets närstående. Hjälp och råd om hur man som brottsoffer utövar sina rättigheter vid straffrättsliga förfaranden. Nationellt journummer, juridisk rådgivning, webbstödtjänst. Regional service i form av stödpersoner.

– Journummer 116 006 (gratis)
– Telefonrådgivning i juridiska frågor 0800 161 177 (gratis)

Nollinjen

Journummer för offer för våld i nära relationer och våld mot kvinnor, tfn 080 005 005 (gratis)

Förbundet för mödra- och skyddshem

Skyddshem för personer som har utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och som behöver stöd för att få slut på våldet samt nödbostad. Omsorgstjänster i närmiljön ger stöd för att komma till rätta med situationen och klara krissituationer till följd av våld i nära relationer. Telefonrådgivning, samtal med en person som kan ge professionellt stöd vid våld i nära relationer, en styrd grupp för personer i samma situation eller stödboende.

Skyddshem på nätet

Webbtjänst som drivs av förbundet för mödra- och skyddshem; hjälper alla parter i våldspräglade relationer.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Lämnar stöd och vägledning åt personer som har utsatts för sexuella övergrepp samt deras närstående. Webbtjänst.

– Krisnummer: tfn 0800 97899 (gratis)

– Telefonrådgivning i juridiska frågor: tfn 0800 97895 (gratis)

Finlands mångkulturella kvinnoförening Monika

Lågtröskeltjänster, juridisk rådgivning och skyddat boende för kvinnor och barn med invandrarbakgrund som utsätts för våld. Hjälp på flera språk; även stödpersontjänster.

– Journummer 0800 05058 (gratis)

– Skyddshemmet Mona, tfn 045 639 6274 (dygnet runt)

Kvinnolinjen

Råd och stöd åt kvinnor och flickor som oroar sig för våld. Information på nätet och via telefon.

– Tfn 0800 02400 (gratis)

Pro-tukipiste

Hälso- och stödtjänster för personer som arbetar inom sex- och erotikbranschen samt offer för människohandel.

Föreningen för närstående till offer för dödligt våld – Huoma

Kamratstöd åt närstående till offer för dödligt våld.

– Tfn 050401 2230

https://www.huoma.fi/

Föreningen för mental hälsa i Finland

Hjälp vid livskriser.

– Krisnummer 09 2525 0111 (dygnet runt)

Suvanto – För trygg ålderdom

Hjälp, kamratstöd och juridisk rådgivning för att motarbeta våld mot äldre.

– Suvantos journummer 0800 06776 (gratis)

Senaste uppdatering: 05/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.