Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Belgium

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A perköltségeket a bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv (Code judiciaire) 1017–1022. cikke, a tanúmeghallgatással összefüggő fizetési kötelezettséget pedig e törvénykönyv 953. cikke szabályozza. További szabályokat tartalmaz a nyilvántartásba vétellel, a jelzálogjoggal, valamint a bírósági eljárással kapcsolatos illetékekről szóló belga törvénykönyv (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe),a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos illetékekkel összefüggésben különösen a 142. és azt követő, valamint a 268. és azt követő cikkek.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv 1018. cikke meghatározza a perköltségek fajtáit:

1° A bírósági eljárással, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és egyéb illetékek. A bírósági eljárással kapcsolatos illetékek magukban foglalják a bírósági nyilvántartásba vétel, az aktusok előkészítésének és a hitelesített másolat kiadásának díját (lásd a nyilvántartásba vétellel, a jelzálogjoggal, valamint a bírósági eljárással kapcsolatos illetékekről szóló belga törvénykönyv 268. és azt követő cikkeit). A bírósági nyilvántartásba vételi illeték bíróságtól függően 30 EUR és 100 EUR között változik. Az aktusok előkészítésének illetéke 35 EUR.

Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos illeték fizetendő a határozatok után azokban az esetekben, amikor a főkövetelés (a perköltségeket ide nem értve) meghaladja a 12 500 EUR összeget. Az illeték ezen összeg 3%‑át teszi ki. Ennélfogva nem alkalmazható a kis értékű követelésekre;

2° A bírósági eljárással összefüggésben felmerülő költségek, valamint a kapcsolódó díjak.

3° Az ítélet hitelesített másolatának díja: oldalanként 0,85 EUR és 5,75 EUR között változik;

4° Minden más bizonyítási eszköz után megtérítendő költség, beleértve a szakértői díjat és a tanúk költségét. A 1972. július 27‑i királyi rendelet ezt a díjat tanúnként 200 frank értékben határozta meg, amely ma 5 eurónak felel meg. Emellett van az utazási támogatás (0,0868 EUR kilométerenként).

Szakértő kirendelése esetén a szakértő maga határoz költségeiről és díjáról. Mindazonáltal a számítás módszertanát egyértelműen meg kell határoznia, és a bíróság az összeget szükség esetén (például amikor a költségek szükségtelenül merültek fel), a perköltségek részletes értékelése során csökkentheti.

5° A bírák, a bírósági hivatalnokok és a felek utazási és tartózkodási költségei, amennyiben a bíróság rendelte el az utazásukat, és az eljárási cselekmények elvégzésének költségei, amennyiben azokra kizárólag az eljárás céljából került sor.

6° Ügy előkészítési díj (a bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv 1022. cikke). Ezt a díjat a pervesztes fél viseli, és az a pernyertes fél ügyvédi költségeihez és díjához való meghatározott összegű hozzájárulást jelent. Az összegek a fogyasztói árindexen alapulnak, és 10%‑kal kell növelni vagy csökkenteni azokat, ha az index 10 százalékpontot emelkedik vagy csökken.

A követelés értéke

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,000 EUR vagy kevesebb

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR és 750,00 EUR között

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR és 2 500,00 EUR között

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Munkaügyi bíróság (különös szabályok)

A követelés értéke

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,000 EUR vagy kevesebb

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,000 EUR vagy kevesebb

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR vagy kevesebb

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° A bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv 1734. cikke alapján kijelölt közvetítő díjazása, javadalmazása és költségei.

Mennyit kell fizetnem?

A fentiek fényében a megfizetendő összeg teljes egészében az egyes ügyektől függ, és attól, hogy a fél pernyertes vagy pervesztes lett-e, igénybe vettek‑e szakértőt, meghallgattak‑e tanúkat, a bíráknak külföldre kellett‑e utazniuk, közvetítőt is igénybe vettek‑e stb.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A bírósági eljárási illeték előre fizetendő, ha erre nem kerül sor, az ügyet nem veszik bírósági nyilvántartásba.

Szakértő kirendelése esetén a díjat a munka megkezdését megelőzően előzetesen kell kifizetni.

Ha a fél tanú meghallgatását kéri, először meg kell fizetnie az összeget a bírósági hivatalnok részére. Ha a fél nem fizeti meg ezt az összeget, azt kell vélelmezni, hogy már nem kívánja a tanú meghallgatását.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A fizetés átutalással vagy fizetési megbízás útján, elektronikus átutalással, készpénzzel vagy a hivatal részére kiállított csekkel történhet (az utóbbi lehetőség ügyvédek és végrehajtók számára biztosított).

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A fizetésre vonatkozó valamennyi igazolást biztonságos helyen kell őrizni oly módon, hogy kérésre haladéktalanul bemutatható legyen.

Utolsó frissítés: 26/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Bulgária

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági eljárási illetékeket és a polgári bírósági eljárásban felmerülő költségeket a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv, illetve a bíróságok által a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv alapján beszedett eljárási illetékek jegyzéke tartalmazza.

A polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv:

„Nyolcadik fejezet. Illetékek és költségek, I. szakasz - A pertárgy értéke

A pertárgy értéke
68. cikk Az ügy tárgyának pénzben kifejezett értéke a pertárgy értéke.

A pertárgy értéke
69. cikk (1) A pertárgy értéke:
1. a pénzbeli követelések esetén: a követelt összeg;

A pertárgy értékének meghatározása:
70. cikk. (1) A felperes állapítja meg a pertárgy értékét. A pertárgy értékét mind az alperes, mind a bíróság hivatalból is vitathatja, legkésőbb az ügy vizsgálatára vonatkozó első tárgyaláson. Ha a megjelölt összeg és a tényleges összeg között eltérés mutatkozik, a bíróság állapítja meg a pertárgy értékét.
(2) A pertárgyérték megemeléséről szóló bírósági végzéssel szemben önálló fellebbezésnek van helye.
(3) Ha a pertárgyérték megállapítása a kereset benyújtásakor nehézségbe ütközik, a pertárgy becsült értékét a bíróság állapítja meg, és ebből eredően később vagy illetékkiegészítés fizetendő, vagy a többletilletéket kell visszatéríteni attól függően, hogy a bíróság mekkora összeget állapított meg az ügy elbírálásakor.

II. szakasz. Eljárási Illetékek és költségek

Az illetékek és költségek viselése
71. cikk. (1) A pertárgy értékén alapuló eljárási illetéket és az eljárás során felmerülő költségeket az eljárás folyamán kell megfizetni. Ha a követelés összegét nem lehet megállapítani, az illeték összegét a bíróság határozza meg.

Eljárási illetékek
73. cikk (3) Az eljárási illetéket a jogvédelem vagy a kötvetítés iránti kérelem benyújtásakor, valamint az illetékköteles irat kiadásakor a miniszterek tanácsa által elfogadott jegyzéknek megfelelõen kell megfizetni.

A keresethez csatolt mellékletek
128. cikk A keresethez a következő dokumentumokat kell csatolni:
1. meghatalmazás, ha a keresetet meghatalmazott nyújta be;
2. a fizetendő illetékek és költségek megfizetését igazoló dokumentumok;
3. a kereset és mellékleteinek másolatai az alperesek számának megfelelő példányban.

A kereset vizsgálata
129. cikk (1) A bíróság ellenőrzi a kereset szabályszerűségét.
(2) Ha a kereset nem felel meg a 127. cikk (1) bekezdésében és a 128. cikkben foglalt követelményeknek, a bíróság felhívja a felperest, hogy egy héten belül orvosolja a szabálytalanságokat, valamint tájékoztatja annak lehetőségéről, hogy szükség esetén, és ha a felperes jogosult arra, jogi segítséget igényelhet. Ha nem jelölték meg a felperes címét, és a bíróság sem ismeri azt, a felperest úgy kell értesíteni, hogy a felhívást egy hétig kifüggesztik a bíróságon e célra kijelölt helyen.
(3) Ha a felperes a határidőn belül nem orvosolja a szabálytalanságokat, a keresetet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a bíróság hivatalában kell azt a felperes részére megőrizni. A kereset visszaküldése ellen önálló fellebbezésnek van helye, ha a kézbesítést igazoló iratot nem mutatják be.”

A bíróságok által a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv alapján beszedett illetékek jegyzéke
„I. fejezet
A bírósági eljárásban beszedett illetékek
1. cikk A pertárgy értékének 4%‑át, de legalább 50 BGN összegű illetéket kell megfizetni a kereset, a viszontkereset vagy az önálló jogokkal rendelkező harmadik fél keresetének benyújtásakor.”

A bírósági illetéket csak a bíróság számlájára történő banki átutalással lehet megfizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kereset benyújtásakor eljárási illetéket kell fizetni . A felperesnek a keresetéhez mellékelnie kell a fizetendő illeték és költségek megfizetését igazoló dokumentumokat.

Mennyit kell fizetnem?

A Bolgár Köztársaságban az ilyen keresetek után a pertárgy értékének 4%‑át, de legalább 50 BGN összegű illetéket kell fizetni.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha a felperes a kereset benyújtásakor nem mellékeli a fizetendő illeték és költségek megfizetését igazoló dokumentumokat, a bíróság felhívja a felperest, hogy egy héten belül fizesse meg az eljárási illetéket. Ha nem jelölik meg a felperes címét, és a bíróság sem ismeri azt, úgy kell értesíteni a felperest, hogy a felhívást egy hétig kifüggesztik a bíróságon e célra kijelölt helyen.
Ha a felperes a határidőn belül nem orvosolja a szabálytalanságot, a keresetet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a bíróság hivatalában kell azt a felperes részére megőrizni. Ezekben az esetekben a keresetet el kell utasítani.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A bírósági illetéket csak a bíróság számlájára történő banki átutalással lehet megfizetni, és a megfizetést igazoló dokumentumot a bírósági nyilvántartáson keresztül kell benyújtani az ügyet elbíráló bíró/bírósági hivatalnok részére. A bírósági eljárási illeték nem fizethető meg készpénzben a bíróság pénztárában. Minden bíróság szerződést köt egy bankkal a bíróság részére nyújtandó szolgáltatás tárgyában. A bankszámlaszám megtalálható a bíróság hivatalos weboldalán.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A bírósági eljárási illetéket csak a bíróság számlájára történő banki átutalással lehet megfizetni, és a megfizetést igazoló dokumentumot a bírósági nyilvántartáson keresztül kell benyújtani az ügyet elbíráló bíró/bírósági hivatalnok részére.

Utolsó frissítés: 10/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Csehország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági eljárási illetékeket a bírósági eljárási illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény szabályozza. A törvény melléklete tartalmazza az illetéktáblázatot. Az illetékek az állami költségvetés bevételeit képezik.

Az illetéket az eljáró bíróság bankszámlájára történő banki átutalással kell megfizetni. Az 5000 CZK összeget meg nem haladó illeték illetékbélyegben is megfizethető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásban a bírósági eljárási illetéket az általános szabályok alapján kell megfizetni. A más polgári eljárásokra vonatkozó szabályok érvényesek itt is.

Mennyit kell fizetnem?

Az eljárási illeték fix összegben vagy olyan illeték esetén, amelynek alapját pénzbeli összeg képezi, százalékban van meghatározva. A százalékos illeték összegét az illetékalap és az illetékmérték eredményeként kell meghatározni. Az egyedi illetékeket a bírósági eljárási illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény mellékletében foglalt illetéktáblázat tartalmazza.

A kis értékű követelések európai eljárása szempontjából a fizetés feltételén alapuló általános szabály bír jelentőséggel. A legfeljebb 20 000 CZK összeg megfizetésére vonatkozó polgári peres eljárás megindítása iránti kérelem esetében a fizetendő illeték fix összege 1000 CZK.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha nem fizették meg az eljárás megindítása iránti kereset, a fellebbezés, a perújítási vagy a felülvizsgálati kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási illetéket, a bíróság felszólítja a felperest, hogy fizesse azt meg az általa megállapított, legalább 15 napos határidőn belül. Kivételesen a bíróság rövidebb határidőt is meghatározhat. Ha e határidő letelik, és a felperes nem fizette meg az illetéket, a bíróság megszünteti az eljárást. Az illetéknek a határidő leteltét követő megfizetését figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a fellebbviteli bíróság az ügy elé terjesztése után megállapítja, hogy a fellebbezés benyújtásakor fizetendő illetéket nem fizették meg, felhívja a fellebbezőt, hogy fizesse meg azt az általa megállapított, legalább 15 napos határidőn belül. Kivételesen a fellebbviteli bíróság rövidebb határidőt is meghatározhat. Ha e határidő letelik, és a fellebbező nem fizette meg az illetéket, a fellebbviteli bíróság megszünteti az eljárást. Az illetéknek a határidő leteltét követő megfizetését figyelmen kívül kell hagyni. A fellebbviteli bíróság előtt ugyanezt az eljárást kell értelemszerűen alkalmazni.

Ha az eljárást az illeték megfizetésének elmulasztása miatt megszüntető határozat jogerőre emelkedik, a fizetési kötelezettség megszűnik.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az illetéket az eljáró bíróság számlájára történő banki átutalással kell megfizetni. A banki adatok megtalálhatók az egyes bíróságok weboldalain, amelyek az alábbi internetes portálon érhetők el: A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/. Az 5000 CZK összeget meg nem haladó illeték illetékbélyegben is megfizethető.

Az eljárási illetékekre vonatkozó ügyeket az ügy első fokon történő elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság bírálja el.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Az eljáró bíróság bankszámlájára történő átutalással vagy az illetékbélyegnek az eljáró bíróság részére történő benyújtásával a felperes teljesíti illetékfizetési kötelezettségét. Nem kell semmilyen más dokumentumot benyújtania a bíróság részére.

Utolsó frissítés: 09/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Németország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárásának bírósági eljárási költségeit a bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gerichtskostengesetz) tartalmazza.

A bíróság a bírósági eljárási költségek megfizetését a bírósági eljárási költségszámla útján írja elő. Az eljárási illetéket az eljárást megindító kereset benyújtásakor kell megfizetni. Mindazonáltal az eljárás menete nem függ az eljárási illeték megfizetésétől.

Az eljárási illeték megfizetésére a felperesen kívül az a személy is köteles, akivel szemben a bíróság illetékfizetési kötelezettséget állapított meg, vagy aki egyezség részeként ezt vállalta.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági eljárási költségekről szóló törvény melléklete (költségjegyzék – Kostenverzeichnis) tartalmazza az egyes illetékeket. A költségjegyzék 1210. pontja 3,0 illetékmértéket állapít meg a kis értékű követelések európai eljárása esetében. Az eljárás megszüntetése esetén ezen illeték mértéke 1,0‑ra csökken (a költségjegyzék 1211. pontja).

Az illeték összegét a jogvita tárgyát képező összeg határozza meg, amely rendszerint megegyezik az előterjesztett követelés értékével.

Mennyit kell fizetnem?

A fizetendő illetékek:

Értékek
EUR-ig

3,0 illetékmérték
EUR

1,0 illetékmérték EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Az illetékek mellett valamennyi felmerülő költséget meg kell fizetni, így a kézbesítés, a tanúk, a szakértők és tolmácsok költségeit.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A meg nem fizetett eljárási költségeket a bíróság pénztára (Gerichtskassen) behajtja.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az illeték a számlán megjelölt bankszámlára történő banki átutalással fizethető meg. Az átutalásban fel kell tüntetni a hivatkozási számot.

a) banki átutalás

Lehetőség van a banki átutalással történő fizetésre.

b) bankkártya

Nincs lehetőség a bankkártyával történő fizetésre.

c) a beszedési megbízással történő fizetés

Nincs lehetőség a beszedési megbízással történő fizetésre.

D) más fizetési mód (kérjük pontosítani)

Nincs más fizetési mód.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Az eljárás menete nem függ az illeték megfizetésétől.

Utolsó frissítés: 05/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Észtország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

Ha Észtországban kis értékű követelések európai eljárása iránti kereset nyújtanak be a bíróság részére, ugyanazt az eljárási illetéket kell megfizetni, mintha nemzeti keresetet nyújtottak volna be. Az eljárási illetéket és más eljárási költségeket a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv és az illetékekről szóló törvénykönyv szabályozzák. Az illetéket és a bíróság részére megfizetendő eljárási költségeket csak banki átutalással lehet megfizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Kereset benyújtásakor az eljárás költségeinek fedezetére szolgáló eljárási illetéket kell megfizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Ha Észtországban kis értékű követelések európai eljárása iránti kereset nyújtanak be a bíróság részére, ugyanazt az eljárási illetéket kell megfizetni, mintha nemzeti keresetet nyújtottak volna be. Az eljárási illeték nagyságát a követelés tárgyát képező összeg határozza meg. Például 100 EUR eljárási illeték fizetendő 500 EUR összegű követelés esetén, 175 EUR eljárási illeték 1000 EUR összegű követelés esetén, 200 EUR eljárási illeték 1500 EUR összegű követelés esetén és 225 EUR eljárási illeték fizetendő 2000 EUR összegű követelés esetén.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A kereset benyújtásakor előre meg kell fizetni az eljárási illetéket. Ha nem fizették meg az eljárási illetéket, a bíróság lehetőséget biztosít arra, hogy az általa megállapított határidőig megfizessék azt. Ha nem fizetik meg az eljárási illetéket e határidőig, a bíróság elutasítja a keresetet.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az illeték csak banki átutalással fizethető meg. A bankkártya nem elfogadott. A bíróság részére teljesítendő valamennyi fizetés címzettje a pénzügyminisztérium.

Ha előre megfizetik az eljárási illetéket, a lehető legpontosabban meg kell jelölni a közleményben azt az eljárást, amelyre az illetéket fizetik. Ha az eljárási illeték megfizetését portálon, például a cégnyilvántartási portálon vagy a nyilvános e-File-on keresztül teljesítik, az minden esetben a konkrét keresethez kapcsolódó egyedik hivatkozási számot kap.

Az eljárási illeték számláiról és a bírósági hivatkozási számokról további információ található: A link új ablakot nyit megaz észt bíróságok weboldala.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A bíróság részére tájékoztatást kell adni az eljárási illeték megfizetéséről oly módon, hogy a bíróság visszaigazolhassa az eljárási illeték megfizetését. Ez a tájékoztatás a következőket foglalja magában: az eljárási illetéket megfizető személy neve, banki adatok és az a számla, amelyre az illetéket megfizették, a megfizetett összeg és a fizetés napja. A bíróság elektronikus úton igazolja vissza a fizetés teljesítését, azaz nem kell csatolni az eljárási illeték megfizetését igazoló fizetési megbízást. Mindazonáltal a bíróság szükség esetén kérheti azt.

Utolsó frissítés: 24/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Írország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A 2014. évi 22. számú S.I. (törvényerejű rendelet) 9. része a kis értékű követelések eljárására jellemző iratokat terhelő bírósági illetékek megfizetésére vonatkozik. A 2014. évi 22. számú S.I. 2. része a kerületi bíróságok polgári eljárásaiban fizetendő – mindkét területen azonos – bírósági illetékek megfizetésére vonatkozik.

A Courts Services Online, a A link új ablakot nyit megbírósági szolgáltatások portálja a közelmúltban olyan online szolgáltatásokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy felhasználói fiók létrehozását követően követeléseket – többek között kis értékű követeléseket – hozzon létre, vizsgáljon felül, fizessen ki és érvényesítsen. A rendszer minden magánszemély és ügyvédi iroda előtt nyitva áll.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Illetéket a kis értékű követelések érvényesítésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos alábbi iratoknak a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz történő benyújtásakor kell fizetni:

 1. A keresetlevél benyújtásakor.
 2. Ellentmondás viszontkeresettel való benyújtásakor.
 3. *** Az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtásakor.
 4. *** A fellebbezésnek a körzeti bírósághoz történő benyújtásakor.
 5. *** Idézés subpoena ad testificandum vagy duces tecum (tanúidézés) formájában történő kibocsátása után.

*** Ezen iratokat nem sorolja fel a 2014. évi 22. sz. S.I. 9. része, de azok szerepelnek a 2014. évi 22. sz. S.I. 2. részében.

Mennyit kell fizetni?

Tétel

1.

Illeték

2.

Lebélyegzendő iratok

3.

A keresetlevélnek a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz történő benyújtása után

25,00 euró

A keresetlevél vagy a bíróságiilleték-kártya

A jogvitáról való értesítésnek a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz való, viszontkeresettel történő benyújtása után

25,00 euró

Az értesítés vagy a bíróságiilleték-kártya

Az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtása után

15,00 euró

A kérelem vagy a bíróságiilleték-kártya

A fellebbezésnek a körzeti bírósághoz történő benyújtása után

25,00 euró

A fellebbezés vagy a bíróságiilleték-kártya

Idézés subpoena ad testificandum vagy duces tecum (tanúidézés) formájában történő kibocsátása után

15,00 euró

Az eredeti idézés

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a keresetlevél benyújtása után, az iratot visszaküldik a felperesnek, és felhívják az illeték befizetésére.

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a jogvitáról való értesítés viszontkeresettel történő benyújtása után, az iratot megvizsgálják annak megállapítása érdekében, hogy az alperes viszontkeresete elfogadható-e. Ha IGEN, akkor az iratot visszaküldik az alperesnek, és felhívják az illeték befizetésére. Ha NEM, akkor az iratot visszaküldik az alperesnek annak megindoklásával, hogy a viszontkereset miért nem fogadható el. Az alperesnek a jogvitáról való értesítésre vonatkozó új formanyomtatványt küldenek annak kitöltése és a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz történő visszaküldése céljából.

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a rendelkezésre álló határidőn belül az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtása után, az elnöklő bírót tájékoztatják ennek tényéről a kérelem benyújtásakor. Ilyen esetben határozat kibocsátására kerülhet sor a bírósági végrehajtónak (sheriff) címezve az eredeti mulasztási ítélet végrehajtása céljából. .

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a fellebbezésnek a körzeti bírósághoz történő benyújtása után, az ügyiratot nem továbbítják a körzeti bírósághoz. Ilyen esetben határozat kibocsátására kerülhet sor a bírósági végrehajtónak címezve a bíróság eredeti határozatának végrehajtása céljából.

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be idézés subpoena ad testificandum vagy duces tecum (tanúidézés) formájában történő kibocsátása után, az idézés érvénytelen.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Az illeték bármelyik kerületi bíróság kezelőirodájában befizethető az alábbi módokon:

Személyesen, készpénz vagy csekk / postautalvány / pénztári csekk formájában a vezető tisztviselő részére.

Az illetékek a csekknek / postautalványnak / banki intézvénynek az érintett kerületi bíróság hivatalának vezető tisztviselője számára való megküldésével is befizethetők.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A kerületi bíróság bélyegzőirodájában történő személyes befizetés esetén őrizze meg a bírósági tisztviselőtől kapott bizonylatot, és nyújtsa be a lebélyegzett irato(ka)t a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz.

Ha a csekket, postautalványt vagy pénztári csekket postán küldte meg a vezető tisztviselő részére, őrizze meg a fizetési módról készített fénymásolatot és az eredeti feladóvevényt. Erre szükség lesz bizonyítékként, ha a bíróság a befizetés igazolását kéri.

Ha a kis értékű követelésekkel foglalkozó irodához befizetés érkezik bármilyen irattal összefüggésben, az iroda lebélyegzi az iratot, és az ügyirathoz csatolja a megfizetett illetékről kiállított bizonylatot.

Utolsó frissítés: 07/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Görögország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárása elsődlegesen arra irányul, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa a határon átnyúló kis értékű követelések elbírálását az Európai Unióban, valamint csökkentse ezen eljárás költségeit a tagállamok között.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárása alapján elbírálandó kereset bíróság részére történő benyújtásához a felperes által követelt összeg (kis) százalékát kitevő bírósági eljárási illetéket kell fizetni. Az illetéket a kereset benyújtásakor kell megfizetni.

Mennyit kell fizetnem?

A releváns összeget a bíróság határozza meg, és az a felperes követelésének összegével arányos. Ha például a felperes követelése 5000 EUR, a bírósági eljárási illeték hozzávetőlegesen 65 EUR összeget tesz ki.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha nem fizetik meg határidőben az illetéket, a bíróság mérlegelési jogkörét gyakorolva a) határidőt állapíthat meg a felperesnek az illeték megfizetését igazoló dokumentum benyújtására, vagy b) elutasíthatja a keresetet.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A bírósági eljárási illetéket rendszerint készpénzben a kijelölt fizetőhelyen kell megfizetni. A nyilvántartást vezető hivatalnok tájékoztatást nyújthat az érintett felek részére a fizetési eljárásra vonatkozóan. Nem lehetséges (jelenleg) a bírósági eljárási illeték bankkártyával vagy banki átutalással történő megfizetése.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A bírósági eljárási illeték megfizetésének a fizetőhely által kiadott igazolását a keresettel együtt csatolni kell az ügyiratokhoz.

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Spanyolország

A kis értékű követelések európai eljárása illetékmentes.

Utolsó frissítés: 06/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Horvátország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A Horvát Köztársaságban a bírósági illetékekről szóló 118/18. sz. törvény (Zakon o sudskim pristojbama) és a Horvát Köztársaság kormányának a bírósági illetékek összegéről szóló rendelete (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) határozza meg a bírósági illetékeket.

A bírósági illetékekről szóló törvény 5. cikke szerint a bírósági illetékek összegéről szóló rendeletben előírt illetékeket készpénzmentes fizetési móddal, készpénzben, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyegben vagy elektronikusan kell megfizetni.

A különös rendelkezéseknek megfelelően a bírósági tevékenységekhez használt informatikai rendszeren keresztül elektronikusan előterjesztett keresetekért az illetéket az előterjesztésekor kell megfizetni. Ilyen esetben a bírósági illetékek összegéről szóló rendeletben meghatározott összeg felét kell befizetni.

A bíróság által a különös rendelkezéseknek megfelelően a bírósági tevékenységekhez használt informatikai rendszeren keresztül elektronikusan kézbesített határozatokért a bírósági illetékek összegéről szóló rendeletben meghatározott összeg felét kell befizetni, ha az illetéket az elektronikus kézbesítés napjától számított három napon belül megfizetik.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Bírósági illetéket minden polgári és kereskedelmi bírósági eljárásban kell fizetni. A bírósági illetékekről szóló törvény 11. cikke szerint mentességet élveznek az alábbiak:

 1. a Horvát Köztársaság és a kormányzati szervek;
 2. a közhatalmat gyakorló személyek és szervek a közhatalom gyakorlásából eredő eljárásokban;
 3. a munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggő jogvitákban és egyéb eljárásokban;
 4. a tisztviselők és munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggő közigazgatási jogvitákban;
 5. a horvát függetlenségi háború fogyatékossággal élő háborús veteránjai a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján, valamint a fogyatékossággal élő személyek a szakértői, szakmai rehabilitációs és a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásáért felelős intézet megfelelő dokumentumai alapján;
 6. a horvát függetlenségi háborúban életüket vesztett, eltűnt és fogságba esett katonák házastársai, gyermekei és szülei a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján;
 7. a horvát függetlenségi háborúban életüket vesztett, eltűnt és fogságba esett személyek házastársai, gyermekei és szülei a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján;
 8. a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek és a visszatelepülők a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján;
 9. a szociális juttatások megélhetést biztosító ellátásban részesülő kedvezményezettjei;
 10. a humanitárius szervezetek, a humanitárius tevékenység végzése közben életüket vesztett, eltűnt és fogságba esett személyek családjainak védelmével foglalkozó szervezetek és a fogyatékossággal élő személyek szervezetei;
 11. a tartással vagy az e jogon alapuló követelésekkel kapcsolatos eljárásokban félként részt vevő gyermekek;
 12. az anyaság vagy apaság megállapítására, valamint a terhesség és egy gyermek házasságon kívüli születése által okozott költségekre irányuló eljárást indító felek;
 13. a jogképesség helyreállítását kérő felek;
 14. a házasságkötésre engedélyt kérő kiskorúak;
 15. a gyermek átadására és a gyermekkel való személyes kapcsolattartásra irányuló eljárások felei;
 16. a kötelező nyugdíj- és az általános egészségügyi biztosításból eredő jogok, a munkanélkülieket a munkajogi rendelkezések alapján megillető jogok és a szociális jóléti jogok tárgyában eljárást indító felek;
 17. az alkotmányosan garantált emberi jogok és szabadságok végleges egyedi aktusokkal szembeni védelmére irányuló eljárást indító felek;
 18. a környezetszennyezési kártérítéssel kapcsolatos jogviták felei;
 19. a szakszervezetek és a magasabb szintű szakszervezeti szövetségek a más fél helyett történő perbelépés bírósági jóváhagyására irányuló polgári eljárásokban és a kollektív munkaügyi vitákban, valamint a szakszervezeti képviselők az üzemi tanács hatásköreinek gyakorlására irányuló polgári eljárásokban;
 20. a fogyasztók mint a csődvagyon hitelezői;
 21. a különös jogszabályok által meghatározott egyéb személyek és szervek.

A külföldi államok nemzetközi szerződés rendelkezése vagy viszonosság alapján mentességet élveznek az illetékek megfizetése alól.

A viszonosság feltételeivel kapcsolatos kétség esetén a bíróság tájékoztatást kér az Igazságügyi Minisztériumtól.

A 10. pont szerinti mentesség azokra a humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyek tekintetében a szociális jóléti ügyekért felelős miniszter megfelelő határozatot hoz.

A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség nem vonatkozik a települési és városi szervekre, kivéve, ha különös jogszabállyal összhangban közhatalom gyakorlásához való jogot ruháztak rájuk.

A kis értékű követelések európai eljárásában az alábbi illetékeket kell megfizetni:

 • keresetindításért – a felperes fizet
 • kereseti ellenkérelem benyújtásáért – az alperes fizet
 • ítéletért – a felperes fizet
 • fellebbezésért – a fellebbező fizet
 • fellebbezési ellenkérelemért – az ellenkérelmet benyújtó fél fizet (ellenkérelem benyújtása nem kötelező)

Mennyit kell fizetni?

I. Keresetindításért, viszontkereset indításáért, ítéletért és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondásért a vitatott összeggel arányos bírósági illetéket kell fizetni (amelyet csak az elsődleges kérelem összege alapján kell kiszámítani kamatok és költségek nélkül) az alábbiak szerint:

A következő összeg felett (HRK)

A következő összeg alatt (HRK)

Az illeték összege (HRK)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

A 15 000,00 HRK feletti összegek esetében 500,00 HRK összegű illetéket kell fizetni, valamint plusz 1%-ot – de legfeljebb 5 000,00 HRK-t – a 15 000,00 HRK feletti különbözet után.

II. Az I. pont szerinti illeték felét kell megfizetni kereseti és fellebbezési ellenkérelem benyújtásáért.

III. Az I. pont szerinti bírósági illetékek összegének kétszeresét kell megfizetni az ítélet elleni fellebbezésért.

IV. Nem kell bírósági illetéket fizetni, ha a bírósági eljárás során perbeli egyezség született.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha egy fél nem fizeti be az illetéket a meghatározott határidőn belül, vagy nem tájékoztatja erről a bíróságot, a bíróság további 15 napos határidőn belül végrehajthatósági tanúsítványt csatol az illetékről szóló határozathoz vagy a panasz tárgyában hozott határozathoz, és megküldi azt a pénzügyi ügynökségnek a fél pénzeszközeiből történő végrehajtás céljából a bírósági határozatok pénzügyi eszközökből történő végrehajtását szabályozó jogszabály rendelkezéseivel összhangban.

A bírósági illetékekről szóló törvény 28. cikke szerint a bíróságnak először fel kell szólítania a felet illetékfizetési kötelezettségének teljesítésére, és ha a fél nem tesz eleget haladéktalanul e felszólításnak, a bíróságnak fel kell szólítania a felet az illeték három napon belüli megfizetésére. Ha a fél nem tesz eleget a felszólításnak, vagy nem volt jelen az illetékfizetési kötelezettséget keletkeztető eljárási cselekménynél, és nem fizette be az illetéket, a bíróság határozatot hoz az illetékről, amelyen felül további 100 HRK-t kell fizetni.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket készpénzmentes fizetési móddal, készpénzben, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyegben vagy elektronikusan kell megfizetni.

Készpénzben az illeték a bíróság könyvelési osztályán is befizethető, mely esetben a bíróság köteles ezen összeget a beszedéstől számított öt napon belül befizetni a bírósági illetékekből származó költségvetési bevételbe.

Az illetékek illetékbélyegben is megfizethetők, ha az illeték összege kevesebb mint 100 HRK.

Az illetékfizetés módjára vonatkozó információk megtalálhatók az e-hirdetőtábla weboldalon, a bíróságok honlapján és a bíróságok hivatalaiban.

A bírósági illetékek bármely bankon vagy postahivatalon keresztül is befizethetők a Horvát Köztársaság állami költségvetésébe.

A bírósági illetékek külföldről történő megfizetéséhez az alábbi információkat is fel kell tüntetni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Elszámolási számla (CC):1001005-1863000160

Modell: HR64

Hivatkozási szám: 5045-20735-PIN (vagy a befizető egyéb személyazonosító kódja)

Kedvezményezett: a Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma a zágrábi kereskedelmi bíróság nevében

A közleményben fel kell tüntetni: illeték a(z) ________ ügyben (az ügyszám és a fizetés leírása, például bírósági illeték európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemért).

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetése után a befizetési igazolást meg kell küldeni az azon üggyel foglalkozó bíróságnak, amellyel kapcsolatban az illetékfizetésre sor kerül, minek során hivatkozni kell az ügy számára (ha ismert), vagy európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásakor a banki befizetésről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

A feleknek főszabály szerint postai úton (ajánlott vagy rendes csomagküldés útján) vagy elektronikusan, a különös rendelkezéseknek megfelelő formában, a bírósági tevékenységekhez használt informatikai rendszeren keresztül kell a dokumentumokat benyújtaniuk a bírósághoz.

Utolsó frissítés: 02/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Olaszország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

Az eljárási költségekre vonatkozó szabályokat a perköltségekre vonatkozó rendelkezések egységes szerkezetbe foglalt szövegéről szóló törvény (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) tartalmazza, amelyet a 2002. május 30-i 115. sz. elnöki rendelet (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115) foglal magában.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A polgári eljárásokban minden egyes peres fél maga viseli a saját eljárási cselekményeivel és az eljáráshoz szükséges egyéb eljárási cselekményekkel kapcsolatos költségeket, ha törvény úgy rendelkezik, vagy a bíróság előírja, hogy e peres fél fizesse meg azokat (a perköltségekre vonatkozó rendelkezések egységes szerkezetbe foglalt szövegéről szóló A link új ablakot nyit megtörvény 8. cikke, 115/2002. sz. elnöki rendelet).

A polgári eljárás illetékei a következők:

 • a keresetindítás egységes illetéke
 • a kézbesítés illetéke
 • az iratokról készített másolatok illetéke.

Mennyit kell fizetnem?

A fizetendő illeték összegét a 115/2002. sz. elnöki rendelet 13. és 30. cikke tartalmazza, amely az egységes illetékre, illetve a kézbesítési költségek fedezetének a bíróság kérelmére történő előzetes megfizetésére vonatkozik.

Az iratokról készített másolatok illetékét a 115/2002. sz. elnöki rendelet 267. és azt követő cikkei szabályozzák, és a rendelet mellékletében foglalt 6., 7. és 8. táblázat sorolja fel.

A békebíróság hivatalának felállításáról A link új ablakot nyit megszóló 374/1991. sz. törvény (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) 46. cikke alapján (Olaszországban a békebírók jogi végzettséggel rendelkeznek) csak az egységes illetéket kell megfizetni az 1033 EUR pertárgyértéket meg nem haladó ügyekkel kapcsolatos iratok és ítéletek esetében.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A fizetés elmulasztása esetén a bíróság vagy az adósságbehajtó cég (az Equitalia Giustizia SpA társasággal történt megállapodás) fizetési felszólítást kézbesít az egységes illeték megfizetésének módjára vonatkozó felhívással (a 115/2002. sz. elnöki rendelet 248. cikke).

Az iratokról készített másolatok illetéke és a 115/2002. sz. elnöki rendelet 30. cikke szerinti összeg megfizetésének elmulasztása esetén a bíróság elutasíthatja az irat átvételét (a 115/2002. sz. elnöki rendelet 285. cikke).

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Olaszországban történő fizetés esetén postai számla, az F23-as formanyomtatvány vagy az engedéllyel rendelkező dohányboltok és értékesítőhelyek által árusított bélyegek használhatók.

Külföldről a fizetés banki átutalással történhet.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A befizetés után a vonatkozó bizonylatot a fizetés igazolásaként be kell nyújtani a bíróság részére.

Utolsó frissítés: 13/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Ciprus

Cipruson a 2007. július 11‑i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet átültető eljárási rendelet a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló 2008. évi rendelet, amely 2009. január 1-je óta hatályos.

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Lettország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartásról szóló törvény (Civilprocesa likums) 33. szakasza alapján a perköltségek (tiesas izdevumi) az alábbiakat foglalják magukban:

1. eljárási illeték (valsts nodeva);

2. hivatali illeték (kancelejas nodeva);

3. az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek.

Az eljárási illetéket a bírósághoz benyújtott minden kereset – alapkereset, ellenkérelem, a harmadik fél által a már folyamatban lévő eljárás tárgyát képező jogvita tárgyára vonatkozóan benyújtott önálló kereset, a különös eljárásban benyújtott kereset vagy A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza szerinti egyéb kereset – esetében meg kell fizetni.

Hivatali illetéket kell fizetni a következő esetekben:

 1. az üggyel kapcsolatos iratmásolatok kiadásáért, valamint valamely bírósági ítélet vagy határozat ismételt kiadásáért: 7,11 euró;
 2. tanúsítványok kiadásáért: 2,85 euró;
 3. a végrehajtást elrendelő végzés másodpéldányának kiadásáért: 14,23 euró;
 4. a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének igazolásáért, amennyiben az ítéletet külföldi hatóságokhoz kell benyújtani: 4,27 euró;
 5. a tanúk idézéséért: 4,27 euró/fő.
Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek:
 1. a tanúknak és a szakértőknek fizetendő összegek;
 2. a tanúk meghallgatásával vagy a helyszíni szemlék lefolytatásával kapcsolatos költségek;
 3. az alperes felkutatásával kapcsolatban felmerülő költségek;
 4. a bírósági ítélet végrehajtásával kapcsolatos költségek;
 5. a bírósági értesítések és más bírósági iratok kézbesítésével, kiadásával és lefordításával kapcsolatos költségek;
 6. a hirdetmények újságokban való közzétételének költségei;
 7. a zálogjogokkal vagy biztosítékokkal kapcsolatos költségek.

Az eljárási illeték nem fizethető meg elektronikus úton.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósághoz benyújtott kis értékű követelések tekintetében eljárási illetéket kell fizetni.

Hivatali illetéket kell fizetni az üggyel kapcsolatos iratmásolatok kiadásáért, valamint valamely bírósági ítélet vagy határozat ismételt kiadásáért; a tanúsítványok kiadásáért; a végrehajtást elrendelő végzés másodpéldányának kiadásáért; a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének igazolásáért, amennyiben az ítéletet külföldi hatóságokhoz kell benyújtani; a tanúk idézéséért.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek a következők: a tanúknak és a szakértőknek fizetendő összegek; a tanúk meghallgatásával vagy a helyszíni ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos költségek; az alperes felkutatásával kapcsolatban felmerülő költségek; a bírósági ítélet végrehajtásával kapcsolatos költségek; a bírósági értesítések és más bírósági iratok kézbesítésével, kiadásával és lefordításával kapcsolatos költségek; a hirdetmények újságokban való közzétételének költségei; a zálogjogokkal vagy biztosítékokkal kapcsolatos költségek.

Mennyit kell fizetnem?

A keresetlevél benyújtásakor a követelés összegének 15%-át, de legalább 71,41 eurónak megfelelő eljárási illetéket kell fizetni. A gyermekek vagy a szülők tartási követelései tekintetében nem kell eljárási illetéket fizetni.

A bíróság elrendeli, hogy a pervesztes fél térítse meg a pernyertes fél által megfizetett valamennyi eljárási költséget. Amennyiben a követelés részben kielégítést nyert, a bíróság elrendeli, hogy a felperes részére a kereset ezen részével, az alperes részére pedig a követelés elutasított részével arányosan kell megtéríteni az eljárási költségeket. Nem kell megtéríteni az eljárási illetéket a bírósági határozattal szembeni kiegészítő panasz (blakus sudzība) vagy a bírósági eljárásnak a mulasztási ítélet meghozatalát követő újraindítása esetén.

Ha a felperes eláll a keresettől, meg kell térítenie az alperes eljárási költségeit. Ebben az esetben az alperesnek nem kell megtérítenie a felperes eljárási költségeit. Ha azonban a felperes azért áll el a keresettől, mert az alperes a követelések előterjesztését követően önként teljesítette azokat, a bíróság a felperes kérelmére elrendeli, hogy az alperes térítse meg a felperes eljárási költségeit.

Ha a bíróság a keresetet elfogadhatatlannak nyilvánítja, az alperes kérelmére elrendeli, hogy a felperes térítse meg az alperes eljárási költségeit.

Ha a felperes mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, az alperest az eljárási költségeknek az állam részére való megfizetésére kötelezik olyan arányban, amilyen arányban a keresetnek helyt adtak.

Hivatali illetéket kell fizetni a következő esetekben:

 1. az üggyel kapcsolatos iratmásolatok kiadásáért, valamint valamely bírósági ítélet vagy határozat ismételt kiadásáért: 7,11 euró;
 2. tanúsítványok kiadásáért: 2,85 euró;
 3. a végrehajtást elrendelő végzés másodpéldányának kiadásáért: 14,23 euró;
 4. a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének igazolásáért, amennyiben az ítéletet külföldi hatóságokhoz kell benyújtani: 4,27 euró;
 5. a tanúk idézéséért: 4,27 euró/fő.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha a keresethez nem csatolják az eljárási illetéknek és az egyéb eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat, a bíróság A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartásról szóló törvény 133. szakasza alapján nem vizsgálja tovább a keresetet, és határidőt ír elő a felperes részére a hiányosságok orvoslására.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül orvosolja a hiányosságokat, úgy kell tekinteni, mintha a keresetet az eredeti időpontban nyújtotta volna be a bíróság részére.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül nem orvosolja a hiányosságokat, a keresetet úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna, és vissza kell küldeni a felperesnek.

A kereset visszaküldése nem érinti a felperes azon jogát, hogy a törvényben megállapított rendes eljárásnak megfelelően ismét benyújtsa a keresetet.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az eljárási és a hivatali illetéket az államkincstár (Valsts kase) bankszámlájára kell megfizetni. Az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) bankszámlájára kell megfizetni.

A bírósági tevékenységek díja (eljárási illeték) (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza, a hatodik bekezdés kivételével):

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat benyújtása esetén megfizetendő díjat (eljárási illetéket) (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza, hatodik bekezdés) az alábbiak szerint kell megfizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV71TREL1060190911300

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Hivatali illeték (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartásról szóló törvény 38. szakasza):

A bíróság hivatali illetéke:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV39TREL1060190911100

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha a hivatali illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (A link új ablakot nyit mega polgári perrendtartásról szóló törvény 39. szakasza):

A körzeti (városi) és regionális bíróságok

Kedvezményezett: Tiesu administrācija

Nyilvántartási szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: „21499”, valamint meg kell jelölni az érintett személy azonosítóadatait vagy az ügy azonosítóját; ezek a következők lehetnek: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A kereset bíróság részére való benyújtásakor a keresethez mellékelni kell az eljárási illetéknek és más eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat.

Utolsó frissítés: 23/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Litvánia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai kis értékű követelések esetén a polgári perrendtartásról szóló litván törvénykönyv (Civilinio proceso kodeksas) 80. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott összegű bírósági eljárási illetéket kell megfizetni.

A Litván Köztársaság kormányának a bírósági illeték kiszámítása, befizetése, beszámítása és visszafizetése szabályainak jóváhagyásáról szóló, 2011. október 27-i 1240. sz. határozata szerint az illeték megfizetése elektronikus úton is teljesíthető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az illetéket a következő bekezdésben meghatározott összegben kell megfizetni.

Mennyit kell fizetnem?

Ez a követelés összege 3%-ának felel meg, de nem lehet kevesebb, mint 50 LTL. Ha az eljárási iratokat és azok mellékleteit csak elektronikusan nyújtották be a bíróság részére, az adott eljárási iratra alkalmazandó illeték 75%-ának megfelelő, de legalább 10 LTL összegű illetéket kell fizetni.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A keresethez csatolni kell azokat az okiratokat és más bizonyítékokat, amelyek a felperesi követelések alapját képezik, valamint azokat a bizonyítékokat, amelyek az illeték megfizetését igazolják.

Ha az illetéket nem fizették meg, a bíróság végzést hoz, amelyben megfelelő határidőt tűz a teljesítésre, amely nem lehetett rövidebb, mint 7 nap. A végzést legkésőbb a meghozatalát követő munkanapon kézbesíteni kell.

Ha az eljárási iratot benyújtó fél a megadott határidőn belül eleget tesz a bíróság utasításainak, úgy kell tekinteni, mintha az eljárási iratot az eredeti időpontban benyújtotta volna a bíróság részére. Ellenkező esetben úgy kell tekinteni, mintha az eljárási iratot nem nyújtották volna be, és a teljesítésre kitűzött határidő lejártától számított legfeljebb 5 munkanapon belül a bíróság végzést hoz az iratnak és az azt kísérő mellékleteknek a benyújtó személy részére való visszaküldéséről.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A pénzügyminisztérium alá tartozó állami adóhatóság bevételi számlájára kell megfizetni az illetéket a szóban forgó személy által választott módon (e-banking, készpénzes fizetés, banki átutalás stb.)

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Az illeték befizetését a fizetési megbízás vagy más, fizetést igazoló dokumentum igazolja, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 1. a befizető vezeték- és keresztneve, valamint személyazonosító száma (jogi személyek esetén: név és cégjegyzékszám);
 2. a másik fél (alperes, adós stb.) vezeték- és keresztneve, valamint személyazonosító száma (jogi személyek esetén: név és cégjegyzékszám);
 3. a fizetés időpontja
 4. a fizetési kódja;
 5. a megfizetett összeg;
 6. a befizetés célja („illeték” megnevezés, valamint azon bíróság neve, ahol az eljárást megindították).

Amennyiben az illetéket az eljárásban részt vevő fél képviselője (ügyvéd, ügyvédjelölt vagy más, a felek érdekeit képviselő személy) fizeti meg, a fizetési megbízásnak vagy a fizetést igazoló más dokumentumnak a fentiekben felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a képviselt fél vezeték- és keresztnevét, valamint személyazonosító számát (jogi személyek esetén: név és cégjegyzékszám).

Ha az illetéket elektronikus úton fizetik meg, a fizetést nem kell dokumentummal igazolni.

Utolsó frissítés: 02/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Luxemburg

Milyen illetéket kell fizetnem?

Nincs előre meghatározott illeték a jogvita polgári bíróság elé terjesztése (saisine du juge civil) esetén, csupán az iratkézbesítés és a jogi képviselet költsége. Főszabályként nem fizetendő illeték a polgári bíróságok szintjén. Az ítélet meghozatalát követően a határozat végrehajtásával összefüggésben és a pernyertes fél kérelmére merülhetnek fel költségek.

Utolsó frissítés: 28/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Magyarország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács, a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelete alapján kis értékű követelés érvényesítése iránt Magyarországon indított eljárásban fizetendő bírósági illetékre vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza. E szabályok szerint az eljárás megindításakor a követelés értékéhez igazodó, annak 6 százalékát kitevő mértékű illetéket kell megfizetni a postákon kapható illetékbélyeg megvásárlása útján vagy az illeték állami adóhatóság részére történő megfizetésével. Az állami adóhatóság részére az illeték átutalással is megfizethető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az eljárás megindításakor bírósági eljárási illetéket kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Pénzbeli követelés esetén a követelés járulékok (kamat, költség) nélkül számított összegének, nem pénzbeli követelés esetén a követelés becsült értékének 6 %-át, de legalább 15.000.- forintot. Nem forint pénznemű pénzbeli követelés esetén a követelésnek a keresetlevél benyújtása napján fennálló jegybanki középárfolyamon számított forint ellenértéke után kell az illetéket megfizetni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a felperes az eljárás megindításkor az illetéket nem fizeti meg, a bíróság felhívja az illeték megfizetésére. Ha a felperes ennek nem tesz eleget a megadott határidőben, a bíróság a keresetet elutasítja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

 1. A felperes az eljárási illetéket megfizetheti illetékbélyeggel. Az illetékbélyeget a postákon lehet megvásárolni. Az eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetése esetén az eljárási illeték összegét kerekíteni kell oly módon, hogy az 50 forint alatti maradékot el kell hagyni, az 50 forintot és az azt meghaladó összeget pedig 100 forintnak kell számolni.
 2. A felperes az eljárási illetéket az állami adóhatóság általi kiszabás alapján is megfizetheti. Ebben az esetben a keresetlevelet annak egy másolatával az állami adóhatósághoz kell benyújtani, majd a kiszabott illetéket az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízás felhasználásával vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is meg lehet fizetni. A keresetlevelet az eljárási illeték kiszabása végett a Nemzeti Adó-és Vámhivatal bármely megyei (fővárosi) adóigazgatóságához be lehet nyújtani.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

 1. Az eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetése esetén az illetékbélyeget a keresetlevélre kell felragasztani, és ezt követően kell a keresetlevelet a bírósághoz benyújtani. A keresetlevélre ragasztott illetékbélyeget az ügyfélnek átírnia vagy azon bármiféle megjelölést alkalmaznia nem szabad.
 2. Az eljárási illeték kiszabás útján történő megfizetése esetén az állami adóhatóság a keresetlevél illetékkiszabásra történő bemutatását a keresetlevélen igazolja, és ezt követően kell a keresetlevelet a bírósághoz benyújtani.
Utolsó frissítés: 18/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Málta

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések eljárásában az alábbi bírósági illetékeket kell megfizetni:

A kis értékű követelések bírósága előtt folyó eljárások szabályairól szóló 380.01. sz. másodlagos jogszabály második mellékletének A. díjszabása.

A polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyv (Málta Törvényei, 12. fejezet) B. díjszabásának 2. cikke.

A bírósági hivatali illetékek nem fizethetők meg elektronikusan.

Milyen illetéket kell fizetnem?

„A” formanyomtatvány – keresetlevél esetében

„C” formanyomtatvány – válasz-formanyomtatvány esetében

„D” formanyomtatvány – a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletről szóló tanúsítvány esetében

Mennyit kell fizetni?

„A” formanyomtatvány – keresetlevél: 40,00 EUR bírósági hivatali illeték és 7,20 EUR az alperesek értesítéséért.

„C” formanyomtatvány – válasz-formanyomtatvány: 25,00 EUR bírósági hivatali illeték és 7,20 EUR az értesítésért.

„D” formanyomtatvány – tanúsítvány a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletről: 20,00 EUR bírósági hivatali illeték.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A formanyomtatványt nem dolgozzák fel, amíg a bírósági illetéket nem fizeti be.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetéket az alábbi bankszámlára tudja befizetni:

A számlatulajdonos neve

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (nemzetközi bankszámlaszám)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nemzeti banki kód

SORT CODE 01100

Számlaszám

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-kód

MALTMTMT

A bank neve

CENTRAL BANK OF MALTA

A bank címe

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MÁLTA

A számla pénzneme

EURÓ

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Be kell mutatnia az azon bank által kiállított bizonylatot, amelyen keresztül az átutalást végezte.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Hollandia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárásában (A link új ablakot nyit meg861/2007/EK rendelet, amely 2009. január 1-jén lépett hatályba) a keresetleveleket az illetékességre vonatkozó rendes szabályok szerint illetékes bíróságnál kell benyújtani az „A” formanyomtatványon. A kis értékű követelések európai eljárásának célja a határokon átnyúló, legfeljebb 5000 euró értékű követelésekkel kapcsolatos ügyek elbírálásának egyszerűsítése és felgyorsítása. A rendelet az összes uniós tagállam viszonyában alkalmazandó, Dánia kivételével.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére. A kis értékű követelések európai eljárása keretében hozott ítéletet a többi tagállamban végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás és az elismerés kifogásolásának bármilyen lehetősége nélkül el kell ismerni és végre kell hajtani.

A kis értékű követelések eljárásához egységesített formanyomtatványok állnak rendelkezésre az Unió valamennyi nyelvén. Az eljárás megindításához az „A” formanyomtatványt kell kitölteni. A formanyomtatványhoz csatolni kell az összes kapcsolódó iratot, például nyugtákat, számlákat stb.

A másik tagállambeli végrehajtás csak akkor tagadható meg, ha az összeegyeztethetetlen a másik tagállamban ugyanazon felek között született másik ítélettel. A végrehajtásra az ítélet végrehajtásának helye szerinti tagállam nemzeti szabályaival és eljárásaival összhangban kerül sor.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági illetékek összege a kereset vagy kérelem összegétől függ. Lásd még: Mennyit kell fizetni?

Mennyit kell fizetni?

A 2019-ben fizetendő illetékek a következők:

A kereset vagy kérelem jellege vagy összege

Nem természetes személyeket terhelő bírósági illetékek

Természetes személyeket terhelő bírósági illetékek

Vagyontalanokat terhelő bírósági illetékek

– Határozatlan összegű vagy

– legfeljebb 500 euró összegű

keresettel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

121 euró

81 euró

81 euró

Több mint 500 euró, de legfeljebb 12 500 euró összegű

keresettel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

486 euró

231 euró

81 euró

További információkért, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalakra: A link új ablakot nyit megHolland igazságszolgáltatási rendszer és A link új ablakot nyit megHolland jogi segítségnyújtási tanács.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket előre kell megfizetni. Ha a befizetésre 1 hónapig nem kerül sor, az ügyet megszüntetik és nem folytatják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A megküldött számla (elektronikus vagy egyéb) átutalás útján fizethető meg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetése után az alperest értesítik, és felhívják a válasz-formanyomtatvány kitöltésére és visszaküldésére.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről

„A” formanyomtatvány

A link új ablakot nyit megHolland igazságszolgáltatási rendszer

A link új ablakot nyit megHolland jogi segítségnyújtási tanács

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Ausztria

Az oldal az ausztriai bírósági illetékekről ad tájékoztatást

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet az eljárást megindító iratra keresetként (Klage) hivatkozik, akárcsak a nemzeti jog. A bírósági illetékekre vonatkozó osztrák jog ezért nem tartalmaz az említett rendelet szerinti keresetekre vonatkozó külön nemzeti rendelkezést. A keresetre és az azt követő elsőfokú eljárásra a bírósági illetékekről szóló osztrák törvény (Gerichtsgebührengesetz) valamennyi nemzeti polgári eljárásra alkalmazandó 1. illetéktáblázatban (Tarifpost 1) foglaltak vonatkoznak.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárásában érvényesített követelésekkel kapcsolatos eljárásokban első fokon a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatát kell alkalmazni a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatához fűzött megjegyzések 1. pontjával összhangban. Ezt az átalányilletéket az eljárás befejezésétől függetlenül meg kell fizetni. Az illeték csak akkor mérsékelhető, ha a keresetet azonnal visszavonják vagy elutasítják annak az ellenérdekű fél részére történő kézbesítése előtt (az illeték mérséklése annak egynegyedére, a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatához fűzött megjegyzések 3. pontja), vagy amennyiben az ügy az első tárgyaláson jogilag érvényes egyezséggel zárul (az illeték a felére csökken; a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatához fűzött megjegyzések 2. pontja) A bírósági illetékek osztrák rendszerében csak az eljárást megindító kérelem (a jelen esetben a kis értékű követelések európai eljárásában indított kereset) után kell illetéket fizetni az elsőfokú polgári eljárásban. Nem kell további bírósági illetékeket fizetni az elsőfokú eljárást további szakaszaiért.

A bírósági illetékekről szóló törvény 2. §-a 1. pontjának a) alpontja szerint az illetékfizetési kötelezettség a kis értékű követelések európai eljárásában a kereset bíróságnál történő előterjesztésekor keletkezik. Ha a keresetet később kiterjesztik, az illetékfizetési kötelezettség az írásbeli beadványok benyújtásakor keletkezik. Tárgyalás során az illetékfizetési kötelezettség a kereset kiterjesztésének vagy a kereset tárgyán túlterjeszkedő egyezség jegyzőkönyvbe vételével keletkezik. Az illetéket ekkor kell megfizetni. A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség iránti kérelmeket legkésőbb szintén ezen időpontban kell előterjeszteni költségmentesség (Verfahrenshilfe) iránti kérelem útján, amennyiben fennállnak annak feltételei.

A rendelet 18. cikke szerinti felülvizsgálati kérelmek díjmentesek.

Mennyit kell fizetni?

Az elsőfokú eljárásokért fizetendő bírósági illetékeket a kereset tárgyának értékétől (a keresetben vagy később a keresetkiterjesztésben megjelölt vitatott összegtől) és a felek számától függően kell kiszámítani. Szemléltetésül lásd alább a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázata szerinti díjak teljes táblázatát (2017. augusztus 1-jén hatályos változat; kattintson ide A link új ablakot nyit mega bírósági illetékekről szóló törvény jelenlegi szövegéért):

1. illetéktáblázat

A kereset tárgyának értéke

Fizetendő illeték


nem több mint

150 EUR


23 EURtöbb mint

150 EUR, de nem több mint

300 EUR

45 EURtöbb mint

300 EUR, de nem több mint

700 EUR

64 EURtöbb mint

700 EUR, de nem több mint

2 000 EUR

107 EURtöbb mint

2 000 EUR, de nem több mint

3 500 EUR

171 EURtöbb mint

3 500 EUR, de nem több mint

7 000 EUR

314 EURtöbb mint

7 000 EUR, de nem több mint

35 000 EUR

743 EURtöbb mint

35 000 EUR, de nem több mint

70 000 EUR

1 459 EURtöbb mint

70 000 EUR, de nem több mint

140 000 EUR

2 919 EURtöbb mint

140 000 EUR, de nem több mint

210 000 EUR

4 380 EURtöbb mint

210 000 EUR, de nem több mint

280 000 EUR

5 840 EURtöbb mint

280 000 EUR, de nem több mint

350 000 EUR

7 299 EURtöbb mint

350 000 EUR


a vitatott összeg 1,2%-a plusz 3 488 EUR

Kettőnél több fél esetén 10% és 50% közötti pótdíj számítható fel a több fél miatt a bírósági illetékekről szóló törvény 19a. §-a alapján.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Késedelmes fizetés esetén rögzített, 22 EUR összegű bírságot kell fizetni (2017. augusztus 1-jei helyzet) a bírósági illetékekről szóló törvény 31. §-a alapján. A bírósági illeték késedelmes megfizetése azonban nincs hatással a polgári eljárás lefolytatására. A bírósági eljárások függetlenek a bírósági illetékek megfizetésétől; azokat teljesen független módon folytatják le.

A bírósági illetékek igazságügyi hatóság általi behajtását a bíróságoknak fizetendő összegek behajtásáról szóló osztrák törvény (Gerichtliches Einbringungsgesetz) szabályozza. Ha a nemfizetés következményeként az igazságügyi hatóságnak fizetési megbízást (a bírósági illetékek behajtására szolgáló végrehajtható okiratot) kell kibocsátania a bíróságoknak fizetendő összegek behajtásáról szóló törvény 6a. §-a alapján, (2014. január 1-jétől) 8 EUR pótdíjat számítanak fel.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A fizetési módot a bírósági illetékekről szóló törvény 4. §-a szabályozza. A 4. § szerint az illetékek befizethetők ATM-funkcióval rendelkező bankkártyával vagy hitelkártyával, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság számlájára történő befizetéssel vagy banki átutalással, illetve ugyanezen a bíróságon készpénzzel. A bíróság folyószámlájának adatai megtalálhatók a A link új ablakot nyit megSzövetségi Igazságügyi Minisztérium honlapján, a „Bíróságok” (Gerichte) fülön.

Ezenkívül minden illeték befizethető közvetlen beszedés útján is, ha a bíróság (vagy – általánosságban – az osztrák igazságszolgáltatási rendszer) felhatalmazást kapott a bírósági illetékeknek az illetékek befizetésére köteles fél által bejelentett számláról történő beszedésére és azok bírósági számlán történő elhelyezésére. Ebben az esetben a kérelemnek (a kis értékű követelések európai eljárásában előterjesztett keresetnek) meg kell jelölnie azt a számlát, amelyről az illetékeket be kell szedni, és felhatalmazást kell adnia a megterhelésre például a „Gebühreneinzug!” vagy „AEV!” kifejezés feltüntetésével. Korlátozott felhatalmazáshoz a kérelemben a maximálisan beszedhető összeg is megjelölhető (a közvetlen beszedésről szóló rendelet [Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung] 5. és 6. §-a).

Ha a kis értékű követelések európai eljárásában az osztrák e-igazságügyi rendszer (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV) útján kerül sor a kereset előterjesztésére, az illetékeket közvetlen beszedés útján kell befizetni. Ebben az esetben nem határozható meg a maximálisan beszedhető összeg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a szövetségi hatóságok jogosultak a kérelem (a kis értékű követelések európai eljárásában előterjesztendő kereset) benyújtásakor bírósági illetékeket követelni, és nem áll rendelkezésre közvetlen beszedési felhatalmazás, a kérelemhez csatolni kell az illetékek befizetésének igazolását (átutalási igazolás) (a bírósági illetékekről szóló törvény 4. §-a). Ha a befizetésre bankkártyával, hitelkártyával, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság számlájára történő befizetéssel vagy átutalással, illetve a fél számlájáról való közvetlen beszedéssel kerül sor, az osztrák szövetségi számviteli ügynökség csak később tájékoztatja az igazságügyi hatóságot a bírósági számlára történt befizetések elkönyveléséről. A bírósági illetékekről való értesítéssel kapcsolatos eljárás akkor fejeződik be, amikor rendelkezésre áll a (teljes) befizetésre vonatkozó bizonyíték.

Túlfizetés esetén az illetéktöbblet visszafizetése iránti kérelem (a bíróságoknak fizetendő összegek behajtásáról szóló törvény 6c. §-a (1) bekezdésének 1. pontja) nyújtható be öt éven belül.

Utolsó frissítés: 10/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Lengyelország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A polgári eljárásokban fizetendő illetékeket a bírósági költségekről (polgári ügyek) szóló, 2005. július 28-i törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Jogi Közlöny 2014., 1025. tétel) szabályozza. Főszabály szerint illetéket kell fizetni bármilyen keresetlevél benyújtásáért, a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott eljárás keretében előterjesztett kereseteket is ideértve.

A bírósági költségekről (polgári ügyek) szóló törvény (IV. cím – Mentesség a bírósági költségek alól) szerint kérelem terjeszthető elő az ilyen költségek alóli mentesítés iránt.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések eljárásában rögzített összegű illetéket kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Rögzített, 100 PLN összegű illetéket kell fizetni a kis értékű követelések európai eljárása keretében benyújtott keresetlevelekért (a bírósági költségekről [polgári ügyek] szóló törvény 27b. cikke). Ugyanilyen illetéket kell fizetni a fellebbezésekért (a törvény 27b. cikkével összefüggésben értelmezett 18. cikke).

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A polgári perrendtartásról szóló, 1964. november 17-i törvény (Jogi Közlöny 43. sz., 269. tétel, módosításokkal) 1262. cikkének 1. §-a szerint a bíróságok az illeték megfelelő megfizetésének hiányában nem járnak el az eljárási irat alapján. Más szóval, egy eljárási irat (keresetlevél) illetékes bírósághoz történő benyújtásakor vagy meg kell fizetni az illetéket, vagy a bírósági költségek alóli mentesítés iránti kérelmet kell előterjeszteni.

Az eljárási irat után fizetendő illetékek megfizetésének elmulasztásával kapcsolatos eljárási következményeket többek között a polgári perrendtartás A link új ablakot nyit meg130. és A link új ablakot nyit meg1302. cikke határozza meg.

A polgári perrendtartás 130. cikke szerint abban az esetben, ha egy eljárási irat (például a keresetlevél) nem dolgozható fel az illeték meg nem fizetése miatt, az elnöklő bíró az eljárási irat visszaküldésének terhe mellett felhívja a felet az illeték egy héten belüli befizetésére. Ha az eljárási iratot olyan külföldön élő személy nyújtotta be, akinek nincs Lengyelországban kijelölt képviselője, az elnöklő bíró egy hónapnál nem rövidebb határidőt szab meg az illeték megfizetésére. Az illeték meghatározott határidőn belüli megfizetésének elmaradása esetén az eljárási iratot visszaküldik a félnek. Az illeték meghatározott határidőn belüli megfizetése esetén az eljárási irat a benyújtásának időpontjától vált ki joghatásokat.

A polgári perrendtartás 1302. cikke szerint az ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő által az illeték megfizetése nélkül benyújtott eljárási iratot a fizetésre való felhívás nélkül vissza kell küldeni, ha az illeték rögzített összegű vagy az a jogvita tárgyát képező, a fél által megjelölt összeggel arányos. Ha azonban az irat visszaküldésére vonatkozó határozat kézbesítésétől számított egy héten belül befizetik az eljárási irat után az illetéket, az eljárási irat a benyújtásának időpontjától vált ki joghatásokat.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékek polgári ügyekben történő megfizetésének módjait a fent említett, a bírósági költségekről (polgári ügyek) szóló törvényt végrehajtó, a polgári ügyekben irányadó bírósági illetékek megfizetésére vonatkozó szabályozásról szóló, 2006. január 31-i igazságügyi miniszteri A link új ablakot nyit megrendelet (Jogi Közlöny 27. sz., 199. tétel) szabályozza.

Polgári ügyekben a bírósági illetékek nem készpénzes formában az illetékes bíróság folyószámlájára (a számlával kapcsolatos adatok beszerezhetők közvetlenül a bíróságtól, annak honlapjáról vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról), közvetlenül a bíróság pénztárába vagy a bíróság pénztárában megvásárolható illetékbélyegek formájában fizethetők be.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetése és a hiányzó iratok benyújtása után a bíróság zárt ülésen megvizsgálja az ügyet. A bíróság csak a 861/2007/EK rendeletben meghatározott esetekben tűzhet ki tárgyalást.

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Románia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárását a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza.

A bírósági bélyegilletékek rendszerét a 2013. június 26. óta hatályos 80/2013. sz. sürgősségi rendelet szabályozza. Ezt a jogalkotási aktust azt követően fogadták el, hogy módosították a polgári per lefolytatására vonatkozó keretszabályozást a polgári perrendtartás elfogadása és a polgári törvénykönyv által létrehozott új intézmények bevezetése révén.

A bírósági bélyegilletéket minden természetes és jogi személynek meg kell fizetnie a bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției) és a legfőbb semmítő- és ítélőszék mellett működő ügyészség (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként.

A bírósági bélyegilletékeket Romániában online is meg lehet fizetni; jelenleg azonban az elektronikus fizetési rendszer nem működik.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági bélyegilletékeket mind első fokon, mind pedig fellebbezések után meg kell fizetni a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett.

A természetes személyek kérelemre mérséklésben, mentességben és részletfizetési kedvezményben részesülhetnek a bírósági bélyegilletékek megfizetése tekintetében a módosított 193/2008. sz. törvény által módosított formában jóváhagyott, a polgári ügyekben nyújtott állami jogi segítségnyújtásról szóló 51/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján. A jogi személyek a bírósági bélyegilletékek megfizetésére vonatkozó könnyítésekben részesülhetnek a 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 42. cikkének (2) bekezdése alapján.

Mennyit kell fizetni?

Jelenleg a keresetindításért fizetendő bírósági bélyegilleték összegét a 80/2013 sürgősségi kormányrendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következőképpen határozza meg:

 1. legfeljebb 500 RON értékig: 8%, de legalább 20 RON;
 2. 501 RON és 5000 RON között: 40 RON + az 500 RON-t meghaladó érték 7%-a;
 3. 5001 RON és 25 000 RON között: 355 RON + az 5000 RON-t meghaladó érték 5%-a.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban a bírósági bélyegilletéket előre kell megfizetni. Ha a felperes nem teljesíti illetékfizetési kötelezettségét a jogszabály vagy a bíróság által meghatározott határidőn belül, keresetét a bélyegilleték megfizetésének elmulasztása miatt elutasítják, vagy – adott esetben – a jogszerűen megfizetett bírósági bélyegilleték korlátai között tárgyalják. Ezenfelül ha a bírósági bélyegilleték megfizetésére vonatkozó könnyítések iránti kérelmet elutasították, és a felperes nem fizette meg a megfelelő bírósági bélyegilletéket a bíróság által meghatározott határidőn belül, valamint nem csatolta az ügyiratokhoz az illeték befizetésének igazolását, a bíróság a bélyegilleték megfizetésének elmulasztása miatt elutasítja a keresetet.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági bélyegilletéket az annak megfizetésére köteles személynek készpénzben, banki átutalási megbízás útján vagy online kell befizetnie azon közigazgatási egység „Bírósági és egyéb bélyegilletékek” elnevezésű, elkülönített helyi költségvetési bevételi számlájára, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel vagy – jogi személy esetében – bejegyzett székhellyel rendelkezik. Az illetékek átutalásának költsége az illeték megfizetésére köteles személyt terheli.

Ha az illeték megfizetésére köteles személy nem Romániában rendelkezik lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy – adott esetben – bejegyzett székhellyel, a bírósági bélyegilletéket azon közigazgatási egység helyi költségvetési számlájára kell befizetni a bíróság számára, ahol a keresetet megindítják vagy a kérelmet benyújtják.

A bírósági bélyegilletéket készpénzben kell megfizetni azon közigazgatási egység adó- és vámügyi igazgatóságán, ahol a természetes személy lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel vagy a jogi személy bejegyzett székhellyel rendelkezik.

A bírósági bélyegilletéket banki átutalással vagy online kell befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági bélyegilleték megfizetéséről készpénzben vagy fizetési megbízás útján történő befizetés esetén kiállított számlát a kereset nyilvántartásba vételekor kell benyújtani.

A bírósági bélyegilletékekre vonatkozó számlák vagy – adott esetben – fizetési megbízások nem egységes formátumúak; azokat a befizetés helye szerinti közigazgatási egység által elfogadott formában bocsátják ki.

Ha a bírósági bélyegilleték megfizetésére azután kerül sor, hogy a bíróság erre felhívta a felperest, a felperesnek a felhívás kézhezvételétől számított tíz napon belül csatolnia kell az ügyiratokhoz az illeték befizetésének igazolását.

A bélyegilleték befizetésének igazolása benyújtható személyesen a bíróságon vagy postai úton, a befizetés alapjául szolgáló ügy számának feltüntetésével. E számot tartalmazza a bíróság által az érintett félhez intézett felhívás.

Utolsó frissítés: 02/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Szlovénia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárásában alkalmazandó bírósági illetékeket a bírósági illetékekről szóló szlovén törvény (Zakon o sodnih taksahUradni list RS [a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye] 37/08., 97/10., 63/13. sz., A link új ablakot nyit meg58/14. sz. alkotmánybírósági határozat, A link új ablakot nyit meg19/15. sz. alkotmánybírósági határozat, 30/16. és 10/17–ZPP-E [a polgári perrendtartásról szóló törvény módosításáról szóló törvény]; a továbbiakban: ZST-1) sorolja fel, amely a bírósági illetékekre vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazza.

A ZST-1 (6. cikk) jogalapot biztosít a bírósági illetékek készpénzzel, elektronikus pénzzel és egyéb érvényes fizetőeszközökkel történő megfizetésére, ami a kis értékű követelések európai eljárásában fizetendő illetékek megfizetésére is vonatkozik. A gyakorlatban a bírósági illetékek elektronikusan az egyes bankok internetes pénzforgalmi szolgáltatásai útján fizethetők meg.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárásában egyszeri bírósági illetéket kell fizetni a teljes eljárásra. A bírósági illetéket a felperesnek kell megfizetnie az eljárás megindítására irányuló kérelem bírósághoz történő benyújtásakor.

Mennyit kell fizetni?

A kis értékű követelések európai eljárásában fizetendő bírósági illeték összege, amelyet a felperesnek az eljárás megindítására irányuló kérelem bírósághoz történő benyújtásakor kell megfizetnie, a követelés értékétől függ:

 • ha a követelés értéke kevesebb mint 300 EUR, az illeték összege 54 EUR,
 • ha a követelés értéke 301 EUR és 600 EUR között van, az illeték összege 78 EUR,
 • ha a követelés értéke 601 EUR és 900 EUR között van, az illeték összege 102 EUR,
 • ha a követelés értéke 901 EUR és 1200 EUR között van, az illeték összege 126 EUR,
 • ha a követelés értéke 1201 EUR és 1500 EUR között van, az illeték összege 150 EUR,
 • ha a követelés értéke 1501 EUR és 2000 EUR között van, az illeték összege 165 EUR,
 • ha a követelés értéke 2001 EUR és 2500 EUR között van, az illeték összege 180 EUR,
 • ha a követelés értéke 2501 EUR és 3000 EUR között van, az illeték összege 195 EUR,
 • ha a követelés értéke 3001 EUR és 3500 EUR között van, az illeték összege 210 EUR,
 • ha a követelés értéke 3501 EUR és 4000 EUR között van, az illeték összege 225 EUR,
 • ha a követelés értéke 4001 EUR és 4500 EUR között van, az illeték összege 240 EUR,
 • ha a követelés értéke 4501 EUR és 5000 EUR között van, az illeték összege 255 EUR.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a felperes nem fizeti be időben a bírósági illetéket, a bíróság ennek ellenére lefolytatja az eljárást, majd a bírósági illetéket szükséges esetén végrehajtás útján hajtja be.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A ZST-1 (6. cikk) jogalapot biztosít a bírósági illetékek készpénzzel, elektronikus pénzzel és egyéb érvényes fizetőeszközökkel történő megfizetésére, ami a kis értékű követelések európai eljárásában fizetendő illetékek megfizetésére is vonatkozik.

A gyakorlatban a bírósági illetékek elektronikusan az egyes bankok internetes pénzforgalmi szolgáltatásai útján vagy közvetlenül a pénzforgalmi szolgáltatón vagy (készpénzben vagy POS terminálon) a bíróság pénztárán keresztül fizethetők meg.

Minden bank saját internetes pénzforgalmi szolgáltatást nyújt elektronikus fizetések teljesítésére.

Az illeték megfizetésére köteles személy előre, vagyis az eljárás megindítására irányuló kérelem bírósághoz történő benyújtásakor is megfizetheti a bírósági illetéket, vagy benyújthatja a bírósághoz a kérelmet, és megvárhatja, hogy a bíróság fizetési felhívást küldjön számára a fizetendő összeggel és a megfizetéshez szükséges összes többi adattal.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági illeték megfelelő hivatkozási szám (ezt az illeték megfizetésére köteles személlyel a bíróság közli a fizetési felhívásban) feltüntetésével történő megfizetését követően az illeték megfizetésére köteles személynek nem kell a bíróság számára befizetési igazolást bemutatnia. Ilyen esetekben a bíróság egy különleges elektronikus banki rendszeren (UJPnet) keresztül kap értesítést a befizetésről; e rendszerben a helyes hivatkozási szám döntő jelentőséggel bír az egyes befizetések azonosítása szempontjából.

Ha azonban a bírósági illetéket a megfelelő hivatkozási szám feltüntetése nélkül fizetik meg, az illeték megfizetésére köteles személynek befizetési igazolást kell bemutatnia a bíróság számára. Ezen igazolás érvényességének nincsenek különleges alaki feltételei. Az igazolás alapján a bíróság szükség esetén ellenőrzi a bírósági illeték befizetését az UJPnet platformon (különösen ha a bírósági illetéket nem a bíróság pénztárán keresztül fizették be).

Utolsó frissítés: 06/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Svédország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A keresetindítási illetéket az alább feltüntetett összegben kell megfizetni az alábbi eljárások bármelyikének megindítása esetén:

„A” kategória …………………………………900 SEK (1) /…/ a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelet szerinti polgári keresetek (a rendes bíróságokon fizetendő illetékekről szóló [1987:452] rendelet melléklete).

A keresetindítási illetéket azon bírósághoz kell befizetni, amelynél a keresetet előterjesztik. Jelenleg nincs lehetőség az illeték elektronikus úton, weboldalon keresztül történő befizetésére.

(1) Ez az összeg 2014. július 1-jétől alkalmazandó.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Egyetlen keresetindítási illetéket kell fizetni a kis értékű követelések eljárásáért, mégpedig a keresetlevél bírósághoz történő benyújtásakor. Más illetéket nem kell fizetni az eljárásért vagy eljárási intézkedésekért.

Mennyit kell fizetni?

A 2014. július 1-jétől 900 SEK összegű keresetindítási illeték képezi az eljárásért fizetendő teljes összeget.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha nem fizeti meg a keresetindítási illetéket, miután felhívták keresetének a fizetés teljesítésével való kiegészítésére, az ügyet megszüntetik, és a bíróság nem vizsgálja meg az Ön keresetét. A megszüntetést követően lehetőség van ugyanazon üggyel összefüggésben új kereset előterjesztésére.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A keresetindítási illetéket készpénzben vagy kártyás fizetéssel tudja befizetni a bíróság portáján vagy a bíróság PlusGiro számlájára. A link új ablakot nyit megItt találhatja meg a bíróságok elérhetőségével kapcsolatos információkat és a számlaszámmal kapcsolatos adatokat.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A befizetés teljesítését követően nem kell semmi mást tennie, és főszabály szerint nem szükséges igazolnia a befizetés megtörténtét. A bíróság az elé terjesztett keresetekkel párosítja a teljesített befizetéseket. Keresetének és befizetésének könnyebb párosítása érdekében győződjön meg arról, hogy saját teljes nevét és az ellenérdekű fél teljes nevét is megadja a befizetés teljesítésekor. Mindig őrizze meg a befizetésről kapott nyugtát, illetve visszaigazolást, mivel az szükség esetén felhasználható a befizetés nyomon követésére.

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Anglia és Wales

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A felperes (az összes kamat, kiadás és költség nélkül) legfeljebb 2000 euró összegű követelésekhez veheti igénybe a kis értékű követelések európai eljárását egy alperessel szemben egy határokon átnyúló ügyben. Határokon átnyúló ügynek minősül az, amelyben legalább az egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Az eljárás pénzbeli és nem pénzbeli követelésekhez is igénybe vehető polgári és kereskedelmi ügyekben egyaránt. Angliában és Walesben a megyei bíróság előtt indítható eljárás, a felsőbíróság előtt azonban nem.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárásában fizetendő bírósági illetékek megegyeznek a kis értékű követelések nemzeti eljárásában fizetendő illetékekkel.

Bírósági illetéket kell fizetni az európai kis értékű követeléssel kapcsolatos keresetindításért. Ha betéti, illetve hitelkártyával szeretne fizetni, az érintett kártya adatait fel kell tüntetnie a kis értékű követelések európai eljárása „A” formanyomtatványának függelékében.

Ha tárgyalást kell tartani a jogvita eldöntéséhez, tárgyalási illetéket is kell fizetni.

Ha a követelés végrehajtása válik szükségessé, további bírósági illetéket kell fizetni. Az igénybe vehető eljárások típusaival kapcsolatos további információk érhetők el az angliai és walesi végrehajtási eljárásokról szóló oldalakon.

Mennyit kell fizetni?

Az angliai és walesi bírósági illetékeket az A link új ablakot nyit megEX50 - Civil and Family Court Fees (Polgári jogi és családjogi bírósági illetékek) című tájékoztató füzet tartalmazza

A tájékozódás megkönnyítése érdekében az alábbi táblázatban foglalt, kis értékű követelésekkel kapcsolatos illetékek 2016. november 17-től alkalmazandók. A bírósági illetékek változhatnak, ezért minden esetben tájékozódjon a bíróságnál, jogi képviselőjénél vagy bármely más érintett személynél vagy szervezetnél, hogy továbbra is az adott összeg-e a hatályos illeték. Ezen illetékek font sterlingben (GBP) vannak megadva, a megfelelő euróösszeget ezért a keresetindítás napján érvényes árfolyamon történő átváltással kell kiszámítani.

1.1. Egy pénzösszeg megfizetésére irányuló eljárás megindításakor (beleértve a meghagyás kibocsátására adott engedély után indított eljárásokat, de kivéve a County Court Business Centre [megyei bírósági üzleti központ] előtti eljárásokat és a Money Claim OnLine [online pénzkövetelés] típusú eljárásokat), ha a követelt összeg:

Fizetendő illeték (GBP)

a) nem több mint 300 GBP

35 GBP

b) több mint 300 GBP, de nem több mint 500 GBP

50 GBP

c) több mint 500 GBP, de nem több mint 1000 GBP

70 GBP

d) több mint 1000 GBP, de nem több mint 1500 GBP

80 GBP

e) több mint 1500 GBP, de nem több mint 3000 GBP

115 GBP

Tárgyalás tartása esetén további illetéket kell fizetni.

Kis értékű követelésekkel kapcsolatos ügyben tartott tárgyalásért fizetendő illeték, ha a követelt összeg:

i. nem több mint 300 GBP

25 GBP

ii. több mint 300 GBP, de nem több mint 500 GBP

55 GBP

ii. több mint 500 GBP, de nem több mint 1000 GBP

80 GBP

iii. több mint 1000 GBP, de nem több mint 1500 GBP

115 GBP

iv. több mint 1500 GBP, de nem több mint 3000 GBP

170 GBP

Ha végre kívánja hajtani a követelést, további illetéket kell fizetni.

Bírósági illetéket kell fizetnie egy kereset bíróság elé terjesztésekor, és további bírósági illetékeket kell fizetnie a bírósági eljárás különböző szakaszaiban. Jogosult lehet illetékmentességre, illetve -kedvezményre (személyes körülményeitől függően), ami azt jelenti, hogy adott esetben nem kell bírósági illetéket fizetnie, vagy annak csak egy részét kell megfizetnie. A bírósági eljárás során fizetendő minden egyes illeték esetében külön kell azonban kérelmeznie a mentességet/kedvezményt. Így például a mentesség/kedvezmény keresetindításkor történő kérelmezése esetén kizárólag az első, „eljárásindító” illeték tekintetében részesülhet mentességben/kedvezményben. Ennek az az oka, hogy személyes körülményei változhatnak a bírósági eljárás ideje alatt, és előfordulhat, hogy később jogosulatlanná válik a mentességre/kedvezményre. Az is megtörténhet azonban, hogy az eljárás során válik jogosulttá az illetékmentességre, illetve -kedvezményre.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a felperes nem tünteti fel helyesen az érintett hitelkártya adatait, vagy a befizetésre bármilyen okból nem kerül sor, az eljáró bíróság megküldi a felperesnek a „Felszólítás a bíróság részéről a keresetlevél kiegészítésére és/vagy kijavítására” elnevezésű „B” formanyomtatványt, felhívva a felperest, hogy adja meg egy érvényes hitelkártya adatait a bírósági illetékek megfizetésének lehetővé tétele érdekében. A bíróság nem foglalkozik tovább a keresettel, ha nem érkezik meg a megfelelő befizetés.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetéket a megfelelő fizetési adatok bírósággal való közlése révén kell megfizetni. Ennek alapvetően a vonatkozó adatoknak a kis értékű követelések európai eljárása „A” formanyomtatványának függelékében történő feltüntetésével kell eleget tenni.

A befizetésre általában betéti, illetve hitelkártyával kerül sor. Valószínűleg az „A” formanyomtatványban szereplő fizetési módok nem mindegyike vehető igénybe azon a bíróságon, amelynél a keresetet előterjesztik. A felperesnek kapcsolatba kell lépnie a bírósággal, és ellenőriznie kell, hogy milyen fizetési mód vehető igénybe.

Adott esetben hitelkártya telefonon történő használatával is megfizethető az illeték. Számos bíróság rendelkezik az ily módon történő kártyás fizetés elfogadására alkalmas eszközökkel, de először fel kell venni a kapcsolatot az érintett bírósággal annak megerősítése érdekében, hogy az illeték ily módon is befizethető.

Elektronikus fizetésre csak egyesült királyságbeli címmel rendelkező személyek esetében van lehetőség.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A kereset megfelelő előterjesztése után a bíróság kézbesíti az alperesnek a keresetlevelet (a csatolt dokumentumokkal) a kis értékű követelések európai eljárásának válasz-formanyomtatványával („C” formanyomtatvány) együtt. Ezzel egyidejűleg az eljárás megindításáról szóló értesítést küldenek a felperesnek a fizetési tranzakcióról kiállított bizonylattal együtt.

A bizonylat jellemzően 8 x 12 cm méretű, és a tetején fel van tüntetve a bíróság neve annak postacímével, az alján pedig a befizetett összeg a befizetés napjával és időpontjával.

További információkért, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: A link új ablakot nyit meghatárokon átnyúló európai uniós követelések.

Utolsó frissítés: 04/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Észak-Írország

A kis értékű követelések európai eljárása illetékmentes.

Utolsó frissítés: 24/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Skócia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Skóciában az alábbiak szabályozzák a kis értékű követelések európai eljárásában fizetendő bírósági illetékeket:

 • a körzeti bírósági illetékekről szóló rendelet módosításáról szóló, 2018. évi 2018/194. számú rendelettel (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194) módosított,
 • a körzeti bírósági illetékekről szóló 2018. évi, 2018/481. számú rendelet (Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481).

A 2. melléklet II. részének 16. és 38. pontja alkalmazandó a kis értékű európai követelésekre 2019. április 1-jétől.

A 3. melléklet II. részének 16. és 38. pontja alkalmazandó a kis értékű európai követelésekre 2020. április 1-jétől.

Az illetékek nem fizethetők be elektronikusan.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű európai követeléssel kapcsolatos keresetnek a 861/2007/EK rendelet „A” formanyomtatványán történő előterjesztéséhez egyetlen illetéket kell fizetni a bírósági eljárás egészére.

Az iratok postai úton történő kézbesítésének költségét magában foglalja az illeték, de adott esetben további illetéket kell fizetni, ha az alperes részére a körzeti bíróság tisztviselőjének kell a kézbesítést végrehajtania.

Nem kell illetéket fizetni a keresetre a „C” formanyomtatványon adott válaszért.

Az ügyvéd általi képviselet általában nem kötelező, és az illeték nem foglalja magában az ügyvédi díjat.

Mennyit kell fizetni?

Egy kis értékű európai követeléssel kapcsolatos kereset bíróságon történő előterjesztéséért jelenleg az alábbi illetékeket kell fizetni:

 • legfeljebb 300 font sterling vagy 250 euró összegű követelés esetén 19 font sterling összegű illetéket;
 • minden egyéb kis értékű európai követelés esetében 104 font sterling összegű illetéket.

Az iratoknak az alperes részére a körzeti bíróság tisztviselője által történő kézbesítéséért további illetékként 13 font sterling adminisztratív díjat kell fizetni a körzeti bírósági tisztviselő általi kézbesítés költsége mellett.

A körzeti bírósági illetékekről szóló módosított 2018. évi rendelet – 2018/481. számú skót rendelet – 8. cikke szerint a fél illetékmentességre lehet jogosult, például ha bizonyos állami ellátásokra vagy polgári ügyekben költségmentességre jogosult.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A körzeti bírósági illetékekről szóló módosított 2018. évi rendelet – 2018/481. számú skót rendelet – 3. szakasza értelmében a bíróság nem fogadja el a keresetet, és nem köteles bármit is tenni az illeték megfizetése nélkül.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékek az alábbi módokon fizethetők be:

 • csekken – a „The Scottish Courts and Tribunals Service” („Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat”) részére;
 • betéti és hitelkártyával – kérjük, ellenőrizze, hogy milyen típusú kártyákat fogad el az érintett bíróság, és hogy befizethető-e az illeték telefonon;
 • postautalványon – a „The Scottish Courts and Tribunals Service” részére;
 • készpénzben – postai úton nem tanácsos készpénzben fizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bíróság a befizetéssel elfogadja a keresetlevélnek a 861/2007/EK rendelet „A” formanyomtatványán történő benyújtását. Az iratokat és a megfelelő összeget egyidejűleg kell bevinni a bíróságra vagy megküldeni számára. A bíróság ezután az eljárás következő lépéseként kiadja vagy megküldi a „B” vagy „1” formanyomtatványt, vagy kézbesíti az „A” formanyomtatványt az alperesnek. Nincs szükség a befizetés igazolására.

Utolsó frissítés: 04/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.