European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Európai fizetési meghagyás - Belgium

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A belga igazságügyi kódex (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) értelmében az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok – a helytől és a pertárgytól függően – a következők: a polgári békebíróság (juge de paix/vrederechter), az elsőfokú bíróság (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), a kereskedelmi bíróság (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) és a munkaügyi bíróság (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A körülményektől függően több lehetőség áll a határozat felülvizsgálatát igénylő fél számára:

– Először, az igazságügyi kódex 1051. cikke úgy rendelkezik, hogy a ténybeli és jogi kérdésben történő fellebbezést (appel/hoger beroep) az ítélet kézbesítését – vagy egyes esetekben a kódex 792. cikke második és harmadik bekezdése értelmében az ítéletről tett értesítést – követő egy hónapon belül lehet benyújtani. Ez a felek eljárásbeli jelenlététől függetlenül alkalmazandó.

– Másodszor, az igazságügyi kódex 1048. cikke úgy rendelkezik, hogy amennyiben az ítéletet az egyik fél távollétében hozták, kifogás (opposition/oppositie) nyújtható be hasonlóképpen az ítélet kézbesítését – vagy egyes esetekben a kódex 792. cikke második és harmadik bekezdése értelmében az ítéletről tett értesítést – követő egy hónapon belül.

– Amennyiben e jogorvoslatok egyike sem vehető már igénybe egy polgári bíróság (vagy egy, az előtte folyamatban lévő ügy polgári jogi vonzatairól ítélkező büntetőbíróság) ítélete ellen, az érintett fél bizonyos körülmények között rendkívüli felülvizsgálati kérelmet (requête civile/herroeping van het gewijsde) nyújthat be a kódex 1133. cikke alapján, az ítéletről való tudomásszerzést követő hat hónapon belül, az ítélet hatályon kívül helyezése céljából.

A fellebbezésre, kifogásra és rendkívüli felülvizsgálati kérelemre vonatkozó, fent meghatározott határidők nem vonatkoznak a következőkre:

– a szupranacionális és a nemzetközi jog kötelező erejű rendelkezéseiben rögzített határidők;

– az igazságügyi kódex 50. cikkének rendelkezése, miszerint a jogvesztő határidő jogszabályban rögzített meghatározott körülmények esetén meghosszabbítható;

– a belga Semmítőszék által több ízben megerősített általános jogelv alkalmazásának lehetősége, miszerint a cselekvés megtételére nyitva álló idő azon fél érdekében meghosszabbodik, akit force majeure akadályozott meg a cselekvés megtételében.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A belga bíróságok által a rendelet céljaiból elfogadott és számukra elérhető kommunikációs módok a következők: az I. melléklet „A” formanyomtatvány kérelme közvetlenül nyújtható be az igazoló okiratokkal a hatáskörrel rendelkező bíróság nyilvántartójában; vagy ugyanezen formanyomtatvány az igazoló okiratokkal együtt ajánlott küldeményként küldhető meg a bíróságnak.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja céljából Belgium nem fogad el más nyelveket, csak a belga nemzeti jogban meghatározott végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelvet vagy nyelveket.

Utolsó frissítés: 28/07/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Bulgária

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az adós állandó címe vagy bejegyzett címe, vagy a végrehajtás helye alapján joghatósággal rendelkező regionális bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 625. cikkének (1) bekezdése).

Amennyiben lehetőség van vitatni az ügyet, a kötelezett legkésőbb a beadvány elleni ellentmondás benyújtási határidejéig megtámadhatja a területi joghatóságot (a polgári perrendtartás 625. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Erre az eljárásra a polgári perrendtartás 626a. cikke alkalmazandó:

626a. cikk (1) A kötelezett az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkében szabályozott feltételek és eljárás szerint kérelmezheti az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát a hatáskörrel rendelkező fellebbviteli bíróság előtt.

(2) A felülvizsgálat iránti kérelmet attól a naptól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a kötelezett ténylegesen megismerte a meghagyás tartalmát vagy megszűntek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott körülmények.

(3) A bíróság megküldi a kérelem egy példányát a másik félnek, aki arra a kérelem kézhezvételétől számított egy héten belül válaszolhat.

(4) A kérelmet zárt ülésen vizsgálják meg. A bíróság nyilvános ülésen is megvizsgálhatja a kérelmet, amennyiben azt helyénvalónak tartja.

(5) A bíróság határozatával szemben nincs helye jogorvoslatnak.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyással kapcsolatos közléseket bíróság tisztviselő útján, postai úton vagy futárszolgálaton keresztül, tértivevénnyel ellátott ajánlott levélküldeményként kézbesítik. Amennyiben a kézbesítés helyén nem található bíróság, a kézbesítés iránt a helyi önkormányzat vagy a polgármester is intézkedhet (a polgári perrendtartás 42. cikkének (1) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A Bolgár Köztársaság az európai fizetési meghagyást annak bolgár fordításával együtt fogadja el.

Utolsó frissítés: 18/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Csehország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A Cseh Köztársaságban az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság meghatározására vonatkozó szabályokat a 99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartás) polgári jogi ügyekben a hatáskörre és illetékességre vonatkozó általános jogi rendelkezések határozzák meg.

A hatáskört a polgári perrendtartás 9–12. szakaszai, az illetékességet pedig a 84–89a. szakaszai szabályozzák.

A várható ügytípusokra tekintettel a hatáskörrel rendelkező bíróságok főszabály szerint a kerületi bíróságok, míg az illetékesség meghatározására vonatkozó kritérium főszabály szerint az alperes lakóhelye/székhelye lesz.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az elsőfokú ítéletet meghozó bíróság lesz.

Ennek a bíróságnak a rendelet 20. cikkét közvetlenül kell alkalmaznia. A felülvizsgálati kérelmet elutasító határozatokkal szemben fellebbezésnek helye van.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A polgári perrendtartás 42. szakaszának megfelelően a következő kommunikációs eszközök elfogadottak:

a) fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail az elektronikus aláírásokról szóló, módosított 227/2000. sz. törvénynek megfelelően;

b) e-mail fokozott biztonságú elektronikus aláírás nélkül;

c) fax.

A b) és c) pontban hivatkozott módon benyújtott kérelmeket három napon belül követnie kell az eredeti formanyomtatványok benyújtásának, amelynek elmulasztása azzal jár, hogy a bíróság a beadványokat nem veszi figyelembe.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A Cseh Köztársaság kizárólag a cseh nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 25/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Németország

Bevezetés

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló rendelet végrehajtásának részleteit Németországban a határon átnyúló követelésérvényesítés és iratkézbesítés javításáról szóló törvény szabályozza.


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Egész Németország tekintetében a Berlin–Wedding-i alsófokú bíróság (Amtsgericht) rendelkezik illetékességgel. A bíróság kapcsolattartási adatai:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság a Wedding-i helyi bíróság.

Az azt követő jogvitákkal ahhoz a bírósághoz kell fordulni, amelyet a kérelmező nemzetközi joghatósággal rendelkező bíróságként megjelöl. Amennyiben ez a bíróság az adott jogvitában nem rendelkezik hatáskörrel, az ügyet a nemzetközi joghatósággal rendelkező német bíróság elé terjesztheti. A nemzetközi joghatóságot általában a vonatkozó uniós jogi aktus, például az 1215/2012/EU rendelet szabályozza.

A felülvizsgálati eljárás hatályát és menetét a rendelet 20. cikke túlnyomórészt meghatározza. A törvénytervezet értelmében a kötelezettnek bizonyítania kell azokat a tényeket, amelyek véleménye szerint indokolják az európai fizetési meghagyás semmissé nyilvánítását. A nemzetközi joghatósággal rendelkező bíróság (lásd feljebb) határozat útján dönt, amely ellen nem nyújtható be fellebbezés. Amennyiben a bíróság az európai fizetési meghagyás semmissé nyilvánításáról határoz, az eljárás a rendeletnek megfelelően lezárul.

Ettől eltérően a munkaügyi jogvitákról szóló törvény (Arbeitsgerichtsgesetz) 2. § és 46b. §-ának (2) bekezdése szerinti esetekben az a munkaügyi bíróság rendelkezik illetékességgel, amely az alapeljárásban benyújtott kereset (Urteilsverfahren) tekintetében illetékességgel rendelkezne.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyás iránti kérelem a nyomtatott forma mellett elektronikus úton is benyújtható, amennyiben az illetékes bíróság ezt engedélyezi. A Wedding-i helyi bíróság engedélyezi az elektronikus benyújtást. A kérelem elektronikus benyújtásának műszaki előfeltétele, hogy a Wedding-i helyi bíróság rendelkezzen egy speciális szoftverrel. További információkat az alábbi weboldalon talál:A link új ablakot nyit meghttps://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A kérelem csak német nyelven nyújtható be.

Utolsó frissítés: 17/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Észtország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Észtországban az illetékes járási bíróságok járnak el az európai fizetési meghagyásos eljárásokban.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az európai fizetési meghagyás a A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 4891. §-ában meghatározott eljárás szerint fellebbezéssel megtámadható. A fellebbezést a fizetési meghagyást kibocsátó megyei bírósághoz kell benyújtani. A fellebbezés tárgyában hozott határozat ellen az illetékes kerületi bíróságnál lehet fellebbezni.

Kivételes esetben a per résztvevőjének kérésére, ha új bizonyíték merült fel, a már jogerőre emelkedett ítélet ellen felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Legfelsőbb Bírósághoz is a polgári perrendtartás 68. fejezetében meghatározott eljárásnak megfelelően.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban engedélyezett és az észt bíróságok által elfogadott kommunikációs eszközök a közvetlen, a postai, a fax és az elektronikus úton történő kézbesítés, a polgári perrendtartásban foglalt alaki követelményeknek és szabályoknak megfelelően. Az elektronikus iratok bírósághoz történő benyújtására és az iratok alaki követelményeire vonatkozó részletes szabályok az igazságügyi miniszter által kibocsátott rendeletben találhatóak.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A rendelet 21. cikke (2) bekezdése b) pontjának értelmében Észtországban európai fizetési meghagyás végrehajtásra akkor fogadható el, ha észt vagy angol nyelven íródott, illetve ha észt vagy angol nyelvű fordítás kíséri.

Utolsó frissítés: 07/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Írország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A Felső Bíróság (High Court) rendelkezik hatáskörrel fizetési meghagyás kibocsátására.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A Legfelsőbb Bíróság rendelkezik felülvizsgálati hatáskörrel.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Posta és fax.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

ír és angol.

Utolsó frissítés: 29/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Görögország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A fizetési meghagyások kibocsátására illetékes szervek a következők: a kerületi bíróság hatáskörébe tartozó – vagyis a húszezer (20 000) EUR-t meg nem haladó – követelések elbírálására a kerületi bíróság bírája; a húszezer (20 000) EUR-t meghaladó követelések esetén az elsőfokú bíróság egyesbírája.

Ugyanakkor a kerületi bíróság bírája hatáskörrel rendelkezik a fizetési meghagyások kibocsátására, különösen a bérleti szerződésekből fakadó jogviták esetén, amikor a havi bérleti díj egyezményes összege nem haladja meg a hatszáz (600) EUR-t. Amennyiben a bérleti díj egyezményes összege meghaladja a hatszáz (600) EUR-t, az elsőfokú bíróság egyesbírája jár el.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárást a fizetési meghagyás ellen tett ellentmondással kell megindítani a fizetési meghagyást kibocsátó kerületi bíróság bírája vagy az elsőfokú bíróság egyesbírája előtt.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A rendelet mellékletében szereplő szabványos formanyomtatványt az illetékes bíróság titkárságára kell írásos formában benyújtani. Ez e-mailban is benyújtható az e-codex digitális platformon vagy az e médiumok elérhetőségét biztosító, jogi dokumentumok benyújtására szolgáló digitális platformon keresztül.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az engedélyezett nyelv a görög.

Utolsó frissítés: 01/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Spanyolország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az első fokú bíróságok.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálatra a mulasztó fél jogerős határozat megsemmisítése iránti kérelme alapján kerülhet sor (a 2000. január 7-i 1/2000. sz. polgári eljárási törvény 501. és azt követő cikkei). A 20. cikk (2) bekezdésében foglalt felülvizsgálatra bírói határozat elutasítása iránti indítvány alapján kerülhet sor (az igazságszolgáltatási rendszerről szóló, 1985. július 1-jei 6/1985. sz. organikus törvény 238. és azt követő cikkei). Mindkét esetben az első fokú bíróságoknak van hatásköre.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A keresetlevelet közvetlenül, posta vagy fax útján lehet benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Spanyol.

Utolsó frissítés: 22/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Franciaország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására a védelemben részesülő nagykorú személyek ügyeivel foglalkozó kollégium (juge des contentieux de la protection), a polgári bíróság (tribunal judiciaire) elnöke, valamint a kereskedelmi bíróság (tribunal de commerce) elnöke illetékes, saját hatáskörük keretein belül.

Amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000.december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet nem a területi illetékességgel rendelkező bíróságra hanem egy tagállam bíróságára hivatkozik, az alperes lakóhelye, vagy az egyik alperes lakóhelye szerinti bíróság az illetékes.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 20. cikkében említett, különleges esetekben történő felülvizsgálati eljárással kapcsolatos szabályok megegyeznek a kifogásolási eljárásra vonatkozó szabályokkal. A felülvizsgálati kérelmet az európai fizetési meghagyást kibocsátó bírósághoz kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet postai vagy elektronikus úton lehet a bírósághoz benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott nyelvek az alábbiak: francia, angol; német; olasz; spanyol.

Utolsó frissítés: 24/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Horvátország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására vonatkozó kérelmek elbírálására, az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatára, valamint a végrehajthatóvá nyilvánításra kizárólagos hatáskörrel rendelkező bíróság a következő:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webhely: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A zágrábi kereskedelmi bíróság dönt az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatára irányuló kérelmekről. A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A formanyomtatványokat, más kérelmeket vagy nyilatkozatokat írásban, faxon vagy e-mailben lehet benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az európai fizetési meghagyást hitelesítésre jogosult személy által hitelesített horvát nyelvű fordításnak kell kísérnie.

Utolsó frissítés: 20/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Olaszország

Hivatkozással az 1896/2006/EK rendelet 29. cikke alapján a tagállamok által az Európai Bizottságnak 2008. június 12-ig eljuttatandó információkra, mellékelten megküldjük az olasz rendelkezések és az uniós rendelkezések közötti kapcsolatot bemutató táblázatot.

Meg kell jegyezni, hogy a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokból eredő követelések figyelembevételre kerültek.

A 29. cikk b) pontja tekintetében úgy tűnik, hogy különbséget kell tenni a 20. cikk (1) bekezdésében és a 20. cikk (2) bekezdésében említett esetek között, mivel az első bekezdés a határidő lejártának hatásai alóli mentességre vonatkozik abban az esetben, amikor a határidő lejárta nem az alperesnek volt felróható, míg a 20. cikk (2) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a fizetési meghagyást egyértelműen tévesen bocsátották ki, vagy más kivételes körülmények között, például a fél rosszhiszeműsége folytán.

Az első esetcsoporttal kapcsolatos releváns jogszabályok a fizetési meghagyással szembeni késedelmes fellebbezésre vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az olasz polgári perrendtartás (CPC) 650. cikke tartalmazza. Ilyen esetben a fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az ebben az ügyben alkalmazott megközelítés egységes, és széles körben alkalmazható, noha a bíróságnak a 650. cikk utolsó albekezdésében előírt határidőnek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmazhatóságáról kell döntenie.

Az esetek második csoportjában azonban a jelenleg alkalmazott megoldás a rendes kérelem benyújtása, vagy – a körülményektől függően – az illetékes elsőfokú bírósághoz benyújtott kérelem, megjegyzendő azonban, hogy a bíróság szabadon mérlegelheti, hogy az alkalmazandó hatásköri szabályokat az olasz jog, vagy a rendelet alapján értelmezi-e.

A rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 29. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kommunikációs eszközök tekintetében az a döntés született, hogy csak a papíralapú kommunikáció használata elfogadott, tekintettel arra, hogy az egyéb (különösen az elektronikus) kommunikációs eszközök használatához egyes különös olasz nemzeti jogszabályoknak kell megfelelni, valamint, mivel a rendelet értelmében azokat a kommunikációs eszközöket kell alkalmazni, amelyek az érintett bíróságok „rendelkezésre állnak”.


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására az alábbi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel:

A békebíró [Giudice di Pace], amennyiben a kérelem legfeljebb az alábbi összegekre irányul:

1) 5 000 EUR az általános követelések esetében;

2) 20 000 EUR a járművek és hajók által okozott károk megtérítésére vonatkozó igényekre, az 1896/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában meghatározott feltételek szerint.

Az 1896/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett körülmények között az olasz polgári perrendtartás 7. cikke (3) bekezdésének 3. pontja értelmében, a perértéktől függetlenül a békebíró rendelkezik hatáskörrel a lakóingatlanok tulajdonosai vagy bérlői közötti, a normális mértéket meghaladó füsttel, zajjal, vibrációval járó, és hasonló ártalmakból eredő kártérítési igények tekintetében.

Ugyancsak a békebíró rendelkezik hatáskörrel a nyugdíjak vagy szociális juttatások késedelmes folyósításából eredő kamat- vagy költségigények tekintetében.

Minden más ügyben a rendes polgári bíróság vagy a fellebbviteli bíróság, mint első illetve végső fokon eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel, valamint kizárólagos hatáskörrel, amikor az olasz nemzeti jogszabályok akként rendelkeznek.

A 2. cikk által ki nem zárt esetekben a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a következő konkrét ügyekben:

1) mezőgazdasági szerződésekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben az 1990. február 14-i 29. sz. törvény 9. cikke értelmében a rendes bíróság szakosodott mezőgazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel);

2) szabadalmakkal és védjegyekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben a rendes bíróság szakosodott gazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel a 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 1. cikke és azt követő cikkei alapján – legfrissebb szöveg);

3) a hajózásra vonatkozó jogszabályok szerinti követelések, különös tekintettel a hajók ütközésével kapcsolatos károkra, a hajók által a kikötőkben és más megállási helyeken történő bármilyen egyéb manőverek során okozott károkra, a be- és kirakodás és az áruk kikötőben történő kezelése által okozott károkra, a hajók által a hálókban és egyéb halászati felszerelésekben okozott károkra; a segítségnyújtással, mentéssel és helyreállítással kapcsolatos költségekkel és kártalanítással, valamint a hajózási törvény 589. cikke értelmében a hajóroncs megtalálásával és felhozatalával kapcsolatos költségek és díjak megfizetésével kapcsolatos követelések;

4) uniós jelentőségű építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos ügyek és eljárások, ha a módosított 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkében említett valamely vállalkozás vesz részt ilyen közbeszerzési szerződésekben, vagy olyan konzorciumban vagy ideiglenes csoportosulásban, amelynek a szerződéseket odaítélték, amennyiben a rendes bíróság rendelkezik hatáskörrel (ebben az esetben is a rendes bíróság szakosodott gazdasági tanácsai rendelkeznek hatáskörrel a 2003. június 27-i 168. sz. törvényerejű rendelet 3. cikke értelmében).

Egyebekben a rendelet 2. cikke által ki nem zárt esetekben első és végső fokon eljáró fórumként a fellebbviteli bíróság rendelkezik hatáskörrel a versenykorlátozó megállapodások által és erőfölénnyel való visszaéléssel okozott károk megtérítése iránti keresetek tekintetében (az 1990. október 10-i 287. sz. törvény 32. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolódó eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság ugyanaz a bíróság, amely az olasz polgári perrendtartás 650. cikke alapján a végzést hozta.

Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolódó eljárás tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság főszabály szerint ugyanaz a rendes bíróság, amely a végzés tekintetében eljárt.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az 1896/2006/EK rendelet értelmében az európai fizetési meghagyásos eljárás tekintetében elfogadott kommunikációs eszközök a postai szolgáltatások.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az elfogadott nyelv az olasz.

Utolsó frissítés: 24/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Ciprus

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A következő bíróságok rendelkeznek hatáskörrel: A Ciprusi Köztársaság valamennyi elsőfokú bírósága, amely Ciprus négy közigazgatási kerületében – ezek nevezetesen Nicosia, Limassol, Larnaca-Famagusta és Paphos – a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt működik. A bírák hatáskörét a bíróságokról szóló törvény (14/60) rögzíti; e hatáskör a bírói hierarchia szerint változik attól függően, hogy az adott bíró kerületi bírói, kerületi főbírói vagy kerületi elnöki tisztséget tölt-e be.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárásról a polgári jogviták eljárási szabályzata rendelkezik. Az eljárás nagyrészt a vitában részes felek írásbeli beadványain alapul. Kivételes esetekben és amennyiben a bíróság azt szükségesnek tartja, az írásbeli beadványok és eskü alatt tett vallomások mellett sor kerülhet szóbeli vallomástételre is. A hatáskörrel rendelkező bíróságok az (a) pontban említett bíróságok.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyásos eljárás céljaira elfogadott és a bíróságok rendelkezésére álló kommunikációs eszközök a következők: a kérelem benyújtható személyesen a bíróság hivatalában, továbbá postai vagy egyéb kommunikációs eszköz – pl. telefax vagy e-mail – útján.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A bíróságok elfogadott munkanyelve a görög. Mindazonáltal e rendelet alkalmazásában a Cipruson szintén általánosan használatos angol nyelv is elfogadott.

Utolsó frissítés: 07/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Lettország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok a polgári ügyekben első fokon eljáró járásbíróságok vagy városi bíróságok (rajona (pilsētas) tiesas). A kérelmet főszabály szerint az alperes bejelentett lakóhelye (deklarētā dzīvesvieta) alapján illetékes járásbírósághoz vagy városi bírósághoz, vagy – ha az alperes nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel – az alperes lakcíme (dzīvesvietas adrese) vagy bejegyzett székhelye (juridiskā adrese) szerinti bírósághoz kell benyújtani. A bíróságok listája A link új ablakot nyit megitt érhető el.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás 485.1 szakasza (1) bekezdésének 1) pontja értelmében a járásbíróság vagy a városi bíróság által kibocsátott európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránt az illetékes regionális bírósághoz (abgabaltiesa) lehet kérelmet benyújtani. Polgári ügyekkel öt regionális bíróság foglalkozik. Egy-egy regionális bíróság hatáskörébe több járásbíróság vagy városi bíróság illetékességi területe tartozik. A bíróságok listája A link új ablakot nyit megitt érhető el.

A fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelmet attól a naptól számított 45 napon belül kell benyújtani, amikor az érdekelt személy tudomást szerez az e szakasz első bekezdésében hivatkozott európai uniós jogszabályok alapján történő felülvizsgálatot megalapozó körülményekről.

Az a kérelem, amely nem jelöli meg a rendelet szerinti felülvizsgálat alapjául szolgáló indokokat, nem elfogadható, és visszaküldésre kerül a kérelmezőnek. A bíróság elutasítja az ügy felülvizsgálat keretében kért újbóli vizsgálatát, kivéve, ha úgy tűnik, hogy a határozat felülvizsgálatát megváltozott körülmények alapján kérik. A bíróság e tárgyban hozott határozatával szemben kifogást (blakus sūdzība) lehet benyújtani.

A fizetési meghagyás felülvizsgálata írásbeli eljárás keretében történik. Ha a kérelem elbírálása során a regionális bíróság megállapítja, hogy a végzés felülvizsgálatának feltételei teljesültek, a megtámadott határozatot teljes egészében megsemmisíti, és az ügyet ismételt elbírálásra visszautalja az elsőfokú bíróság elé.

Ha a regionális bíróság megállapítja, hogy a kérelemben hivatkozott jogalapok nem indokolják a végzés felülvizsgálatát, elutasítja a kérelmet. A bíróság határozatával szemben kifogást lehet benyújtani. Az ilyen típusú kifogások benyújtására és vizsgálatára vonatkozó eljárást a polgári perrendtartás 55. fejezete szabályozza. A polgári perrendtartás angol nyelvű fordítása elérhető A link új ablakot nyit megitt:

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A papíralapú dokumentumokat postai úton vagy személyesen kell benyújtani a bírósághoz.

A bíróságok elfogadják az elektronikus úton benyújtott dokumentumokat is, ha azokat a megfelelő személy írta alá Lettországban elismert, biztonságos elektronikus aláírással. Emellett az eIDAS-rendelet és az európai digitális egységes piaci stratégia fényében módosításra került az elektronikus dokumentumokról szóló törvény, és megtörténtek a szükséges technikai kiigazítások annak érdekében, hogy lehetővé váljon a más uniós tagállamokból származó elektronikus dokumentumok elfogadása. Ennek feltétele, hogy a dokumentumok aláírása megfeleljen az eIDAS-rendeletben foglalt követelményeknek.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az európai fizetési meghagyást lett nyelven kell elkészíteni, vagy arra lefordítani.

Utolsó frissítés: 16/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Litvánia

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A törvény 20. cikke értelmében az európai fizetési meghagyásra irányuló kérelmeket a Litván Köztársaság polgári perrendtartásban (Valstybės Žinios, 2002., 36-1340. sz.) a hatáskörökre meghatározott szabályoknak megfelelően kell benyújtani (ha a követelés nem éri el a 100 000 LTL összeget, akkor a körzeti bírósághoz [apylinkés teismui], az ezt az összeget meghaladó követelések esetében pedig a megyei bírósághoz [apygardos teismui]). A kérelem megvizsgálása után a az illető bíróság rendelkezik hatáskörrel az európai fizetési meghagyás kibocsátására.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A törvény 23. cikke értelmében az európai fizetési meghagyást az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott okok alapján az a bíróság vizsgálja felül, amely az európai fizetési meghagyást kibocsátotta. Miután a bíróság elfogadta az európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelmet, a kérelem és függelékei másolatát megküldi a jogosultnak, és tájékoztatja, hogy a kérelem kiküldését követő 14 napon belül lehetősége van írásos választ adni. A bíróság írásbeli eljárásban, legkésőbb a válaszadásra rendelkezésre álló határidő lejártát követő 14 napon belül megvizsgálja az európai fizetési meghagyás felülvizsgálata céljából benyújtott kérelmet, és meghozza az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében említett döntések valamelyikének megfelelő határozatot.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Európai fizetési meghagyás kibocsátása esetén az eljárási iratokat a bírósághoz közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az 1896/2006/EK rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az elfogadható nyelv a litván.

Utolsó frissítés: 26/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Luxemburg

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkeznek:

1. a körzeti bíróság („tribunal d'arrondissement”) elnöke vagy az őt helyettesítő bíró, amennyiben a követelés értéke meghaladja a 10 000 eurót;

2. a békebíró, amennyiben a követelés értéke legfeljebb10 000 euro;

3. a munkaügyi bíróság elnöke vagy az őt helyettesítő bíró, függetlenül a követelés összegétől, a következőkkel kapcsolatos jogviták esetén:

  • munkaszerződések, tanulmányi szerződések, valamint az egyrészt a munkaadók, másrészt a munkavállalóik közötti kiegészítő nyugdíjbiztosítási rendszerek, ideértve a felek között a munkaviszony megszűnését követően bekövetkezett jogvitákat;
  • az egyfelől a kiegészítő nyugdíjbiztosító rendszerekről szóló 1999. június 8-i törvény 21. cikkében említett szervezet vagy az ugyanazon jogszabály 24. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerinti életbiztosító társaság, másfelől a munkavállalók, korábbi munkavállalók, illetve jogutódaik között létrejött, a törvény V. fejezetében említett fizetésképtelenség elleni biztosítás szolgáltatásai.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az ellentmondás és a felülvizsgálati kérelem tekintetében a következők rendelkeznek hatáskörrel:

1. a körzeti bíróság, amennyiben az európai fizetési meghagyást a körzeti bíróság elnöke vagy az őt helyettesítő bíró bocsátotta ki;

2. a vezető békebíró vagy az őt helyettesítő bíró, amennyiben az európai fizetési meghagyást békebíró bocsátotta ki;

3. a munkaügyi bíróság, amennyiben az európai fizetési meghagyást a munkaügyi bíróság elnöke vagy az őt helyettesítő bíró bocsátotta ki.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Luxemburg kommunikációs eszközként a postai kézbesítést fogadja el.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Luxemburg a francia és a német nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 24/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Magyarország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Magyarországon a fizetési meghagyások kibocsátását a közjegyzők intézik (polgári jogi közjegyzők). A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Magyarországon az a bíróság, amelyik az adott ügyben az európai fizetési meghagyást kibocsátotta.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Magyarországon a közjegyzőkhöz közvetlenül postai úton vagy személyesen lehet fordulni. (Magyarországon a fizetési meghagyásos eljárás a polgári jogi közjegyzők hatáskörébe tartozik).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Magyarországon a végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyást minden esetben magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 27/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Málta

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Polgári bíróság első kollégiuma – 15,000 EUR felett

Magisztrátusi bíróság (Málta) – 5,000 EUR-tól 15,000 EUR-ig

Kisértékű követelések törvényszéke – 5,000 EUR-ig

A Magisztrátusi Bíróság (Gozo) mind magasabb (15,000 EUR felett), mind alsóbb szintű (5,000 EUR-tól 15,000 EUR-ig) hatáskörrel ülésezik, és minden, Gozo vagy Comino szigetén jogszerűen tartózkodó vagy rendes lakhellyel rendelkező személy elleni követelésekkel foglalkozik.

Minden megkeresést a következő címre kell küldeni:

The Registrar,

(Az illetékes bíróság neve)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MÁLTA

A gozói bíróságokkal kapcsolatos megkereséseket a következő címre kell küldeni:

The Registrar,

(Az illetékes bíróság neve)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MÁLTA

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Polgári bíróság első kollégiuma

Magisztrátusi bíróság (Málta)

Kisértékű követelések törvényszéke

A Magisztrátusi Bíróság (Gozo) mind magasabb, mind alsóbb szintű hatáskörrel

Minden megkeresést a következő címre kell küldeni:

The Registrar,

(Az illetékes bíróság neve)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MÁLTA

A gozói bíróságokkal kapcsolatos megkereséseket a következő címre kell küldeni:

The Registrar,

(Az illetékes bíróság neve)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MÁLTA

Felülvizsgálati eljárás az 1896/2006/EK rendelet 20. cikke szerint

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az 1896/2006/EK rendeletben szereplő kérelmet és más formanyomtatványokat az illetékes bíróság hivatalában kell benyújtani, vagy ezeket az illetékes bíróság hivatalának kell postai úton megküldeni.

Az alperesnek felülvizsgálati kérelmét saját kezűleg, máltai nyelven kell benyújtania az illetékes bíróság hivatalában.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A máltai és az angol nyelv

Utolsó frissítés: 22/09/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Hollandia

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás végrehajtásáról szóló törvény (Uitvoeringswet EBB) 2. cikke:

A rendelet 7. cikkének megfelelően európai fizetési meghagyás iránti kérelmet intéznek a bírósághoz. Amennyiben a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti összeg nem haladja meg a polgári perrendtartás (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 93. cikkének a) pontjában meghatározott összeget, illetve az e cikk c) pontjában említett eljárást érint, akkor a kérelmet a járási bíró tárgyalja, és ő hoz határozatot.

A kérelmet a következő címre kell küldeni:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az európai fizetési meghagyás végrehajtásáról szóló törvény 9. cikke:

1. A kötelezett a rendelet 20. cikkének (1) és (2) bekezdésében nevezett indokokra hivatkozva felülvizsgálatot kérelmezhet a rendelet értelmében végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás ellen annál a bíróságnál, amely a végrehajtható európai fizetési meghagyást kibocsátotta.

2. A kérelmet a következő határidők betartásával kell benyújtani:

a) négy héten belül azt követően, hogy a kötelezett a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) pontjára való hivatkozás esetén a végrehajtható fizetési meghagyásról tudomást szerzett;

b) négy héten belül azt követően, hogy a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjára való hivatkozás esetén az ott felsorolt körülmények megszűntek;

c) négy héten belül azt követően, hogy a kötelezett a rendelet 20. cikkének (2) bekezdésére való hivatkozás esetén az ott meghatározott felülvizsgálati okról tudomást szerzett.

3. A felülvizsgálati kérelem benyújtásához ügyvéd közreműködése nem szükséges.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem a holland polgári eljárási jog (a polgári perrendtartás 33. cikke) szerint akkor nyújtható be elektronikus úton, ha a bíróság eljárási szabályzata ezt lehetővé teszi. Jelenleg egyik bíróságnál sincs erre lehetőség. Kérelem benyújtása csak az alábbi módokon lehetséges:

– postai úton,

– a bíróság hivatalán keresztül.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az európai fizetési meghagyás végrehajtásáról szóló törvény 8. cikkének (2) bekezdése:

2. Az eredetileg másik tagállam bírósága által végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyást a rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában holland nyelven állítják ki, illetve holland nyelvre fordítják le.

Utolsó frissítés: 25/04/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Ausztria

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására kizárólag a bécsi kereskedelmi bíróság rendelkezik hatáskörrel (az osztrák polgári perrendtartás 252. §-ának (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 20. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felülvizsgálati kérelmeket eljárásjogi szempontból az eredeti állapot helyreállítására irányuló kérelmekkel azonos módon kezelik. A (2) bekezdés szerinti kérelemnek helyt adó határozat ellen fellebbezés nyújtható be (az osztrák polgári perrendtartás 252. §-ának (5) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos beadványok a nyomtatott forma mellett elektronikus formában is benyújthatók a WebERV (webalapú elektronikus igazságszolgáltatás) oldalán. A WebERV alapvetően minden természetes vagy jogi személy számára hozzáférhető. Ehhez a technikai előfeltételeket egy speciális szoftver és egy áttevő intézmény megléte jelenti. A jelenlegi áttevő intézmények listája a következő honlapon található: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

A beadványok fax vagy e-mail útján történő benyújtása nem lehetséges.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott nyelv a német.

A hivatalos nyelv (német) mellett az osztrák állampolgárok, és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes országainak állampolgárai Oberpullendorf és Oberwart kerületi bíróságok előtt a magyar, Ferlach, Eisenkappel és Bleiburg kerületi bíróságai előtt a szlovén, valamint Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf és Oberwart kerületi bíróságai előtt a horvát nyelvet használhatják.

Utolsó frissítés: 25/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Lengyelország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A hatáskörrel rendelkező bíróságok a járásbíróságok (sądy rejonowe) és a regionális bíróságok (sądy okręgowe), ezek területi és tárgyi illetékességét a polgári perrendtartásról szóló, 1964. november 17-i törvény (Kodeks postępowania cywilnego) (Hivatalos Lap 2014., módosított 101. tétel) határozza meg. A tárgyi illetékességet a polgári perrendtartás 50516cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 16., 17. és 461(11) cikke, a területi illetékességet pedig 50516 cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 27–46., valamint 461(1). cikke határozza meg.

A rendelet 22. cikke szerinti (a végrehajtás megtagadása) megtagadás iránti kérelmeket a polgári perrendtartás 115323 cikkének (1) bekezdése értelmében az adós lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális bírósághoz kell benyújtani, vagy, ha ilyen bíróság nincs, ahhoz a regionális bírósághoz, amelynek illetékességi területén a végrehajtás folytatni kell vagy az már folyamatban van. A polgári perrendtartás 115323 cikkének (3) bekezdése értelmében a kérelmezőnek a bíróság által megállapított határidőn belül lehetősége van kifejteni az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A rendelet 23. cikkének megfelelően (a végrehajtás felfüggesztése vagy korlátozása) az illetékes járásbíróság az adós kérelmére, a polgári perrendtartás 115320 cikkének (1) bekezdése alapján felfüggesztheti az európai fizetési meghagyás alapján folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Szintén az adós kérelmére e bíróság a végrehajtási eljárást biztosítási intézkedésekre korlátozhatja, vagy a végrehajtást megfelelő biztosíték nyújtásától teheti függővé.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően az adós védelme abban nyilvánul meg, hogy a bíróság módosítja az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtására nyitva álló határidőt. Ezt a területet a polgári perrendtartásról szóló törvény Első része VI. címének 5. fejezete szabályozza (A határidők be nem tartása és azok módosításának szabályai) (167–172. cikk). E rendelkezések értelmében a határidő módosítása iránti kérelmet írásban, a mulasztás okának megszűnésétől számított egy héten belül kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amely az eljárásra illetékes volt. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a kérelmet alátámasztó okokat. A határidőmódosítás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a félnek el kell végeznie az európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelem előterjesztésére irányuló eljárási cselekményeket is. A határidő elmulasztásától számított egy év eltelte után határidőmódosításra csak kivételes esetben van lehetőség. Főszabály szerint a határidőmódosítás iránti kérelem benyújtásának az eljárás folytatása vagy a végrehajtás tekintetében nincs felfüggesztő hatálya.

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének tekintetében a polgári perrendtartás 50520 cikkének rendelkezései alkalmazandók. A kérelemnek meg kell felelnie az írásbeli beadványokra vonatkozó előírásoknak és meg kell jelölni benne az európai fizetési meghagyás megsemmisítésének indokait. A megsemmisítés iránti kérelem elbírálására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az európai fizetési meghagyás megsemmisítése előtt a bíróság a kérelmezőt meghallgatja vagy írásbeli nyilatkozattételre hívja fel.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, vagy ilyen eljárásban egyéb kérelem csak írásban terjeszthető elő. A dokumentumokat az illetékes bírósághoz személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti elfogadott nyelv a lengyel.

Utolsó frissítés: 02/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Portugália

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a portói kerületi bíróság központi polgári kollégiuma (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárás a rendelet 20. cikkének megfelelő, a felülvizsgálati eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a portói kerületi bíróság központi polgári kollégiuma (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyásos eljárás céljaira a következő kommunikációs módok elfogadottak:

i. a bírósági nyilvántartóba való kézbesítés, a polgári perrendtartás 144. cikke (7) bekezdése a) pontjának megfelelően;

ii. ajánlott postai küldemény, a polgári perrendtartás 144. cikke (7) bekezdése b) pontjának megfelelően;

iii. fax, a polgári perrendtartás 144. cikke (7) bekezdése c) pontjának megfelelően;

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az elfogadott nyelv a portugál.

Utolsó frissítés: 25/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Románia

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság az a bíróság, amelyik az ügy elsőfokú elbírálására hatáskörrel bír:

– a körzeti bíróság (amely konkrét, legfeljebb 200 000 RON összegű pénzkövetelések elsőfokú elbírálására rendelkezik hatáskörrel) vagy

– a törvényszék (amely valamennyi, jogszabály által más bíróság hatáskörébe nem utalt elsőfokú kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkezik, ideértve a 200 000 RON-t meghaladó összegű pénzköveteléseket is) – az új polgári perrendtartás 94. cikk (1) bekezdésének 1j. pontja, valamint 95. cikkének 1. pontja (a fizetési meghagyások tekintetében lásd az új polgári perrendtartás 1015. cikkét, amely előírja, hogy a hitelező fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújthat be az ügy pertárgyára elsőfokon illetékes bírósághoz).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

– általános jog szerinti eljárás:

– a jogerős határozatokat megsemmisítés iránti rendkívüli fellebbezés útján lehet megtámadni, amikor a fellebbezőt nem idézték megfelelően és nem volt jelen a tárgyaláson; az ilyen megsemmisítés iránti fellebbezést a határozatról való értesítés napját követő 15 napon belül lehet benyújtani, de legkésőbb a határozat jogerőssé válásának napjától számított egy évig; a fellebbezés jogalapját a fent hivatkozott 15 napon belül meg kell határozni, máskülönben a fellebbezés semmis lesz (az új polgári perrendtartás 503. cikkének (1) bekezdése és 506. cikke);

– az ügy érdemében vagy arra hivatkozással hozott határozat felülvizsgálata iránti rendkívüli kérelem csak akkor nyújtható be, ha az érintett felet önhibáján kívüli körülmények megakályozták a tárgyaláson való megjelenésben és a bíróság erről való tájékoztatásában; ha ilyen körülmények fennállnak, a nem az ügy érdemére hivatkozással hozott határozatok is felülvizsgálhatóak; a felülvizsgálat iránti kérelem határideje 15 nap az akadályozó körülmények megszűnésétől számítva (az új polgári perrendtartás 509. cikke (1) bekezdésének 9. pontja és (2) bekezdése, valamint 511. cikkének (2) bekezdése);

– az eljárási határidőt elmulasztó fél csak akkor kaphat új határidőt, ha megfelelően bizonyított alapos okra hivatkozással kimenti késedelmét; e célból a félnek az új határidő kérelmezéséhez előírt eljárásjogi okiratot az akadályozó körülmények megszűnésétől számított legkésőbb 15 napon belül ki kell töltenie; fellebbezési eljárás esetén ez a határidő a szokásos fellebbezésre nyitva álló határidővel azonos; az új határidő iránti kérelmet a nem időszerűen gyakorolt jogokra vonatkozó kérelmekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező bíróság fogja elbírálni (az új polgári perrendtartás 186. cikke).

különleges fizetési meghagyásos eljárás:

- az új polgári perrendtartás (1013–1024 cikke) határozza meg a fizetési meghagyásokra vonatkozó különeljárást;

– az adós a fizetési meghagyás megsemmisítése iránti kérelmét az iratkézbesítést vagy értesítést követő 10 napon belül nyújthatja be (az új polgári perrendtartás 1023. cikkének (1) bekezdése);

– a hitelező 10 napon belül (az új polgári perrendtartás 1023. cikkének (2) bekezdése) az új polgári perrendtartás 1020. cikkének (1) és (2) bekezdése[1] szerint a határozat megsemmisítése iránti kérelmet, vagy az 1021. cikkének (2) bekezdése[2] szerinti fizetési meghagyást nyújthat be;

– a megsemmisítés iránti kérelmet a fizetési meghagyást kibocsátó bíróság bírálja el, két bíróból álló tanácsban (az új polgári perrendtartás 1023. cikkének (4) bekezdése);

– ha az ügyben ítélkező bíróság részben vagy egészben befogadja a megsemmisítés iránti kérelmet, a határozatot értelemszerűen részben vagy egészben megsemmisíti, és jogerős határozatot bocsát ki; ha az ügyben ítélkező bíróság befogadja a megsemmisítés iránti kérelmet, a fizetési meghagyást kibocsátó jogerős határozatot bocsát ki; a megsemmisítés iránti kérelmet elutasítő határozat jogerős (az új polgári perrendtartás 1023. cikke (6) bekezdésének első mondata, (7) és (8) bekezdése);

– az érintett fél a fizetési meghagyás végrehajtása ellen fellebbezést nyújthat be a rendes eljárás szabályainak megfelelően; a fellebbezés csak a végrehajtási eljárás szabálytalanságaira vagy a fizetési meghagyás jogerőssé válást követően keletkezett, a kötelmet megszüntető jogalapra (az új polgári perrendtartás 1024. cikkének (2) bekezdése) hivatkozhat.


[1] Az új polgári perrendtartás 1020. cikke értelmében:

„1020. cikk A követelés vitatása

(1) Ha az adós vitatja a követelést, a bíróságnak az ügy aktájában szereplő okiratok, valamint a felek által nyújtott magyarázatok és egyértelműsítések alapján vizsgálnia kell, hogy a kifogás megalapozott-e. Amennyiben az adós védekezése megalapozott, a bíróság határozat kibocsátásával elutasítja a hitelező kérelmét.

(2) Ha az adós által előadott érdemi védekezés az (1) bekezdésben szereplőktől eltérő bizonyíték értékelését is magában foglalja, és ez a bizonyíték jogszabály szerint rendes eljárás keretében befogadható lenne, a bíróság határozat kibocsátásával elutasítja a hitelező fizetési meghagyás iránti kérelmét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott esetekben a hitelező az általános jog szabályai szerint indíthat eljárást.”

[2] Az új polgári perrendtartás 1021. cikke (2) bekezdésének értelmében: Ha a bíróság – az ügy bizonyítékainak megvizsgálását követően – úgy találja, hogy a hitelező követelése csak részben megalapozott, csak erre a részre vonatkozó fizetési meghagyást bocsát ki és feltünteti a fizetési határidőt is. Ilyen esetekben a hitelező az általános szabályok szerint indíthat eljárást azzal a céllal, hogy hogy az adóst kötelezzék az adósság hátralevő részének megfizetésére.”

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

általános jog szerinti eljárás:

– Az idézéseket és más eljárási okiratokat az új polgári perrendtartás 153–173. cikkében foglaltak szerint kell kézbesíteni/közölni. Az alábbi példák a kézbesítés/közlés lehetséges módjaira vonatkoznak:

– az idézést és minden eljárási okiratot hivatalból kézbesítenek az érintett bíróság eljárási ügynökei vagy más alkalmazottai, valamint azon más bíróságok eljárási ügynökei vagy alkalmazottai, amelyek illetékességi területén az okirat címzettje lakik (az új polgári perrendtartás 154. cikkének (1) bekezdése);

– ha az okiratok a fenti módon nem kézbesíthetőek, azokat postai úton küldik meg ajánlott levélben, a tartalom feltüntetésével és tértivevénnyel, lepecsételt borítékban, amelyhez rögzítik a kézbesítési formanyomtatvány átvételi igazolását/ajánlott formanyomtatványát, valamint a jogszabály által előírt figyelmeztetést (az új polgári perrendtartás 154. cikkének (4) bekezdése);

– az érdekelt fél kérelmére és költségére az eljárási okiratokat közvetlenül az eljárási jog által megkövetelt formaságok betartására kötelezett bírósági végrehajtók, vagy expressz kézbesítő szolgáltatások is kézbesíthetik (az új polgári perrendtartás 154. cikkének (5) bekezdése);

– az idézéseket és más eljárási okiratokat a bírósági nyilvántartó telefax, e-mail vagy más, az okirat szövegének továbbítására és a kézhezvétel igazolására alkalmas eszköz útján is közölheti, amennyiben az érintett fél megadta a bíróságnak az ehhez szükséges adatait; az igazolás céljaira a bíróság az eljárási okirathoz csatol egy, a következőket feltüntető formanyomtatványt: a bíróság neve, a közlés dátuma, a közlést kezelő nyilvántartó neve, valamint a közölt okiratok; a formanyomtatványt a címzett tölti ki, akinek fel kell tüntetnie a kézbesítés dátumát és a levelezés kézhezvételéért felelős személy nevét és aláírását; ezt követően a formanyomtatvány faxon, e-mailben vagy más megfelelő módon vissza kell juttatni a bírósághoz (az új polgári perrendtartás 154. cikkének (6) bekezdése).

különleges fizetési meghagyásos eljárás:

– a meghagyást a jelenlévő félnek kézbesíteni kell vagy minden felet haladéktalanul értesíteni kell róla a jogszabálynak megfelelően (az új polgári perrendtartás 1021. cikkének (5) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A kérelmeket román nyelven kell kitölteni.

Utolsó frissítés: 12/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Szlovénia

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A helyi bíróságok (okrajna sodišča) és a kerületi bíróságok (okrožna sodišča) az illetékesek.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A helyi és kerületi bíróságoknak van hatásköre a felülvizsgálati eljárásokra és a rendelet 20. cikkének alkalmazására.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A bírósággal postai úton és elektronikusan egyaránt fel lehet venni a kapcsolatot. A felülvizsgálati kérelmeket megküldhetők közvetlenül a bíróságnak, vagy hivatásszerűen kérelmek beadásával foglalkozó személyen (kereskedelmi szolgáltató) keresztül (a polgári perrendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: ZPP) 105. cikkének b) pontja) Uradni List RS (UL RS; a Szlovén Köztársaság hivatalos közlönye) Nos 73/07 – hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 45/08 – Választottbírósági törvény (ZArbit), 45/08, 111/08 – Alkotmánybírósági határozat, 57/09 – AB hat.., 12/10 – AB hat.., 50/10 – AB hat.., 107/10 – AB hat.., 75/12 – AB hat.., 40/13 – AB hat.., 92/13 – AB hat.., 10/14 – AB hat.. és 48/15 – AB hat.., 2007.8.13., 10425. o.).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A hivatalos nyelv a szlovén és a két nemzeti kisebbségi nyelv, amelyek az ország azon területeinek bíróságain vannak hivatalos használatban, ahol az azokat beszélő kisebbségek élnek (a ZPP 6. és 104 cikke). A két hivatalos kisebbségi nyelv az olasz és a magyar.

A vegyes nemzetiségű területeket az önkormányzati törvény határozza meg (UL RS Nos 108/06 - hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 9/11; a továbbiakban: ZUODNO) A ZUODNO 5. cikke alapján: „E törvény tekintetében a vegyes nemzetiségű területek a Lendva (Lendava), Őrihodos (Hodoš)‑Sal (Šalovci), Alsómarác (Moravske Toplice), Koper, Izola és Piran települések önkormányzati alapszabályában rögzített települések.”

Utolsó frissítés: 27/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Szlovákia

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

„járási bíróságok“.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás 398. szakasza alapján rendkívüli jogorvoslati kérelem nyújtható be a hatáskörrel rendelkező bíróságra, amely elsőfokú bíróságként járt el, azaz a járási bíróságra.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A polgári perrendtartás 125. szakasza szerint a kereseti kérelem benyújtható írásban vagy elektronikusan. Az elektronikus jóváhagyással nem rendelkező beadványokat 10 napon belül írásban vagy elektronikusan jóváhagyott formában újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a beadványokat nem veszik figyelembe. A bíróság nem kéri a beadványok ismételt benyújtását.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az igazolás kiállítására elfogadott nyelv a „szlovák nyelv”.

Utolsó frissítés: 24/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Finnország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A Helsinki Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel európai fizetési meghagyás kibocsátására.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Finnországban a hatályos állapot szerint alkalmazzák a rendelet 20. cikkét, amely az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatára vonatkozik. A 20. cikk alkalmazása tekintetében a Helsinki Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel.

A rendelet 20. cikkének rendelkezésein felül a bírósági eljárásról szóló törvény 31. fejezetébe foglalt, a rendkívüli jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók az európai fizetési meghagyásra. Ezek közé tartoznak az eljárási hibát kifogásoló panaszok (a 31. fejezet 1. szakasza), valamint a jogerős bírósági határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem (31. fejezet 7. szakasz). A bírósági eljárásról szóló törvény 17. szakasza új határidő biztosítására vonatkozó külön rendelkezést tartalmaz.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az elektronikus szolgáltatásokról és távközlésről (közszektor) szóló, 13/2003. sz. törvény a bírósági iratok finn bíróság számára való megküldésére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. E törvény szerint az európai fizetési meghagyás esetében elfogadott kommunikációs eszközök a postai út, a fax, illetve az e-mail.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az európai fizetési meghagyás finn, svéd vagy angol nyelven küldhető meg.

Utolsó frissítés: 15/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Svédország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A Svédországban benyújtott európai fizetési meghagyás iránti kérelmeket a Svéd Végrehajtó Hivatal (Kronofogdemyndigheten) vizsgálja meg (az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény 2. cikke).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati kérelmeket a fellebbviteli bíróság (hovrätt) vizsgálja meg (az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény 13. cikke). Amennyiben a kérelemnek helyt adnak, a fellebbviteli bíróság egyidejűleg arról is határoz, hogy az újbóli értékelést a Végrehajtó Hatóság végzi el.

A témáról bővebb információt talál a Végrehajtó Hivatal honlapján (A link új ablakot nyit megwww.kronofogden.se)

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Alapelvként az benyújtott európai fizetési meghagyás iránti kérelmeket írásban kell benyújtani. A Végrehajtó Hatóság határozhat úgy, hogy a kérelmeket automatikus adatfeldolgozás alkalmazását lehetővé tévő adathordozón kell benyújtani (az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet 4. cikke).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A más tagállamban végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás svédországi végrehajtása iránti kérelemben a fizetési meghagyást le kell fordítani svédre vagy angolra (az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet 10. cikke).

Utolsó frissítés: 23/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Anglia és Wales

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Angliában és Walesben az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság(ok) a megyei bíróság és a felsőbíróság (High Court of Justice).

A megyei bíróságok hatásköre teljes mértékben törvényben szabályozott, és a polgári jog csaknem egészére kiterjed. A polgári jog tekintetében általános hatáskörük nagymértékben megegyezik a felsőbíróság hatáskörével, de a személyi sérülések miatti, 50 000 angol fontnál kisebb értékű követelésekkel, valamint a 15 000 angol fontnál kisebb értékű pénzkövetelésekkel kapcsolatos eljárásokat a megyei bíróságon kell megindítani. További részletek A link új ablakot nyit mega Legfelsőbb Bíróság és a megyei bíróságok hatásköréről szóló (módosított) 1991. évi rendeletben találhatók. Számos jogszabály kizárólagos hatáskörrel ruházza fel a megyei bíróságokat – például a fogyasztói hitelekről szóló 1974. évi törvény hatálya alá tartozó szinte valamennyi ügyben, valamint a jelzáloghitel-nyújtók és a bérbeadók legtöbb keresetét illetően.

A keresetet bármely angliai és walesi járási bíróságon be lehet nyújtani. Az összes A link új ablakot nyit megmegyei bíróság címe és a A link új ablakot nyit megfelsőbíróság részletes ismertetése megtalálható a Bírósági Szolgálat honlapján.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Angliában és Walesben a 20. cikk szerinti felülvizsgálat iránti kérelmet a A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 23. részének megfelelően az európai fizetési meghagyást kibocsátó illetékes bírósághoz kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az angliai és walesi bíróságok az európai fizetési meghagyás kibocsátása céljából a kommunikációs eszközök közül a postai utat fogadják el (mivel az eljárás megindításához bírósági illetéket kell fizetni). Jelenleg vizsgálják, legyen-e lehetőség a jövőben a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására is. A későbbi iratokat azonban – ideértve az esetleges ellentmondásokat is – postai úton, faxon vagy e-mailben is meg lehet küldeni a bíróságnak a A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 5.5. részének és a A link új ablakot nyit meggyakorlati útmutatónak megfelelően, amelyek a dokumentumok benyújtására és bíróság részére történő megküldésére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

Utolsó frissítés: 11/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Európai fizetési meghagyás - Gibraltár

Gibraltáron a bírósági eljárásra a kiegészítő utasításokkal ellátott, A link új ablakot nyit meg1998. évi polgári perrendtartás (Civil Procedure Rules) szabályai vonatkoznak. Az Angliában és Walesben alkalmazott polgári perrendtartás alkalmazásáról a Legfelsőbb Bíróság működéséről szóló 2000. évi törvény (Supreme Court Rules) rendelkezik.


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Gibraltáron az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság a Legfelsőbb Bíróság.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Gibraltáron a 20. cikk szerinti felülvizsgálati eljárásra irányuló kérelemnek meg kell felelnie a polgári perrendtartás 23. részében foglalt szabályoknak.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Gibraltáron az európai fizetési meghagyásos eljárás indítására elfogadott kommunikációs eszköz a postai út (mivel az eljárás elindításához eljárási illetéket kell leróni).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

Utolsó frissítés: 28/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.