Οδηγία για την αναγραφή των τιμών (98/6)

Ποιος είναι ο στόχος της οδηγίας;

Απαιτεί να αναφέρεται σαφώς η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή όλων των προϊόντων που προσφέρονται από τους εμπόρους στους καταναλωτές, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών και να καταστεί δυνατή η σύγκριση των τιμών.

Κύρια σημεία

Η τιμή πώλησης και η τιμή μονάδας πρέπει να αναγράφονται με σαφή, ευανάγνωστο και ευανάγνωστο τρόπο για όλα τα προϊόντα που προσφέρονται από τους εμπόρους στους καταναλωτές («σαφής» σημαίνει την τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των άλλων φόρων).

Εάν η μοναδιαία τιμή μέτρησης είναι ίδια με την τιμή πώλησης δεν χρειάζεται να αναγραφεί.

Ωστόσο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν αυτόν τον κανόνα:

  • σε προϊόντα που προσφέρονται με την παροχή υπηρεσίας·
  • σε πωλήσεις σε πλειστηριασμούς ή σε πωλήσεις έργων τέχνης και αρχαιολογικών αντικειμένων.

Στα προϊόντα πωλούμενα χύμα, πρέπει να αναγράφεται μόνο η μοναδιαία τιμή.

Κάθε διαφήμιση η οποία αναφέρει την τιμή πώλησης πρέπει επίσης να δηλώνει και τη μοναδιαία τιμή.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν:

  • να απαλλαγούν από την υποχρέωση αναγραφής της μοναδιαίας τιμής για τα προϊόντα εκείνα στα οποία η ένδειξη αυτή δεν θα ήταν χρήσιμη ή θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση·
  • να καταρτίσουν έναν κατάλογο μη εδώδιμων προϊόντων τα οποία υπάγονται στην υποχρέωση αναγραφής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης.

Η οδηγία προέβλεπε μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι μικρές επιχειρήσεις λιανικής πωλήσεως δεν υπέκειντο στην υποχρέωση αναγραφής της μοναδιαίας τιμής των προϊόντων που δεν πωλούνται χύμα.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει:

  • λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σχετικά με τη μεταφορά αυτής της νομοθεσίας·
  • θεσπίζουν και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η οδηγία αυτή κατάργησε τις οδηγίες 79/581/ΕΟΚ (τιμές των τροφίμων) και 88/314/ΕΟΚ (τιμές των μη εδώδιμων προϊόντων) με ισχύ από την 18 Μαρτίου 2000.

Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξέταζε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ εφάρμοσαν την οδηγία και ζητούσε τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Από πότε εφαρμόζεται η οδηγία;

Εφαρμόζεται από τις 18 Μαρτίου 1998. Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Μαρτίου 2000.

Ιστορικό

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

ΚΥΡΙΟ εγγραφο

Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ L 80 της 18.3.1998, σ. 27-31).

Συναφείς πράξεις

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγία 1998/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές [COM (2006) 325 final της 21.6.2006].

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/03/2021

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.