Koszty

Portugalija

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat kosztów sądowych w Portugalii.

Turinį pateikė
Portugalija

Bardziej szczegółowa analiza kosztów prawnych znajduje się w następujących analizach przypadków:

Prawo rodzinne - rozwód

Prawo rodzinne - prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo rodzinne - alimenty

Prawo handlowe - umowy

Prawo handlowe - odpowiedzialność

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

1. Radcy prawni

W Portugalii opłaty adwokackie, jako komorników, reguluje zarządzenie nr 282/2013 z dnia 29 sierpnia z późniejszymi zmianami (art. 43-51).

2. Doradcy prawni

W Portugalii opłaty dla doradców prawnych (consultores jurídicos) nie są regulowane.

3. Prawnicy

W Portugalii honoraria prawników (advogados) nie są regulowane.

4. Komornicy

Koszty udziału komorników w postępowaniu egzekucyjnym reguluje art. 9e i tabela II rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego z późniejszymi zmianami oraz ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 282/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., ze zmianami (art. 43-51 mające zastosowanie na mocy art. 59 ust. 1).

5. Prawnicy udzielający pomocy prawnej

Honoraria adwokackie za usługi świadczone przez nich w dziedzinie ochrony prawnej reguluje ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 1386/2004 z dnia 10 listopada 2009 r. oraz ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 161/2020 z dnia 30 czerwca 2009 r., z późniejszymi zmianami.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe ponoszone przez strony postępowania cywilnego zostały określone w art. 5-7 oraz w tabelach I i II załączonych do regulaminu postępowania zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego, ze zmianami.

Etap postępowania cywilnego, w którym należy uiścić koszty stałe stron postępowania

Co do zasady opłaty sądowe uiszcza się na początku postępowania i w dniu wyznaczonym na rozprawę sądową. Co do zasady termin płatności na rzecz biegłych i komorników następuje przed ich udziałem w postępowaniu.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Koszty stałe ponoszone przez strony postępowania karnego zostały określone w art. 8e tabeli III załączonej do rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2006 r. ze zmianami.

Etap postępowania karnego, w którym należy uiścić koszty stałe stron postępowania

Etap postępowania karnego, na którym należy uiścić koszty stałe, zależy od sytuacji interwenienta w postępowaniu oraz od czynu, jaki należy podjąć. Jedynym przypadkiem uiszczenia opłaty sądowej w momencie dokonywania czynności prawnej jest ustanowienie asystenta i wszczęcie dochodzenia przez asystenta. WE wszystkich innych przypadkach, tj. we wszystkich sprawach dotyczących oskarżonego oraz w innych sprawach z udziałem asystenta, opłata sądowa jest uiszczana na końcu postępowania, w którym się znajduje (postępowanie przygotowawcze, proces lub środek zaskarżenia), w zależności od orzeczenia sędziego.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe ponoszone przez strony postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym reguluje art. 6-9 dekretu z mocą ustawy nr 303/98 z dnia 7 października z późniejszymi zmianami oraz art. 84 ustawy nr 28/82 z dnia 15 listopada z późniejszymi zmianami).

Etap procesu konstytucyjności, na którym należy uiścić koszty stałe

Koszty stałe należy uiścić dopiero po zakończeniu postępowania.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Przedstawiciele prawni są zobowiązani z etycznego i prawnego punktu widzenia do udzielania wszelkich informacji na temat praw i obowiązków stron w zakresie, w jakim posiadają wystarczającą wiedzę na temat szans powodzenia i związanych z tym kosztów.

Źródła kosztów

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii?

Więcej informacji na temat systemu kosztów w Portugalii można znaleźć na stronie https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

W jakich językach mogę uzyskać informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii?

Informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii są dostępne wyłącznie w języku portugalskim.

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji, w szczególności na temat publicznych systemów mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, można znaleźć na stronie https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat średniego czasu trwania różnych procedur?

Informacje na temat średniego czasu trwania postępowania sądowego można znaleźć na stronie https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat średniego kosztu danej procedury?

Informacje te nie są dostępne i można je uzyskać jedynie za pomocą różnych taryf lub tabel opłat.

Na stronie internetowej https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica znajduje się jednak symulator opłat sądowych, które będziesz musiał uiścić przy wszczynaniu postępowania sądowego, co daje obraz kosztów, które mają zostać poniesione.

Podatek od wartości dodanej: w jaki sposób informacje te są udzielane?

Koszty sądowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty należne profesjonalistom podlegają podatkowi VAT, ale informacje o kosztach, które są przewidziane w ustawie, nie obejmują podatku VAT.

Jakie są stosowane stawki?

Nie są dostępne żadne informacje na temat stosowanych stawek VAT.

Pomoc prawna

Próg dochodowy mający zastosowanie do pozwanych w postępowaniu cywilnym

Wzór obliczania progu dochodów dla pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym jest dostępny w załączniku do ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2006 r. ze zmianami.

Próg dochodowy mający zastosowanie do oskarżonych w postępowaniu karnym

Wzór obliczania progu dochodów dla pomocy prawnej w postępowaniu karnym znajduje się w załączniku do ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2006 r. ze zmianami.

Próg dochodów mający zastosowanie do ofiar w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym nie przewidziano progu dochodu przysługującego ofiarom w ramach pomocy prawnej.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej ofiarom przestępstw

Przyznanie pomocy prawnej pokrzywdzonym podlega innym warunkom. W przypadku uznania statusu ofiary przestępstwa przemocy domowej, o którym mowa w art. 152 kodeksu karnego, zgodnie z ustawą nr 112/2009 z dnia 16 września 2009 r., domniemywa się, że ofiara nie jest finansowo wystarczająca, jeżeli nie przedstawi dowodu przeciwnego.

Inne warunki związane z przyznaniem oskarżonym pomocy prawnej

Istnieją inne przesłanki przyznania oskarżonemu pomocy prawnej, które odnoszą się do ich sytuacji ekonomicznej i są obliczane na podstawie wzoru opracowanego zgodnie z art. 39 ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2006 r. ze zmianami.

Nieodpłatne postępowania sądowe

Postępowanie sądowe może być bezpłatne dla każdej ze stron lub obu stron na podstawie zwolnienia z kosztów sądowych lub przyznania pomocy prawnej.

Artykuł 4 rozporządzenia w sprawie kosztów proceduralnych przewiduje szereg sytuacji, w których istnieje zwolnienie z kosztów. Zwolnienia dzielą się na dwie kategorie:

  • Subiektywne lub osobiste zwolnienia, o których mowa w art. 4e ust. 1, opierają się na szczególnym statusie stron lub stron postępowania; oraz
  • Obiektywne lub proceduralne wyłączenia, o których mowa w art. 4 ust. 2, które dotyczą rodzaju postępowania.

Niektóre zwolnienia są jednak uzależnione od treści orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, jak przewidziano w art. 4e ust. 3, 4, 5, 6 i 7, w związku z czym takie zwolnienia mogą być bezskuteczne w odniesieniu do kosztów lub jedynie kosztów poniesionych w toku postępowania.

Więcej szczegółowych informacji na temat pomocy prawnej można znaleźć na stronie https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Co do zasady strona wygrywająca ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione przez stronę przegrywającą w części ustalonej przez sąd i zgodnie z prawomocnym wyrokiem. Prawo strony wygrywającej do odszkodowania zostaje uchylone, jeżeli strona przegrywająca korzysta z pomocy prawnej i w związku z tym jest zwolniona z wszelkich opłat sądowych.

Wynagrodzenie biegłych

Zazwyczaj partia musi uiszczać opłaty biegłych. Jeżeli jednak otrzymali pomoc prawną, honoraria biegłych uiszcza Instytut Zarządzania Finansowego i Wyposażenia Sprawiedliwości.

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych

Zazwyczaj wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ekspertów jest uiszczane przez zainteresowaną stronę. Jeżeli jednak otrzymał pomoc prawną, honoraria tłumaczy pisemnych i ustnych są pokrywane przez Instytut Zarządzania Finansowego i Wyposażenia Sprawiedliwości.

Najważniejsze dokumenty

Sprawozdanie Portugalii w sprawie badania dotyczącego przejrzystości kosztów PDF (781 Kb) PL

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.